Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
Pobierz 1.12 Mb.
NazwaSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
strona1/11
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar1.12 Mb.
TypSprawozdanie
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
SPRAWOZDANIE

Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W PRZEMKOWIE

ZA ROK SZK.2006/2007


W I semestrze roku szkolnego 2006/2007 nadzór pedagogiczny dyrektora Zespołu wynikał z Rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego [...] (Dz. U. Nr 89 z 2004 r. poz. 845), w II semestrze natomiast był sprawowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z 15. XII. 2006 w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703). Plan nadzoru został przedstawiony Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców…. Priorytetowe zadania nadzoru wyznaczone do realizacji przez dyrekcję Zespołu wynikały z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej, priorytetów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz wniosków z nadzoru dyrektora Zespołu z roku szkolnego 2005/06, w tym wniosków do realizacji zawartych w „Programie poprawy kształcenia na rok szkolny 2006/2007” w oparciu o wyniki sprawdzianu zewnętrznego uczniów klas VI w roku szkolnym 2005/2006.  1. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2006/2007.(na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ­- tekst. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.):


1.1.Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.

1.2.Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem

wychowania patriotycznego i obywatelskiego.  

2. Priorytety Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (na podstawie art. 31 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ­- tekst. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

2.1.Podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.

3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Zespołu w roku szk.2005/2006

3.1.przeprowadzenie ewaluacji programów : wychowawczego i profilaktycznego przy współudziale rodziców

3.2.zaprojektowanie skutecznych działań zmierzających do zniwelowania trudności edukacyjnych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianu zewnętrznego w roku bieżącym

3.3.wdrożenie programu wspierania uzdolnień uczniów

3.4.realizacja założeń projektu „Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku-Zadbajmy o Wspólną Przestrzeń”-„Umiemy czytać krajobraz-wędrówki historyczno-przyrodnicze po Przemkowie”-realizacja celów edukacji regionalnej

3.5.poszerzenie opieki psychologiczni-pedagogicznej o nawiązanie współpracy z psychologiem


Dyrektor szkoły celem należytego i skutkującego podwyższaniem jakości pracy szkoły i nauczycieli sprawowania nadzoru pedagogicznego wykorzystywał następujące formy : hospitacje , monitorowanie , ewaluację , diagnozowanie , ocenianie , gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, kontrolowanie , badanie wybranych obszarów pracy szkoły.

Do prowadzenia diagnozy w zakresie powyższych priorytetów zostały powołane zespoły zadaniowe: ds.profilaktyki, ds.mierzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów, ds.wspierania uzdolnień oraz ds.realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ścieżki regionalnej.

Dyrektor szkoły opracował i zapoznał wszystkich nauczycieli oraz Radę Rodziców z trybem i zasadami prowadzenia nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Przemkowie. Znajomość i czytelność zasad, trybu i przedmiotu nadzoru sprawiła , że cel nadzoru został osiągnięty, a nauczyciele wyraźnie dostrzegali w nim charakter wspomagający i diagnostyczno- oceniający. Nadzór był prowadzony systematycznie i planowo.


I. Ad § 7 pkt 4 ust 1 Rozprz. MEN z 15.XII 2006 - „Zakres wykonania planu”.


Plan nadzoru został zrealizowany całkowicie .


I tak: w obu semestrach 2006/07 przeprowadzono 9 hospitacji, w tym jedną związaną z procedurą oceniania pracy nauczyciela. Szczególna uwaga hospitujących kierowana była na :


a/ organizację pracy klasy

b/ konstrukcję zajęć

c/ sposoby i kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów

d/ metody nauczania, formy organizacyjne

e/ środki dydaktyczne

f/ klimat nauczania ; relacje interpersonalne


dotyczy: nauczycieli stażystów oraz hospitacji oceniającej ( 6 nauczycieli)


a/indywidualizację pracy z uczniem posiadającym specyficzne trudności w uczeniu się

b/organizowanie procesu nauczania-uczenia się z uwzględnieniem metod wyzwalających i kształtujących wykorzystania wiedzy w praktyce, rozumowania i pisania ze szczególnym uwzględnieniem treści edukacji matematycznej, przyrodniczej i polonistycznej

c/częstotliwość, zakres i rodzaje zadań domowych

d/dyscyplinę na lekcji


-dotyczy: hospitacji doradczo-doskonalących


Pozytywne aspekty:


- jednostki metodyczne właściwie zaplanowane na etapie konspektu, wynikające z planu wynikowego realizowanego rytmicznie - 5

- zaplanowane cele lekcji zrealizowane - 6

- właściwie dobrane metody, formy organizacyjne, środki dydaktyczne i zasady nauczania -6

- aktywizujący klimat pracy na lekcji- 5

- właściwe relacje interpersonalne- n-l wzmacnia odpowiedzi uczniów m.in. poprzez powtarzanie i posługiwanie się nimi jako przykładami-3

- zadanie domowe adekwatne do realizowanych treści- 3


Negatywne aspekty:


- niewłaściwe rozplanowanie pracy na lekcji ( brak podsumowania i oceny pracy uczniów)-4

- zadanie domowe nie wzmacniało nabytych umiejętności, lecz było kontynuacją przebiegu zajęć-1

- błędy w zakresie kontaktów interpersonalnych mające znaczący wpływ na dyscyplinę na lekcji oraz efektywność nauczania - 5

- brak pracy z uczniem przejawiającym trudności ( 2 )

- rozproszeniu na lekcji sprzyjają: niewłaściwe rozplanowanie wysiłku uczniów, brak przerw śródlekcyjnych w klasach IV-VI, propagowanie akcji SU lub innych ogłoszeń w trakcie lekcji


- hospitacji diagnozujących ( 3 nauczycieli)


a/ bezpośrednia obserwacja umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów ze szczególnym uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych realizowanych w związku ze sprawdzianem zewnętrznym w zakresie zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce w zakresie edukacji matematycznej w sferze standardów rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce i pisania

b/realizacja podstaw programowych


Rodzaj obserwowanych umiejętności wg podstaw programowych


– klasy VI( matematyka)


- obliczanie obwodów i pól prostokątów, trójkątów, trapezów

- sprawność w prostym rachunku pamięciowym i stosowanie algorytmów działań pisemnych

- rozwiązywanie prostych zadań wymagających użycia liczb lub wykorzystania własności figur geometrycznych

- umiejętność korzystania z diagramów procentowych

- mnożenie i dzielenie ułamków


- klasa I ( edukacja matematyczna)- obserwowane umiejetności


- pamięciowe dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 8

- rozkład liczby na 2 i 3 składniki

- znajomość poznanych cyfr ( odczytywanie, kształtne pisanie)

- rozwiązywanie prostych zadań związanych z liczeniem pieniędzy

- samodzielne wykonywanie poleceń


Pozytywne aspekty:


- dobór treści kształcenia zgodnie z podstawa programową i programem nauczania

- n-le potrafią określić poziom osiągnięcia celów w odniesieniu do możliwości uczniów

- n-le stosują atrakcyjne i różnorodne, także z wykorzystaniem technologii komputerowej metody i techniki pracy dostosowane do treści zajęć, pozwalające na realizację postawionych celów

- sposób realizacji treści programowych pozwala na kształtowanie umiejętności zawartych w standardach egzaminacyjnych i umiejętności ponadprzedmiotowych


Negatywne aspekty:


- jeden z nauczycieli powinien zwrócić uwagę na efektywność pracy z uczniem przejawiającym trudności w przyswajaniu wiedzy i umiejętności

- na jednej z prezentowanych lekcji nauczyciel nie zmodyfikował przebiegu zajęć, z uwagi na brak czasu - wielokrotne powtarzanie zadań o podobnym stopniu trudności- w związku z czym nie dokonał oceny pracy uczniów, nie zaprezentował zadania domowego oraz nie podsumował zajęć


Kierunki doskonalenia:


- uwzględnić w planowaniu własnego rozwoju doskonalenie z zakresu relacji interpersonalnych oraz efektywnych sposobów komunikowania się z uczniami

- doskonalić aspekt rytmicznego realizowania zaplanowanej jednostki metodycznej – właściwie planować czas wykonywania czynności i w razie potrzeby modyfikować przebieg zajęć

- doskonalić umiejętność indywidualizacji pracy na lekcji

- zapoznać się z rodzajami i funkcjami zadań domowych, także w aspekcie standardów egzaminacyjnych

- zapoznać się z rodzajami oceny pracy uczniów na lekcji i wdrożyć je do PSO

- obowiązkowo muszą być stosowane streszczenia i syntetyzujące powtórzenia na początku lekcji dotyczące zrealizowanego materiału , a także na końcu lekcji – dla utrwalenia omówionego na niej głównego zagadnienia i po zakończeniu poszczególnych działów.

- przygotowując uczniów do zaznajomienia się z nowym materiałem nauczania należy odpowiednio ukierunkować ich zainteresowania i wytworzyć pozytywne motywy uczenia się, stosować szeroki wachlarz nagród i ocen

- zaplanować w r. szk. 2007/08 szkolenie z metodyki w edukacjach przedmiotowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących i eksponujących oraz relacji interpersonalnych i zasad komunikacji interpersonalnej

- wypracować inny system obiegu informacji dotyczący spraw ogólnoszkolnych; systematycznie stosować zasady higieny pracy umysłowej w trakcie zajęć edukacyjnych


II.Ad § 7 pkt 4 ust 2 lit.a Rozprz. MEN z 15.XII 2006 – wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych (…)


Badanie efektów kształcenia miało na celu przede wszystkim powodować podnoszenie efektów nauczania z zakresu nauczanych przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i humanistycznych w kontekście standardów egzaminacyjnych oraz realizacji podstaw programowych według ramowego planu pomiaru osiągnięć uczniów zgodnie z założeniami nadzoru pedagogicznego.

Tabela nr 2. Ramowy plan pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemkowie

Lp

Etap edukacyjny/

klasy

Częstotliwość

badań

odpowiedzialni

Sposób dokumentowania

1.

Oddziały przedszkolne dzieci 6-letnich

1w roku – czerwiec 2007r.

Wychowawcy grup

Raport z badań

2.

Klasy I

Diagnoza wstępna-wrzesień 2007

Wychowawcy klas I

Raport badań

3.

Klasy III

Zakończenie

I etapu edukacyjnego-czerwiec 2007r.

Wychowawcy klas III

Raport z badań

4.

Klasy IV-V

- 2 x w roku / zakończenie semestru/

- kl.V – czerwiec 2007r.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Zespół ds. mierzenia jakości kształcenia;

Dyrektor ZSP1

Raporty badań


Raport z badań; analiza porównawcza z wynikami sprawdzianu klas VI

5.

Klasy VI

3 x w roku

Zespoły ds. mierzenia jakości kształcenia

Raporty z badań

6.

Klasy VI

Sprawdzian zewnętrzny- kwiecień 2007r.

Zespół ds. mierzenia jakości kształcenia; zastępca dyrektora; dyrektor ZSP1


Analiza wyników sprawdzianu

Diagnoza porównawcza z wynikami testu końcoworocznego klas V
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, z uwzględnieniem realizacji zadań priorytetowych za rok szkolny 2006/2007

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego iconRaport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego iconPlan nadzoru pedagogicznego dolnośLĄskiego kuratora oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego iconPlan nadzoru pedagogicznego zespołu szkóŁ specjalnych nr 8

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego iconPlan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Pławnie

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego iconRozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom