Program wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej
Pobierz 255.57 Kb.
NazwaProgram wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej
strona2/3
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar255.57 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNIE MA PRAWO DO:


 1. Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania.

 2. Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania.

 3. Obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

 4. Korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności.

 5. Tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.

 6. Poszanowania swej godności.

 7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

 8. Swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich.

 9. Korzystania z pomocy doraźnej.

 10. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

 11. Nietykalności osobistej.

 12. Bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

 13. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.

 14. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach.

 15. Pomocy pedagoga szkolnego.

UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNIE MA OBOWIĄZEK:


 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i osiągać wyniki na miarę swoich możliwości.

 2. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 3. Wystrzegać się szkodliwych nałogów.

 4. Naprawiać wyrządzone szkody materialne.

 5. Przestrzegać zasad kultury współżycia w zespole.

 6. Dbać o honor i tradycje szkoły.

 7. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

 8. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.

 9. Punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne.

 10. Usprawiedliwiać nieobecności w wyznaczonym terminie.

 11. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły dotyczących odpowiedniego wyglądu w czasie zajęć szkolnych: nie stosować makijażu, nie farbować włosów i nie malować paznokci, nosić strój określony Statutem Szkoły.

PROMOWANIE ZACHOWAŃ I POSTAW POŻĄDANYCH 1. Uczeń Szkoły Podstawowej może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

 • rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

 • wzorową postawę,

 • wybitne osiągnięcia,

 • reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach,

 • wzorową frekwencję.

 1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego i rady rodziców oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły podstawowej:

 • pochwała wychowawcy klasy i opiekuna organizacji szkolnej,

 • pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

 • dyplom,

 • nagrody rzeczowe.

 1. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej.

ZACHOWANIA UCZNIÓW PRZYNOSZĄCE WSTYD I USZCZERBEK DOBREMU IMIENIU SZKOŁY 1. Umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi.

 2. Dopuszczanie się kradzieży.

 3. Kolizja z prawem.

 4. Demoralizacja innych uczniów.

 5. Naruszenie postanowień statutu szkoły.

 6. Nieprzestrzeganie zasad kultury współżycia.

 7. Niepodporządkowanie się zaleceniom, zarządzeniom dyrektora szkoły podstawowej, rady pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

 8. Uleganie szkodliwym nałogom.

 9. Brak poszanowania dla ludzi starszych, nauczycieli, wychowawców, innych pracowników szkoły.CZĘŚĆ II


PŁASZCZYZNY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

UCZEŃ JAKO CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I LOKALNEJ


LP.

ZADANIA

CELE

OBSZAR REALIZACJI

I

Tworzenie własnego systemu wartości

Poznanie samego siebie i przyjęcie systemu wartości jako podstawy znalezienia własnego miejsca w grupie, klasie, szkole, środowisku lokalnym

- cały proces dydaktyczno - wychowawczy,

- apele,

- imprezy klasowe,

- prace pisemne na języku polskim

II

Współodpowiedzialność za losy jednostki, grupy

1.Kształtowanie postaw społecznych


2.Uczenie się form współżycia społecznego:

a) jasne określenie norm panujących w klasie, szkole

b) wspólne redagowanie "Reguł życia w klasie"

- lekcje wychowawcze - klasy IV - VI

- całokształt procesu dyd. - wych. w kl. 0 - III

III

Integracja zespołu klasowego, międzyklaso-wa

1. Kształtowanie postaw prospołecznych

2. Ukazanie sposobu nieagresywnego rozwiązywania problemów

 1. lepsze poznanie się

b) uczenie asertywności


3.Budowanie więzi ze szkołą

a) wspólne imprezy szkolne - integracja uczniów różnych klas i poziomów

b) nawiązanie przyjaźni między klasami


c) odwiedzanie chorych kolegów

d) pomoc uczniom słabym w nauce

- lekcje wychowawcze

- zajęcia wychowawcze

- zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym

- wycieczki, ogniska, rajdy

- ślubowanie uczniów klas pierwszych

- wycieczki

- bal karnawałowy

- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

IV

Integracja międzyszkolna i ze środowiskiem lokalnym

1.Nawiązanie współpracy między szkołami


2. Niepełnosprawni są wśród nas - umiejętność współżycia z innymi, tolerancja i wzajemny szacunek

3. Poznajemy twórczość i pracę osób niepełnosprawnych

- spotkania na wspólnych imprezach, wycieczkach

- zawody sportowe

- konkursy międzyszkolne

- imprezy integracyjne


- zapoznanie z wytworami uczestników WTZ w Paprotni

V

Uczeń pełnoprawnym obywatelem gminy

1.Poznajemy okolicę - "Cudze chwalicie, swego nie znacie"

2.Ocalić od zapomnienia - legendy, obrzędy

3.Zwiedzanie zakładów pracy na terenie gminy

4.Spotkania z Zarządem Gminy

- szlak turystyczny po okolicy

- zbieranie informacji, wywiady

- wycieczka


- udział członków Zarządu w spotkaniach z uczniami i uroczystościach szkolnych

VI

Uczeń - przedstawicie-lem Samorządu Uczniowskie-go.

Rozwój samorządowej działalności.

Utrwalenie podstawowych zasad demokracji

1.Rozwój działalności samorządowej uczniów:

a) włączanie uczniów do pracy w SU

b) patronat nad imprezami szkolnymi


c) włączanie się w akcje podejmowane przez organizacje działające na rzecz dzieci, środowiska lokalnego i ochrony zdrowia


d) udział w działaniach związanych z programem "Szkoła przyjazna dziecku"

2. Bieżące informowanie o wydarzeniach z życia szkoły, inicjatywach SU

3.Upowszechnianie sukcesów uczniów


4.Wspólne wystawianie ocen z zachowania

a) kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wizerunek klasy na zewnątrz

b) wpajanie zasad demokracji - próba samooceny i oceny innych

5.Opiniowanie pracy nauczycieli (ankieta lub plebiscyt popularności)

- wybory do SU

- zagospodarowanie gazetki samorządowej

-działalność gazety szkolnej

-przygotowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych

-aktualizowanie gazetek szkolnych

- przygotowanie i pokaz prezentacji multimedialnych

- rozprowadzanie materiałów informacyjno - propagandowych

- formy aktywności założone w programie

- gazetka, informacja na stronie internetowej szkoły

- ekspozycja trofeów na szkolnym korytarzu, informacje na stronie internetowej szkoły

-dyskusje na lekcjach wychowawczych


- wypełnienie kwestionariusza ankiety, głosowanie na ulubionego nauczyciela

VII

Bezpieczeń-stwo i zdrowie ucznia - opieka nad uczniem sprawowana przez wszystkie organy kolegialne szkoły

1.Troska o bezpieczeństwo uczniów w szkole

2.Umiejętność zachowania się w przypadkach nagłych zagrożeń


3.Kształcenie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń, higiena okresu dojrzewania

4.Działania opiekuńcze nad dziećmi źle sytuowanymi materialne i z rodzin z problemem alkoholowym


5.Wskazywanie na zdrowotne, społeczne i moralne następstwa uzależnień:

a) uczenie odpowiedzialności za własne zdrowie

b)ukazanie zagrożeń związanych z uzależnieniem


6.Stała współpraca z pielęgniarką

7. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

- ubezpieczenie, dyżury nauczycieli

- pogadanki, ćwiczenia ewakuacyjne,

- zajęcia warsztatowe w ramach akcji „Ratujemy i uczmy ratować”

- udział uczniów klas pierwszych w programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”

- pogadanki, lektury, filmy, spotkania z pielęgniarką szkolną

- pomoc materialna przy zakupie podręczników

- współpraca z GOPS

- umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w imprezach kultural.

- pomoc w uzyskaniu refundacji kosztów ciepłego posiłku na terenie szkoły

- zgłaszanie uczniów do refundacji posiłków i zakupu podręczników bez konieczności składania dokumentów przez rodziców (10% uczniów objętych tą formą pomocy)


-spotkania z pedagogiem szkolnym

- realizacja programu profilaktycznego zaproponowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- pogadanki na lekcjach wychowawczych, przyrodzie i wychowaniu fizycznym

- całokształt procesu dydaktyczno - wychowawczego w klasach 0 – III


- udział dzieci z oddziałów przedszkolnych i ich rodziców w programie „Moje dziecko idzie do szkoły”

- udział wszystkich uczniów z klas 0 – VI w programie „Mleko w szkole”

- propagowanie zdrowej żywności poprzez odpowiednie zaopatrzenie sklepiku szkolnego

VIII

Zapobieganie, przeciwdziała-nie i usuwanie agresji w środowisku szkolnym

1.Lepsze poznanie się, poznanie upodobań i zainteresowań

2.Zacieśnienie więzi w grupie


3.Uczenie pozytywnego myślenia


4.Uczenie asertywności:

a) nieagresywne rozwiązywanie problemów

b) poznawanie skutecznych metod radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

5.Opieka nad uczniami klas młodszych


6.Wdrażanie uczniów do kontrolowania swoich zachowań w sytuacjach napięcia emocjonalnego

a) wyjaśnienie, jakie sytuacje i jakie zachowania budzą agresję

b) porady, jak radzić sobie ze stresem

7.Korygowanie postaw egoistycznych, występowanie w obronie wartości i sprawiedliwości, życie w zgodzie z własnym sumieniem


8.Udział Kościoła w wychowaniu poprzez nauki

-lekcje wychowawcze

-zajęcia z wychowawcami i pedagogiem szkolnym

-zajęcia warsztatowe

-dyskusje

-scenki i psychodramy

-pogadanki, prelekcje

-zajęcia integracyjne klas starszych i młodszych

-gry i zabawy terapeutyczne,


-omawianie z klasami wniosków z sytuacji wychowawczych

-indywidualne rozmowy wychowawców i pedagoga z dziećmi przejawiającymi niewłaściwe postawy

-pogadanki, dyskusje, pisemne prace, ankiety, kodeksy postępowania

-misje, rekolekcje wielkopostne

-lekcje religii


UCZESTNICTWO UCZNIA W KULTURZELP.

ZADANIA

CELE

OBSZAR REALIZACJI

I

Twórcza aktywność uczniów i ich udział w kulturze

1.Zapoznanie uczniów z kulturą codziennego życia, zasadami życia towarzyskiego


2.Uczestnictwo w spektaklach teatralnych, seansach filmowych


3.Zwiedzanie wystaw artystycznych, muzeów

4.Prezentowanie umiejętności uczniów w czasie przedstawień szkolnych

5.Spotkania z kulturą naszego kraju

6.Spotkanie z książką

-pogadanki na lekcjach wychowawczych

-prace na j. polskim


-spotkania z teatrem, wyjazdy do kina

-koncerty i teatrzyki na terenie szkoły

-wycieczki przedmiotowe

-imprezy szkolne i klasowe


-wycieczki


-wystawy w czytelni

-konkursy: czytelni-czy i recytatorski

-konkurs plastyczny

-promocja nowości wydawniczych

MOJA OJCZYZNA - MÓJ DOM


LP.

ZADANIA

CELE

OBSZAR REALIZACJI

I

Mój wkład w budowę obecnej i przyszłej ojczyzny

1.Sumienne wykonywanie obowiązków, odpowiedzialność za wyniki w nauce i zachowaniu

2.Uczenie miłości do ojczyzny; odnoszenie się z szacunkiem do przeszłości historycznej

-cały proces dydaktyczno - wychowawczy

-lekcje wychowawcze, historii, j. polskiego

II

Podtrzymywanie tradycji, historii - poczucie więzi narodowej, szacunek dla tradycji i symboli narodowych

1.Dbanie o Miejsca Pamięci Narodowej - pamięć o ludziach


2.Kształtowanie poczucia dumy z przynależności do narodu polskiego, posiadającego wspaniałe tradycje patriotyczne

3.Uświadomienie i wpajanie znaczenia obchodów rocznicowych i ważnych wydarzeń państwowych

-wycieczki

-obchody uroczystości państwowych

-lekcje historii, j. polskiego, sztuki, przyrody


-apele, gazetki z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dnia Niepodległości

UCZEŃ WSPÓŁODPOWIEDZIALNY ZA STAN

ŚRODOWISKA NATURALNEGOLP.

ZDANIA

CELE

OBSZAR REALIZACJI

I

Ochrona środowiska jako podstawa psychofizycz-nego rozwoju człowieka.1.Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez:

a) budzenie szacunku dla wszystkich form życia

b) opieka nad pomnikami przyrody

c) wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce

d) kształtowanie poczucia piękna przyrody, celowości ochrony jej zasobów oraz racjonalnej gospodarki nimi

e)propagowanie wiedzy o stanie środowiska w regionie, mieście, kraju, świecie

f)przeciwdziałanie degradacji środowiska


h) utrzymanie w należytym porządku terenów zielonych wokół szkoły

-pogadanki, filmy, gazetki

-wycieczki krajoznawcze

-konkursy

-apele, dyskusje

-konkurs literacki, plastyczny


-przedmiot przyroda, edukacja ekologiczna


-drobne prace bieżące w szkolnym parku

- udział w inicjatywach ukierunkowanych na poprawę świadomości ekologicznej dzieci

-sprzątanie terenu parku

SZKOLNY SYSTEM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1. Formy i zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 • indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym

 • współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną

 • pedagogizacja rodziców

 • warsztaty terapeutyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego i wychowawców klas

 • współpraca z kuratorem sądowym, policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. System działań profilaktycznych

 • wyodrębnienie grupy ryzyka - dzieci zagrożonych demoralizacją i niedostosowaniem społecznym

 • zabawy integrujące grupę, rozładowujące napięcia i konflikty w grupie

 • określenie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole (badanie ankietowe, metody projekcyjne, indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami)

 • prowadzenie programów profilaktycznych

 • spójny system kar za zachowania aspołeczne (nagana wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, obniżenie oceny ze sprawowania, czasowy zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych, odpowiedzialność finansowa za celowo zniszczone mienie szkolne)

 • realizacja programu "Szkoła przyjazna dziecku"

OPIS FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI SZKOLNYCH


Na terenie szkoły działają:


 • Samorząd Uczniowski (SU)

 • Szkolne Koło Ligi Ochrony PrzyrodyZasady działania:


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz Ustawy - Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz statutu szkoły wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów.


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Brzeźnie jest organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań opiekuńczych i wychowawczych.

2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Samorząd Uczniowski działa na terenie szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

4. W zebraniach S.U. mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, zakładów opiekuńczych, służby zdrowia i organizacji szkolnych.


NAZWA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§2


Samorząd Uczniowski wybiera:

1. Radę Uczniowską (Zarząd Samorządu, sekcje, itp.) jako organ kierujący bieżącą działalnością S. U.

2. Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny S.U.

Zarząd S.U., Komisja Rewizyjna podlegają zgromadzeniu wszystkich uczniów w szkole jako S.U.

Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku szkolnym.

Kadencja Rady i Komisji trwa 1 rok.


§ 3


S.U. posiada opiekuna , który jest wybierany przez uczniów w wyborach tajnych.

Opiekun S.U.:

1. Koordynuje pracę S.U. w danym roku szkolnym oraz przygotowuje i prowadzi zebrania S.U.

2. Zatwierdza i przedstawia Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej plan pracy S.U. na dany rok szkolny


ZASADY WYBIERANIA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 4


1. Komisję wyborczą, która ustala zasady wyborcze, powołuje opiekun S.U.

2. Kandydatów do Rady Uczniowskiej zgłaszają Samorządy Klasowe.

3. W tajnych wyborach biorą udział wszyscy uczniowie.

4. Do wyboru kandydata wystarczy większość głosów oddana na niego.

5. Pieczę nad wyborami pełni Komisja Skrutacyjna S.U., w skład której wchodzą: 1 członek Rady Pedagogicznej i 3 uczniów


WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANÓW S.U.

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 5


Spośród członków Rady Uczniowskiej wybierany jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w skład którego wchodzą:

- przewodniczący,

- zastępca przewodniczącego,

- sekretarz,

-skarbnik,

- kronikarz.

Zarząd S.U. wybierany jest przez wszystkich członków Rady Uczniowskiej i może być przez nią odwołany przed upływem kadencji.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.


§ 6


Rada Uczniowska S.U. jest wybierana we wrześniu każdego roku szkolnego.


§ 7


Zadaniem Zarządu S.U. i jego przewodniczącego jest:

1. Ścisła współpraca z opiekunem i współkoordynowanie prac S.U.

2. Zawiadomienie członków S.U. o terminach zebrań (co najmniej 2 dni przed terminem).


§ 8


Rada Uczniowska S.U. wyłania ze swego grona sekcje:

1. Kulturalno - rozrywkową (odpowiada za organizację imprez)

2. Dekoracyjną (odpowiada za utrzymanie porządku w szkole i dekorację okolicznościową)

3. Informacyjną (redaguje gazetki ścienne, plakaty i ogłoszenia)


§ 9


Uchwały Zarządu S.U. zapadają przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków organu.


UPRAWNIENIA SAMORZĄDU

§ 10


S.U. może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi praw ucznia takich, jak:

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna S.U.,

5. Prawo do opiniowania pracy nauczyciela, jeśli z prośbą o taką opinię zwróci się Dyrektor Szkoły.


§ 11


S.U. ma prawo do organizacji imprez kulturalnych, oświatowych i rozrywkowych. Mogą to być imprezy dochodowe, a wypracowany dochód przeznacza się na działalność S.U. lub szkoły.


SPOSOBY DOKUMENTOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW S.U.


§ 12


Zebrania S.U. są organizowane z inicjatywy opiekuna, przewodniczącego Zarządu lub Dyrektora Szkoły.

Zebrania plenarne Zarządu S.U. organizowane są:

- po rozpoczęciu roku szkolnego

- przed zakończeniem roku szkolnego,

- w miarę bieżących potrzeb


§ 13


1. Obrady poszczególnych organów są protokołowane

2. Komisja Rewizyjna sporządza protokoły kontrolne


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14


1. W sprawach spornych ustala się co następuje:

 1. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego S.U. za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

 2. przewodniczący S.U. w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sprawy sporne,

 3. sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

2. Dyrektor może wstrzymać działalność S.U. niezgodną ze Statutem Szkoły lub zasadami kultury i etyki.

3. Zmiana treści Regulaminu Działania S.U. należy do kompetencji S.U.

SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY


Na podstawie statutu Ligi Ochrony Przyrody z dn. 29 czerwca 2004r. opracowano niniejszy regulamin przyjęty przez walne zgromadzenie członków.


I. Postanowienia ogólne

1.Koło LOP, zwane dalej kołem ligi jest podstawową jednostką organizacyjną Ligi Ochrony Przyrody, zrzeszającą uczniów szkoły.
2. Podstawą działalności koła LOP jest statut stowarzyszenia Ligi Ochrony Przyrody oraz regulamin.

4. Zakres działalności koła ustala niniejszy regulamin oraz uchwały i zarządzenia organów Ligi.
5. Wpływy ze składek członkowskich koło odprowadza do zarządu okręgu w Koninie.

II. Cele działalności koła

Do zadań statutowych szkolnego koła ligi ochrony przyrody należą:

 1. Kształtowanie właściwego stosunku ludzi do przyrody i szerzenie pełnego zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony środowiska.

 2. Inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu ochrony środowiska przyrodniczego oraz sprawowanie społecznej kontroli w tym zakresie.

 3. Podejmowanie przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska przyrodniczego, podejmowanie interwencji we wszelkich przypadkach degradacji środowiska (nielegalne wysypiska śmieci zatruwanie wód odpadkami środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, niszczenie parków wiejskich itp.).

 4. Kształtowanie zainteresowania dzieci i mieszkańców danego terenu zagadnieniami:
  a) ochrony krajobrazu,

b) zadrzewiania i zazieleniania,
c) estetyki ogródków przydomowych

d) opieki nad zwierzętami itp.

II. Zakres i formy działania

 1. Prowadzenie działalności propagandowej, a w szczególności: wygłaszanie prelekcji, wyświetlanie filmów przyrodniczych i przeźroczy, wykonywanie gazetek i wystawek.

 2. Różnego rodzaju pomoc fizyczna, społeczna i propagandowa w pracach organizacyjnych i innych na rzecz środowiska przyrodniczego (np. organizowanie akcji, zbiórek darów i środków finansowych, imprez, festynów itp.).

 3. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach i konkursach własnych i organizowanych przez inne instytucje i organizacje.

 4. Współpraca i współdziałanie z instytucjami gminnymi zainteresowanymi współpracą i ochroną przyrody.

 5. Organizowanie i realizowanie czynów społecznych (pomoc w zakładaniu upraw leśnych, budowy i zawieszania skrzynek lęgowych, dokarmiania zwierząt, urządzenie terenów zielonych.

 6. Podejmowanie w porozumieniu z miejscowymi władzami opieki nad zielenią zabytkową, nad miejscami pamięci narodowej oraz obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej.

 7. Wykrywanie i zgłaszanie miejsc występowania dzikich wysypisk śmieci, wylewanych ścieków i innych substancji zanieczyszczających środowisko przyrody, odpowiednim wydziałom i organom ścigania

 8. Przedstawianie i piętnowanie rażących przykładów dewastacji i degradacji środowiska.

 9. Współdziałanie i wymiana doświadczeń z innymi kołami oraz szkolnymi kołami.

 10. Pozyskiwanie nowych członków

 11. Organizowanie wycieczek dla członków LOP do obiektów przyrodniczych, chronionych lub innych.III. Struktura organizacyjna koła

 1. O utworzeniu i likwidacji koła decyduje zarząd okręgu w Koninie.
  Organami koła są:
  a. Walne zgromadzenie członków koła,

b. Zarząd koła

 1. W skład zarządu koła wchodzi:
  a) Przewodniczący
  b) Sekretarz
  c) Skarbnik

 2. Najwyższą władzą koła jest walne zgromadzenie członków. Uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu obowiązują zarząd i wszystkich członków koła.

 3. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

a) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła za ubiegły okres jego kadencji, po rozpatrzeniu sprawozdań zarządu koła,
b) wybór zarządu koła,
c) zatwierdzenie programów działania koła opracowanych przez jego zarząd,
4. Zarząd koła zawiadamia swoich członków o terminie i tematyce walnego zgromadzenia.
a) raz na 1 rok,
b) na żądanie zarządu okręgu,
c) na żądanie co najmniej 50%+1 ogólnej liczby członków koła,
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
6. Zarząd koła wybierany jest na 1 rok.

7. Zebrania członków koła są protokołowane.


OPIS ZWYCZAJÓW I OBYCZAJÓW SZKOLNYCH I CEREMONIAŁU SZKOLNEGO 1. Procedury tworzenia pocztu sztandarowego:

 • w skład pocztu wchodzi troje uczniów z najstarszych klas szkoły podstawowej

 • członkowie pocztu to uczniowie pozytywnie wyróżniający się w nauce i zachowaniu

 • reprezentantów pocztu obowiązuje strój galowy w czasie uroczystości szkolnych

 • o wyborze uczniów do pocztu decyduje Rada Pedagogiczna

 • negatywne zachowanie ucznia spowoduje wykluczenie go z pocztu

 • przekazanie funkcji następuje w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego

 1. Poczet sztandarowy uczestniczy w ważnych uroczystościach szkolnych:

 • Ślubowanie klas pierwszych

 • Święto Patrona Szkoły

 • rozpoczęcie roku szkolnego

 • zakończenie roku szkolnego

 1. Zwyczaje związane z obchodami Święta Patrona Szkoły

 • apel okolicznościowy w dniu Święta Patrona

 • konkursy plastyczne klas młodszych

 • prezentacja dorobku poetki

 • konkursy literackie dla klas starszych

 • złożenie kwiatów pod portretem M. Konopnickiej, zaciągnięcie wart honorowych przez uczniów

 1. Przebieg ważnych i ciekawych wydarzeń z życia szkoły utrwalany jest w Kronice Szkoły

 2. Uczniowie naszej szkoły otrzymują:

 • dyplomy pasowania na ucznia w czasie uroczystości ślubowania klas pierwszych

 1. Rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczane są listy gratulacyjne

 2. Sponsorom, darczyńcom i osobom wspierającym szkołę nadawany jest tytuł „Przyjaciel Szkoły”

 3. Obrzędowość szkolna - kalendarz imprez stałych, odbywających się każdego roku


OBRZĘDOWOŚĆ SZKOLNA

 1. Przekazanie władzy nowemu SU

 2. Ślubowanie klas pierwszych

 3. Rocznica Odzyskania Niepodległości

 4. Andrzejki

 5. Powstanie Wielkopolskie

 6. Choinka Noworoczna

 7. Walentynki

 8. Pierwszy Dzień Wiosny

 9. Rocznica Konstytucji 3 maja

 10. Dni Oświaty Książki i Prasy

 11. Dzień Matki

 12. Święto Patrona Szkoły

 13. Dzień Dziecka

 14. Dzień Sportu Szkolnego

 15. Pożegnanie klas szóstych i uroczyste zakończenie roku szkolnego1   2   3

Powiązany:

Program wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej iconStatut szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Program wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej iconStatut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

Program wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej iconStatut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie

Program wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej iconMonografia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Program wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej iconRegulamin Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach im. Marii Konopnickiej

Program wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej iconPlan pracy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej w trześNI

Program wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej iconPropozycja cyklu tematycznego w klasie IV szkoły podstawowej do lektury Marii Konopnickiej pt „O krasnoludkach I sierotce Marysi”

Program wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej iconProgram wychowawczy szkoł y podstawowej im. Marii Kownackiej

Program wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej iconS zkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej

Program wychowawczy szkoły podstawowej im. Marii konopnickiej iconSpecjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom