Przewodnik z wykładanego przedmiotu
Pobierz 24.02 Kb.
NazwaPrzewodnik z wykładanego przedmiotu
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar24.02 Kb.
TypPrzewodnikWYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI


ROK AKADEMICKI 2004/2005


Podstawowe informacje o przedmiocie


MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


kierunek: EKONOMIA


rok II, sem. IV (18 g. wykłady, 27 g. ćwiczenia)


Wykładowca: dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel


Prowadzący ćwiczenia: mgr Katarzyna Nowacka, mgr Joanna Staśkiewicz


Jednostka: Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych


Status przedmiotu: podstawowy


Cel: uzyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej. Zapoznanie się z prawidłowościami rządzącymi międzynarodową wymianą towarów, usług, siły roboczej i kapitału w tym w krajach Unii Europejskiej.


Metody nauczania: wykłady z wykorzystaniem foliogramów. Analiza problemów oraz samodzielne opracowanie przez studentów wybranych tematów podczas ćwiczeń.


Wymagane przygotowanie: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii i mikroekonomii.


Pomoce dydaktyczne: Roczniki statystyczne krajowe i zagraniczne. Czasopisma fachowe. Przewodnik z wykładanego przedmiotu.


Forma zaliczenia: pisemne zaliczenie zajęć ćwiczeniowych. Egzamin pisemny.


TREŚĆ WYKŁADÓW Z REALIZOWANEGO PRZEDMIOTU

(18 godzin)


1. Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej

Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Gospodarka światowa jako podstawowa kategoria nauki o międzynarodowych stosunkach ekonomicznych. Istota gospodarki światowej. Struktura podmiotowa i regionalna gospodarki światowej. Tradycyjna i współczesna gospodarka światowa. Procesy globalizacyjne we współczesnej gospodarce światowej.


2. Teorie handlu międzynarodowego

Klasyczne teorie handlu międzynarodowego. Neoklasyczne teorie wymiany międzynarodowej. Teorie neoczynnikowe. Teorie neotechnologiczne. Teorie podażowo-popytowe. Inne współczesne teorie handlu międzynarodowego.


3. Rola handlu zagranicznego w gospodarce

Kierunki oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy. Wpływ na zmianę struktury dochodu narodowego. Handel zagraniczny a poprawa efektywności gospodarowania. Wpływ handlu zagranicznego na wielkość dochodu narodowego od strony podaży i popytu.


4. Międzynarodowe obroty towarowe

Podstawowe czynniki zmian strukturalnych współczesnego handlu międzynarodowego. Kierunki przemian w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego. Formy wymiany towarowej z zagranicą. Transakcje specjalne. Nowe formy obrotu międzynarodowego. Światowy rynek towarów i jego organizacyjne formy.


5. Ceny w handlu międzynarodowym

Pojęcie ceny światowej. Krótkookresowe zmiany cen na rynku międzynarodowym surowców i żywności oraz wyrobów przemysłu przetwórczego. Długookresowe tendencje zmian cen w handlu międzynarodowym. Pojęcie i rodzaje terms of trade. Rodzaje cen rynku międzynarodowego.


6. Międzynarodowe obroty kapitałowe

Pojęcie wywozu kapitału. Wąskie i szerokie ujęcie przepływu kapitału. Wywóz kapitału – podstawowe klasyfikacje. Przyczyny i skutki wywozu kapitału. Przekształcenia w formach eksportu kapitału. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Uczestnictwo Polski w światowych obrotach kapitałowych.


7. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej

Pojęcie i istota międzynarodowej integracji gospodarczej. Przyczyny i warunki integracji. Metody i etapy integracji. Ekonomiczne skutki ustanowienia unii celnej. Charakterystyka wybranych ugrupowań integracyjnych. Wybrane problemy funkcjonowania Unii Europejskiej. Integracja gospodarcza w krajach rozwijających się.


8. Polityka handlowa i jej narzędzia

Pojęcie, cele i rodzaje polityki handlowej. Zagraniczna a międzynarodowa polityka ekonomiczna. Klasyfikacja narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej. Rodzaje i mechanizm ekonomiczny ceł. Dumping i subsydia w handlu międzynarodowym. Pozataryfowe narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej. Międzynarodowa polityka handlowa.


9. Kursy walutowe. Wymienialność walut

Pojęcie i funkcje kursu walutowego. Klasyfikacja kursów walutowych. Czynniki określające kształtowanie się kursu walutowego. Teorie kursu walutowego. Mechanizm ekonomiczny dewaluacji. Polityka kursu walutowego. Pojęcie i rodzaje (standardy) wymienialności. Warunki niezbędne do wprowadzenia wymienialności waluty. Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia wymienialności waluty.


10. Bilans płatniczy i problemy jego równowagi

Pojęcie i rodzaje bilansów. Rodzaje transakcji w bilansie płatniczym. Struktura bilansu płatniczego. Równoważenie a wyrównywanie bilansu płatniczego. Równowaga pozorna a rzeczywista. Sytuacja w bilansie płatniczym Polski.


11. Zadłużenie międzynarodowe i sposoby jego rozwiązywania

Rozmiary i struktura zadłużenia. Przyczyny wzrostu zadłużenia w Trzecim Świecie. Metody obsługi zadłużenia. Kierunki rozwiązania kryzysu zadłużeniowego. Wtórny rynek długów. Zadłużenie zagraniczne Polski.

TREŚĆ ĆWICZEŃ

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


27 godzin – ćwiczenia (sem. IV)


1. Czynniki kształtujące międzynarodowy podział pracy (2 godz.)


2. Kraje rozwijające się i ich rola w gospodarce światowej (2 godz.)


3. Rynki formalne i ich znaczenie w gospodarce światowej (2 godz.)


4. Międzynarodowa wymiana usług (2 godz.)


5. Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej (2 godz.)


6. Międzynarodowa migracja siły roboczej (2 godz.)


7. Międzynarodowe obroty kapitałowe (3 godz.)


8. Tendencje cenowe na rynku międzynarodowym (2 godz.)


9. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – korzyści i zagrożenia (2 godz.)


10. Rola GATT i WTO w światowym systemie handlu (3 godz.)


11. Międzynarodowe systemy walutowe (2 godz.)


12. Prace sprawdzające (3 godz.)


LITERATURA PODSTAWOWA I ZALECANA


1. P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa 2002.

2. A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa 2003.

3. Integracja europejska. Red. A. Marszałek. Warszawa 2004.

4. M. Matkowska, H. Nakonieczna-Kisiel, M. Szostkowski: Materiały do studiowania międzynarodowych stosunków finansowych. Szczecin 2001.

5. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska,
A. Budnikowski. Warszawa 2000.

6. J. Misala: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Warszawa 2001.

7. H. Nakonieczna-Kisiel: Przewodnik do studiowania międzynarodowych stosunków gospodarczych. Szczecin 1996.

8. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Red. E. Oziewicz. Warszawa 2001.

9. Świerkocki: Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych. Warszawa 2004.

10. Współczesna gospodarka światowa. Red. A.B. Kisiel-Łowczyc. Gdańsk 2000.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przewodnik z wykładanego przedmiotu iconPrzewodnik z wykładanego przedmiotu, kalkulator, serwisy notowań walutowych na świecie I w Polsce

Przewodnik z wykładanego przedmiotu iconAkademia Leona Koźmińskiego przewodnik do przedmiotu

Przewodnik z wykładanego przedmiotu iconAkademia Leona Koźmińskiego przewodnik do przedmiotu

Przewodnik z wykładanego przedmiotu iconAkademia Leona Koźmińskiego przewodnik do przedmiotu

Przewodnik z wykładanego przedmiotu iconAkademia Leona Koźmińskiego przewodnik do przedmiotu

Przewodnik z wykładanego przedmiotu iconPrzewodnik? Przewodnik z prądem umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym. Oblicz indukcję magnetyczną tego pola, jeśli długość przewodnika wynosi 0,1 m, natężenie prądu I = 6 A, a siła działająca na ten przewodnik f = 2 N

Przewodnik z wykładanego przedmiotu iconPrzewodnik dla aplikujących o Advanced Grant call 2010. Przewodnik zawiera pewne zmiany odnośnie spraw etycznych oraz elektronicznego systemu składania wniosków

Przewodnik z wykładanego przedmiotu iconPrzewodników, inne z izolatorów cieplnych zależnie od potrzeby. W poniższych przykładach obok nazwy przedmiotu napisz słowo "przewodnik" albo "izolator" zależnie od własności substancji, z której przedmiot jest wykonany

Przewodnik z wykładanego przedmiotu iconNazwa przedmiotu Jednostka prowadząca Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany Kod przedmiotu Kod erasmus przyporządkowanie do grupy przedmiotów Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany Skrócony opis przedmiotu

Przewodnik z wykładanego przedmiotu iconProgram przedmiotu nazwa przedmiotu: Wielokulturowość Dolnego Śląska na przestrzeni dziejów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom