Program konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka
Pobierz 64.96 Kb.
NazwaProgram konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar64.96 Kb.
TypDokumentacjaProgram konferencji

Edukacja muzealna
– teoria i praktykaBiałystok, 14-15 czerwiec 2012


Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Elwira J. Kryńska, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet
w Białymstoku

mgr Andrzej Lechowski, Dyrektor Muzeum Podlaskiego

dr Artur Gaweł, Kierownik Białostockiego Muzeum Wsi Oddział Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku

dr Urszula Wróblewska, Zakład Historii Wychowania Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet
w Białymstoku

/e-mail: uwroblewska@wp.pl, tel. 697 081 179/

mgr Karolina Radłowska, Białostockie Muzeum Wsi Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

/e-mail: karolina.radlowska@interia.pl,tel. 722 362 535/


Organizator Konferencji:

Zakład Historii Wychowania Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Białostockie Muzeum Wsi Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego


Miejsce obrad:

Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok (14 VI 2012 r.)

Białostockie Muzeum Wsi, ul. Nadawki 21c, 16 -010 Wasilków (15 VI 2012 r.)


Program obrad:

DZIEŃ PIERWSZY (14 czerwiec 2012 r.)

aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB


9.00 -09.30 Uroczyste otwarcie konferencji

Wystąpienie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Elwiry Jolanty Kryńskiej, prof. UwB

Wystąpienie Dyrektora Muzeum Podlaskiego mgr Andrzeja Lechowskiego

09.30 – 10.30 Sesja plenarna

przewodniczą: dr hab. Elwira J. Kryńska, prof. UwB; mgr Andrzej Lechowski

dr Roksana Chowaniec (Instytut Archeologii, Wydział Historyczny Uniwersytet Warszawski)
- Rozwój edukacji muzealnej. Od wystawiania przedmiotów na agorach i forach po hologramy
i interaktywność


dr Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Stereotypizacja pojęcia „muzeum”, a projektowanie działalności edukacyjnej

mgr Joanna Januszkiewicz (Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku) - Rola muzeum w edukacji formalnej. Oczekiwania i realia

mgr inż. Monika Krzeczyńska (Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego PIB)
- Edukacja muzealna nie tylko w muzeum

10.30 - 10.45 – Dyskusja problemowa

10.45 - 11.00 Przerwa na kawę

11. 00 – 12.45 Sesja plenarna

przewodniczą: dr Roksana Chowaniec, dr Agnieszka Szarkowska

mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska (Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB) - Strona internetowa – skuteczne narzędzie w edukacji muzealnej

mgr Dominika Raduńska (Muzeum im. Ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu) Wykorzystanie metody Kolba w tworzeniu muzealnych projektów edukacyjnych

mgr Marta Kliś (Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim) - Edukacja muzealna dorosłych
– czy jest skuteczna?


dr Magdalena Izabella Sacha (Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytet Gdański) - Samotność
w muzeum


mgr Sabina Hryniewiecka (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) - Mały Odkrywca w muzeum
– czyli edukacja muzealna dla najmłodszych oraz rodzin z dziećmi (komunikat)


mgr Ewa Szymańska (Muzeum Miasta Gdyni) - Rola pedagogiki zabawy w edukacji muzealnej

mgr Iwona Kowalczyk –Mizerakowska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) - Paciorki szklane – nauka i zabawa na zajęciach muzealnych. Działalność edukacyjna PMA w 2011 r. (komunikat)

12.45 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 13.40 Obiad

13.40 - 14.20 Sesja plenarna

przewodniczą: dr Magdalena Izabella Sacha, dr Agata Samsel

mgr Marta Kalisz – Zielińska (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) - Rola muzeów archeologicznych
w edukacji historycznej, na przykładzie wybranych form działalności edukacyjnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
(komunikat)

dr Katarzyna Buczek (Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski) - Formy pracy edukacyjnej
w Zamku Królewskim w Warszawie


mgr Paweł Tyszka (Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej, Wydział Historyczny Uniwersytet Warszawski) - Program edukacyjny "Bernardo Bellotto
- ambasador kultury" – muzealna teoria, a szkolna rzeczywistość


14.20 – 14.30 Dyskusja problemowa

14.30 – 14.45 Przerwa na kawę

14.45 – 16.45 Warsztat - Rozwój własnego potencjału pedagogicznego

18.00 Otwarcie wystawy w Muzeum Historycznym

20.00 Uroczysta kolacja


DZIEŃ DRUGI (15 czerwiec 2012 r.)

Białostockie Muzeum Wsi

9.00 – 10.00 Sesja planarna

przewodniczą dr Anna W. Brzezińska, dr Artur Gaweł

mgr Maria Elżbieta Gibałka (Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy) - Formy działalności edukacyjnej
w Muzeum Gross-Rosen (prezentacja muzeum)


mgr Sebastian Mazurkiewicz (Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni) - Program edukacji regionalnej: ,,Dokumentujemy dziedzictwo kulturowe ziemi wrzesińskiej”

mgr Barbara Miszkiel (Muzeum Ziemi Sejneńskiej) - Muzeum jako przestrzeń edukacji regionalnej. Praktyka edukacyjno – wychowawcza Muzeum Ziemi Sejneńskiej

mgr Marta Sztwiertnia (Benedyktyński Instytut Kultury Opactwo Benedyktynów w Tyńcu)
- Rozwój edukacji muzealnej w klasztorach benedyktyńskich ze szczególnym uwzględnieniem Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

mgr Krzysztof Snarski (Muzeum Okręgowym w Suwałkach) - Od rzeczy do kultury. Rola starowierskich śladów kulturowych w kształtowaniu postaw obywatelskich młodzieży

mgr Marta Piszczatowska (Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, oddział Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku), mgr Marta Wyszyńska (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet
w Białymstoku) - Edukacja przez sztukę, na przykładzie działalności Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
w Białymstoku


mgr Małgorzata Paszylka- Glaza (Kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej MNG Muzeum Narodowe
w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej) - Resocjalizacja poprzez sztukę. Przestrzeń muzealna jako obszar kształtowania postaw moralnych

10.20 – 10.45 Dyskusja w grupie problemowej

10.45 – 11.00 Przerwa na kawę

11.00 – 13.30 Warsztat Rozwój własnego potencjału pedagogicznego

13.30 – 14.30 Przerwa na obiad

14.30 – 16.45 Warsztat Rozwój własnego potencjału pedagogicznego

16.45 – 17.00 Przerwa na kawę

17.00 – 19.30 Zwiedzanie skansenu / Warsztat Rozwój własnego potencjału pedagogicznego

19.30 – 20.00 Zebranie Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

20.00 Ognisko


Przedstawienie referatu – 15 min.; komunikatu naukowego i prezentacji – 10 min.


W celu usprawnienia prac nad publikacją prosimy o uwzględnienie następujących zasad dotyczących przygotowanego artykułu:

TERMIN: Teksty artykułów proszę przekazać sekretarzom podczas konferencji lub przesłać pocztą elektroniczną do 15 lipca 2012 roku (termin nieprzekraczalny).


INSTRUKCJA WYDAWNICZA DLA AUTORÓW

I Kwestie formalne tekstu

1. Maszynopis znormalizowany, jednostronny, o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego max. 1 arkusz wydawniczy; powinien zawierać 28-30 wierszy na stronie, do 70 znaków w wierszu

2. Czcionka: Times New Roman, rozmiar 12.

3. Interlinia: 1,5.

4. Układ tekstu:

imię i nazwisko autora;

dane kontaktowe autora: e-mail;

nazwa uczelni, muzeum, przy której będzie afiliowany;

tytuł pracy;

treść artykułu z podrozdziałami;

bibliografia;

streszczenie w języku angielskim (max. 1500 znaków);

notka o zainteresowaniach badawczych i osobistych autora.

5. Przypisy bezwzględnie na dole strony.

6. Cytaty pisane czcionką prostą w cudzysłowie.

7. Numer przypisu wstawiany między cudzysłów a kropkę.


II Tekst zasadniczy

Tytuły:

- rękopisy: oryginalne teksty i incipity dokumentów, referatów należy pisać w cudzysłowach, tytuły nadane przez autora bez cudzysłowów, np. Memoriał, Laudatum sejmiku,

- druki: tytuły dzieł i dokumentów, rozdziałów i fragmentów dzieł (dokumentów) należy pisać kursywą, tytuły domyślne lub utarte określenia tytułowe – dużą literą bez wyróżnień np. Konstytucja 3 Maja, Geograf Bawarski.

Cytaty:

- źródła należy cytować w języku oryginału, w przypadku alfabetów cyrylickich należy stosować transliterację opracowaną na podstawie polskiej wersji normy międzynarodowej(PN-ISO-9: 2000)

- opuszczenia w cytowanym tekście należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach klamrowych

Cudzysłowy:

podwójne (góra–dół) w tekstach polskich, w tekstach angielskich podwójne w górnej frakcji

Pisownia imion i nazwisk:

– należy stosować oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób wzmiankowanych,
w przypadku imion i nazwisk słowiańskich zapisanych cyrylicą należy stosować transliterację. Powyższa uwaga nie dotyczy osób uznanych za powszechnie znane np. Szekspir, Cyceron, Wolter;

– imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście powinny być przytoczone w pełnym brzmieniu. W innym przypadkach podaje się inicjały imion i nazwisko lub zwłaszcza w odniesieniu do postaci znanych albo często wymienianych w tekście tylko nazwisko np. Kościuszko, Mickiewicz. W opisach bibliograficznych zawsze należy uwzględnić jedynie inicjały imion i nazwisko.


III Wzory przypisów dolnych

Do książki inicjał imienia (w przypadku inicjałów dwóch imion rozdzielamy je jedną spacją)
i
nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), miejsce i rok wydania, strona.

Z. Krasiński, Nieboska komedia, Warszawa 2006, s. 11.

J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985.

Do czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma
(w
cudzysłowie) lub skrót tytułu (bez cudzysłowów, tom/rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony.

J. Kowalski, Z dziejów szkolnictwa, „Biuletyn Historii Wychowania” 2006, nr 1-2, s. 30.

Do artykułu w wydawnictwie pod redakcją: po tytule przywołanego tekstu następuje po przecinku w: tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą oraz inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce wydania, rok i strony na końcu:

S. Gajda, Stan współczesnej stylistyki a synteza stylistyczna, w: Synteza w stylistyce słowiańskiej,
red. S. Gajda, Opole 2001.

J. Kowalski, Z dziejów szkolnictwa, w: Problemy edukacji, red. D. Strajk, Poznań 2001, s. 30.

Do artykułu umieszczonego w serii wydawniczej: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, nazwa serii bez wyróżnień, numer tomu, redaktor, strony na końcu:

E. Jędrzejko, B. Witosz, Modyfikacje struktur składniowych w polskiej prozie lat siedemdziesiątych, Katowice 1995, Język Artystyczny t. 8, red. A. Wilkoń, B. Witosz, s. 70-84.

Skróty w przypisach

W przypisach stosujemy skróty, takie jak w tekście itd. m.in., etc., r. (rok) i w (wiek) oraz skróty łacińskie: op. cit., ibidem, idem, eadem, loc. cit.

W przywołaniu w pracy tylko jednego dzieła autora w przypisie powtórzonym należy stosować zapis
z użyciem skrótów op. cit. i ibidem

3S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, t. 3, Warszawa 1965, s. 118-119.

6 S. Skwarczyńska, op. cit., s. 220-225.

7 Ibidem, s. 282-290.

W przywołaniu w pracy kilku prac jednego autora w przypisach powtórzonych należy podawać skrót dzieła.

np.

10 T. Skubalanka, Styl romantyczny, Wrocław 1984.

11 T. Skubalanka, O stylu poetyckim i innych stylach języka. Studia i szkice teoretyczne, Lublin 1995.

18 T. Skubalanka, Styl romantyczny, s. 12.

22 T. Skubalanka, O stylu poetyckim..., s. 16.

Daty w przypisach:

miesiąc liczba rzymską, np. 16 V 1915 r. w razie braku daty dziennej miesiąc zawsze słownie,
np. w styczniu 1912 r.


Patronat medialny:


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka iconPlan konferencji naukowej „retoryka prawnicza – teoria I praktyka” gdańSK, 24 marca 2010r

Program konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka iconWychowania, refleksja nad wychowaniem. W pedagogice jako nauce Zachodzi ścisły związek między teorią I praktyką teoria rozwiązuje problemy dostarczone przez praktykę ale skuteczność rozwiązań teoretycznych wykazuje ostatecznie praktyka. Ojcem pedagogiki naukowej był Herbart

Program konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka iconProgram seminarium* „Teoria I Praktyka Przekładu Prawniczego”

Program konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka iconProgram naukowy „i ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pielęgniarstwo-nauka I praktyka”

Program konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka iconProgram kształcenia na rok akademicki 2011/2012 Przedmiot: Badania opinii publicznej – teoria I praktyka

Program konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka iconZależności pomiędzy teorią a praktyka psychologiczną Teoria

Program konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka iconProgram V międzynarodowej konferencji „media a edukacja”

Program konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka iconSpotkanie nt. „Teoria I praktyka

Program konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka iconTeoria I praktyka probacji a resocjalizacja

Program konferencji Edukacja muzealna – teoria I praktyka iconInternacja psychiatryczna – teoria I praktyka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom