Spis treści
Pobierz 0.8 Mb.
NazwaSpis treści
strona3/16
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar0.8 Mb.
TypCharakterystyka
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH


CEL STRATEGICZNY


CEL OPERACYJNY

I

CEL OPERACYJNY

II

CEL OPERACYJNY

III

CEL OPERACYJNY

IV
Proces aktualizacji Strategii rozpoczęto 5 czerwca 2008 roku, powołaniem Zarządzenia Nr 31 a /2008 z dnia 20 sierpnia 2008, przez Wójta Gminy Szydłowo Zespołu roboczego d/s. aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłowo na lata 2007 – 2013 w składzie:

  1. Irena Hinczewska– koordynator Zespołu

Kierownik GOPS

  1. Katarzyna Pajewska– asystent koordynatora Zespołu

Pracownik socjalny GOPS

3. Zdzisław Bialik– członek Zespołu

Sekretarz Urzędu Gminy

4. Wiesława Dąbkiewicz– członek Zespołu

Starszy Pracownik socjalny GOPS

5. Barbara Jakubiak– członek Zespołu

Skarbnik Urzędu Gminy


Pierwszym etapem prac było opracowanie, rozdanie oraz zebranie ankiet, dotyczących problemów społecznych (wzór ankiety stanowi załącznik nr III). Badanie ankietowe przeprowadzono w czerwcu 2008 roku (wyniki badań ankietowych stanowi zał. Nr IV). Ankietę skierowano do 200 osób z gminy Szydłowo. Wypełniło ją 195 osób z terenu gminy Szydłowo. Z czego 51% to osoby w przedziale wiekowym 26-59 lat, 35% to młodzież w wieku od 13 do 16 roku życia, ludzie młodzi w wieku od 17 do 25 roku życia stanowili - 14% badanej populacji i niewielką liczbę respondentów stanowiły osoby starsze powyżej 60 roku życia, stanowiły zaledwie 1% badanych osób. Wyniki ankiet zostały podsumowane i przedstawione podczas warsztatów, które odbyły się w Urzędzie Gminy w Szydłowie. W ramach warsztatów wypracowano propozycje działań oraz dokonano analizy stanu w Gminie w zakresie spraw i problemów społecznych. Spotkania poprowadzone zostały przez koordynatora zespołu roboczego do spraw aktualizacji strategii. Następnie dwa spotkania warsztatowe zostały przeprowadzone przez Pana Mirosława Warowickiego, Konsultanta Regionalnego PPWOW oraz Panią Monikę Falej, moderatora i służyły opracowaniu celów, działań przyszłej Strategii. Na potrzeby przyszłego dokumentu zostały zebrane dane z jednostek samorządowych gminy oraz inne materiały. Okazały się one niezbędne do charakterystyki życia społecznego w gminie oraz konieczne do diagnozy i analizy stanu faktycznego, jak również określenia pewnych tendencji obserwowanych na przestrzeni czasu, tj. dane statystyczne z rejestrów oraz od innych osób i podmiotów.

Przeprowadzone warsztaty miały za zadanie określenie celu strategii rozwiązywania problemów społecznych, kierunków działań, służących rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przyczynienie się w ten sposób do podniesienia jakości życia lokalnej społeczności.

W warsztatach uczestniczyły osoby pracujące w Urzędzie Gminy w Szydłowie oraz reprezentujące instytucje publiczne, zaangażowane w pracę nad aktualizacją Strategii w 2008 roku: Mirosław Warowicki – organizator warsztatów, Monika Falej – moderator, Wiesław Boczkowski – Wójt Gminy Szydłowo, Irena Hinczewska – kierownik GOPS w Szydłowie, Barbara Jakubiak – skarbnik, Zdzisław Bialik – sekretarz, Bożena Szczepańska – inspektor ds. rozliczeń podatkowych, Danuta Bialik – inspektor d/s. rozliczeń podatkowych, Katarzyna Pajewska – pracownik socjalny GOPS, Wiesława Dąbkiewicz – pracownik socjalny GOPS, Janusz Żuchowski – dyrektor SP w Dębsku, Jan Kowalski – dyrektor Gimnazjum w Szydłowie, Stefan Sobczak – dyrektor SP w Szydłowie, Marzena Kołecka – dyrektor SP w Nosarzewie Borowym, Danuta Gumienna – dyrektor SP w Garlinie, Zbigniew Grabowski – dzielnicowy Posterunku Policji w Szydłowie, Antoni Ubych – radny powiatu, radni gminy: – Grzegorz Rochna, Andrzej Kowalski, Wiesław Olczak, Izydor Żakiewicz, sołtysi: - Stanisław Sadowski, Czesław Wodzyński.

Poniżej przedstawiony został katalog zidentyfikowanych problemów społecznych w Gminie Szydłowo, zaktualizowany i zaakceptowany podczas warsztatów, które dotyczyły aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.


PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE SZYDŁOWO


NAZWANIE PROBLEMU

SPOŁECZNEGO

PRZYCZYNY

PROBLEMU

SPOŁECZNEGO

CELEDZIAŁANIABrak aktywnych form rozwoju kulturalno-oświatowego


- brak miejsc i instytucji zajmujących się kulturą,

- brak harcerstwa organizacji pozarządowych,

- brak specjalistycznej kadry (animatorów kultury),

- niska aktywność mieszkańców w sferze kultury.


- rozwój różnych form życia kulturalno-oświatowego na terenie gminy,

- uaktywnienie mieszkańców gminy w sferze kultury.


- powołanie i funkcjonowanie GOK,

- dostosować istniejące świetlice wiejskie do potrzeb kultury (gruntowne remonty istniejących i ewentualnie budowa nowych),

- reaktywować organizacje harcerską w gminie,

- pozyskać lub wykształcić specjalistyczną kadrę.


Działania te powinny być podjęte przez szkoły, mieszkańców, rady sołeckie, organizacje kombatanckie, Radę Gminy i Wójta w latach 2008/2013PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE SZYDŁOWO


NAZWANIE

PROBLEMU

SPOŁECZNEGO

PRZYCZYNY PROBLEMU SPOŁECZNEGO

CELE

DZIAŁANIA


Niska aktywność społeczności- rozpad więzi rodzinnych i międzyludzkich.

Ogólny brak zainteresowania społeczeństwa


- brak liderów,

- brak funduszy,

- brak miejsca do spotkań,

- brak motywacji,

- brak doposażenia świetlic OSP,

- brak świetlic we wszystkich miejscowościach,

- brak placu zabaw, boisk w gminie


- szkolenia,

- spotkania związane z rozrywką,

- organizowanie kursów (komputerowych, kulinarnych),

- spotkania ze znanymi ludźmi,

- przeprowadzanie szkoleń,

kursów i spotkań ze znanymi ludźmi


- wybór organizatora zarządzającego sprawami ludności,

- remont i doposażenie świetlic, Domów Kultury,

- wzbudzanie zainteresowania wśród młodzieży,

- budowa nowych placów zabaw, boisk


Działania te powinny być podjęte przez Urząd Gminy i organizacje społeczne w latach 2008/2013PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE SZYDŁOWO


NAZWANIE PROBLEMU

SPOŁECZNEGO

PRZYCZYNY

PROBLEMU

SPOŁECZNEGO

CELEDZIAŁANIAIzolacja osób starszych
- zatracenie tradycyjnego znaczenia rodziny,

- samotność osób starszych,

- brak miejsc spotkań,

- skromne środki do życia,

- ograniczony transport w dni wolne od pracy,

- niewystarczająca opieka ze strony instytucji społecznych


- aktywizowanie osób starszych na rzecz działań kulturalnych i społecznych


- imprezy dla wielopokoleniowych rodzin (festyny dzień dziecka, dzień matki, ojca),

- powołanie i funkcjonowanie klubu seniora,

- zorganizowanie miejsc spotkań w GOK i świetlicach środowiskowych,

- wynająć lub zakupić BUS

Działania te powinny być podjęte przez szkoły, mieszkańców, rady sołeckie, organizacje kombatanckie, Radę Gminy, Wójta i GOPS w latach 2008/2013


PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE SZYDŁOWO


NAZWANIE PROBLEMU

SPOŁECZNEGO

PRZYCZYNY

PROBLEMU

SPOŁECZNEGO

CELEDZIAŁANIA


Niepełnosprawność


Niewystarczająca integracja społeczna osób niepełnosprawnych w gminie

- problemy architektoniczne i bezradność w ich pokonywaniu,

- zamykanie się z problemem w kręgu najbliższych,

- brak własnych środków finansowych,

- bezradność i obojętność ze strony rodziny i instytucji,

- zbyt niskie zainteresowanie rehabilitacją.

- integrować niepełnosprawnych z pełnosprawnymi

- pomoc w pokonywaniu problemów architektonicznych ze strony rodzin i instytucji,

- usunięcie barier architektonicznych w istniejących budynkach użyteczności publicznej,

- pozyskiwanie środków finansowych na pokonywanie barier architektonicznych,

- organizowanie spotkań integracyjnych przez gminę.


Działania te powinny by podjęte przez instytucje publiczne i GOPS w latach 2008/2012PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE SZYDŁOWO


NAZWANIE PROBLEMU

SPOŁECZNEGO

PRZYCZYNY

PROBLEMU

SPOŁECZNEGO

CELEDZIAŁANIA


Bezrobocie.

Podejmowanie działań w celu zmniejszenia istniejącego poziomu bezrobocia w Gminie Szydłowo

- brak miejsc pracy (zbyt mała liczba zakładów pracy dla mieszkańców Szydłowa),

- brak odpowiednich kwalifikacji,

- mała aktywność w poszukiwaniu pracy, - zbyt niskie wynagrodzenia zniechęcające do podjęcia pracy na lokalnym rynku,

- podejmowanie pracy na czarno (bezrobocie sezonowe)

- zmniejszenie poziomu bezrobocia w gminie,

- wzrost poziomu życia,

- wyjście z systemu pomocy społecznej,

- zwiększenie poziomu usamodzielnienia się,

- własne dowartościowanie się.


- pozyskanie środków na utworzenie nowych miejsc pracy,

- organizowanie szkoleń przekwalifikujących, dostosowanych do lokalnych potrzeb rynku,

- pozyskiwanie inwestorów w celu tworzenia miejsc pracy,

- zmotywowanie bezrobotnych w celu podejmowania legalnej pracy i uświadamianie o konsekwencjach w przyszłości.


Działania te powinny być podjęte przez Urząd Gminy, GOPS, Radę Gminy w latach 2008/2012PROBLEMY SPOŁECZNE W GMINIE SZYDŁOWO


NAZWANIE

PROBLEMU

SPOŁECZNEGO

PRZYCZYNY PROBLEMU SPOŁECZNEGO


CELE


DZIAŁANIA


Nałogi – alkoholizm (w tym młodzieży),

Nikotynizm, narkomania.

Część mieszkańców gminy ma problemy z alkoholem, paleniem papierosów.

Niewielki procent zetknął się z narkomania.


- brak organizacji czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

- zbyt mała świadomość szkodliwości używek,

- niska świadomość problemu w rodzinach,

- niewielka pomoc ośrodków wsparcia dla osób uzależnionych,

- brak pełnej kontroli wydatków dzieci i młodzieży,

- brak zainteresowania problemem spędzania czasu wolnego przez osoby dorosłe,

- niska samoocena osoby uzależnionej.


- doprowadzenie do całkowitego zniwelowania problemu używek wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

- znaczne ograniczenie spożycia używek przez osoby dorosłe.


- respektowanie zakazu sprzedaży używek dzieciom i młodzieży,

- nakłanianie osób pijących do udziału w warsztatach na temat uzależnień,

- wzmacnianie edukacji rodzin uzależnionych,

- tworzenie ośrodków wsparcia dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,

- organizowanie czasu wolnego poprzez budowę boisk, placów zabaw,

- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych (bezalkoholowych),

- zorganizowanie GOK.


Działania te powinny być podjęte od zaraz przez instytucje publiczne, szkoły, gminę, GOPS, policję, komisję alkoholową, parafię, sprzedawców, sponsorów w latach 2008/2013Dnia 17 lipca 2008 roku w Urzędzie Gminy Szydłowo odbyło się kolejne spotkanie dotyczące aktualizacji GSRPS. W spotkaniu uczestniczyły osoby zainteresowane pozyskaniem środków finansowych z UE i poprawą jakości życia na terenie gminy.

Warsztaty prowadzone były przez moderatora projektu, Monikę Falej. Uczestnicy pracowali w czteroosobowych grupach. Określono działania, wskaźniki problemów społecznych występujących na terenie Gminy, które przedstawiono poniżej w celu ich realizacji zgodnie z wypracowanymi terminami.


WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W GMINIE SZYDŁOWO

Nałogi – alkoholizm (w tym młodzieży)

Działanie

Wskaźnik

Okres1.Respektowanie zakazu sprzedaży używek dzieciom i młodzieży


- monitoring punktów sprzedaży przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez policję →

- ankieta społeczeństwa,

- analiza wykroczeń i ankiet →

- liczba przypadków sprzedaży alkoholu nieletnim1 raz w mc-u każdy punkt

1 raz w kwartale

2. Nakłanianie osób pijących do udziału w warsztatach na temat uzależnień

- rozmowy profilaktyczne (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

- liczba uczestników biorących udział w warsztatach na podstawie dokumentacji z warsztatów w poszczególnych latach,

- rozpowszechnianie wiedzy na temat uzależnień przez policję w przypadku kontroli

- wg harmonogramu poradni do spraw uzależnień warsztaty

3.Wzmacnianie edukacji rodzin uzależnionych

-liczba szkoleń, warsztatów oraz liczba uczestników biorących udział w w/w szkoleniach i warsztatach dla różnych grup wiekowych

2 razy dla różnych środowisk:

- szkoły,

-pozostali mieszkańcy,

- osoby uzależnione

4. Tworzenie ośrodków wsparcia dla osób uzależnionych oraz ich rodzin

- liczba osób korzystających z korzystających ośrodków wsparcia
5. Organizowanie czasu wolnego z wykorzystaniem istniejących obiektów oraz budowa, modernizacja nowych

- liczba obiektów istniejących,

- liczba planowanych inwestycji,

- liczba uczestników,

- liczba sekcji (wg zainteresowań)

1 raz w roku

1 raz na 2 lata

1 raz w rokuWSAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W GMINIE SZYDŁOWO

Bezrobocie- podejmowanie działań w celu zmniejszenia istniejącego poziomu bezrobocia w gminie.Działanie


Wskaźnik


Okres

Pozyskiwanie środków na utworzenie nowych miejsc pracy

- zatrudniono 8 osób,

- liczba osób zatrudnionych w latach →

- liczba osób zatrudnionych w nowo utworzonych zakładach pracy (poszerzenie działalności) →


2009 – 10 osób

2010 – 12 osób

2011 – 14 osób

2012 – 16 osób

2009 – 2013 - 10 osób

Organizowanie szkoleń

- liczba przeprowadzonych kursów – liczba osób →

- kierowcy,

- mechanicy,

- spawacze,

-opiekun dla osób starszych i niepełnosprawnych,

- kurs komputerowy


2009-2013 – 10 osób

2009-2013 – 5 osób

2009-2013 – 6 osób

2009-2013 – 4 osoby


2009-2013 – 10 osób

Pozyskanie inwestorów

- liczba nowych inwestorów,

- tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy,

- uzbrojenie terenu,

- ilość działek uzbrojonych,

- ulgi podatkowe,

- tworzenie stref ekonomicznych,

- liczba tworzonych stref

2009-2013 - 3-5 inwestorów


Zmotywowanie bezrobotnych w celu podejmowania pracy

- ilość opłaconych szkoleń,

- opłacanie szkoleń,

- liczba osób korzystających z bezpłatnego dowozu na szkolenia,

- bezpłatny dowóz,

- zapewnienie bezpieczeństwa w pracy,

- liczba wypadków przy pracy, liczba kontroli i szkoleń BHP,

- zapewnienie posiłku regeneracyjnego,

- liczba wydanych posiłków,

- ilość podpisanych kontraktów z bankiem żywności


WSAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W GMINIE SZYDŁOWO


Niepełnosprawność – niewystarczająca integracja osób niepełnosprawnych w gminie


Działanie


Wskaźnik


Okres

Pomoc w pokonywania problemów architektonicznych ze strony rodzin i instytucji

- liczba rodzin objętych pomocą, liczba zniwelowanych barier,

- pomoc ze strony PCPR w uzyskaniu środków dla 15 rodzin osób niepełnosprawnych,

- ilość udzielonej pomocy ze strony PFRON w uzyskaniu środków na likwidację barier z mieszkań osób niepełnosprawnych,

- GOPS – (liczba dzieci objętych pomocą GOPS) – 30 dzieci niepełnosprawnych pomoc na wyposażenie ucznia do szkoły2008-2010

Pozyskanie środków finansowych na pokonywanie barier architektonicznych

- ilość wniosków (projektów) skierowanych do UE,

- ilość wniosków skierowanych do PFRON, PCPR, GOPS,

- wysokość uzyskanych środków pomocy2008-2010

Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i spotkań integracyjnych przez gminę

- ilość odbytych turnusów rehabilitacyjnych i spotkań integracyjnych zorganizowanych przez GOPS, PCPR, PFRON,

- ilość uczestników tych imprez,2008-2013


WSKAŹNIKI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W GMINIE SZYDŁOWO

Niska aktywność społeczności – rozpad więzi rodzinnych i międzyludzkich. Brak zainteresowań społeczeństwa, aktywnych form rozwoju kulturalno-oświatowego.


Działanie

Wskaźnik

Okres

Wybór organizatora zarządzającego sprawami ludności

- powołanie koordynatora ds. kultury przez Urząd Gminy + kierownicy (opiekunowie świetlic)

- 13 osób


2008-2009

Remont i doposażenie świetlic

- liczba wyremontowanych i doposażonych świetlic – 6 świetlic


2008-2013

Wzbudzanie zainteresowania wśród młodzieży

- dyrektor GOK + 13 opiekunów świetlic,

- liczba imprez dla młodzieży,

- liczba uczestników imprez młodzieżowych,

- liczba kół zainteresowań (nowo powstających)


2008-2013

Budowa nowych placów zabaw i boisk

- liczba placów zabaw, boisk,

- liczba imprez, ilość uczestników,

- liczba zespołów prywatnych


2008-2013


Powstanie Gminnego Ośrodka Kultury

- pozyskanie lokalu i środków finansowych,

- powołanie dyrektora i niezbędnej kadry (sekcji zainteresowań)


2008-2010
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Powiązany:

Spis treści iconSpis treści spis treści error: Reference source not found

Spis treści iconSpis treści Spis treści 2 Wstęp 2

Spis treści iconSpis treści

Spis treści iconSpis treśCI

Spis treści iconSpis treśCI

Spis treści iconSpis treści

Spis treści iconSpis treści

Spis treści iconSpis treści

Spis treści iconSpis treści

Spis treści iconSpis treści

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom