Pojęcia ubezpieczeniowe
Pobierz 285.53 Kb.
NazwaPojęcia ubezpieczeniowe
strona1/3
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar285.53 Kb.
TypPojęcia
  1   2   3


PODSTAWOWE POJĘCIA UBEZPIECZENIOWE

Agent transferowy - podmiot gospodarczy prowadzący rejestr członków funduszu. Może nim być każdy podmiot, który posiada system informatyczny przygotowany do prowadzenia indywidualnych kont i zapewniający poufność oraz tajność danych.


Agent ubezpieczeniowy - osoba fizyczna lub prawna lub podmiot gospodarczy upoważniony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego Towarzystwa. Agent ubezpieczeniowy do wykonywania powierzonych czynności musi posiadać zezwolenie wydawane przez KNUiFE.


Aktuariusz - specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Ustala ryzyko ponoszone przez ubezpieczyciela w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia
i dokonuje wyliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, np. wartości polisy.


Alokacja składki - przeznaczenie części składki na zakup jednostek inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych. Na ogół alokacja wyrażona jest w procentach i dokonywana jest po zarejestrowaniu składki przez ubezpieczyciela.


Asekuracja - ubezpieczenie.


Broker ubezpieczeniowy - pośrednik, który zawiera lub pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczenia na zlecenie klienta. Działa więc on na rachunek, w interesie i w imieniu ubezpieczającego.


Cena nabycia jednostki inwestycyjnej - cena, po której jednostki inwestycyjne są nabywane na indywidualny rachunek jednostek inwestycyjnych ubezpieczonego.


Cena sprzedaży jednostki inwestycyjnej - cena, po której jednostki inwestycyjne są odliczane
z indywidualnego rachunku jednostek inwestycyjnych ubezpieczonego.


Cesja - umowa przeniesienia wierzytelności, na podstawie której osoba trzecia (na ogół bank) w stosunku do stron umowy ubezpieczenia nabywa przyszłą wierzytelność (odszkodowanie)
z umowy ubezpieczenia.

Częstotliwość opłacania składki - okres pomiędzy kolejnymi terminami płatności składki, np. miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej.


Data zawarcia umowy ubezpieczenia - data doręczenia polisy ubezpieczającemu.


Depozytariusz - zadaniem depozytariusza jest przechowywanie środków pochodzących ze składek ubezpieczonych zgromadzonych przez otwarty fundusz emerytalny. Funkcję tę, zgodnie
z przepisami ustawy, może pełnić bank krajowy lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Wymogiem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa aktywów funduszu jest warunek, aby bank - depozytariusz dysponował funduszami własnymi w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 100 mln EURO. Przepisy ustawy ograniczają powiązania kapitałowe
i personalne pomiędzy OFE a depozytariuszem. Depozytariusz posiada szereg obowiązków
w zakresie przechowywania aktywów funduszu m.in. ma obowiązek zapewnienia, aby aktywa OFE były lokowane zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu. W przypadku decyzji inwestycyjnych niezgodnych z prawem, depozytariusz ponosi odpowiedzialność finansową. Ważnym wymogiem w stosunku do depozytariusza jest obowiązek niezwłocznego informowania KNUiFE o wszelkich działaniach funduszu, które naruszają prawo, statut funduszu lub nie zabezpieczają w należytym stopniu interesów członków funduszu.


Doubezpieczenie - (żargon) uzupełnienie lub podwyższenie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.


Emerytura pomostowa - świadczenie emerytalne rekompensujące utratę przywilejów osobom pracującym w warunkach szkodliwych.


Fundusz inwestycyjny - służy inwestowaniu środków pieniężnych wpłacanych w formie składek ubezpieczeniowych. Dochody osiągnięte w wyniku dokonywanych inwestycji powiększają wartość aktywów funduszu, jednocześnie zwiększając wartość jednostki inwestycyjnej


Filar I - część emerytury, która będzie wypłacana przez FUS , zreformowany ZUS.


Filar II - część emerytury zgromadzonej na indywidualnych kontach w otwartych funduszach emerytalnych (OFE).

Filar III - część emerytury oparta o całkowicie dobrowolne inwestowanie indywidualne lub poprzez pracownicze programy emerytalne.


Grupowe ubezpieczenie - ubezpieczenie osobowe, w którym jedną stroną jest grupa osób
(np. pracownicy w przedsiębiorstwie). Najbardziej znane to grupowe ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz grupowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Indeksacja - podwyższanie w kolejnych latach składki ubezpieczeniowej, a tym samym i sumy ubezpieczenia o pewien procent ustalony przez ubezpieczyciela.


Indywidualne konto jednostek inwestycyjnych (uczestnictwa) - osobiste konto ubezpieczonego, na którym gromadzone są jednostki inwestycyjne (uczestnictwa) w przypadku ubezpieczenia
z funduszem inwestycyjnym.


Jednostka inwestycyjna - część funduszu inwestycyjnego, proporcjonalnie równa części aktywów ubezpieczyciela.


Rachunek jednostek inwestycyjnych - wyodrębniony dla danej polisy rachunek, na którym ewidencjonowane są jednostki inwestycyjne.


Klauzule ubezpieczeniowe - zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej. Mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej.


Kapitał początkowy - Kapitał początkowy jest obliczany dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie reformy (1 styczeń 1999 roku) opłacali składki na ubezpieczenie społeczne. Kapitał początkowy wraz z kwotą składek zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS będzie stanowić podstawę obliczenia należnego świadczenia emerytalnego. Przy obliczaniu kapitału początkowego uwzględnia się okresy składkowe
i nieskładkowe.

Kapitał początkowy, ustala się go korzystając z poniższego skomplikowanego wzoru:


E=p*24% Kb +[(s x 1,3%)+(ns x 0,7%)]* P,

Gdzie:

24% - to tzw. część socjalna równa dla wszystkich KB wynosząca 24% kwoty bazowej (czyli przeciętnego wynagrodzenia netto bez potrąconych na ubezpieczenie społeczne składek, w kwartale poprzedzającym termin waloryzacji świadczeń)

Kb - kwota bazowa wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 1998 roku,

s – tzw. część indywidualna zależna od osiągniętych zarobków i stażu emerytalnego ubezpieczonego, liczona po 1,3% indywidualnej podstawy wymiaru za każdy rok składkowy,

ns - okresy nieskładkowe liczone po 0,7% podstawy za każdy rok okresów nieskładkowych,

P - podstawa wymiaru emerytury,

p- współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczeniowego oraz okresu składkowego i nieskładkowego; współczynnik p oblicza się według wzoru 1:
Gdzie:

p - współczynnik; nie może być wyższy od 100%, jest zaokrąglany do setnych części procentu.

wiek ubezpieczonego – oznacza wiek w dniu 31.12.1998 r., określony w pełnych latach, jeżeli jednak w dniu 31.12.1998 r. ubezpieczony miał więcej niż 6 m-cy ponad wiek ustalony w latach, przyjmuje się pełne lata po zaokrągleniu w górę.

wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

staż ubezpieczeniowy- oznacza udowodniony w dniu 31.12.1998 r. okres składkowy i nieskładkowy, w pełnych latach, jeżeli jednak w dniu 31.12.1998 r. ubezpieczony ma więcej niż 6 m-cy stażu ponad pełne lata, staż ten zaokrągla się w górę.

wymagany staż- 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

18 - współczynnik wieku, określający rozpoczęcie aktywności zawodowej - wartość współczynnika dla ubezpieczonego, mającego w dniu objęcia ubezpieczeniem po raz pierwszy ukończone 18 lat w zależności od płci, wieku ubezpieczonego oraz stażu ubezpieczeniowego osiągniętego do 31 grudnia 1998 r. przedstawiony jest w tabeli, stanowiącej załącznik do ustawy. Jeżeli ubezpieczony w momencie objęcia ubezpieczeniem po raz pierwszy nie miał ukończonych 18 lat - w omawianym wzorze liczbę 18 zastępuje faktycznym wiekiem (np. 16 lub 17 lat), w którym powstał obowiązek ubezpieczenia.


Wyliczony w ten sposób kapitał początkowy, zapisywany jest na indywidualnym koncie każdego ubezpieczonego. Kwota ta jest waloryzowana w sposób przewidziany w przepisach
i w przyszłości będzie częścią składową emerytury ubezpieczonego liczonej już w nowy sposób, tzn. według wzoru:


E = K/G

Gdzie:

E – wysokość comiesięcznej emerytury

K - kapitał zgromadzony przez ubezpieczonego na indywidualnym koncie,

G - średnia dalsza długość życia określana corocznie przez Główny Urząd Statystyczny dla obu płci (wyrażana
w miesiącach). Zaznaczam od razu, że średnia ta jest wspólna zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. Powód takiego zrównania jest prosty – gdyby średnia dalszego trwania życia była różnicowana, emerytury kobiet zawsze byłyby niższe z racji tego, że kobiety żyją dłużej (rys. 1)


Przykład ustalania kapitału początkowego:

Ubezpieczona w wieku 40 lat.

Staż pracy na 31 grudnia 1998 r.: - okres składkowy   15 lat i 8 m-cy, - okres nieskładkowy  4 lata i 2 m-ce.

Wskaźnik wynagrodzenia  110%.

Część socjalna świadczenia:

= 0,7237469 = 0,7237469 x 100 = 72,37%

Obliczenie emerytury na 1 stycznia 1999 r.:

  • podstawa wymiaru emerytury x kwota bazowa w dniu 1.01.1999 r 2., czyli: 110% x 1220,89 PLN = 1342,98 PLN

  • część socjalna emerytury: 24% x 1220,89 PLN = 293,01 Zpln 293,01 PLN x 72,37% = 212,05 zPLN

  • okres składkowy: 188/12 x 1,3% x 1342,98 PLN = 20,37% x 1342,98PLNł = 273,57 PLN

  • okres nieskładkowy: 50/12 x 0,7% x 1342,98 PLN = 2,92% x 1342,98 PLN = 39,22 PLN   Emerytura na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosi:

212,05 PLN + 273,57 PLN + 39,22 zł = 524,84 PLN Kapitał początkowy wynosi: 209 m-cy x 524,84 PLN = 109 691,56 PLN

Karencja w ubezpieczeniu - przesuniecie terminu odpowiedzialności Towarzystwa o określony
w umowie ubezpieczenia czas licząc od daty zawarcia umowy.


Koasekuracja - wspólne ubezpieczenie przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli na podstawie jednej polisy określonego ryzyka.


Kompensacja szkody - dostarczenie środków pieniężnych na pokrycie strat wynikłych ze zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.


Konsumpcja sumy ubezpieczenia - pomniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę, w jakiej wypłacono odszkodowanie. Wypłata odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia.


Koszty działalności ubezpieczeniowej – obejmują:

  • koszty administracyjne - wszystkie koszty zarządu i administracji (koszty utrzymania biur, wyposażenia, telekomunikacyjne, koszty usług obcych, itp.) oraz wszelkie koszty o charakterze ogólnym dotyczące działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

  • koszty akwizycji - wszelkie koszty bezpośrednio związane z zawarciem umowy ubezpieczeniowej oraz pozyskaniem składki minus otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów.


Kumulacja świadczeń ubezpieczeniowych - występuje w ubezpieczeniach osobowych. Łączenie przysługujących świadczeń z kilku umów ubezpieczenia.


Likwidacja szkody - zespół czynności wykonywanych przez Towarzystwo dla ustalenia przyczyn i rozmiaru szkody oraz odpowiedzialności za daną szkodę oraz obliczenie wysokości odszkodowania lub świadczenia.


Limit odpowiedzialności - górna granica odpowiedzialności Towarzystwa w przypadku wystąpienia szkody. Na ogół jest to suma ubezpieczenia.


Minimalna wartość wykupu polisy - wartość wykupu, której wysokość jest ustalana każdego roku przez Towarzystwo.


NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, często oferowane jako dodatkowe ubezpieczenie z innymi.


Ocena ryzyka ubezpieczeniowego - polega na badaniu przez Towarzystwo złożonego wniosku
i załączonych dokumentów w celu ustalenia, czy nie występują ponad standardowe zagrożenia. Na podstawie badania następuje zakwalifikowanie wniosku i ustalenie wielkości składki lub jego odrzucenie.


Ochrona ubezpieczeniowa - zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.


Ochrona tymczasowa - okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia następnego po dniu podpisania wniosku i opłaceniu składki przez ubezpieczającego do czasu wystawienia polisy lub odmowy wystawienia.


Odstąpienie od umowy ubezpieczenia - w okresie 30 dni dla osób fizycznych, a dla osób prawnych 7 dni, po otrzymaniu polisy ubezpieczający może rozwiązać umowę.


Odszkodowanie - kwota, którą Towarzystwo jest zobowiązane wypłacić na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia majątkowego, dobrowolnego lub obowiązkowego, w razie zaistnienia określonego w umowie zdarzenia losowego.


Ogólne warunki ubezpieczenia - warunki ustalane przez poszczególnych ubezpieczycieli, które wraz z umową ubezpieczeniową i kodeksem cywilnym określają zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela.


Okres ubezpieczenia - czas, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia. Może być określony lub nieokreślony.

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) - Otwarte fundusze emerytalne są tworzone i zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Przedmiotem działalności funduszy jest gromadzenie i inwestowanie środków zebranych na indywidualnych kontach członków OFE z przeznaczeniem na świadczenie emerytalne, po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego i podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę. Fundusze mają osobowość prawną, natomiast nie posiadają zdolności upadłościowej tzn. nie mogą ogłosić bankructwa.


Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) - Ramy prawne funkcjonowania PTE wyznacza ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139 z 1997 roku, poz. 934, z późn. zm.). PTE mogą prowadzić działalność tylko w formie spółki akcyjnej. Wyłącznym przedmiotem ich działalności jest tworzenie i zarządzanie otwartymi funduszami emerytalnymi. Minimalna wymagana wysokość kapitału akcyjnego PTE wynosi równowartość w złotych 4 mln EURO. Kapitał towarzystwa poddany jest dodatkowym wymogom, m.in. nie może być zebrany w drodze publicznej subskrypcji, pochodzić z pożyczki lub kredytu, ani być obciążony w inny sposób. Ten sam podmiot lub podmioty związane mogą być akcjonariuszem tylko jednego powszechnego towarzystwa emerytalnego.


Podział ryzyka ubezpieczeniowego według działów –

- dział I - ubezpieczenia na życie,

- dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęcia ubezpieczeniowe iconIii. 1 Odszkodowania I świadczenia ubezpieczeniowe

Pojęcia ubezpieczeniowe iconPośrednictwo ubezpieczeniowe Podstawa prawna

Pojęcia ubezpieczeniowe iconTato, daj pojeździć…, czyli ubezpieczeniowe relacje rodzinne

Pojęcia ubezpieczeniowe iconGwarancje ubezpieczeniowe dla biur podroży kulisy tworzenia prawa turystycznego. „Diabeł tkwi w szczegóŁach”

Pojęcia ubezpieczeniowe iconFranz Fuchs Firmy ubezpieczeniowe to nie spekulanci. Stawianie na ciągły wzrost zwrotu na kapitale ograniczyło racjonalne myślenie menedżerów z branży finansowej

Pojęcia ubezpieczeniowe iconWśród ponad 1200 firm członkowskich, znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd

Pojęcia ubezpieczeniowe icon1. P. T. U „ in-tour beskidy” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez turystycznych w kraju I zagranicą oraz posiada gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29. 08. 1997r

Pojęcia ubezpieczeniowe iconPojęcia "adaptacja filmowa" Swoją pracę chciałabym rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia "

Pojęcia ubezpieczeniowe iconPojęcia z psychologii; oraz potrafi objaśnić pojęcia dotyczące niepełnosprawności

Pojęcia ubezpieczeniowe iconPojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom