1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2
Pobierz 69.59 Kb.
Nazwa1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar69.59 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik nr 5

WZÓR FORMULARZA SP - SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO, ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY
W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM, SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM


UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

SP

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO*

ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY*

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*
P o u c z e n i e

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem * , to należy niepotrzebne skreślić.

2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić.
Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3. Do sprzeciwu (zarzutów) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

4. W wypadku gdy zarzuty i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A 4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.

1. Sąd, do którego jest składany sprzeciw lub zarzuty

(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)

2. Sygnatura akt

SĄD REJONOWY w Sopocie

ul. 1 Maja 10

I Wydział CywilnyI Nc 988/09

W rubrykach 3.1.1.– 3.2.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej lub organizacji mających zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu.

3. Dane pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)

3.1.1. Pozwany i jego adres

3.2.1. Pozwany i jego adres

Mirosław Abonent

ul.Jakaśtam 18B 8

81-747 Sopot

3.1.2. Pełnomocnik pozwanego

3.2.2. Pełnomocnik pozwanego3.1.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)

3.2.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)? (w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS)

tak * / nie *

W rubrykach 5.1. – 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów.

5.1. Strona powodowa

5.2. Strona pozwana

Presco Investments S.a r.l. w Luxemburgu

reprezentowana przez Kancelarie Radcy Prawnego

radca prawny Maciej Janualis

Al.Wojska Polskiego 49B

64-920 Piła


Mirosław Abonent

ul.Jakaśtam 18B 8

81-747 Sopot
6. Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego

- w całości *

- w części * (dokładnie określić część zaskarżoną)

Zaskarżam wyrok w całości, pokwitowany w dniu 3 listopada 2009r

..............................................................................................................................................................

7. Zarzuty i wnioski pozwanego

W postępowaniu uproszczonym zarzuty i wnioski niezgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

Stawiam zarzut że:

Cała wymagana pozwem wierzytelność zawarta w czterech fakturach uległa dwukrotnie 3-letniemu przedawnieniu.


Wnioskuję o:

Uznanie całkowitego roszczenia majątkowego za przedawnione (art.117 §1 kc.).8. Żądanie zwrotu kosztów procesu

Zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych kosztów procesu wg. norm przypisanych.9. Uzasadnienie

Należy wskazać kolejno:

- fakty, które pozwany przyznaje,

- fakty, którym pozwany zaprzecza,

- fakty, z których wynika, że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne.

W postępowaniu uproszczonym okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niezgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

Pozwany miał zawartą umowę z Polkomtelem i uważał ją za rozwiązaną. Jest zaskoczony pozwem gdyż nigdy nie otrzymywał żadnych wezwań o zapłatę ani od Polkomtela ani od jego prawnych następców.


Polkomtel S.A cedując na rzecz P.R.E.S.C.O. Sp.z o.o. w dniu 2002.12.30 należność za usługi telekomunikacyjne z okresu 1998.11.19 – 1999.02.18, nie przedstawił żadnego dowodu doręczenia wezwania zapłaty pozwanemu. Należność za świadczenia okresowe do jakich zaliczają się usługi telekomunikacyjne staje się wymagalna najpóźniej w terminie 30 dni od wystawienia faktury. Roszczenie stało się wymagalne w 1999. 03.18 i po upływie trzech lat tj w 2002.03.18 upłynął termin jego przedawnienia. Tak więc P.R.E.S.C.O. uzyskując cesję po 9 miesiącach od tej daty nabyło wierzytelność zagrożoną przedawnieniem. Załączone przez PLUS GSM zawiadomienie o zmianie wierzyciela ma datę 2002.09.25 tj. po upływie trzech lat od dnia wymagalności roszczenia i brak jest dowodu jego nadania oraz doręczenia pozwanemu.


P.R.E.S.C.O. Sp.z o.o scedowała nabytą od POLKOMTELA wierzytelność na rzecz Presco Investments S.a r.l. w Luxemburgu w dniu 2006.12.30 tj. po upływie czterech lat i nie przedstawiło żadnego dowodu doręczenia wezwania zapłaty pozwanemu. Tak więc Presco Investments S.a r.l. w Luxemburgu przejęło wierzytelność zagrożoną przedawnieniem. Załączone przez P.R.E.S.C.O zawiadomienie o zmianie wierzyciela ma datę 2006.12.30 tj. po upływie czterech lat od dnia przejęcia roszczenia i brak jest dowodu jego nadania oraz doręczenia pozwanemu.


Wniesienie pozwu o wierzytelność po upływie przeszło 10 lat od dnia jego wymagalności, tj.od dnia 18.03.1999r, w celu uzyskania przerwania biegu przedawnienia wymaga przedstawienia co najmniej

trzech wezwań o zapłatę wysyłanych pozwanemu co trzy lata w 2002–2005-2008r z zachowaniem określonego prawem terminu. Powód przedstawił tylko dwa zawiadomienia z dnia 25.09.2002 (vide pozew dowód.8, Duplikat umowy cesji z dn.25.09.2002), oraz z dnia 30.12.2006 (vide pozew dowód.10, Duplikat umowy cesji z dn.30.12.2006)Zwraca się uwagę że opisane powyżej dwukrotne niezachowanie trzyletniego okresu przedawnienia czyni niniejszy wniosek o uznanie roszczenia majątkowego wraz z odsetkami za przedawnione, za zasadny i jak najbardziej słuszny.

10. Wnioski dowodowe

Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np. w wypadku dowodów niedołączonych do pisma – wskazać, gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków – wskazać ich dokładne dane i adres).

Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.

10.1.1. Zgłaszany dowód

10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu10.2.1. Zgłaszany dowód

10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu


10.3.1. Zgłaszany dowód

10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu10.4.1. Zgłaszany dowód

10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD)

Dowody niezgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) i załączniku WD mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

tak * / nie *

12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)

1) 2 egzemplarze odpisów sprzeciwu (zarzutów)

2) pełnomocnictwo, *

3) dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna, *

4) ...........13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej sprzeciw (zarzuty)
oraz podpis

14. Data


Mirosław Abonent


10.XI.2009r

P O U C Z E N I E

(A) Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi:

1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,

2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,

3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej - bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W sprawach tych również pisma zawierające wnioski dowodowe i pozew wzajemny (z wyjątkiem postępowania nakazowego, gdzie jest on niedopuszczalny) należy złożyć na urzędowych formularzach.

(B) Ponadto na urzędowym formularzu należy złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach, w których powód - usługodawca lub sprzedawca, dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,

2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,

3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,

4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

5) wywóz nieczystości,

6) dostarczanie energii cieplnej,

również wtedy, gdy sprawy te nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub sprzedawcy spełnia warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania urzędowych formularzy dotyczy wszystkich pism wymienionych w pkt (A).

Formularze dostępne są w budynkach sądów, urzędów gmin oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.

Sprzeciw (zarzuty) należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

Niezachowanie warunków formalnych sprzeciwu, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, sprzeciw podlega odrzuceniu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2 iconUwaga: Pola w rubrykach należy wypełniać czytelnie pismem drukowanym, wielkimi literami

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2 iconWniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2 iconFormularz należy wypełNIĆ w języku niemieckim!

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2 iconKobieta mężczyzna (niepotrzebne skreślić)

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2 iconUwaga: Należy wypełniać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie drukowanymi literami

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2 iconNależy wypełNIĆ drukowanymi literami

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2 iconNależy wypełnić pismem drukowanym

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2 iconB. dane składającego deklarację (niepotrzebne skreślić)

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2 iconUwaga! Wniosek należy wypełnić na komputerze

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń I poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem, to należy niepotrzebne skreślić. 2 iconWniosek o zawieszenie taryfowe/kontyngent taryfowy (niepotrzebne skreślić)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom