Refundacja dotycząca zatrudniania młodocianych
Pobierz 19.03 Kb.
NazwaRefundacja dotycząca zatrudniania młodocianych
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar19.03 Kb.
TypDokumentacja
REFUNDACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIANIA

MŁODOCIANYCH


Młodociany to osoba, która:

 • skończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18

 • ukończyła co najmniej gimnazjum

 • nie ma przeciwwskazań lekarskich do:

  • przyuczenia do zawodu

  • wykonywania prac lekkichZatrudniając młodocianego praktykanta, przedsiębiorca może starać się o refundację kosztów jego dokształcania. Pozwala na to ustawa o systemie oświaty.

Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Aby pracodawca mógł je otrzymać na podstawie decyzji administracyjnej, musi spełnić określone warunki:

 • musi przede wszystkim ponieść koszty kształcenia

 • potem starć się o ich zwrot


Wniosek o zawarcie umowy o refundację upływa 15 dnia miesiąca. W interesie pracodawcy jest, aby składać ten wniosek z wyprzedzeniem – tak, aby był czas na ewentualne uzupełnienia bądź poprawianie błędów w dokumentacji.

Zwykle umowy o przygotowanie zawodowe są zawierane z młodocianym na początku września. Z przepisów nie wynika, czy refundacja wynagrodzeń młodocianych przysługuje również tym pracodawcom, którzy zawarli umowy o przygotowanie zawodowe później.

W praktyce Ochotnicze Hufce Pracy nie odrzucą złożonego przez pracodawcę takiego wniosku, jeżeli pracodawca spełni wszystkie ustawowe przesłanki i wojewódzkie komendy OHP zawrą umowę o refundację.

Jeżeli pracodawca zatrudnia młodocianych w formach pozaszkolnych, to wniosek o refundację może składać regularnie do 20 dnia każdego miesiąca

Wnioski o wypłatę pieniędzy należy składać w terminach, które określa umowa o refundacji wynagrodzeń. Roszczenia pracodawców przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia , w którym roszczenie stało się wymagalne np. 76 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia.

Pracodawca może otrzymać:

 • Refundacje, które są wypłacane ze środków Funduszu Pracy oraz pokrywają wynagrodzenie i składki ZUS młodocianego

 • Dofinansowanie, które pokrywa koszty jego kształcenia – wynosi ono 4587 zł na jednego młodocianego, a jeżeli uczył się 36 miesięcy, to nawet 7645 zł

 • W przypadku zatrudnienia młodocianego w celu przyuczenia do zawodu, pracodawca może otrzymać 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia - pracodawca nie otrzyma tych pieniędzy, gdy pracownik nie zda egzaminu przed specjalną komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe


Refundacja przysługuje, gdy:

 • pracodawca zatrudnia młodocianych w określonych zawodach (np. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z 20 kwietnia 2002r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.)

 • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona w imieniu pracodawcy, spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego. Wynika to z §2 z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2007r. , w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 519)


Refundacja wynosi maksymalnie 4,5 i 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale za uczących się zawodu oraz 4% za przyuczanych do wykonywania określonej pracy. Od 1 września do końca listopada tego roku jest to odpowiednio:

 • 105,77 zł w pierwszym roku nauki młodocianego

 • 132,22 zł w drugim roku nauki młodocianego

 • 158,66 zł w trzecim roku nauki młodocianego

 • nie więcej niż 105,77 zł refunduje Ochotniczy Hufiec Pracy , jeżeli przedsiębiorca przyucza młodocianego do wykonywania określonej pracy


Refundacja wynagrodzeń młodocianego przysługuje za każdy rok jego nauki. Pracodawca nie może otrzymać refundacji kolejny raz za powtarzaną klasę przez młodocianego Nie ma możliwości składania wniosku przez pracodawcę „awansem” na kolejny rok.

Przy ubieganiu się o refundację pracodawca musi złożyć informację o uzyskanej pomocy publicznej. Pomoc publiczną każdy przedsiębiorca ustala samodzielnie . Jeżeli brakuje mu do tego oświadczeń z poprzednich lat, to może zwrócić się o ich kopie do organów, które takiej pomocy udzieliły. Jeżeli do tej pory pracodawca nie korzystał z żadnej pomocy publicznej, musi i tak złożyć oświadczenie o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą (wynagrodzenie i składki ZUS prowadzących szkolenie, koszty ich podróży, koszty podróży uczestników szkolenia, koszty wynagrodzeń młodocianych – nawet jeżeli pracodawca płaci młodocianemu wyższą kwotę, do wysokości ustawowej np.: pracodawca płaci młodocianemu 500zł , to w kosztach kwalifikujących wpisuje 105,77 a więc ustawowy koszt wynagrodzenia młodocianego w pierwszym roku nauki).


JAK ROZLICZYC DOTACJĘ Z GMINY?

Otrzymując zwrot kosztów przyuczenia do zawodu młodocianego pracownika, firma nie zapłaci podatku dochodowego. Wydatki sfinansowane ze środków samorządowych nie będą jednak kosztem podatkowym.


Dofinansowanie jest przychodem przedsiębiorcy (np. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – subwencje, dotacje, dopłaty oraz inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków). Od dotacji trzeba więc zapłacić podatek dochodowy. Niektóre dotacje są jednak z niego zwolnione np. np. 21 ust. 1 pkt 129 mówi o dotacjach otrzymanych z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.

Przedsiębiorca najpierw ponosi koszty związane z wyszkoleniem młodocianego pracownika, a dopiero potem otrzymuje ich częściową refundację po spełnieniu określonych warunków.


Niestety niejednolite interpretacje Urzędów Skarbowych nie ułatwiają rozliczenia poniesionych wydatków ale warto znać rózne interpretacje, tak aby wiedzieć, o co i w jaki sposób się ubiegać, np.

Urząd Skarbowy w Chodzieży w postanowieniu z 21 grudnia 2006 (PB415-16/06) stwierdza, że skoro kwota dofinansowania jest przychodem wolnym od podatku, to pokryte nią wydatki nie są kosztami uzyskania przychodów – a więc nie powinny być ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Twierdzenie to nie ma uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego. Podatnik ma obowiązek prowadzić księgę przychodów i rozchodów rzetelnie i tak, aby odzwierciedlała ona rzeczywiste operacje gospodarcze. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien uwzględnić w swojej księdze koszty kształcenia praktykantów, nawet jeśli zakłada, że w przyszłości otrzyma ich refundację.

Inne zdanie miał Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście. W postanowieniu z 28 kwietnia 2006r. (1435/FD1/415-19/06/GW). Stwierdził bowiem, że poniesione wydatki podatnik powinien w całości zaliczyć do kosztów podatkowych. Przychodem z działalności będzie otrzymana przez niego refundacja 50% poniesionych kosztów.

Najrozsądniejsze jest stanowisko Urzędu Skarbowego w Nisku, który w postanowieniu z 4 kwietnia 2006 r. (USI.OF-406/7/2006) stwierdził, że zrefundowane wydatki należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu w miesiącu otrzymania refundacji.


Opracowano na podstawie artykułów


zamieszczonych w gazecie „Rzeczpospolita”

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Refundacja dotycząca zatrudniania młodocianych iconWykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń I składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników

Refundacja dotycząca zatrudniania młodocianych iconWAŻNE. Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Refundacja dotycząca zatrudniania młodocianych iconKategoria podstawowych produktów, do których może zostać przyznana refundacja eksportowa

Refundacja dotycząca zatrudniania młodocianych iconNie ma wprost przyznawanych funduszy – jest refundacja, każdy musi posiadać

Refundacja dotycząca zatrudniania młodocianych iconZałącznik nr 6 do Regulaminu zatrudniania I wynagradzania pracowników

Refundacja dotycząca zatrudniania młodocianych icon1. 1 Ramowa Dyrektywa dotycząca usług na wspólnym rynku 3 2 Dyrektywa dotycząca uznawania zawodów 8

Refundacja dotycząca zatrudniania młodocianych iconSystem zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Jarosław

Refundacja dotycząca zatrudniania młodocianych iconInstrukcja zatrudniania I zwalniania pracownika samorządowego Spis treści Wstęp

Refundacja dotycząca zatrudniania młodocianych iconKodeks dobrej praktyki w zakresie zatrudniania osób niepe ł nosprawnych

Refundacja dotycząca zatrudniania młodocianych iconZAŁĄcznik nr 4 do Systemu zatrudniania pracowników w Straży Miejskiej w Pruszkowie komendant

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom