Załącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego
Pobierz 122.13 Kb.
NazwaZałącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego
strona1/5
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar122.13 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5


Załącznik do zarządzenia nr 22/2005

Starosty Poznańskiego

z dnia 25.02.2005 r. 1. ORGANIZACJA WYDZIAŁU BIURO RADY.


Wydział Biuro Rady wykonuje swoje zadania na podstawie następujących aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
   z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.)

  • uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r.
   w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego (Wielk. z 1999 r. Nr 30 poz. 633 ze zm.)

  • uchwały nr VIII/61/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

  • ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 z póź. zm.)

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
   z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz. 619)

  • „Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu” stanowiącego załącznik nr 9 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (tj. Dz. U.
   z 1998 r. Nr 160 poz. 1074 ze zm.)


Do wspólnych zadań wydziałów Starostwa w tym także Biura Rady należy odpowiednio:

   1. prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu,

   2. przygotowywanie propozycji projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Przewodniczącego Rady,

   3. realizowanie zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty,

   4. współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych Powiatu,

   5. współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu,

   6. rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu
    z Przewodniczącym Rady interpelacji i wniosków radnych,

   7. usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów, zespołów i referatów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa,

   8. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

   9. współpraca z komisjami Rady w zakresie realizowanych zadań,

   10. współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych,

   11. współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej,

   12. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych oraz przestrzeganie zasad określonych w ww. ustawie,

   13. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych
    i danych osobowych,

   14. realizacja zadań wyborczych przez organy Powiatu.Do podstawowych zadań Biura Rady zgodnie z § 28 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu należą czynności związane między innymi z:

 1. przygotowywaniem oraz zbieraniem materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji,

 2. wykonywaniem administracyjnej obsługi sesji Rady
  i posiedzeń komisji Rady,

 3. prowadzeniem rejestrów uchwał Rady, postanowień
  i wniosków jej komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi, odpowiedzialność za terminowe udzielanie odpowiedzi,

 4. prowadzeniem rejestru interpelacji i zapytań radnych,

 5. udzielaniem radnym pomocy w wykonywaniu mandatu
  w zakresie ustalonym przez Radę,

 6. wykonywaniem zadań związanych z wyborami do Rady,

 7. prowadzeniem rejestru prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat,

 8. w przypadkach określonych przepisami, organizowaniem opiniowania projektów uchwał Rady przez odpowiednie podmioty,

 9. czuwaniem nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych
  z wypłatą diet,

 10. prowadzeniem rejestru kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną,

 11. wykonywaniem czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych,

 12. przesyłaniem uchwał Rady, według właściwości do Wojewody lub Regionalnej Izby Obrachunkowej.Na podstawie Zarządzenia nr 17/03 Starosty Poznańskiego z dnia 11 czerwca 2003 r.,
§ 22 ust. 1 w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Biuro Rady oraz § 28 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu Starosta Poznański ustalił w Wydziale Biuro Rady 4 etaty. Pracownicy Biura Rady pod względem merytorycznym podlegają Przewodniczącemu Rady. Starosta zatrudnia i zwalnia pracowników Biura Rady na wniosek Przewodniczącego Rady. 1. SCHEMAT ORGANIZACYJNY .


Zgodnie z Zarządzeniem nr 17/03 Starosty Poznańskiego z dnia 11 czerwca 2003 r.,
§ 22 ust. 1 w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału BIURO RADY, wydział ten dzieli się na następujące stanowiska pracy: • 3 stanowiska w zakresie obsługi Komisji i sesji Rady Powiatu,

 • dyrektor Wydziału w zakresie nadzoru i koordynacji zadań Wydziału.Schemat organizacyjny Wydziału BIURO RADY:


Dyrektor Wydziału
  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Załącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego iconZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubartowskiego Nr 39 /08

Załącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego iconZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Lubartowskiego Nr 39/08

Załącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego iconZałącznik do Zarządzenia Nr 22/2012 Starosty Otwockiego

Załącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego iconZałącznik do Zarządzenia Nr or. I-0151-534/2005

Załącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego iconZałącznik Nr 1 Do Zarządzenia nr 54 /2005 Burmistrza Miasta Czeladź

Załącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego iconZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w Gostycynie nr46./05 z dnia 09. 2005 r

Załącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego iconZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 284/2008 I załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 268/2007 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Załącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego iconZałącznik do zarządzenia nr 353/IV2005 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29. 09. 2005 roku

Załącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego iconZarządzenie nr 3/2005 starosty kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2005 roku

Załącznik do zarządzenia nr 22/2005 Starosty Poznańskiego iconZałącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 2313 Starosty Lubińskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom