Legalizacja samowoli budowlanej
Pobierz 17.2 Kb.
NazwaLegalizacja samowoli budowlanej
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar17.2 Kb.
TypDokumentacja
LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

Samowolę budowlaną można zalegalizować, ale pod warunkiem że obiekt jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego i normami techniczno-budowlanymi, wniesiona została opłata legalizacyjna, a inwestor nie otrzymał ostatecznego nakazu rozbiórki przed 11 lipca 2003 r.


Procedura legalizacji jest skomplikowana i wymaga współdziałania zainteresowanego oraz przeprowadzających ją urzędników.

Zgodnie z art. 83 prawa budowlanego, sprawami legalizacji samowoli budowlanych zajmują się powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Legalizacja jest możliwa, jeśli budowa nie narusza przepisów o planowaniu przestrzennym (zwłaszcza obowiązującego planu miejscowego, albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy) i norm techniczno-budowlanych w zakresie, który uniemożliwiałby doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.


PRZYKŁAD. X postawił dwa lata temu dom jednorodzinny według projektu budowlanego. Jednak X nawet się nie starał o pozwolenie na budowę, mimo że teren był objęty planem zagospodarowania przestrzennego z 1998 r. z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną jednorodzinną. X może jednak wystąpić o legalizację takiej samowoli.

Natomiast gdy samowola budowlana jest niezgodna z obowiązującym miejscowym planem, decyzją o warunkach zabudowy lub narusza przepisy techniczno-budowlane, to nie ma żadnych szans na jej legalizację i otrzymamy nakaz rozbiórki.


PRZYKŁAD. Y postawił dom letniskowy na działce rolnej, położonej na terenie parku krajobrazowego. Nie może jednak go zalegalizować, gdyż nie jest on zgodny z przepisami o planowaniu przestrzennym.

Spełnienie dwóch opisanych wyżej warunków wstępnych – czyli zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i planowania przestrzennego (planem albo decyzją o warunkach zabudowy) – nie oznacza jeszcze automatycznej legalizacji samowoli. W takich przypadkach wstrzymuje się prowadzenie robót budowlanych i wydaje postanowienie, w którym określa się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy i żąda przedstawienia odpowiednich dokumentów. Postanowienie może też nakładać na inwestora obowiązek przedstawienia, w ciągu 30 dni, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz. Inwestor nie może w tym czasie kontynuować prac na budowie. Warto pamiętać, że jeśli istnieje już nakaz rozbiórki, to nie wydaje się postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych.

W przypadku kontynuowania robót mimo postanowienia o ich wstrzymaniu, urzędnicy muszą wydać decyzję nakazującą rozbiórkę wszystkiego, co zrobiono po wstrzymaniu robót lub doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego.


Wymagane dokumenty

Aby zalegalizować samowolę, inwestor musi – w wyznaczonym przez urząd (tj. inspektorat nadzoru budowlanego) terminie – przedstawić:

• zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami planu miejscowego (o ile istnieje) albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli planu nie ma);

• dokumenty, m.in. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w tym również zaświadczenie, potwierdzające wpis projektanta na listę właściwej izby samorządu zawodowego);

• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (od 11 lipca 2003 r. nie jest już potrzebny wypis z księgi wieczystej ani akt notarialny);

decyzję o warunkach zabudowy, jeśli wymagają jej przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Gdy inwestor w wyznaczonym terminie nie dostarczy tych dokumentów, to orzeka się o rozbiórce. Jeśli natomiast w wyznaczonym terminie uda się inwestorowi dostarczyć wymagane dokumenty i zaświadczenia, to traktuje się to jako wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych (jeżeli budowa nie została jeszcze zakończona).

Przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych – urząd sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, a także gminnym planem miejscowym (o ile taki dla danego terenu istnieje). Urzędnicy sprawdzą też kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, jak również, czy projekt budowlany wykonała osoba z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń, na inwestora nakłada się obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości (urząd znów wyznacza budującemu określony termin). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego czasu wydaje się nakaz rozbiórki.

Opłata legalizacyjna

Gdy wszystkie dokumenty spełniają wymogi, to urząd ustala (w drodze postanowienia) wysokość opłaty legalizacyjnej. Jeśli inwestor nie uiści w terminie opłaty legalizacyjnej, to otrzyma nakaz rozbiórki i to nawet wtedy, gdy spełni wszystkie inne wymogi stawiane przez prawo budowlane.

Opłatę legalizacyjną oblicza się według następującego wzoru: 50 X 500 zł X współczynnik kategorii obiektu (k) X współczynnik wielkości obiektu (w). Współczynniki (k) i (w) określono w załączniku do prawa budowlanego.


PRZYKŁAD. Obliczając opłatę legalizacyjną dla domu jednorodzinnego stwierdzamy, że współczynnik (k) dla tej kategorii wynosi 2, a współczynnik wielkości obiektu (w) wynosi 1. Po przemnożeniu tych liczb osiągniemy następujący wynik: 50 X 500 X 2 X 1 = 50 tys. zł.

Stawki opłat legalizacyjnych są jednak bardzo zróżnicowane i uzależnione od kategorii obiektów budowlanych. Przykładowo, legalizacja domku letniskowego kosztuje 25 tys. zł.


Wznowienie robót

Jeśli obiekt jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, inwestor złożył odpowiednie dokumenty i uiścił opłatę legalizacyjną – urząd wyda decyzję:

• o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub

• o zatwierdzeniu projektu budowlanego – jeżeli budowa została już zakończona.

W decyzjach tych nakłada się również na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Co się stanie, jeśli w postępowaniu odwoławczym decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót zostaną uchylone? Wtedy wydaje się nakaz rozbiórki, a opłatę legalizacyjną zwraca się inwestorowi. Na zwrot opłaty urząd ma 30 dni liczonych od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.

Natomiast w przypadku uchylania się inwestora od wykonania orzeczonego ostatecznego nakazu rozbiórki samowoli budowlanej urząd może zlecić dokonanie tej rozbiórki innemu podmiotowi (np. firmie budowlanej), a budującego obciążyć jej kosztami. Jest to tzw. wykonanie zastępcze. Wtedy opłatę legalizacyjną zalicza się w poczet kosztów tego wykonania zastępczego.


Nielegalne inwestycje sprzed 11 lipca 2003 r.

Do wszystkich postępowań wszczętych, ale nie zakończonych decyzją ostateczną przed 11 lipca 2003 r., dotyczących obiektów budowlanych lub ich części będących w budowie wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę (albo zgłoszenia bądź mimo wniesienia przez organy sprzeciwu) stosuje się nowe, bardziej liberalne przepisy.

Aby więc zalegalizować samowolę wybudowaną np. przed siedmioma laty, trzeba będzie spełnić te same warunki jak w przypadku samowoli wzniesionej po 11 lipca 2003 r. (tj. zgodność z miejscowymi planem zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy, normami techniczno-budowlanymi, wniesienie opłaty legalizacyjnej).

PRZYKŁAD. W latach 1996-2000 X zbudował bez pozwolenia na budowę dom jednorodzinny na terenie zakwalifikowanym w planie miejscowym jako działka budowlana. Od 11 lipca 2003 r. legalizacja tego domu jest możliwa, ale wiąże się z opłatą legalizacyjną 50 tys. zł.

Nie można jednak zalegalizować samowoli budowlanej, jeśli wydano nakaz rozbiórki obiektu, który się już uprawomocnił.


Budowa bez zgłoszenia

Możliwość zalegalizowania samowoli dotyczy też tych przypadków, kiedy pozwolenie na budowę nie jest potrzebne, a wymagane jest tylko zgłoszenie.

Gdy budowa taka nie została jeszcze zakończona, a jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwłaszcza ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy) i nie narusza przepisów techniczno-budowlanych, to urzędnicy wstrzymują (postanowieniem) prowadzenie dalszych robót budowlanych. Po wstrzymaniu robót inwestor musi dostarczyć w terminie 30 dni:

• zgłoszenie budowy lub robót budowlanych oraz – jeśli jest to wymagane – również projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą albo wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (jest to wymóg przy budowie obiektów małej architektury w miejscach publicznych),

• projekt zagospodarowania działki lub terenu,

• zaświadczenie o zgodności obiektu z przepisami o planowaniu przestrzennym (zwłaszcza z obowiązującym planem miejscowym, albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy),

• oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Jeśli inwestor nie przedłoży tych dokumentów, to otrzyma nakaz rozbiórki.

Stawki opłat za legalizację

Do rozbiórki nie dojdzie, jeśli budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu przestrzennym (zwłaszcza z aktualnym dla danego terenu planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy) oraz nie narusza przepisów techniczno-budowlanych, a inwestor dostarczy wymagane dokumenty. Wówczas ustalana jest (w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie) opłata legalizacyjna, która wynosi – w zależności od obiektu – 2,5 tys. zł albo 5 tys. zł. Dopiero po wniesieniu opłaty legalizacyjnej przez inwestora można zezwolić (w drodze postanowienia) na kontynuację budowy, jeśli nie została ona jeszcze zakończona.

Michał Kosiarski

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Legalizacja samowoli budowlanej iconLegalizacja świadectw pochodzenia towaru

Legalizacja samowoli budowlanej iconLegalizacja pobytu w poszczególnych krajach austria

Legalizacja samowoli budowlanej iconPrawna kontrola metrologiczna legalizacja wag nieautomatycznych

Legalizacja samowoli budowlanej iconW6 Zasady prefabrykacji budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej iconMistrzostwa Polski Stolarki Budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej iconStanowisko ds administracji architektoniczno – budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej iconPati” biuro nadzoru I dokumentacji budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej iconKondensacja wilgoci wewnątrz przegrody budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej icon1. Omówienie I demonstracja wybranych wyrobów ceramiki budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej iconOrganizacja produkcji budowlanej I kierowanie procesem inwestycyjnym

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom