Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków
Pobierz 52.79 Kb.
NazwaProjekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar52.79 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik nr 1 do SIWZ


PROJEKT


Modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków

dla gminy LIPCE REYMONTOWSKIE, powiat skierniewicki, województwo łódzkie

Obowiązujące przepisy prawne i instrukcje techniczne:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t. j. Dz. U. Nr 193, poz.1287 z 2010 r.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156 poz.1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali ( t. j. Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. Nr 102, poz. 651z 2010 r.

z późniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.

z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t. j. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4.03.2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz.489)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie

(Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz.493).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz.837)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz.821)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz.97 z 1956r. z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 roku w sprawie numeracji porządkowej (Dz. U. Nr 243 poz.2432)

Zarządzenie Nr 51 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 1991 r. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych (KRŚT).

Instrukcja O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”, GUGiK 1998r.

Instrukcja O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, GUGiK 1992r.

Instrukcja G-5 „Ewidencja gruntów i budynków – wytyczne techniczne”, GUGiK 2003r.

Instrukcje obsługi systemów informatycznych EWMAPA, EWOPIS.


Użyte w niniejszym opracowaniu określenia oznaczają:

1. ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2. rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

1. Cel i zakres prac modernizacyjnych.

Celem prac modernizacyjnych jest:

• uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ustawy

• modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu

• usprawnienie funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych, zapewnienie podstawy tworzenia systemu informacji o terenie (SIT)

• modernizacja będzie przeprowadzona w trybie art.24a ustawy.

Zakres prac obejmował będzie :

• pozyskanie danych źródłowych dla założenia ewidencji budynków oraz lokali stanowiących odrębne nieruchomości,

• założenie zbiorów danych opisowych ewidencji budynków i lokali,

• uaktualnienie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwa ulic i dróg w uzgodnieniu z Urzędem Gminy oraz Wydziałem Dróg, załączniki graficzne załączyć do operatu,

• wniesienie granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego,

• aktualizację użytków gruntowych i gleboznawczą klasyfikację gruntów na podstawie pomiarów wykonanych w ramach niniejszej roboty i ortofotomapy,

• doprowadzenie do zgodności z wymogami rozporządzenia oznaczenia użytków zadrzewionych i zakrzewionych, rowów i wód stojących,

• w przypadku zmian konturów klasyfikacyjnych lub użytków wymagających opracowania klasyfikatora postępowanie przeprowadzić zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów,

• analizę przebiegu granic w mapie numerycznej z ich przebiegiem na ortofotomapie cyfrowej i numerycznej mapie zasadniczej,

• zastosowanie postępowania dotyczącego ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek wg. §37 i 38 rozporządzenia w przypadkach kolizji przebiegu granic działek z konturami budynków oraz ewentualnych ujawnionych błędów lub braku wiarygodności do istniejących danych,

• sprawdzenie poprawności wzajemnego przecinania się działek stanowiących wody publiczne, linie kolejowe, drogi publiczne z uwzględnieniem ich stanów prawnych,

• dla działek z pomiaru w państwowym układzie współrzędnych i wykazaną powierzchnią z dokładnością 0.01 ha wykazać powierzchnię wynikającą z operatu pomiarowego po uprzedniej analizie i stwierdzeniu jej poprawności. Doprowadzenie do zgodności wskazań w systemie Ewmapa numerów działek i punktów granicznych z numerem ewidencyjnym operatu źródłowego,

• uzgodnienie na załączniku graficznym przebiegu urządzeń melioracji podstawowej z WZMiUW Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej,

• w przypadku braku w ewidencji gruntów urządzeń melioracji podstawowej, należy dokonać pomiaru ich faktycznego przebiegu oraz nadać nowe numery – ostatnie w obrębie, a przyległym działkom nadać nowe numery jak przy podziale,

• utworzenie numerycznej, obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków,

• porządkowanie i aktualizację danych ewidencji gruntów, tj.: doprowadzenie do zgodności danych opisowych i kartograficznych ewidencji gruntów z wyjaśnieniem przyczyn rozbieżności,

• uzupełnienie danych ewidencji gruntów o informacje z elektronicznej księgi wieczystej oraz doprowadzenie do zgodności numeru KW do jej formy elektronicznej,

• sporządzenie wykazu zmian gruntowych,

• dla zmienionych numerów działek i ich powierzchni, dla działek o ujawnionych w ewidencji gruntów księgach wieczystych przygotować zawiadomienia dla Sądu Rejonowego w Brzezinach wraz z wypisami z operatu ewidencji gruntów i fragmentami mapy ewidencyjnej zgodnie z zasadami określonymi w §49 ust.1

i 2 rozporządzenia,

• opracowanie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz wyjaśnienie zgłoszonych do niego uwag,

• wprowadzenie zmian do części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków.


2. Charakterystyka obiektu.

Województwo: łódzkie

Powiat: skierniewicki

Jednostka ewidencyjna: gmina Lipce Reymontowskie 101505_2

Obręby: 01-Chlebów, 02-Drzewce, 03-Lipce Reymontowskie, 04-Mszadla, 05-Retniowiec, 07-Wola

Drzewiecka, 08-Wólka Krosnowska

Powierzchnia ogólna: 4285 ha w tym 556 ha Lasów Państwowych -SGGW

Ilość obrębów geodezyjnych: 7

Ilość działek ewidencyjnych: 5110 w tym 554 z pomiaru, 4556 z wektoryzacji

Ilość budynków: ok. 3900 w tym w mapie numerycznej wykazane jest ok. 3075 z pomiaru, 540 z wektoryzacji,

ok. 550 do pomiaru

W części opisowej ewidencji gruntów ujawniono 100 budynki

3. Analiza danych wyjściowych.

3.1 Pozioma osnowa

Obszar opracowania objęty jest osnową poziomą w układzie "2000/21" - dane z banku osnów.


3.2 Operat ewidencji gruntów.

Dla przedmiotowych obrębów operaty ewidencji gruntów zostały założone na podstawie pomiaru fotogrametrycznego w latach 1965-66.

W latach 1984 - 1990 dokonywano aktualizacji operatu ewidencji gruntów polegających na aktualizacji użytków gruntowych, włączeniu rowów melioracji szczegółowej do działek, przenumerowaniu działek, wykreśleniu nowych map ewidencji gruntów oraz wykonaniu nowych rejestrów gruntów (klasycznych).

3.3 Mapy.

Na terenie gminy istnieje pokrycie:
- numeryczną mapą ewidencji gruntów powstałą w 2000 roku na podstawie wektoryzacji rastra mapy
ewidencyjnej w skali 1:5000,

- numeryczną mapą zasadniczą , która powstała w latach 2009- 2010 roku na podstawie wektoryzacji treści

mapy zasadniczej z wykorzystaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w zakresie budynków

i urządzeń podziemnych.

Mapy prowadzone są w układzie „2000/21”.

Na terenie w/w obrębów istnieje ortofotomapa w kolorze sporządzona na podstawie nalotów z 2009 roku.


3.4 Ocena dotychczasowych zastosowań w zakresie technologii informatycznych.

Część opisowa operatu ewidencji gruntów w latach 1996-97 została przeniesiona do systemu informatycznego programu MSEG, a obecnie prowadzona jest w programie EWOPIS ver.5.
W roku 2000 -2001treść map ewidencji gruntów została zwektoryzowana i utworzono następujące bazy:
- baza działek
- baza działek z operatów prawnych pomierzonych na osnowę w państwowym układzie współrzędnych
- baza konturów klasyfikacyjnych
- baza użytków gruntowych
oraz warstwy budynków i elementów im towarzyszących /funkcja budynku, nr porządkowy nieruchomości/ z rozróżnieniem budynków ognioodpornych i nieognioodpornych pozyskanych z pomiaru i wektoryzacji.
W roku 2009 wykonano rastry map zasadniczych , a następnie ich wektoryzację.
Dla całości obszaru gminy Lipce Reymontowskie aktualizowana jest mapa numeryczna w wersji EWMAPA FB ver 10 na podstawie opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu.


4. Technologia modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków.

4.1 Porządkowanie i aktualizacja danych ewidencyjnych.

1) Ustalenie przebiegu granic jednostki ewidencyjnej oraz obrębów.

Należy przeanalizować i uzgodnić przebieg granic jednostki ewidencyjnej z granicami sąsiednich jednostek

ewidencyjnych i powiatów.

2) Ustalenie stanów prawnych nieruchomości.

Dane z operatu ewidencji gruntów udostępnione przez organ prowadzący ewidencję uzupełnić o dane pozyskane w trakcie wywiadu lub wyłożenia projektu operatu , a także z elektronicznej księgi wieczystej

i Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie.

3) Przegląd i weryfikacja użytków gruntowych.

Zakres przeglądu i weryfikacji użytków gruntowych obejmować będzie:

-porównanie użytków gruntowych ujawnionych w ewidencji gruntów z ortofotomapą i stanem faktycznym istniejącym na gruncie,

-analizę zasięgu konturów - przy uwzględnieniu zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, oraz zgodności ich oznaczeń z obowiązującymi przepisami § 67 i § 68 rozporządzenia,

- uwzględnienie zmian wynikających z wydanych decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- uwzględnienie zgodności przebiegu konturów i oznaczeń użytków leśnych z planem urządzania lasów.


4) Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Operaty klasyfikacji gleboznawczej pochodzące z lat 60-tych z założenia ewidencji gruntów oraz z lat

późniejszych dotyczące ich aktualizacji, zawierają protokóły, zestawienia odkrywek oraz mapy klasyfikacji

gleboznawczej gruntów w skali 1:5000.

Stwierdzone zmiany zostały zatwierdzone decyzją i wprowadzone do części opisowej rejestru ewidencji

gruntów oraz na mapy ewidencji gruntów.

W miejscach gdzie zaszły trwałe zmiany wymagające opinii klasyfikatora, należy dokonać aktualizacji

zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów.


5) Wykonanie geodezyjnych pomiarów uzupełniających granic działek i budynków.

Dane ewidencyjne dotyczące położenia punktów granicznych działek ewidencyjnych uważa się za zgodne z obowiązującymi standardami jeżeli zostały określone z dokładnością mp ≤ 3,0m na terenach rolnych i leśnych oraz 0,6m w obszarach zurbanizowanych i zabudowanych względem poziomej osnowy geodezyjnej (§82 ust.2 pkt.2 rozporządzenia).

Należy dokonać pomiaru i ustalenia granic zgodnie z §37 i 38 rozporządzenia w przypadku kolizji przebiegu granic działek z konturami budynków.

W obrębie Drzewce włączono rzekę Pisię Zwierzyniec do działek – należy pomierzyć faktyczny jej przebieg
i nadać ostatni numer działki w obrębie. Dla określenia powierzchni zmienionych działek wykorzystać materiały archiwalne. Numeracja działek jak przy podziale.

W obrębie Wola Drzewiecka rzekę Uchankę włączono jako rów do działek – należy pomierzyć faktyczny jej przebieg i nadać ostatni numer działki w obrębie. Dla określenia powierzchni zmienionych działek wykorzystać materiały archiwalne. Numeracja działek jak przy podziale.

Pomiarem bezpośrednim objęte zostaną budynki nie wykazane w bazie numerycznej oraz wykazane w bazie numerycznej na podstawie wektoryzacji położone przy granicy działki.

Celem prawidłowego określenia powierzchni budynków z wektoryzacji wykonać pomiar czołówek lub wykorzystać dane z pomiarów archiwalnych oraz poprawić ich wektoryzację.
Pomiary wykonać w nawiązaniu do geodezyjnej osnowy poziomej, zgodnie z zasadami instr. G-4.

6) Obliczenie pól powierzchni obiektów ewidencyjnych.

Obliczenie pól powierzchni obiektów ewidencyjnych zostanie wykonane zgodnie z zasadami rozdziału 15 instrukcji G-5. Należy wykonać porównanie baz danych ewidencyjnej mapy numerycznej oraz bazy danych opisowych i sporządzić wykaz porównania powierzchni działek ewidencyjnych (wg. wzoru 11 instrukcji G-5), który będzie stanowił podstawę oceny poprawności zredagowanych opisów numerycznych obiektów powierzchniowych w bazie danych ewidencyjnej mapy numerycznej.

Ostatecznie pola powierzchni działek oraz konturów użytków i klas gruntów zostaną przyjęte z dokładnością zapisu do 0,0001ha w przypadku spełnienia warunku zapisanego w §101 instrukcji G-5: lub z dokładnością zapisu 0,01ha dla pozostałych działek, użytków i klas gruntów.

Zaktualizowane kontury gleboznawczej klasyfikacji gruntów, powstałe w wyniku prac aktualizacyjnych zostaną przeniesione do komputerowej bazy danych, a ich powierzchnie zostaną wyliczone jako przecięcie bazy działek, użytków i konturów klasyfikacyjnych z wyrównaniem do powierzchni działek.

Dla działek powstałych z wektoryzacji, w których nie stwierdzono zmian użytków, powierzchnie konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych wykazać z dokładnością do 0.01 ha zachowując ich powierzchnie wykazane w istniejącej ewidencji o ile mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek. W przypadku rozbieżności sprawdzić prawidłowość wektoryzacji konturów klasyfikacyjnych z archiwalnymi mapami klasyfikacyjnymi.


7) Kompletowanie danych ewidencyjnych działek.

Dane ewidencyjne każdej działki skompletowane zostaną zgodnie z § 60 rozporządzenia.

8) Aktualizacja danych podmiotowych.

Dane ewidencyjne dotyczące podmiotów skompletowane zostaną zgodnie z § 73 rozporządzenia.

4.2 Aktualizacja zbiorów ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych opisowych

1) Aktualizacja danych opisowych ewidencji gruntów.

Dane ewidencyjne dotyczące podmiotów powinny zawierać informacje zgodne z §73 rozporządzenia.

Zaktualizowane zostaną informacje o podmiotach ewidencji zebrane podczas pozyskiwania danych o budynkach i lokalach, z wyłożenia operatu oraz porównań z elektroniczną księgą wieczystą (PESEL, imiona rodziców, aktualny adres zamieszkania lub korespondencyjny).


2) Pozyskanie i rejestracja danych ewidencji budynków.

Zakres przedmiotowy ewidencji budynków obejmować będzie wszystkie budynki za wyjątkiem:

- obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

- budynków nie posiadających fundamentów tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem,

przenoszącej w sposób bezpieczny obciążenia budowli na grunt.

Za samodzielny budynek należy również uważać segment pionowy lub przybudówkę:

- będące przedmiotem odrębnych praw własności,

- zabudowane w innym okresie, ale nie w ramach modernizacji podstawowego budynku, posiadające

odrębną funkcję użytkową np. garaż lub stacja transformatorowa dobudowana do budynku, znacząco

odbiegające kubaturowo lub zbudowane z różnych materiałów.

Dane ewidencyjne budynków stanowiących część składową gruntu skompletowane zostaną zgodnie z § 63 rozporządzenia, a dla budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dodatkowo dane określone w § 64 rozporządzenia.

Ewidencja nie obejmie budynków położonych na gruntach, które uważa się zgodnie z odrębnymi przepisami za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, położonych na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt.9 ustawy.

Dane ewidencyjne budynków pozyskiwane będą na podstawie:

- terenowych oględzin budynków

- dokumentacji technicznych budynków archiwizowanych przez właściwy organ do spraw budownictwa

- dokumentacji technicznych budynków dostarczonych przez właścicieli lub osoby władające budynkami

3) Pozyskanie i rejestracja danych ewidencji lokali.

Zakres przedmiotowy ewidencji lokali obejmować będzie lokale stanowiące odrębne nieruchomości.
Dane ewidencyjne lokali skompletowane zostaną zgodnie z § 70 rozporządzenia.

4) Komputerowe zbiory danych opisowych gruntów i budynków

Zostaną zredagowane na podstawie dotychczasowej bazy danych ewidencji gruntów w systemie EWOPIS ver.5.

4.3 Uzupełnienie mapy numerycznej

1) Wynikiem prac będzie numeryczna, obiektowa mapa ewidencyjna, której treść stanowić będą elementy określone w § 28 ust.l i 2 rozporządzenia.

2) Układem odniesień przestrzennych dla mapy ewidencyjnej będzie układ współrzędnych układ "2000/21".

3) Redakcja geometrycznej bazy danych ewidencyjnej mapy numerycznej zostanie wykonana w środowisku oprogramowania EWMAPA FB ver.10. Zasady redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej wynikają z przepisów instrukcji technicznej K.1 (mapa podstawowa kraju) oraz wytycznych technicznych K.l.l.

4) Edycję numerycznej mapy ewidencyjnej stanowi mapa obrębowa w kroju arkuszowym, opracowana na papierze w wersji wielobarwnej.


5. Uzupełnienie komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Uzupełnienie systemu zarządzania komputerową bazą danych ewidencji gruntów i budynków powinno między innymi zapewniać:

- połączenie bazy obiektowej danych opisowych i graficznych ewidencji gruntów i budynków

- założenie obiektowej bazy budynków z bazą atrybutów określoną w § 63 rozporządzenia.

6. Procedury postępowania administracyjnego w procesie opracowania projektu operatu i jego

zatwierdzenia.
• pisemne uzgodnienie projektu modernizacji z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego w Łodzi,

• ustalenie wykonawcy do wykonania prac przewidzianych projektem (przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późniejszymi zmianami),

• podanie przez Starostę Skierniewickiego do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac modernizacyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków; w/w informacja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach,

• wykonanie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków,

• kontrola całości dokumentacji w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Skierniewicach,

• informacja Starosty Skierniewickiego o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego;

w/w informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Urzędu Gminy

w Lipcach Reymontowskich, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia projektu, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym,

• wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach,

• opracowanie protokołu wyłożenia projektu operatu,

• przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

• ogłoszenie przez Starostę Skierniewickiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego informacji o tym, że operat opisowo-kartograficzny stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

7. Warunki realizacji projektu.

Przewiduje się wykonanie całości prac - w terminie do 21 listopada 2012 r.

Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami).


Skierniewice, dnia 24.08.2011 r.

Sporządził: Anna Świderska

Geodeta Powiatowy


Projekt niniejszy został uzgodniony z WINGiK w dniu 12.09.2011r.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków iconKolbuszowa: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów I budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Krząta gmina Majdan Królewski I Staniszewskie gmina Raniżów

Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków iconStanowisko ds udostępniania danych ewidencji gruntów I budynków

Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków iconDekret z dnia 2 lutego 1955 r o ewidencji gruntów I budynków

Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków iconRozporządzenie ministra rozwoju regionalnego I budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów I budynków

Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków iconTak  za zezwoleniem właściciela gruntu  nie Zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów I budynków, jednostka ewidencyjna dzieli się na:  działki ewidencyjne X obręby

Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków iconProjekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości I ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych

Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków iconUjętych w ewidencji

Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków iconStanowisko ds ewidencji ludności

Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków iconWykład 6 kierunki uszczegóŁowienia ewidencji

Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów I założenia ewidencji budynków iconSelwin system Ewidencji Ludności

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom