Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
Pobierz 19.75 Kb.
NazwaPostanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar19.75 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik nr 6b


Znak:

POSTANOWIENIE

o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

Na podstawie art. 119 § 1 i 122 § 1 w związku z art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954) oraz art. 18 pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

postanawiam nałożyć

na Panią/Pana/Państwa*...............……………..………. i ………………….………………………, zamieszkałą/łym/łych …………………………………………………….. w Tychach, grzywnę w kwocie 200 złotych (słownie: dwieście złotych) i wzywam do jej uiszczenia w terminie do dnia ……………………… 20… r. na rachunek bankowy określony w niżej wymienionym tytule wykonawczym z dopiskiem “egzekucja obowiązku szkolnego”.

W przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie, zostanie ona przymusowo ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Równocześnie wzywam do wykonania obowiązku wskazanego w Tytule Wykonawczym Nr …….. z dnia ………… 20… r. wystawionym przez Dyrektora .....................(nazwa szkoły)........................ w Tychach w terminie do dnia ……………… 20… r.

W przypadku niewykonania obowiązku w terminie, nakładane będą grzywny w tej samej lub wyższej kwocie (do wysokości 10.000 złotych), które mogą być nakładane wielokrotnie do kwoty 50.000 złotych.

Z chwilą doręczenia niniejszego postanowienia, zgodnie z art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, po stronie zobowiązanego powstaje obowiązek uiszczenia opłaty za jego wydanie w kwocie 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych).

Uzasadnienie

Państwo ……….. i ……….. …………….., pomimo otrzymania upomnienia – wysłanego przez Dyrektora ……………(nazwa szkoły) ……… w Tychach w dniu …….20… r. – wzywającego do wykonania obowiązku polegającego na zgłoszeniu do szkoły* / zapewnieniu regularnego uczęszczania na obowiązkowe zajęcia szkolne w ……………(nazwa szkoły) ……………… w Tychach* dziecka …………(imię i nazwisko dziecka)……………., nie wykonali tego obowiązku. Obowiązek ten wynika z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Natomiast zgodnie z art. 3 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków, w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, wynikających bezpośrednio z przepisów prawa – w tym przypadku wynikających z ww. art. 20 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 119 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywnę w celu przymuszenia nakłada się, gdy decyzja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego. Zgodnie z art. 122 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywnę w celu przymuszenia nakłada organ egzekucyjny, który doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie o nałożeniu grzywny.

*niepotrzebne skreślić

W ww. sprawie uwzględniono dokumenty przedłożone przez Dyrektora ……………(nazwa szkoły) ………: Wniosek nr ……………………………, znak: …………………………. z dnia …………...20… r., Tytuł Wykonawczy nr ……………….. z …....20… r., kopie upomnienia nr ………………………. z dnia ……….20…. r. wraz z potwierdzeniem nadania przesyłki poleconej nr ……….. z dnia ………..20… r.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie

  1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

  2. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postępowania.

  3. W sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu przysługuje również prawo wniesienia do organu egzekucyjnego zażalenia oraz zarzutów w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Podstawą zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być:

1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku,

2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej,

3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

4) błąd co do osoby zobowiązanego,

5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym,

6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego,

7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,

9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny,

10) niespełnienie wymogów określonych w art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  1. Zgodnie z art. 36 § 3 ww. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na zobowiązanym spoczywa obowiązek zawiadomienia, w terminie 7 dni, o każdej, trwającej dłużej niż jeden miesiąc, zmianie miejsca swego pobytu. Zaniedbanie tego obowiązku zagrożone jest karą pieniężną, którą może nałożyć organ egzekucyjny, na podstawie art. 168d § 3 powołanej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  2. Nieuiszczone w terminie grzywna i opłata egzekucyjna będą ściągnięte w trybie egzekucji należności pieniężnych, co spowoduje dalsze koszty egzekucyjne.

  3. W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, nałożone, a nieuiszczone lub ściągnięte grzywny w celu przymuszenia ulegają umorzeniu. Postanowienie w tej sprawie zostanie podjęte na wniosek zobowiązanego (umorzenie nie dotyczy opłaty egzekucyjnej). 

/okrągła pieczęć urzędowa/ …………………………………..

                                                                                                                                                      /pieczęć imienna z podaniem

                                                                                                                                                      stanowiska służbowego i podpis


W załączeniu:

Odpis tytułu wykonawczego.

Do wiadomości:

  1. Dyrektor ……………………..

2. A/a.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia iconJak jest możliwe, że człowiek, który coś postanowił I poważnie próbuje wykonać swe postanowienie, niekiedy nie osiąga celu? Czy przestał kierować sam sobą? Czy

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia iconPoziom pp zawiera cele poziomu p osiągnięcie celu wyższego jest jednoznaczne z osiągnięciem celu niższego

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia iconPragnie zaistnieć na polskim rynku. W tym celu szuka agentów handlowych, przedstawicieli oraz firmy z branży drzewnej w celu nawiązania trwałej współpracy

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia iconDalszej współpracy europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Przy tej okazji Rada przyjęła konkluzje w sprawie tworzenia krajowych platform ostrzeżeń I europejskiej platformy ostrzeżeń w celu powiadamiania o przestępstwach zauważonych w Internecie oraz konkluzje mające na celu zapewnien

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia iconWiz krótkoterminowych. Zaaprobowała także decyzję w sprawie wglądu wyznaczonych organów państw członkowskich oraz wglądu Europolu do wizowego systemu informacyjnego w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym I innym poważnym przestępstwom oraz w celu ich wykrywania I prowadzenia odnośnych doc

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia iconIi sa/Lu 11/09 Postanowienie

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia iconPostanowienie

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia iconI fz 29/09 Postanowienie

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia iconI sa/Bk 48/09 Postanowienie

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia iconI so/Op 12/09 Postanowienie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom