Pojęcie weksla I jego rodzaje
Pobierz 243.07 Kb.
NazwaPojęcie weksla I jego rodzaje
strona14/22
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar243.07 Kb.
TypDokumentacja
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Statut:


 • jest konieczny,

 • powinien być w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności)

 • oraz powinien zawierać obligatoryjną treść określoną w art.309 k.h.

Sporządzają go założyciela spółki. Powinien zawierać:
firmę i siedzibę spółki oraz założycieli, przedmiot działalności, czas trwania, wysokość i sposób zebrania kapitału akcyjnego, nominalną wartość i rodzaj akcji ( imienne, czy na okaziciela ), organizację władz itd..

Zmiana Statutu


            Większością 3/4 głosów ( zmiany świadczeń lub praw akcjonariuszy wymagają ich zgody ). Skuteczność uchwały o zmianie statutu zależy od jej zarejestrowania. Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny. Szczególny rodzaj zmiany to podwyższenie i obniżenie kapitału.

KAPITAŁ AKCYJNY:


 • fundusz zaspokojenia wierzycieli i podstawa zdolności kredytowej spółki

 • ustalona w statucie spółki akcyjnej określona wielkość jednostek pieniężnych w złotych, która stanowi sumę wielkości nominalnych wszystkich akcji wspólników (jest to wartość liczbowa ujmowana w bilansie po stronie pasywów )

 • min. ustawowe kapitału akcyjnego: 100 tys. zł,

 • jeżeli kapitał akcyjny został opłacony w części, spółka ma ujmowane w bilansie po stronie aktywów roszczenie o zapłatę pozostałej kwoty, ( zysk - gdy aktywa przewyższają wszystkie, łącznie z kapitałem akcyjnym pasywa )

 • jeżeli został pokryty z nadwyżką, to kwota nadwyżki jest przekazana do funduszy zapasowych spółki,

 • kapitał akcyjny dzieli się na AKCJE O RÓWNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ,

 • przed zarejestrowaniem spółki efektywnie powinny być wniesione do spółki zadeklarowane aporty, ponadto przynajmniej 1/4 części wkładu pieniężnego każdego akcjonariusza zobowiązanego do wniesienia gotówki ( gotowizny ) - art.311 ( w spółce akcyjnej - aporty w całości, wkłady pieniężne - 2/4 ; w spółce z o.o. - aporty i wkłady pieniężne w całości )

 • każda zmiana kapitału akcyjnego stanowi zmianę statusu i wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU AKCYJNEGO:


 • możliwe jest przesunięcie środków z funduszy zapasowych lub rezerwowych do kapitału akcyjnego, bądź też pokrycie podwyższenia z części zysku netto spółki - to, gdy brak zapisu (całość akcji przypada dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości już posiadanych akcji, zob. akcje gratisowe ),

 • drugi tryb podwyższenia uregulowany jest w k.h., podwyższenie uchwałą podjętą większością 3 głosów.
  Podwyższenie kapitału akcyjnego musi być ujęte w porządku obrad walnego zgromadzenia. Nowa emisja akcji może być dokonana dopiero po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału akcyjnego. Jeżeli statut lub uchwała o podwyższeniu nie stanowią inaczej, to dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do już posiadanych, tzw. prawo poboru akcji ( można go pozbawić większością 2/3 głosów ).

POOBNIŻENIE KAPITAŁU AKCYJNEGO:


 • może być dokonane przez zmniejszenie nominalnej wartości wszystkich akcji lub umorzenie części akcji (przewidziane w statucie ).

 • uchwała o obniżeniu powinna określić kwotę o jaką uległ obniżeniu kapitał akcyjny i wskazywać sposób umorzenia ( w umorzeniu powinna precyzować liczbę akcji umorzonych).

 • Zarząd musi to ogłosić to publicznie, bo wierzyciele mogą wnieść zażalenie. "Ci co wniosą sprzeciw powinni być przez spółkę zaspokojeni i zabezpieczeni." !!!

 • Wskutek zmiany nominalnej wartości akcji może okazać się konieczne ich ostemplowanie lub wymiana.

Min. Ustawowe wartości akcji to 1 zł.

AKCJA W SPÓŁCE AKCYJNEJ:


 • to ułamkowa część kapitału akcyjnego ( musi to być wyrażone w zł., a nie w ułamku - wartość nominalna ),

 • to prawo udziałowe ( prawo członka ),

 • to papier wartościowy imienny lub na okaziciela,

 • w k.h. określona jest treść akcji, art.339
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Powiązany:

Pojęcie weksla I jego rodzaje iconPojęcie I geneza stylu wychowania, jego rodzaje

Pojęcie weksla I jego rodzaje iconIstota mitu I jego rodzaje pojęcie mitu

Pojęcie weksla I jego rodzaje icon1. Pojęcie I rodzaje rynku

Pojęcie weksla I jego rodzaje iconPojęcie świadczenie, rodzaje świadczeń

Pojęcie weksla I jego rodzaje iconRyzyko bankowe – pojecie, rodzaje

Pojęcie weksla I jego rodzaje iconPojęcie rodzaje rynku. Rynek

Pojęcie weksla I jego rodzaje iconTemat: Rynek pojęcie, cechy, rodzaje

Pojęcie weksla I jego rodzaje iconInflacja – rodzaje, przyczyny, skutki I sposoby zwalczania. Bezrobocie – pojęcie, rodzaje przyczyny, skutki I metody zwalczania

Pojęcie weksla I jego rodzaje iconI. Komunikacja międzykulturowa I jej rodzaje. Pojęcie kultury

Pojęcie weksla I jego rodzaje iconRozdział II pojęcie, cel, zakres I rodzaje inwentaryzacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom