1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10
Pobierz 0.51 Mb.
Nazwa1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10
strona5/9
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar0.51 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni

użytkowej budynków mieszkalnych – do 31 marca 2009 r.


Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych to – zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) - przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:

a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku

województwa,


b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres

6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego,

opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze

obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.L.p.


Obszar obowiązywania


Wielkość wskaźnikaPodstawa


Termin obowiązywania

1

miasto Wrocław

4.340,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 26.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

2

województwo dolnośląskie

z wyłączeniem miasta Wrocław

3.097,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 26.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

3

miasto Bydgoszcz

3.222,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pom. z 25.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.10.2009 r.

4

miasto Toruń

3.222,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pom. z  5.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.10.2009 r.

5

województwo kujawsko-pomorskie z wyłączeniem miast Bydgoszcz i Toruń

3.216,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pom. z 25.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.10.2009 r.

6

miasto Biała Podlaska

3.007,10 zł

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z  2.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

7

miasto Chełm

3.007,10 zł

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z 2.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

8

miasto Lublin

3.177,17 zł

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z 12.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

9

miasto Zamość

3.007,10 zł

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z 12.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

10

województwo lubelskie

z wyłączeniem miast Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Zamość

3.007,10 zł

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z 12.09.2008

od 01.04. 2008 r. do 30.09.2008 r.
11

miasto Gorzów Wielkopolski

3.357,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z 01.10.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

12

miasto Zielona Góra

3.357,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z 01.10.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

13

województwo lubuskie

z wyłączeniem miast Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra

2.870,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z 01.10.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

14

miasto Łódź

3.848,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z 23.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

15

województwo łódzkie

z wyłączeniem miasta Łodzi

2.467,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z 23.08.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

16

miasto Kraków

3.647,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z 26.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

17

województwo małopolskie

z wyłączeniem miasta Krakowa

3.084,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z 26.09.2008

od 01.04. 2008 r. do 31.03.2009 r.

18

m.st. Warszawa

4.905,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 4.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

19

województwo mazowieckie

z wyłączeniem m.st. Warszawy

2.796,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 24.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

20

miasto Opole

3.361,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z 19.09.2008

od 01.04. 2008 r. do 30.09.2008 r.

21

województwo opolskie

z wyłączeniem miasta Opola

3.361,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z 19.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

22

miasto Rzeszów

2.876,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 29.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.
23

województwo podkarpackie z wyłączeniem miasta Rzeszowa

2.339,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 29.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

24

miasto Białystok

3.340,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z 24.09.2008

od 01.04. 2008 r. do 30.09.2008 r.

25

województwo podlaskie

z wyłączeniem miasta Białegostoku

2.566,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z 24.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

26

miasto Gdańsk

3.361,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z 05.06.2007

od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

27

województwo pomorskie

z wyłączeniem miasta Gdańska

3.124,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z 05.06.2008

od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

28

miasto Katowice

3.658,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 25.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

29

województwo śląskie

z wyłączeniem miasta Katowice

3.235,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 25.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

30

miasto Kielce

3.273,32 zł

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z 05.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

31

województwo świętokrzyskie

z wyłączeniem miasta Kielce

2.002,25 zł

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z 05.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

32

miasto Olsztyn

4.079,90 zł

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 18.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

33

województwo warmińsko-mazurskie z wyłączeniem miasta Olsztyna

3.058,10 zł

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 18.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

34

miasto Poznań

5.160,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 18.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.
35

województwo wielkopolskie z wyłączeniem miasta Poznania

3.400,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 18.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

36

miasto Szczecin

3.346,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 19.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.

37

województwo zachodniopomorskie

z wyłączeniem miasta Szczecina

3.241,00 zł

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 19.09.2008

od 01.10. 2008 r. do 31.03.2009 r.5. Ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością

przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem

Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań

będących własnością Skarbu Państwa


Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 - zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z Nr 102, poz. 1118, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zbywania mieszkań wchodzących w skład budynków mieszkalnych, będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, osobom uprawnionym, na warunkach preferencyjnych.

2. Mieszkania, o których mowa w ust. 1, nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

2a. Ustawa dotyczy także zbywców, o których mowa w art. 2 pkt 1, będących w likwidacji lub upadłości.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) zbywcy - należy przez to rozumieć:

a) przedsiębiorstwa państwowe,

b) spółki handlowe, w odniesieniu do których Skarb Państwa jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), z wyłączeniem Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej,

c) inne państwowe osoby prawne, z wyłączeniem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

1a) poprzedniku prawnym zbywcy - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 1:

a) jeżeli budynki mieszkalne, które stanowiły ich własność, zostały wniesione jako wkład niepieniężny do spółki handlowej albo wyposażono w nie przedsiębiorstwa państwowe lub inną państwową osobę prawną będącą zbywcą,

b) które uczestniczyły na podstawie umowy w ponoszeniu kosztów budowy budynków mieszkalnych stanowiących własność zbywcy,

c) których pracownicy uzyskali prawo najmu mieszkania zakładowego lub decyzję administracyjną o przydziale mieszkania w budynkach mieszkalnych stanowiących własność zbywcy i nadal zamieszkują w nim jako najemcy,

2) osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć:

a) najemcę, zajmującego mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale; za osobę uprawnioną uznaje się także pracownika zbywcy albo poprzednika prawnego zbywcy, z którym przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto umowę najmu na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy,

b) stale zamieszkałych z najemcą w chwili jego śmierci, małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, osobę go przysposabiającą albo przez niego przysposobioną oraz osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,

3) mieszkaniu - należy przez to rozumieć:

a) lokal mieszkalny - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) będący własnością zbywcy lub będący we władaniu państwowej osoby prawnej, która wykonuje prawo własności na rzecz Skarbu Państwa,

b) zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym nieruchomość gruntową, będącą własnością zbywcy lub oddaną mu w użytkowanie wieczyste; działka nie powinna przekraczać rozmiarów niezbędnych do prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń z nimi związanych.

Art. 3. 1. Mieszkania, których najemcami są osoby uprawnione, mogą być zbywane wyłącznie, pod rygorem nieważności, na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz innych osób niż osoby uprawnione nie może nastąpić z pominięciem przysługującego tym osobom pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych położonych w tym budynku.

Art. 4. 1. W stosunku do mieszkań przeznaczonych przez zbywcę na sprzedaż, osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) na zasadach preferencyjnych, o których mowa w art. 6.

2. (uchylony).

3. Zbywca może także sprzedać mieszkanie na wniosek osoby uprawnionej według zasad określonych w ust. 1.

4. Prawo pierwszeństwa przysługuje również osobie bliskiej, która uzyskała prawo najmu w zamian za mieszkanie dotychczas zajmowane w dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika zbywcy; uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie bliskiej i tylko przy nabyciu jednego mieszkania.

Art. 5. 1. O przeznaczeniu na sprzedaż mieszkań zbywca zawiadamia na piśmie osoby uprawnione, wyznaczając trzymiesięczny termin do złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej.

2. Wykazy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż są wywieszane w siedzibach jednostek organizacyjnych zbywcy prowadzących ich sprzedaż, na okres nie krótszy niż trzy miesiące.

3. W razie niezłożenia oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32 i z 2000 r. Nr 39, poz. 442).

Art. 6. 1. Sprzedaży mieszkania dokonuje się po cenie ustalonej na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami łącznie pomniejszonej o:

1) 6% za każdy rok pracy osoby uprawnionej,

2) 3% za każdy rok najmu tego mieszkania

- przy czym łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży mieszkania.

2. Do okresu pracy, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, wlicza się również okres pracy w podmiotach utworzonych z zakładów i jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw po dniu 1 sierpnia 1990 r. oraz okresy pracy w przedsiębiorstwie państwowym lub jednostce organizacyjnej, które wykonywały lub nadal wykonują zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego.

3. Na wniosek osoby, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b), uwzględnia się, zamiast zaliczonego jej okresu pracy lub najmu, okres pracy lub najmu najemcy, jeżeli jest korzystniejszy.

4. Jeśli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po nim (po niej), cena nabycia mieszkania ustalana jest na 5% jego wartości.

Art. 7. W ustawie z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255, z 1991 r. Nr 75, poz. 331 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 67 i Nr 134, poz. 647) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nowy pkt 6 w brzmieniu:

"6) w sprawach dotyczących sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych:

a) najemca, którego interes prawny został naruszony,

b) organizacja społeczna reprezentująca tego najemcę.";

2) w art. 2a i art. 3a wyrazy "art. 2 ust. 1 pkt 1-4" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 6".

Art. 8. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 122, poz. 1323) art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42. 1. Agencja może przeznaczyć do sprzedaży najemcom domy, lokale mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z niezbędnymi gruntami.

2. Sprzedaż następuje przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24), z wyjątkiem art. 5 tej ustawy i z zastrzeżeniem ust. 3-4.

3. Okresem pracy i najmu, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, jest okres pracy i najmu w przedsiębiorstwach, o których mowa w art. 2a, lub okres pracy i najmu w zlikwidowanym zakładzie pracy, którego mienie zostało przejęte przez przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 2a.

4. Na wniosek osoby, która w chwili śmierci najemcy stale z nim mieszkała, cenę sprzedaży mieszkania pomniejsza się, uwzględniając, zamiast okresu pracy i najmu tej osoby, okres pracy i najmu zmarłego najemcy, ustalony według zasad określonych w ust. 3.

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje stale zamieszkałym z najemcą zstępnym, wstępnym, pełnoletniemu rodzeństwu najemcy, osobom go przysposabiającym albo przez niego przysposobionym oraz osobie, która pozostawała z nim we wspólnym pożyciu małżeńskim.

6. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do sprzedaży ogródków przydomowych położonych na obszarach przeznaczonych na cele rolne i garaży osobom, które z nich korzystają."

Art. 9. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 w ust. 2 na końcu zdania skreśla się wyrazy "uprawnieni do wojskowej renty rodzinnej";

2) w art. 56 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pracownikom wojska lub byłym pracownikom wojska, z wyjątkiem pracowników, którym przydzielono lokal mieszkalny na czas pracy na określonym stanowisku,"

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) osobom innym, niż wymienione w pkt 1 i 2, które zajmują lokal mieszkalny na podstawie decyzji o przydziale lokalu lub umowy najmu na czas nie oznaczony,"

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w razie śmierci osób, o których mowa w pkt 2, ich zstępnym, wstępnym, pełnoletniemu rodzeństwu, osobom przysposabiającym albo przysposobionym oraz osobie, która pozostawała we wspólnym pożyciu małżeńskim, o ile w chwili śmierci mieszkały stale z pracownikiem lub byłym pracownikiem.";

3) w art. 58:

a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Cenę sprzedaży dla osoby uprawnionej pomniejsza się o:

1) 6% za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której uzależniona jest wysokość uposażenia według stopnia wojskowego,

2) 3% za każdy rok zajmowania kwatery (lokalu mieszkalnego) na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu

- przy czym łączna obniżka nie może przekroczyć 95% tej ceny.",

c) skreśla się ust. 2a,

d) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Kwota odpowiadająca wysokości pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż 75% ceny sprzedaży, z tym że do czasu spełnienia przez żołnierza warunków uzyskania świadczeń emerytalnych kwota ta podlega zabezpieczeniu.

4. Dla osób, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 oraz w art. 56 ust. 1 pkt 1, przyjmuje się wysługę lat ustaloną na dzień zwolnienia z zawodowej służby wojskowej lub śmierci żołnierza zawodowego.";

4) art. 59 otrzymuje brzmienie:

"Art. 59. 1. W przypadku nabycia lokalu przez osoby, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3, cenę ustaloną na podstawie wartości rynkowej wyszacowanej przez rzeczoznawcę pomniejsza się o ulgi, jakie stosuje się przy sprzedaży najemcom mieszkań zakładowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24).

2. Dla potrzeb stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, za okres pracy, od którego jest uzależniona wysokość ulgi, przyjmuje się okres pracy pracownika wojska w jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych."

Art. 10. 1. Mieszkanie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, może być zbyte osobie uprawnionej na jej wniosek po cenie pomniejszonej stosownie do art. 6.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeśli wniosek o nabycie nie zostanie złożony organowi reprezentującemu Skarb Państwa do dnia 31 grudnia 2008 r.

2a. Po otrzymaniu wniosku organ, o którym mowa w ust. 2, wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części, której dotyczy wniosek.

3. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie także do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10 iconUstawa z dnia 26 października 1995 r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10 iconInformacja o ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach

1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10 iconInstytucja prawa użytkowania wieczystego została wprowadzona do polskiego prawa ustawą z dnia 14 lipca 1961 r o gospodarce terenami w miastach I osiedlach. Jej celem pierwotnym było wspieranie budownictwa mieszkaniowego

1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10 iconWobec sytuacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce

1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10 iconUstawa z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10 iconUstawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz

1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10 iconUstawa z dnia 2012 r o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10 iconUstawa z dnia 2012 r o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10 iconUstawa z dnia o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

1. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 2 10 iconUstawa z dnia o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego I niektórych innych ustaw

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom