dokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna
Pobierz 148.21 Kb.
Nazwadokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna
strona2/3
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar148.21 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

- - - W Z Ó R - - -

Nysa, dnia .........................


Sąd Rejonowy w Nysie

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Plac Kościelny 6

48 -300 Nysa


Powód: ................................................, zam .......................................................

(Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

Pozwani: 1)............................................ zam. ..................................................

(Imię i nazwisko małoletniego) (dokładny adres zamieszkania)

2)............................................... zam. ...........................................................

(Imię i nazwisko matki małol.) (dokładny adres zamieszkania)


POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA


Wnoszę o:

1) ustalenie, że pozwany ad. 1 mał. ................. ur...................... syn (córka) ...................... nie jest synem (córką) powoda ........................ ur. ................

2) o zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.


UZASADNIENIE


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


............................................

własnoręczny podpis


Załączniki:

1) odpis pozwu w 3 egz.;

2) odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego dziecka;

3) odpis skrócony aktu małżeństwa;

4) zaświadczenie o dochodach powoda.


- - - W Z Ó R - - -

Nysa, dnia ..............................


Sąd Rejonowy w Nysie

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Plac Kościelny 6

48 – 300 Nysa


Powodowie: ad. 1) małol. ........................... działający przez matkę ..............................

(imię i nazwisko) (imię i nazwisko)

ad.2) ........................... , oboje zam. ..................................................

(imię i nazwisko) (adres zamieszkania)

Pozwany: ......................................, zam. .......................................................

(imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)


POZEW O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I ROSZCZENIA Z TYM ZWIĄZANE


Działając w imieniu własnym i małol. ................... wnoszę o:

  1. ustalenie, że pozwany............ z zawodu............... ur............ zam.......... jest ojcem małol. ................. ur. ......, którego(rej) akt urodzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywilnego w ......... za nr ..........,

2) nadanie (lub nie nadanie) nazwiska pozwanego dziecku,

3) orzeczenie, że pozwanemu będzie ( lub nie będzie) przysługiwała władza rodzicielska nad małol. .............,

4) zasądzenie od pozwanego ................ na rzecz małol. ........... alimentów w kwocie po ......... miesięcznie płatnych do rąk matki do każdego ........- go dnia

miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat,

5) zasądzenie od pozwanego ........ na rzecz powódki ....... kwoty ........ – tytułem wyprawki,

6) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu,

7) nadanie wyrokowi w pkt 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności


UZASADNIENIE

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


..................................................

(własnoręczny podpis)

Załączniki:

1) odpis pozwu;

2) odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego,

3) w przypadku dochodzenia wyprawki – zestawienie wydatków

+ rachunki w 2 egz.


- - - W Z Ó R - - -

Nysa, dnia .......................................


Sąd Rejonowy w Nysie

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Plac Kościelny 6

48 – 300 Nysa


Wnioskodawca: ......................................., zam. ...................................................

(Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

Uczestniczka: ......................................, zam. .....................................................

(Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)


WNIOSEK O UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Wnoszę o:

1) uregulowanie kontaktów wnioskodawcy ............. z małol. córką/synem ......... ur . ....... poprzez ustalenie, że kontakty te będą odbywały się ......... (należy podać w jakich konkretnie określonych dniach, godzinach i miejscu kontakty te będą miały miejsce, również co do kontaktów w okresie ferii, wakacji, świąt),

2) zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(należy podać z jakich przyczyn nie dochodzi do kontaktów z dzieckiem, wiek dziecka i jaki jest związek emocjonalny wnioskodawcy z dzieckiem. Dokładne określenie gdzie i kiedy kontakty mają się odbywać, w obecności czy też bez obecności tego rodzica, który bezpośrednio sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem i wskazać powody, dla których mają się odbywać we wskazany sposób).


.................................................

własnoręczny podpis


Załączniki:

1) odpis wniosku;

2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa;

odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko Jest pozamałżeńskie;

3) kserokopia wyroku rozwodowego.


- - - W Z Ó R - - -


Nysa, dnia ......................................


Sąd Rejonowy w Nysie

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Plac Kościelny 6

48 – 300 Nysa


WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA WYDANIE PASZPORTU


Wnioskodawca: ..............................., zam....................................................

(Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)


Uczestnik: ........................................., zam................................

Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania

lub ostatni znany adres zamieszkania)


Zwracam się z prośbą o wydanie zgody na paszport

dla małoletniego ...................................................., zam. ...............................................


UZASADNIENIE

Np. ojciec dziecka jest nieosiągalny, ostatni znany adres jego zamieszkania to..........................................................

Np. prośbę swą motywuję tym, iż mój mąż ................................................., z którym jestem w trakcie rozwodu, nie wyraża zgody na wydanie paszportu.

(Należy podać też w jakim celu paszport jest dziecku niezbędny)


.........................................

własnoręczny podpis


W przypadku gdy adres ojca jest nieznany należy złożyć wniosek o ustanowienie kuratora.

Załączniki:

- odpis wniosku

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli pochodzi z małżeństwa; odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeśli dziecko jest pozamałżeńskie;


- - - W Z Ó R - - -

Nysa, dnia ...................................


Sąd Rejonowy w Nysie
Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Plac Kościelny 6

48 – 300 Nysa


Wnioskodawcy:
1...........................................................................
2...........................................................................
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres osób, które chcą przysposobić dziecko )

Uczestnik postępowania: (opiekun prawny – w przypadku osoby małoletniej)

..........................................................................

WNIOSKU O PRZYSPOSOBIENIE DZIECKA

Wnosimy o:
orzeczenie przysposobienia pełnego nierozwiązalnego małoletniego/małoletnią ............................, urodzonego/urodzoną w dniu................. w ................., syna ......................., przez wnioskodawców małżonków ............................., urodzonego/urodzoną w dniu ................... w ........................, syna/córki.

Uzasadnienie:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Własnymi słowami należy opisać dlaczego chcemy adoptować dziecko. Istotne jest również by przedstawić następujące fakty: wskazać, iż wnioskodawcy są w stanie pokryć koszty utrzymania dziecka, m.in. za pomocą zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, wyjaśnić, dlaczego dzieckiem nie mogą się zająć rodzice biologiczni, wyjaśnić, dlaczego ubiegamy się o adopcję, jakie stosunki łączą wnioskodawców z dzieckiem, brak sprzeciwu na przysposobienie ze strony biologicznych rodziców).


........................................................
podpisy wnioskodawców


Dowód:

- odpis skrócony aktu małżeństwa,

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków,

- odpis zupełny aktu urodzenia ................................................,

- zgoda matki małoletniego na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej wyrażona w dniu ............ przed Sądem Rejonowym w.. ..............................,

- zgoda uczestniczki postępowania jako opiekuna prawnego małoletniego na przysposobienie dziecka.

Załączniki:

- odpis skrócony aktu małżeństwa,

- zaświadczenie z dnia ................... o zarobkach,

- opinie pracodawców,

- odpis zupełny aktu urodzenia,

- odpis wniosku i kserokopie załączników

- - - W Z Ó R - - -

Nysa, data ...........................


Sąd Rejonowy w Nysie

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Plac Kościelny 6

48 – 300 Nysa

WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ


Wnioskodawca/i: ................... (imię, nazwisko, adres)

Uczestnik/a postępowania: ................... (imię, nazwisko, adres)


WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Wnoszę o:

orzeczenie pozbawienia władzy rodzicielskiej ................... (imię, nazwisko) nad jego/jej małoletnim/ą synem/córką ................... (imię i nazwisko dziecka) urodzonym/ą w dniu ................... (dokładna data) w................... (miejscowość).

wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:

- ................... (imię, nazwisko, dokładny adres)

- ................... (imię, nazwisko, dokładny adres)


UZASADNIENIE

Małoletni/a ................... (imię i nazwisko dziecka) urodzony/a w dniu ................... (dokładna data) w................... (miejscowość) jest synem/córką ................... (imię i nazwisko matki) i ................... (imię i nazwisko ojca). Rodzice dziecka nie są małżeństwem.

Dowód:

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego w ................... (miejscowość) z dnia ................... (data) Sygnatura akt ................... (numer)

Małoletni/a ................... (imię i nazwisko dziecka) pozostaje pod opieka matki/ojca ................... (imię, nazwisko).

................... (imię i nazwisko matki/ojca) jest złą/ym matką/ojcem, nie wykazuje troski o syna/córkę i dziecko często przebywa sam/a w domu bez opieki i jedzenia. Matka/ojciec ................... (imię, nazwisko) jest alkoholiczką/iem, często pije w domu wraz ze znajomymi, co demoralizująco wpływa na syna/córkę.

Dowód: zeznania świadków powołanych we wniosku.

Dalsze pozostawianie małoletniego/ej ................... (imię i nazwisko dziecka) pod opieką matki/ojca grozi mu/jej demoralizacją i dalszymi zaniedbaniami w opiece.


Wobec powyższego wniosek uważam za uzasadniony.

.......................................................

własnoręczny podpis


Załączniki:

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

- wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego w ................... (miejscowość) z dnia ................... (data) - Sygnatura akt ................... (numer)

- kserokopia wniosku

- kserokopia załączników


- - - W Z Ó R - - -

Nysa, dnia .........................


Sąd Rejonowy w Nysie

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Plac Kościelny 6

48 – 300 Nysa


Powód: małol. ............................................. działający poprzez przedstawicielkę ustawową

(Imię i nazwisko)

– matkę............................................. zamieszkałą ........................................................

(Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)


Pozwany: .........................................................zamieszkały ....................................................

(Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)


POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW


W imieniu małoletniego .....................................wnoszę o:

1. Podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego .............. (imię i nazwisko) wyrokiem Sądu Rejonowego w .......... z dnia ............ r., sygn. akt ............. na rzecz małoletniego imię
i nazwisko z kwoty ................ (słownie: ..............) złotych do kwoty ............... (słownie: ..............) złotych miesięcznie płatnych do rąk jego matki imię i nazwisko, jako ustawowej przedstawicielki do dnia ........ każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia ............... r. z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat,

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów proces według norm przepisanych,

3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(W uzasadnieniu należy wskazać: czynniki składające się na koszty utrzymania dziecka, określić kwotowo koszt jego miesięcznego utrzymania, sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców, wraz z osobami będącymi na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, oraz posiadany majątek.)


…..……………………….

własnoręczny podpis

Załączniki:

- odpis pozwu

1   2   3

Powiązany:

dokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna iconNazwa I adres zakładu pracy

dokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna iconNazwa I adres zakładu pracy

dokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna iconNazwa I adres zakładu pracy

dokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna iconNazwa I adres zakładu pracy

dokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna iconNazwa I adres zakładu pracy

dokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna iconNazwa I adres zakładu pracy (pieczątka)

dokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna iconNazwa I adres oraz nip zakładu pracy

dokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna iconAdres zakładu pracy: Numer identyfikacyjny regon: Stanowisko pracy, wydział, oddział

dokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna iconNazwa I adres zakładu

dokładna nazwa zakładu pracy -adres- nazwiska właścicieli jeżeli jest to spotka cywilna iconNazwa I dokładny adres zakładu lub lokalu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom