Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana
Pobierz 87.46 Kb.
NazwaPojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana
strona1/4
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar87.46 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4
Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana
działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów. Admin. publiczna-
sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc
przez organy państwowe i związki publicznoprawne i inne podmioty. W
ujęciu organizacyjnym(podmiotowym)- stanowi ogół podmiotów
administracji, a więc organy administracji i inne podmioty wykonujące
określone funkcje z adm. pub.(organy adm. pub. To naczelne i centralne
organy adm. państwowej, terenowe org. Adm. rządowej, org. samorządu
teryt. Oraz inne organy w zakresie w jakim zostały powołane z mocy prawa
do załatwiania spraw z zakresu adm. pub.); W ujęciu
materialny(przedmiotowym)- działalność państwa której przedmiotem są
sprawy administracyjne.; W ujęciu formalnym- cała działalność wykonywana
przez podmioty administracji bez względu na to czy ma ona charakter
administracyjny czy też nie. W ujęciu negatywnym- administracja to każda
działalność państwowa nie będąca działalnością ustawodawczą i sądowniczą.
Cech admin. pub. 1)zjawisko społeczne- przedmiotem administracji jest
współżycie społeczne, musi zajmować się sprawami wspólnoty i członkami
tej wspólnoty, ukierunkowanie admin. na interes społeczny. 2)Działanie
ukierunkowane na przyszłość i inicjatywa- admin. może rozwijać swoją
inicjatywę i podejmować działania według własnych wyobrażeń. Admin.
realizuje określone cele państwa bądź związków publicznoprawnych,
kształtuje przez to przyszłość 3)admin. zajmuje się sprawami
indywidualnymi(w odróżnieniu od władzy ustawodawczej)
Władztwo administracyjne- jednostka działająca jako organ państwa może
przeprowadzić swoje zarządzenia w drodze przymusu państwowego, czyli
organy państwa posiadają władztwo. Władztwo administracyjne- to prawo
użycia przymusu bezpośredniego przez organy admin. dla realizowania ich
jednostronnych zarządzeń. Akty adm. korzystają z domniemania ważności-
podmiot którego akt dotyczy jest zobowiązany dostosować się do niego.
Władztwo nie jest jedyną formą działania administracji.
Postaci admin pub- adm władcza-gdy wydaje akty obowiązujące adresatów i
gdy w razie potrzeby używa przymusu dla ich realizacji. Adm niewładcza-
gdy działa przy pomocy środków dostępnych osobą fizycznym. Adm
świadcząca- zapewnia obywatelowi określone świadczenia lub inne
korzyści. Ze względu na wykonywane zadania- różne działy admin np.:
budownictwa, oświaty, ochrony zdrowia, spraw socjalnych; Ze względu na
podmiot: rządowa i samorządowa
Prawo administracyjne- jest zespołem norm które regulują administracyjną
działalność państwa- funkcja administrowania. Podział norm prawa adm:
1)ustrojowe prawo adm, 2)postępowanie admin, 3)materialne prawo admin.
Podział według charakteru stosunku łączącego organ stosujący normę z
adresatem działania: 1)dotyczące sfery zewnętrznej, 2)dotyczące sfery
wewnętrznej.
Prawo administracyjne a  inne gałęzie prawa- prawo konst. i prawo adm
należą do dziedziny prawa publicznego, pod względem teoretycznoprawnym
prawo konst. i admin. stanowią jedność gdyż posługują się tymi samymi
konstrukcjami i regułami. Pr admin jest skonkretyzowanym pr. Konst
(jednakże nie można tego odnosić do wszystkich typów norm). Pr admin a
pr cycilne- sposoby rozgraniczenia: według chronionego interesu- pr
admin chroni interes publiczny, pr cywilne interes prywatny; według
charakteru stosunku prawnego: pr admin- nadrzędności państwa i
podporządkowania obywatela, pr cywilne- równość podmiotów.
Stosunek administracyjnoprawny- stosunek prawny- stosunek między
podmiotami ze względu na obowiązujące normy prawne. Stosunki między
państwem i działającymi w jego imieniu podmiotami admin pub a
obywatelami i innymi podmiotami oparte są na normach prawa adm. Stosunek
adm różni się od stosunku cyw. że administracja działa władczo-
nierównorzędność pozycji podmiotów tego stosunku. Elementy stosuku adm-
przedmiot- leży zawsze w sferze prawem określonych zadań adm pub,;
podmiotami są: zawsze organ + os fiz lub prawna do której skierowany
jest nakaz lub zakaz; obowiązki i uprawnienia- mogą polegać na
działaniu, znoszeniu lub zaniechaniu. O obowiązkach i uprawnieniach
przesądzają przepisy prawa materialnego.  Nawiązanie stosunku adm-
stosunki adm mogą powstawać tylko na podstawie ustawowej, konieczna jest
konkretyzacja w drodze aktu adm bądź przez zawarcie umowy adm. Stosunek
adm może być nawiązany z mocy samej ustawy, w drodze aktu adm, bądź
umowy adm, oraz w wyniku działań faktycznych(w polskim prawie nie ma
umowy adm.) Rodzaje stosunków adm- proceduralny stos. adm.- ma charakter
stosunku czasowego, jego podstawą są normy proceduralne, nawiązany
zostaj z chwilą wszczęcia post adm. i wygasa z momentem wydania decyzji,
proceduralny stos. spornoadministracyjny- podstawą są przepisy prawa
dopuszczające zaskarżanie aktów administracyjnych do sądów adm., trwa od
chwili zaskarżenia do czasu wydania orzeczenia przez sąd.
Charakterystyczne jest zrównanie pozycji podmiotów stosunku adm.
Stosunki ad hoc – odnoszą się do konkretnego jednorazowego
działania. Stosunki trwałe- mają w praktyce większe znaczenie prawne,
mogą być związane z: prawami osobistymi, majątkowymi, korzystaniem z
zakładów użyteczności publicznej. Stosunki nadzoru- między organem
nadzoru a podmiotem nadzorowanym Stosunki egzekucyjne- między organem
egzekucyjnym, a zobowiązanym i wierzycielem.

Źródła prawa admin.- źródła poznania prawa- to z czego można dowiedzieć
się, jaka jest treść norm prawnych: organy publikacyjne(Dziennik Ustaw,
Dziennik Urzędowy RP, Monitor Polski, Wojewódzkie dzienniki urzędowe);
źródła powstania prawa: forma w której normy prawne powstają i są
ogłaszane(ustawa, rozporządzenie itd.)
Podział źródeł prawa adm.: 1. a)stanowione przez centralne organy
państwa, b) stanowione przez organy terenowe; 2. a)źródła prawa
powszechnie obowiązującego(akty zawierające generalne i abstrakcyjne
normy które tworzą, zmieniają lub uchylają prawa i obowiązki obywateli i
osób prawnych, b)źródła prawa wewnętrznego- regulują tylko stosunki
wewnątrz samego aparatu adm. pub.
Źródła stanowione przez centralne organy państwowe: konstytucja(jest
najwyższym prawem RP, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że
sama stanowi inaczej; dla prawa adm. istotne znaczenie mają przepisy
zawarte w I rozdziale(Podstawowe zasady ustroju państwa), II(wolności,
prawa i obowiązki człowieka i obywatela), III(Źródła prawa), VI(Rada
Min. i administracja rządowa), VII(Samorząd terytorialny), IX(Organy
kontroli państwowej i ochrony prawa), szczególne znaczenie ma art.2
(demokratyczne państwo prawne i zasady sprawiedliwości społ) oraz art.7
(organy władzy pub. działają na podstawie i w granicach prawa); ustawa
– admin pub może tylko wtedy legalnie działać o ile jej działanie
znajduje podstawy i uzasadnienie w obowiązujących ustawach: zasada
nadrzędności ustawy w systemie prawa, zasada wyłącznej materii
ustawowej.) akty normatywne z mocą ustawy- instytucja rozporządzeń z
mocą ustawy może pojawić się tylko w stanie nadzwyczajnym, czyli w
czasie stanu wojennego(art.234 konst: Jeżeli w czasie stanu wojennego
Sejm nie może zebrać się na posiedzenie Prezydent na wniosek RM wydaje
rozporządzenia z mocą ustawy); umowy międzynarodowe( konstytucja zalicza
ratyfikowane umowy międzynarodowe do źródeł prawa powszechnie
obowiązującego. Ratyfikacja umów międzynarodowych należy do Prezydenta i
czasami wymaga zgody wyrażonej w ustawie. Umowa międzynar. Ratyfikowana
za zgodą ustawową ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie
da się pogodzić z umową. Umowy nie wymagające ratyfikacji podlegają
zatwierdzeniu przez RM); rozporządzenia(rozp. jest źródłem prawa,
będącym jednocześnie formą działania admin. Rozp. są aktami normatywnymi
wydawanymi przez organy władzy wykonawczej, na podstawie upoważnień
ustawowych, o charakterze specjalnym lub generalnym. Stanowią przejaw
prawodawstwa delegowanego. Nie ma zastępować ustawy lecz ją odciążyć od
szczegółów technicznych; Odgraniczenie rozporządzeń od aktów pokrewnych:
organy uprawnione do wydawania rozp. mogą wydawać uchwały i zarządzenia.
Rozp. jest właściwą formą stanowienia prawa powszechnie obowiązującego,
a uchwała i zarządzenie normatywne- prawa wewnętrznego. Rozp. różni się
od przepisów stanowionych przez organy samorządu terytorialnego tym, że
pochodzi od podmiotów zorganizowanych według innej zasady organizacji
apartu państwowego; Podmioty uprawnione do wydawania rozp.:Prezydent,
RM, Prezes RM, minister, przewodniczący komitetu wchodzącego w skład RM,
KRRiTV; Upoważnienie do wydania rozp: ma być szczegółowo zawarte w
ustawie, a rozporządzenie wydanie na podstawie tego upoważnienia ma
służyć wykonaniu ustawy; szczegółowość polega na tym że powinno ono
określać organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw
przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Zakaz
subdelegacji – organ uprawniony do wydania rozp. nie może
przekazać tego uprawnienia innemu organowi. Upoważnienie może być:
obligatoryjne lub fakultatywne.; utrata mocy obowiązującej rozp.: jeżeli
było na czas określkony to po upływie tego czasu, jeżeli zostało
wyraźnie uchylone, gdy przestała obowiązywać ustawa zawierająca
upoważnienie.; kontrola legalności: kontrola
wewnątrzadministracyjna(sprawuje RM, która na wniosek RM może uchylić
rozp. ministra; kryterium kontroli: legalność jak i celowość),
sądowa(wszystkie rozp. mogą być poddane kontroli abstrakcyjnej TK,
orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne);
pozostałe akty wydawane przez organy centralne: akty normatywne są
wydawane zarówno przez centralne, konstytucyjne organy państwa, jak i
inne organy państwowe nie wymienione w konstytucji, co powoduje katalog
aktów prawa wewnętrznego zawarty w konstytucji nie jest zamknięty.
Uchwały RM i zarządzenia Prezydenta, premiera i ministrów: mają
charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne
podlegające organowi wydającemu, są wydawane na podstawie ustaw i
podlegają kontroli co do ich zgodności z prawem. Uchwały RM mogą mieć
charakter normatywny albo indywidualny. Terenowe źródła prawa- akty
prawa miejscowego to przepisy prawne powszechnie obowiązujące na
oznaczonej części terytorium państwa, a nie na całym jego obszarze, i
tylko wtedy gdy wydawane są przez organy samorządu terytorialnego lub
terenowe org. adm. rządowej. Powszechne obowiązywanie to prawna
możliwość regulowania postępowania wszystkich kategorii
adresatów(obywateli, organów). Klasyfikacja terenowych przepisów prawa:
1)przepisy wydawane przez org. sam. teryt., wydawane przez org adm.
rządowej; 2) przepisy mające charakter samoistnych norm w ramach
upoważnień ustawowych, przepisy wykonawcze. Podstawy prawne aktów prawa
miejscowego- konstytucja zalicza akty prawa miejscowego do źródeł prawa
powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je
ustanowiły. Org. sam. teryt. oraz teren. org .adm. rządowej, na
podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Akty regulujące:
o adm. rządowej w województwie, o samorządzie województwa, o samorządzie
powiatowym, o samorządzie gminnym. Rodzaje aktów prawa miejscowego: akty
zawierające statuty, zawierające przepisy wykonawcze, przepisy
porządkowe. Statuty: województwa(określa ustrój woj. jako jednostki sam.
ter. Uchwalany przez sejmik wojewódzki w uzgodnieniu z Prezesem RM,
powinien regulować sprawy zasadnicze dla ustroju woj.), powiatu(stanowi
o ustroju powiatu, minister właściwy do spraw adm. określa wzorcowy
statut powiatu, statut wzorcowy jest tylko pomocą przy tworzeniu
statutów powiatów, uchwalenie statutu powiatu należy do rady powiatu,
obligatoryjnie reguluje: org wewnętrzną, tryb pracy rady, zasady
tworzenia klubów radnych i org wew oraz tryb pracy zarządu powiatu),
gminy(stanowi o ustroju gminy, zawiera: wew ustrój gminy oraz jednostek
pomocniczych, org urzędów i instytucji gminnych, zasady zarządu mieniem
gminy, zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej; uchwalenie statutu należy do rady gminy);
Charakter prawny statutów: statuty różnią się od rozporządzeń tym że nie
pochodzą od organów państwowych lecz od prawnie samodzielnych podmiotów,
uprawnienie do wydawania statutów jest oparte na generalnym upoważnieniu
ustawowym; Akty wykonawcze- jednostki sam teryt, wojewodowie oraz organy
rządowej adm niezespolonej mogą wydawać akty prawa miejscowego na
podstawie i w granicach uprawnień zawartych w ustawach. Upoważnienie
ustawowe do wydania wykonawczego aktu powinno określać organ właściwy do
jego wydania i zakres spraw przekazanych do uregulowania; Przepisy
porządkowe- mogą być wydawane na podstawie generalnego upoważnienia
zawartego w ustawach: o adm rządowej w woj., o samorządzie powiatowym i
o samorządzie gminnym. Pp mogą być wydawane tylko w zakresie
nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie
obowiązujących. Wojewoda wydaje pp w formie rozporządzeń porządkowych.
Rada powiatu stanowi pp w formie uchwały, zarząd powiatu może wydawać pp
w przypadkach nie cierpiących zwłoki, podlegają wtedy zatwierdzeniu na
najbliższej sesji rady powiatu. Gminne pp ustanawia rada gminy w formie
uchwały, zarząd tak samo jak przy powiecie. Pp nie mogą być wydawane.
Jeżeli daną materią uregulowano w przepisach jednostki wyższej to niższa
nie już nie może. Ustawy upoważniające do wydawania pp uzależniają
wydawanie takich przepisów do ich niezbędnonści do ochrony dóbr
wymienionych w przepisach tych ustaw(wojewoda: dla ochrony życia,
zdrowia lub mienia oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa porządku i
spokoju publicznego; rada powiatu: dla ochrony życia, zdrowia lub mienia
obywateli, ochrony środowiska lub dla zapewnienia porządku, spokoju i
bezpieczeństwa publicznego o ile przyczyny te występują na obszarze
więcej niż jednej gminy; rada gminy: dla ochrony życia lub zdrowia, dla
zapewnienia porządku spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Oprócz tego
pp mogą wydawać też: dyrektorzy urzędów morskich, okręgowi inspektorzy
rybołówstwa morskiego. Pp mogą przewidywać za ich naruszenie karę
grzywny. Nadzór nad stanowieniem aktów prawa miejscowego- nadzór polega
na wykonywaniu, przez organy nadzoru, czynności kontrolnych oraz
podejmowaniu czynności prawnych umożliwiających korygowanie działań
nieprawidłowych i wadliwych. Działalność sam teryt podlega ochronie
sądowej. Nadzór na aktami prawa miejscowego stanowionymi przez wojewodę
oraz organy adm rządowej niezespolonej sprawuje Prezes RM, który uchyla
w trybie nadzoru akty prawa miejscowego ustanowione przez wymienione
organy, gdy są niezgodne z ustawami. Prezes RM ma uprawnienia do
uchylenia aktu prawa miejsc. z powodu niezgodności takiego aktu z
polityką rządu lub naruszenia zasad rzetelności i gospodarności. Każdy
czyj interes prawny został naruszony przepisem aktu prawa miejscowego
wydanym w sprawie z zakresu adm publicznej może, po bezskutecznym
wezwaniu organu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu adm.
NSA stwierdza nieważność tego aktu w całości lub w części. Nie stwierdza
się nieważności aktu prawa miejscowego po upływie 1 roku od dnia jego
wydania. Utrata mocy obowiązującej: w wyniku wyroku NSA, po uchyleniu
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana iconZagadnienia wprowadzające: pojęcie, cechy, podział I funkcje administracji publicznej, podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej; ustrój organów

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana iconWszelka zorganizowana działalność, służąca do osiągnięcia pewnych celów. Inaczej mówiąc administracja jest planową, celową I trwałą działalnością. Wyróżniamy

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana iconCharakterystyka administracji publicznej Administracja

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana iconE-administracja sposobem na usprawnienie funkcjonowania organów administracji publicznej w Polsce”

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana iconA dministracja publiczna Pojęcie administracji publicznej

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana icon1. Pojęcie administracji publicznej I jej konstytucyjne umocowanie

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana icon„administracja dla gospodarki – podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla administracji publicznej”

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana icon„administracja dla gospodarki – podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla administracji publicznej”

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana iconZagadnienia do testu na zaliczenie przedmiotu: Kadry administracji publicznej, administracja III rok, rok akademicki 2011/2012

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana iconTematy prac rocznych administracja publiczna pojęcie, zakres działania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom