Rozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum
Pobierz 0.86 Mb.
NazwaRozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum
strona15/17
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar0.86 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

W każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową, dotyczącą zaistniałego zdarzenia.
B. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych lub alkoholu.

 1. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejrzewa, że na terenie

szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych powinien odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać bez opieki i stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.


 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły wzywa pielęgniarkę w celu stwierdzenia stanu

trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy przedmedycznej.


 1. Wychowawca lub inny pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły

oraz rodziców lub prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.


 1. Dyrektor wzywa pogotowie i policję.
 1. Uczeń za to wykroczenie może być skreślony z listy uczniów XXI LO zgodnie ze Statutu

Liceum.


 1. Sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, podpisana

również przez rodziców lub prawnych opiekunów. Jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach


C. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie środki psychoaktywne lub alkohol.


  1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję lub pokazał zawartość rzeczy osobistych.


  1. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania substancji

i pokazania zawartości rzeczy osobistych, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję.


  1. Sporządzona zostaje notatka służbowa dotycząca zaistniałego zdarzenia.

D. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące
o demoralizacji.

 1. Nauczyciel powinien przekazać uzyskaną informację o ww. czynie wychowawcy klasy.
 1. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. Wychowawca

wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje uzyskaną informację. W przypadku jej potwierdzenia, zobowiązuje on ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej wychowawca może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie profilaktycznym.


 1. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.


 1. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat,

a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to nauczyciel postępuje zgodnie ze Statutem Liceum.


 1. Sporządzona zostaje notatka służbowa dotycząca każdego z ww. przypadków.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Powiązany:

Rozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum iconRozdział I siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum

Rozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum iconRozdział I siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum

Rozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum iconRozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum

Rozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum iconRozdział I nazwa, siedziba, teren działania I cele związku

Rozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum iconPolskiego związku hokeja na lodzie rozdział I nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

Rozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum iconCeremoniał szkolny I liceum ogólnokształCĄcego im. M. Kopernika w łodzi

Rozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum iconStatut akt„Udar” z siedzibą w Gdańsku. Rozdział I

Rozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum iconRozdział II status, siedziba I skład zespołu szkóŁ ponadgimnazjalnych nr 4

Rozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum iconNazwa liceum używana jest w pełnym brzmieniu. Tablice I pieczęcie liceum zawierają nazwę Zespół Szkół

Rozdział I. Siedziba, nazwa I ceremoniał Liceum iconStatut szkoły XLII l. O. im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Warszawie przy ul. A. J. Madalińskiego 22 Rozdział I

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom