Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Pobierz 43.25 Kb.
NazwaZgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar43.25 Kb.
TypDokumentacjaSTAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM


05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3

Tel.: (025) 759 87 00, fax: (025) 759 87 02

http://www.powiatminski.pl, e-mail: starostwo@powiatminski.pl

BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/
KARTA USŁUG NR


AB-3A/05
1. Nazwa sprawy

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

(dla mieszkańców Gminy Halinów)

2. Miejsce załatwienia sprawy

Referat Architektury i Budownictwa w Halinowie

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

I piętro, pokój 16

Tel. 022 – 783 60 – 20 wew. 136

e-mail: halinów@halinów.pl

Czas pracy – w poniedziałki w godzinach 10.00-18.00, od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

3. Podstawa Prawna

Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.).

4. Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

 2. Załączniki:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

 • mapa zasadnicza bez sprawdzenia w terenie z oznaczeniem obiektu lub terenu objętego zgłoszeniem – 3 egz.

 • w zgłoszeniu budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane – 4 egz.,

 • zgłoszenie budowy małej architektury w miejscach publicznych wymaga przedstawienia projektu zagospodarowania działki lub terenu przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,

 • ewentualne upoważnienie, pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

UWAGA:

 1. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno – budowlanej nakłada w drodze postanowienia na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

 2. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Kościuszki 3 Mińsk Mazowiecki) o zakończeniu robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

5. Opłata

Brak

6. Miejsce złożenia dokumentów

Referat Architektury i Budownictwa w Halinowie

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

I piętro, pokój 16

Tel. 022 – 783 60 – 20 wew. 136

7. Termin załatwienia

Do 30 dni. Brak odpowiedzi w terminie 30 dni należy traktować jako przyjęcie zgłoszenia.

8. Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna.

9. Tryb odwoławczy

Odwołanie od sprzeciwu do zgłoszenia organu administracji architektoniczno – budowlanej wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał .

10. Informacje dodatkowe

 1. Właściwy organ wnosi sprzeciw jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

 2. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonywanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

 1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

 2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

 3. pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych,

 4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich............................,dnia..................

........................................................ (miejscowość)

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

........................................................

........................................................ STAROSTA MIŃSKI

(adres)

........................................................ nr rejestru.............................

(telefon)


ZGŁOSZENIE


wykonywania robót budowlanych.


Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt.  i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zgłaszam zamiar rozpoczęcia

robót budowlanych polegających na: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(rodzaj i zakres robót budowlanych)

na nieruchomości położonej w.............................................................................................

(miejscowość)

ulica...............................................gmina......................................................... stanowiącej działkę ewidencyjną nr........................................................................................................

Roboty budowlane zamierzam rozpocząć dnia................................................


Do zgłoszenia dołączam:

1.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

.Opis sposobu wykonywania remontu,

3.Szkice lub rysunki.


..................................

(podpis inwestora)


Pouczenie.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta , nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie  lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


..............................,dnia................

(miejscowość)

.........................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

(adres) STAROSTA MIŃSKI

........................................................................................ nr rejestru....................................

(telefon)

ZGŁOSZENIE


budowy obiektów budowlanych

niewymagających pozwolenia na budowę


Stosowanie do art. 30 ust.1 pkt1, 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zgłaszam zamiar rozpoczęcia budowy:

.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................

(rodzaj obiektu budowlanego oraz zakres robót)

na nieruchomości położonej w......................................................................................................

(miejscowość)

ulica...................................................gmina..................................................................................


stanowiącej działkę ewidencyjną nr..............................................................................................


Roboty budowlane zamierzam rozpocząć dnia .................................. .


Do zgłoszenia dołączam:


1.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

.Szkice lub rysunki i opis sposobu wykonania obiektu budowlanego.

3.Projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (dotyczy budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny ) wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane

4.Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dotyczy budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych kanalizacyjnych gazowych , cieplnych i telekomunikacyjnych)*

*-niepotrzebne skreślić


..............................................

(podpis inwestora)


Pouczenie


Zgłoszenia należy dokonać przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta Miński, nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie  lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


Ja, niżej podpisany (a)1

......................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę )

Legitymujący (a) się


........................................................................................................................................................................

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego )

urodzony (a) ..................................w..............................................................................................................

( data ) (miejsce)

zamieszkały (a) ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ),


oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr...........................................w obrębie ewidencyjnym

.......................................................w jednostce ewidencyjnej..................................................

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

 1. własności,

 2. współwłasności....................................................................................................................

(wskazanie współwłaścicieli imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych

wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia............................................................................

3) użytkowania wieczystego.......................................................................................................

 1. trwałego zarządu2 ...................................................................................................................

 2. ograniczonego prawa rzeczowego2........................................................................................

 3. stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i

obiektów budowlanych2.........................................................................................................

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane3...............................................................

 1. .................................................................................................................................................

( inne )

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia............................do reprezentowania osoby


prawnej.........................................................................................................upoważniające mnie

( nazwa i adres osoby prawnej )

do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4


Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.


...................................................... ......................................................

( miejscowość, data ) ( podpis )

1 Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie

oraz ich dane .

Należy wskazać właściciela nieruchomości

3 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

4 Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę icon2. Budowy, które nie wymagają pozwolenia na budowę, na podstawie art. 29 ust. 1 Pr bud

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę icon6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Wojewoda

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę iconWniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę iconPrzeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora)

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę iconSpecyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych w zakresie robót elektrycznych I akpiA

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę iconPozwolenia na budowę: Starostwo Powiatowe w Radomsku Wydział Geodezji, Budownictwa I Architektury

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę iconWymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla konkretnych robót budowlanych

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę iconZgłoszenie robót rozbiórkowych

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę iconTechnologia robót budowlanych II

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę iconZawiadomienie o rozpoczęciu robot budowlanych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom