Repertorium a numer akt notarialny
Pobierz 31.97 Kb.
NazwaRepertorium a numer akt notarialny
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar31.97 Kb.
TypDokumentacja
Repertorium A Numer ………………………….

AKT NOTARIALNY

Dnia ………………………………….. roku (……………………….) przed notariuszem …………………………….. prowadzącym Kancelarię Notarialną w formie spółki partnerskiej pod firmą …………………………………………. w siedzibie tej kancelarii w …………………… przy ulicy …………………… stawili się: --------

1.  Pan ……………………………., syn ………………………….., ……………………….., PESEL …………………….., NIP ………………………, zamieszkały: …………………, ulica ……………………….., ---

2.  Pani …………………………..., córka ………………………, …………………………….., PESEL ……………………….., NIP …………………………, zamieszkała: ………………, ulica …………………………….. m. ….. --------------------------------------------------------------

Tożsamość stawiających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych, których serie i numery wpisano wyżej, a podane numery NIP na podstawie okazanych decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w ……………………….. -------------------------------------------------------

umowa sprzedaży i ustanowienie służebności gruntowej

§ 1

……………………………… oświadcza, że: -----------------------------------------------------

a)  jest właścicielem nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr Kw ………………….. (słownie: ………………………………………………………………..) Sądu Rejonowego w ………………………. V Wydział Ksiąg Wieczystych, która to księga wieczysta prowadzona jest dla dwóch działek gruntowych: dla działki nr …………. (………………………………. ……………………), obszaru ……….. m2 (………………………………………….. metrów kwadratowych), B - zurbanizowane tereny niezabudowane oraz dla działki nr …………….. (………………………………….), obszaru ………. m2 (……………………………………. metrów kwadratowych), B - zurbanizowane tereny niezabudowane, ----------------------------------------------------------------------------------------

b)  działy III i IV księgi wieczystej Kw nr ……………………………… są wolne od wpisów oraz wolne od wzmianek o wnioskach, co potwierdza okazany odpis zwykły z tej księgi wieczystej, --

c)  nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr ……………………………. nie jest obciążona żadnymi innymi prawami ani roszczeniami osób trzecich, --------------------

d)  prawo własności powyższej nieruchomości nabył na podstawie umowy ustanowienia użytkowania wieczystego, a następnie na podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, będąc stanu wolnego i w stanie tym nadal pozostaje.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Stawający okazują:-------------------------------------------------------------------------------------

a)   odpis zwykły księgi wieczystej nr ………………………. wydany dnia ………………….. r. przez Sąd Rejonowy w ………………………., Dz. Odp. …………………….., --------------

b)   wypis i wyrys częściowy dla działki gruntu nr ………., znak: ……………………….. wydany z upoważnienia starosty szczecineckiego. ----------------------------------------------------

§ 3

…………………………. sprzedaje …………………………………… wyżej opisaną działkę gruntu nr ………. o powierzchni ……… m2, za cenę ……………. zł (………………………. tysięcy złotych), a …………………………………………. powyższe za podaną cenę kupuje i oświadcza, że jest panną.-----

§ 4

Strony oświadczają, że działka gruntu nr …….. nie posiada dostępu do drogi publicznej. …………………………….. jako właściciel nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr ……………., dla której Sąd Rejonowy w ………………….. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ……………… ustanawia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr …….., dla której Sąd Rejonowy w …………… Wydział V Ksiąg Wieczystych założy nową księgę wieczystą zgodnie z wnioskiem zawartym w niniejszym akcie notarialnym, odpłatną, nieograniczoną w czasie, służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez pas o szerokości …….. m (…………….. metrów), licząc od zachodniej granicy działki nr ……………, zgodnie z planem sporządzonym przez biegłego geodetę mgr. inż. …………………………….., stanowiącym załącznik do niniejszego aktu. Jednocześnie strony ustalają wynagrodzenie za korzystanie z powyższej służebności drogowej na kwotę ………….. zł (……………….. złotych) rocznie, płatne corocznie z góry do 10 stycznia każdego roku, przy czym pierwsze wynagrodzenie będzie płatne do ………………………..r. w wysokości ……… zł (………………………. złotych). -------------------------------------------------------------------------

§ 5

Wartość służebności gruntowej stawający ustalają na kwotę ………………. zł (……………... złotych) na podstawie art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia ……………………………………… r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, późn. zm.). ---------

§ 6

Notariusz pouczył stawających o treści art. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 7

Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać stronom w dowolnej ilości. Koszty niniejszej umowy, w tym opłatę sądową, ponosi …………………………. i opłaca gotówką.

§ 8

……………………………. oraz ……………………………… wnoszą do Sądu Rejonowego w ……………………………… V Wydział Ksiąg Wieczystych o: --------------------------------

1.  odłączenie z księgi wieczystej Kw nr ……………………. działki gruntu nr ……….. obszaru ……….. m2 i założenie dla niej nowej księgi wieczystej z wpisem w dziale II ……………… ……………….., PESEL ……………………….., jako właścicielki,-------------------------------

2.  wpisanie w dziale III księgi wieczystej Kw nr ……………………….. na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w ……………………… prowadzi nowo założoną zgodnie z pkt 1 księgę wieczystą, odpłatnej służebności gruntowej, ustanowionej na czas nieoznaczony, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez pas o szerokości …. m (……………. metrów), licząc od zachodniej granicy działki nr …………..., zgodnie z planem sporządzonym przez biegłego geodetę mgr. inż. ………………………………., stanowiącym załącznik do niniejszego aktu. Wynagrodzenie za ustanowienie powyższej służebności drogowej wynosi …………….. zł (………………… złotych) rocznie, płatne co rocznie z góry do 10 stycznia każdego roku, przy czym pierwsze wynagrodzenie będzie płatne do ……………………….. r. w wysokości …… (………………………….. złotych) oraz o wpis w dziale I-Sp nowo założonej księgi wieczystej uprawnienia wynikającego z powyższej służebności.------------

§ 9

Pobrano:--------------------------------------------------------------------------------------------------

a.    na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) opłatę sądową za założenie księgi wieczystej:

60 zł,

b.    na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę sądową za wpis prawa własności:

200 zł,

c.    na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę sądową za wpis służebności gruntowej:

200 zł,

d.    na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek ten od sprzedaży nieruchomości:

4.000 zł,

e.    na podstawie art. 1 ust. 1 lit. i, art. 6 ust. 1 pkt 6 i ust. 6 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek ten od ustanowienia odpłatnej służebności:

20 zł,

f.    na podstawie §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) taksę notarialną w wysokości:

1.578 zł,

g.    na podstawie § 12 tego rozporządzenia taksę notarialną za 4-trzystronicowe wypisy:

108 zł,

h.    na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek od towarów i usług:

370,92 zł.

Razem pobrano:

6.536,92 zł.

Słownie: sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze.

Słownie: sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. --------------------------------------------------------

Podpisali: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 

 

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Repertorium a numer akt notarialny iconRepertorium a nr / Akt notarialny

Repertorium a numer akt notarialny iconRepertorium nr akt notarialny

Repertorium a numer akt notarialny iconRepertorium … nr /2008 Akt notarialny

Repertorium a numer akt notarialny iconRepertorium a nr /2008 Akt notarialny

Repertorium a numer akt notarialny iconAkt notarialny

Repertorium a numer akt notarialny iconAkt notarialny

Repertorium a numer akt notarialny iconAkt notarialny

Repertorium a numer akt notarialny iconAkt notarialny

Repertorium a numer akt notarialny iconRepertorium … Numer

Repertorium a numer akt notarialny iconAkt notarialny ( projekt )

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom