Komenda miejska policji w grudziądzu
Pobierz 96.09 Kb.
NazwaKomenda miejska policji w grudziądzu
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar96.09 Kb.
TypDokumentacja

       1. KOMENDA MIEJSKA POLICJI

w GRUDZIĄDZU

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Pk – 553/06


REGULAMIN

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

W GRUDZIĄDZU

z dnia 26 października 2006r.


Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7, poz. 581 ) postanawia się, co następuje :


Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1.

Ustala się Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, zwanej dalej ,,Komendą”, z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 111.


§ 2.

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Grudziądzu, zwany dalej ,,Komendantem Miejskim Policji”, realizuje zadania określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.


§ 3.

Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.


___________________________

 1. Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 27.03, Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 70, nr 164, 1365, Nr 169, poz. 1411, Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 158, poz. 1122.Rozdział 2

Struktura organizacyjna Komendy


§ 4.


Ustala się następującą strukturę Komendy :

1) Kierownictwo:

 1. Komendant Miejski Policji,

 2. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji,

 3. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji;


2) Komórki organizacyjne, których zadania określają załączniki do regulaminu:


a)

Sekcja Kryminalna

załącznik nr 1,

b)

Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza

załącznik nr 2,

c)

Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą

załącznik nr 3,

d)

Sekcja Prewencji

załącznik nr 4,

e)

Sekcja Ruchu Drogowego

załącznik nr 5,

f)

Posterunek Policji w Grucie

załącznik nr 6,

g)

Posterunek Policji w Łasinie

załącznik nr 6,

h)

Posterunek Policji w Radzyniu Chełmińskim

załącznik nr 6,

i)

Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny

załącznik nr 7,

j)

Zespół Administracyjno-Gospodarczy

załącznik nr 8,

k)

Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyki

załącznik nr 9,

l)

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

załącznik nr 10.Rozdział 3

Tryb kierowania w Komendzie


§ 5.

Komendą kieruje Komendant Miejski Policji przy pomocy Zastępców Komendanta Miejskiego Policji oraz kierowników komórek organizacyjnych i bezpośrednio podległych Komendantowi policjantów i pracowników Policji.


§ 6.

Komendant Miejski Policji określa zakres zadań oraz kompetencji na stanowiskach Zastępców Komendanta Miejskiego oraz zakres czynności bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.


§ 7.

Komendant Miejski Policji może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.


§ 8.

Komendant Miejski Policji może powołać stałe lub doraźne komisje, zespoły jak też osoby do realizacji funkcji doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych i wyznaczonych przez niego zadań.


§ 9.

 1. Komórką organizacyjną Komendy kieruje jej kierownik przy pomocy zastępców, kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

 2. Kierownika komórki organizacyjnej zastępuje, w razie jego nieobecności, zastępca albo policjant lub pracownik wskazany przez tego kierownika.

 3. Zastępowanie kierownika komórki organizacyjnej obejmuje wykonywanie całokształtu zadań właściwych dla działalności komórki, chyba że kierownik komórki określi inny zakres zastępstwa.

 4. Kierownik komórki organizacyjnej może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.


§ 10.

Kierownik komórki organizacyjnej realizuje zadania oraz reprezentuje Komendanta Miejskiego Policji w sprawach z zakresu działania komórki na podstawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji.


§ 11.

Kierownik komórki organizacyjnej określa szczegółowy zakres czynności swoich zastępców, podległych kierowników komórek organizacyjnych niższego szczebla oraz policjantów i pracowników na poszczególnych stanowiskach służbowych.


§ 12.

Kierownik komórki organizacyjnej może:

1) zlecać poszczególnym policjantom lub pracownikom wykonanie zadań
w określonym przez niego zakresie, innych niż ustalone w zakresach czynności;

2) powoływać zespoły do realizacji wyznaczonych przez niego zadań.


§ 13.

Kierownik komórki organizacyjnej jest zobowiązany do zapewnienia warunków:

1) sprawnej realizacji zadań służbowych;

2) kształtowania właściwych postaw etycznych policjantów i pracowników Policji;

 1. dobrego poziomu komunikacji interpersonalnej;

 2. kształcenia i doskonalenia zawodowego.§ 14.

 1. Kierownik komórki organizacyjnej:

1) jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji zakresów czynności na podległych

stanowiskach służbowych w przypadku zmian organizacyjnych, zmian zadań

komórki lub zakresu czynności na tych stanowiskach;

 1. może upoważnić kierowników podległych komórek organizacyjnych do aktualizacji zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach służbowych.

 1. Określenie i aktualizacja zadań komórek oraz zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach dokonuje się w uzgodnieniu z właściwym członkiem kierownictwa Komendy, stosownie do jego zadań i kompetencji określonych w trybie § 6, z powiadomieniem komórki Kadr i Szkolenia i Prezydialnej.


Rozdział 4

Przepisy dostosowujące i końcowe


§ 15.

Kierownicy komórek organizacyjnych zapoznają podległych policjantów i pracowników z treścią niniejszego regulaminu.


§ 16.

Kierownicy komórek organizacyjnych w terminie 30 dni od daty wejścia w życie regulaminu określą szczegółowe zakresy czynności na podległych stanowiskach służbowych.


§ 17.

Decyzje wydane na podstawie § 7 i § 8 regulaminu, o którym mowa w § 18, zachowują moc, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego regulaminu.


§ 18

Traci moc Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z dnia 01 kwietnia 2003 roku z póź. zm.


§ 18.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 lipca 2006r.


w porozumieniu

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI


w BYDGOSZCZ


insp. Krzysztof GAJEWSKI
Załącznik nr l
do Regulaminu
Komendy Miejskiej Policji w GrudziądzuZadania Sekcji Kryminalnej


 1. Bezpośrednie uczestnictwo w realizacji działań rozpoznawczo-wykrywczych dotyczących przestępstw kryminalnych, gospodarczych i patologii społecznej.

 2. Rozpoznawanie zagrożenia przestępczego na terenie miasta i powiatu.

 3. Rozpoznawanie kierunków, form i metod skutecznego zwalczania przestępstw, ujawniania sprawców oraz zapobiegania przestępczości.

 4. Praca z osobowymi źródłami informacji w celu ujawniania zagrożenia przestępczego.

 5. Stosowanie form i metod pracy operacyjnej w zależności od występującego zagrożenia.

 6. Organizacja, koordynacja i bezpośrednie poszukiwanie osób i rzeczy oraz identyfikacja nieznanych osób i zwłok.

 7. Monitorowanie zjawisk w zakresie subkultur młodzieżowych, sekt wyznaniowych i innych środowisk stwarzających zagrożenie przestępczością.

 8. Koordynowanie problematyki przestępczości cudzoziemców.

 9. Dokonywanie analiz zagrożenia przestępczością kryminalną, jej struktury, analizowanie i kojarzenie bieżących zdarzeń oraz wypracowanie wniosków.

 10. Prowadzenie analiz skuteczności ujawniania i zapobiegania przestępstwom.

 11. Rozpoznanie i przeciwdziałanie terrorowi kryminalnemu oraz zamachom terrorystycznym

 12. Koordynacja przedsięwzięć wykrywczych w sprawach z rejonu działania.

 13. Podejmowanie przedsięwzięć profilaktycznych poprzez współdziałanie ze środkami masowego przekazu i innymi instytucjami.

 14. Prowadzenie doskonalenia zawodowego z zakresu stosowania aktualnie obowiązujących zarządzeń o pracy operacyjnej, a także mobilizowanie pracowników do samokształcenia w zakresie form i metod pracy operacyjnej i ich stosowania.

 15. Współdziałanie z Wydziałem Kryminalnym oraz Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji.

 16. Prowadzenie ewidencji miesięcznej czasu pracy pracowników Policji zatrudnionych w komórce.Załącznik nr 2

do Regulaminu

Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu


Zadania Sekcji Dochodzeniowo - Śledczej


 1. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach kryminalnych i gospodarczych.

 2. Wykonywanie czynności procesowych na miejscu zdarzeń kryminalnych i gospodarczych i w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych.

 3. Bieżąca współpraca z sekcją kryminalną, referatem ds. przestępstw gospodarczych i innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

 4. Zabezpieczanie śladów i dowodów czynów karalnych, rejestracja śladów w zbiorach laboratorium oraz CRD.

 5. Prowadzenie depozytu dowodów rzeczowych.

 6. Przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej dotyczącej przestępstw, osób podejrzanych oraz utraconych przedmiotów.

 7. Prowadzenie statystyki przestępczości i dokonywanie stosownych analiz.

 8. Współdziałanie z Prokuraturami, Sądami, Urzędami Skarbowymi i Celnymi oraz innymi instytucjami i organami w zakresie prowadzonych postępowań i wykonywanych zadań.

 9. Współdziałanie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w zakresie koordynacji podejmowanych działań w skali województwa i kraju.

 10. Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 11. Prowadzenie doskonalenia zawodowego z zakresu obowiązującego prawa, zmian w przepisach i wytycznych.

 12. Analiza materiałów operacyjnych pod kątem ich procesowego wykorzystania.

 13. Prowadzenie ewidencji miesięcznej czasu pracy pracowników Policji zatrudnionych w komórce.Załącznik nr 3
do Regulaminu
Komendy Miejskiej Policji w GrudziądzuZadania Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą


 1. Rozpoznawanie i ujawnianie przestępczości gospodarczej, określonej w kodeksie karnym i innych aktach normatywnych, zawierających przepisy karne przy wykorzystaniu dostępnych form i metod pracy operacyjnej.

 2. Prowadzenie postępowań przygotowawczych o przestępstwa o charakterze gospodarczym zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, właściwością miejscową, rzeczową i funkcjonalną, współpraca i współdziałanie w tym zakresie z właściwymi dla spraw prokuratorami.

 3. Koordynacja i nadzór nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi realizowanymi przez podległe posterunki Policji w występujących obszarach zagrożeń oraz udzielanie pomocy rzeczowej i merytorycznej w prowadzonych sprawach.

 4. Nadzór nad pracą procesową podległych posterunków Policji w zakresie prowadzenia postępowań o charakterze gospodarczym charakteryzujących się zawiłością lub dotyczących nowych zagadnień.

 5. Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej we wszystkich jej kategoriach oraz wypracowanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej.

 6. Zbieranie oraz analizowanie wszelkich informacji dotyczących osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz zdarzeń naruszających prawo gospodarcze w celu zebrania materiału dowodowego oraz ustalanie składników majątkowych posiadanych przez figurantów prowadzonych form pracy operacyjnej.

 7. Ujawnianie przedsięwzięć gospodarczych i operacji finansowych mających na celu wprowadzenie do legalnego obrotu środków uzyskanych z działalności przestępczej.

 8. Rozpoznawanie i ujawnianie przestępstw korupcyjnych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przy wykorzystaniu dostępnych metod i form pracy operacyjnej.

 9. Ujawnianie i rejestrowanie osób kwalifikujących się do aktywnego rozpracowania operacyjnego.

 10. Sporządzanie okresowych analiz z uzyskiwanych efektów w pracy operacyjno – wykrywczej i opracowywanie na ich podstawie obszarów zagrożeń kierunków rozpoznania oraz określenie zadań w celu prowadzenia skutecznych działań wykrywczych.
 11. Współdziałanie i współpraca z organami administracji publicznej oraz instytucjami kontrolnymi działającymi w podległym terenie w celu ujawniania i zapobiegania przestępczości gospodarczej.

 12. Współpraca z innymi pionami Policji, w tym z posterunkami Policji w zakresie rozpoznawania i ujawniania przestępczości gospodarczej popełnianej w podległym terenie.Załącznik nr 4
do Regulaminu
Komendy Miejskiej Policji w GrudziądzuZadania Sekcji Prewencji


 1. Koordynowanie działań profilaktycznych przeciwko przestępczości na terenie działania jednostki.

 2. Propagowanie inicjatyw zapobiegawczych w ramach prewencyjnego programu „Bezpieczne miasto", „Bezpieczny powiat".

 3. Współdziałanie z różnorodnymi podmiotami w zakresie profilaktyki przestępczej.

 4. Koordynowanie działań podejmowanych przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.

 5. Propagowanie samoobrony społeczeństwa poprzez kampanie propagandowe, obserwację sąsiedzką, cykliczne audycje radiowe, telewizyjne i informacje prasowe.

 6. Nadzorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie procedur postępowania policjantów z Niebieskimi Kartami.

 7. Inspirowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań prewencyjnych podejmowanych przez Policję wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją.

 8. Udzielanie pomocy policjantom w podejmowaniu czynności i załatwianiu spraw dotyczących dzieci, młodzieży i ich rodzin.

 9. Współdziałanie z innymi pionami policyjnymi w zakresie rozpoznania środowisk nieletnich oraz ściganie nieletnich sprawców czynów zabronionych.

 10. Uczestniczenie w pracach zespołów, komisji, organizacji społecznych, których działalność ma na celu skoordynowanie systemu zapobiegania demoralizacji oraz przemocy nieletnich.

 11. Utrzymanie stałego kontaktu z Sądami Rodzinnymi i organizacjami właściwymi w sprawach opieki, wychowania dzieci i młodzieży.

 12. Inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń.

 13. Współdziałanie z Sądem Grodzkim w zakresie oskarżania oraz stosowania środków zaskarżania od wydanych orzeczeń.

 14. Współdziałanie ze Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową i Strażą Ochrony Kolei.

 15. Nadzorowanie problematyki zwalczania i ograniczania zjawisk patologicznych.

 16. Koordynacja i nadzór nad działaniami Policji wobec cudzoziemców i uchodźców.

 17. Nadzorowanie oraz wypracowanie koncepcji dotyczących właściwej pracy dzielnicowych i ich kontaktów oraz prowadzonej pracy operacyjnej.

 18. Bieżąca ocena efektywności służby prewencyjnej, zagrożeń przestępczością i wykroczeniami oraz innymi zjawiskami kryminogennymi, wykorzystania sił i środków oraz właściwego ich rozmieszczenia.

 19. Sporządzanie analiz dla potrzeb dyslokacji służb.

 20. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem pozwoleń na broń pneumatyczną, miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrozić życiu lub zdrowiu.

 21. Realizacja zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych dotyczących nieletnich.

 22. Ochrona bezpieczeństwa ludzi i środowiska wodnego oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach wodnych.

 23. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych.

 24. Pełnienie służby patrolowej.

 25. Ochrona życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.

 26. Nadzór i kontrola osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego.

 27. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom oraz innymi zjawiskom patologii społecznej.

 28. Zabezpieczanie obiektów zagrożonych przestępczością.

 29. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnianie spokoju w miejscach publicznych, w środkach komunikacji publicznej, w ruchu drogowym oraz na trasach ogólnodostępnych.

 30. Wykonywanie przez policjantów zadań wynikających z ustawy o Policji i innych aktów prawnych.

 31. Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie na obszarze powiatu zadań związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez, zgromadzeń, uroczystości i protestów społecznych.

 32. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych.

 33. Pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie informacji uprawnionym podmiotom o bieżących zdarzeniach na terenie powiatu oraz zagrożeniach bezpieczeństwa powszech­nego lub zakłóceniach porządku publicznego.

 34. Inicjowanie, planowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów wykonujących zadania związane z zakresem kompetencji sztabów Policji.

 35. Współdziałanie ze strukturami sztabowymi na poziomie województwa.

 36. Planowanie, organizowanie i koordynowanie działań Policji w warunkach katastrof naturalnych, awarii technicznych i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 37. Kontrolowanie sprawności działania komórek Komendy w zakresie zadań będących w zainteresowaniu Sztabu Policji.

 38. Organizacja i koordynacja działań oraz nadzorowanie udziału w doskonaleniu zawodowym nieetatowej grupy rozpoznania minersko - pirotechnicznego.

 39. Opracowanie i bieżąca aktualizacja systemu alarmowego jednostki.

 40. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem nieetatowych pododdziałów Policji.

 41. Terminowe i prawidłowe wprowadzanie danych do programów prewencyjnych “Patrol”,

“Topografia” , “OPI” , Stp oraz innych zbiorów informacji.

 1. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby patrolowej, służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz wykonywanej przez policjantów – przewodników psów służbowych.

 2. Opracowywanie i właściwe wykorzystanie materiałów interwencyjno-edukacyjnych.

 3. Monitorowanie zagrożeń wynikających z czynów przestępczych, wykroczeń oraz innych

szkodliwych zjawisk społecznych, w celu podejmowania działań prewencyjnych zmierzających do ich ograniczenia i eliminacji.

 1. Propagowanie nowoczesnych form zabezpieczenia technicznego.

 2. Nadzorowanie i realizowanie problematyki dotyczącej ofiar przemocy.

 3. Szyfrowanie i kodowanie wiadomości przekazywanych za pomocą technicznych środków łączności.Załącznik nr 5
do Regulaminu
Komendy Miejskiej Policji w GrudziądzuZadania Sekcji Ruchu Drogowego


 1. Analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym.

 2. Organizacja i planowanie służby zapewniającej koordynację działania Policji w ruchu drogowym w podległym rejonie służbowym ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zagrożonych zdarzeniami drogowymi.

 3. Opiniowanie projektów zmian organizacyjnych w ruchu drogowym na drogach powiatowych i gminnych.

 4. Prowadzenie działań szkoleniowo-propagandowych we współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi.

 5. Nadzór nad wykorzystywaniem dróg w sposób szczególny.

 6. Oskarżanie w sprawach o wykroczenia drogowe w Sądzie Rejonowym – Wydział Grodzki oraz odwoławczych przed Sądem Okręgowym.

 7. Udzielanie odpowiedzi na zapytania o zdarzeniach drogowych dla firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów uprawnionych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 8. Prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentacji dotyczącej zdarzeń drogowych.

 9. Wykonywanie czynności związanych z ujawnianiem przestępstw i wykroczeń oraz ujawnianie ich sprawców.

 10. Prowadzenie działań prewencyjno-represyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

 11. Rozpoznawanie zagrożeń patologicznych w ruchu drogowym oraz wykonywanie czynności zmierzających do ich zapobiegania.

 12. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o wypadki drogowe.

 13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

 14. Wykonywanie czynności służbowych zlecanych przez Sądy i Prokuratury.Załącznik nr 6

do regulaminu

Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu


Zadania Posterunków Policji 1. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w przydzielonym rejonie służbowym.

 2. Prowadzenie ciągłego rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego.

 3. Natychmiastowe reagowanie na wiadomość o przestępstwie, wykroczeniu i podjęcie niezbędnych stosownych do okoliczności czynności służbowych.

 4. Uczestniczenie w procesie wykrywczym poprzez zbieranie i przekazywanie informacji co do osób mogących być sprawcami przestępstwa, miejsc znajdowania się przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

 5. Współdziałania z Sekcją Kryminalną i Referatem do Walki z PG pod kątem wymiany informacji i podjęcia wspólnych działań wykrywczych.

 6. Sprawowanie nadzoru nad osobami zwolnionymi z zakładów karnych, oddanymi pod dozór policyjny i objętych nadzorem w ramach rozpoznania osobowego.

 7. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w trybie uproszczonym.

 8. Zabezpieczanie miejsc zdarzeń i wykonywanie czynności procesowych na miejscu zdarzeń kryminalnych i gospodarczych.

 9. Współdziałanie z Prokuratorami Rejonowymi, Sądami Rejonowymi oraz Urzędami Skarbowymi i Celnymi.

 10. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

 11. Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenie czynności sprawdzających w tych sprawach.

 12. Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu prewencji kryminalnej zmierzających do zapobiegania działalności przestępczej w rejonie służbowym.

 13. Kontrolowanie respektowania w rejonie Posterunków Policji obowiązujących przepisów i zarządzeń porządkowych wydanych przez uprawnione podmioty.

 14. Przeprowadzanie wywiadów i ustaleń na żądanie uprawnionych organów oraz udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych.

 15. Realizowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez lokalnych, akcji policyjnych, katastrof oraz innych nadzwyczajnych wydarzeń.Załącznik nr 7
do Regulaminu
Komendy Miejskiej Policji w GrudziądzuZadania Zespołu Kadr i Szkolenia i Prezydialnego


 1. Wdrażanie polityki kadrowej komendanta miejskiego Policji.

 2. Przygotowywanie decyzji administracyjnych komendanta miejskiego Policji w sprawach dotyczących stosunku służbowego policjantów i pracowników Policji.

 3. Dysponowanie aktami osobowymi policjantów i pracowników Policji oraz ich prowadzenie i prawidłowe przechowywanie.

 4. Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy .

 5. Prowadzenie akcji informacyjnej o doborze do służby w Policji.

 6. Przyjmowanie oraz wstępne weryfikowanie pod względem formalnym dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a następnie przekazywanie ich do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy.

 7. Opiniowanie wniosków personalnych dotyczących mianowania, przenoszenia, powierzania obowiązków, awansowania policjantów i pracowników Policji oraz raportów policjantów w sprawach dotyczących ich stosunku służbowego.

 8. Prowadzenie ewidencji, książki etatowej, statystyki i sprawozdawczości kadrowej.

 9. Opracowywanie założeń organizacyjnych oraz koncepcji funkcjonowania struktur Komendy na podstawie obowiązujących regulacji prawnych i wytycznych.

 10. Prowadzenie dokumentacji organizacyjno-etatowej oraz pieczęci.

 11. Opracowywanie rocznego planu szkolenia zawodowego policjantów.

 12. Nadzór nad prowadzeniem dzienników szkoleń i czuwanie nad prawidłowością procesu szkolenia w poszczególnych grupach szkoleniowych.

 13. Analizowanie zjawisk kulturowych występujących w jednostce oraz przedstawianie przełożonym wniosków w zakresie potrzeb kulturalno-edukacyjnych policjantów.

 14. Nadzorowanie spraw dyscyplinarnych i prowadzenie rejestru postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających.

 15. Współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia KWP oraz komórką emerytalno-rentową w zakresie działalności kadrowo-szkoleniowo-dyscyplinarnej.

 16. Uczestniczenie w naradach służbowych organizowanych przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP oraz Komendę.

 17. Prowadzenie testów sprawności fizycznej dla policjantów .

 18. Przesyłanie do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy danych do systemu ,,KADRA".

 19. Nadzorowanie praktyk zawodowych studentów Wyższej Szkoły Policji oraz słuchaczy innych szkół resortowych.

 20. Opracowywanie zleconych przez kierownictwo jednostki oraz Wydział Kadr i Szkolenia KWP analiz, sprawozdań, informacji o realizacji zadań.

 21. Ścisła współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień.

 22. Przygotowywanie i obsługa poczty specjalnej (jawnej).

 23. Nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg oraz wniosków dotyczących działalności Policji.

 24. Wprowadzanie danych do systemu komputerowego „Skarga”.

 25. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i korygujących ZUS oraz przesyłanie ich poczta elektroniczną do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy.

 26. Prowadzenie dokumentacji oraz realizacja innych zadań związanych z medycyną pracy.

 27. Realizowanie spraw kadrowo-mobilizacyjnych.

28.Realizowanie działalności związanej ze strzelectwem, sprawnością fizyczną i sportem w komórkach organizacyjnych Komendy.

 1. Upowszechnianie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i turystyczno - rekreacyjnych.

 2. Prowadzenie ewidencji miesięcznej czasu pracy pracowników Zespołu, prowadzenie ewidencji rocznej pracowników Komendy oraz kontrolowanie prowadzenia ewidencji miesięcznej czasu pracy w komórkach organizacyjnych Komendy, w których zatrudnieni są pracownicy Policji.Załącznik nr 8

do Regulaminu

Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu


Zadania Zespołu Administracyjno-Gospodarczego


 1. Sporządzanie planów rzeczowych wydatków realizowanych przez zespół oraz prowadzenie ewidencji wydatków.

 2. Prowadzenie obsługi kasowej jednostki.

 3. Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wypłaty ustalonych świadczeń dla policjantów, pracowników cywilnych oraz osób trzecich.

 4. Prowadzenie postępowań powypadkowych i szkodowych zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

 5. Prowadzenie gospodarki mandatowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Prowadzenie grupowanego ubezpieczenia policjantów i pracowników cywilnych.

 7. Opracowywanie tabel należności wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. Prowadzenie ewidencji księgowej oraz obsługi kasowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

 9. Bieżące zaopatrywanie jednostki w sprzęt techniki operacyjnej, biurowy, kwaterunkowy oraz w inne wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych.

 10. Prowadzenie gospodarki magazynowej w ustalonym zakresie.

 11. Prowadzenie ewidencji pomocniczych majątku w ustalonym zakresie.

 12. Nadzór i kontrola nad gospodarką majątkiem w ustalonym zakresie.

 13. Prowadzenie działalności naprawczo – konserwacyjnej posiadanego majątku w ustalonym zakresie.

 14. Prowadzenie gospodarki transportowej zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi w ustalonym zakresie.

 15. Administrowanie nieruchomościami użytkowanymi przez jednostkę w ustalonym zakresie.

 16. Prowadzenie gospodarki mieszkaniowej w odniesieniu do policjantów i emerytów policyjnych.

 17. Prowadzenie spraw socjalnych policjantów i pracowników cywilnych.

 18. Ścisłe współdziałanie ze służbami logistycznymi KWP w Bydgoszczy.

 19. Przekazywanie informacji do KWP w Bydgoszczy, niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości finansowej.

 20. Prowadzenie ewidencji miesięcznej czasu pracy pracowników Policji zatrudnionych w komórce.Załącznik nr 9

do Regulaminu

Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu


Zadania Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informatyki


 1. Organizacja oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności i informatyki.

 2. Prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów informatyki i łączności.

 3. Administrowanie bazami danych użytkowanymi w jednostce.

 4. Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych opracowywanych centralnie i lokalnie.

 5. Wykonywanie zadań wynikających z przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

 6. Naprawa sprzętu informatyki i łączności w miarę możliwości i kompetencji.

 7. Eksploatacja policyjnych i innych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych źródłowych wytworzonych w komendzie miejskiej Policji oraz dokonywanie sprawdzeń i analiz.

 8. Utrzymywanie i obsługa sieci kablowej i abonenckich stacji systemów łączności i informatyki.

 9. Prowadzenie ewidencji miesięcznej czasu pracy pracowników Policji zatrudnionych w komórce.


Załącznik nr 10

do regulaminu

Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu


Zadania Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych


 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie.

 2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.

 3. Zapewnienie ochrony fizycznej Komendy, w tym opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.

 4. Opracowanie planu postępowania w Komendzie z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji.

 5. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.

 6. Nadzór nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej i obiegu dokumentów niejawnych.

 7. Okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Komendzie.

 8. Szkolenie policjantów i pracowników Policji z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 9. Współpraca ze służbami ochrony państwa w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

 10. Prowadzenie składnicy akt.

 11. Prowadzenie ewidencji miesięcznej czasu pracy pracowników Policji zatrudnionych w komórce.


UZASADNIENIE


Rozkazem organizacyjnym nr 2/06 z dnia 31.05.2006r. zostały wprowadzone zmiany w strukturze jednostki polegające na zlikwidowaniu ogniwa konwojowo – ochronnego i przekazaniu 18 stanowisk policyjnych do nowo tworzonego Wydziału Konwojowego KWP w Bydgoszczy. Zadania zlikwidowanej komórki częściowo przejął utworzony Zespół Ochronny.

Jest to kolejna zmiana struktury skutkująca koniecznością zmiany regulaminu jednostki, wcześniej kilkakrotnie już zmienianego. Z uwagi na powyższe w celu uczynienia tego aktu czytelnym i przejrzystym zachodzi konieczność wprowadzenia nowego regulaminu jednostki. Skutki finansowe wynikające z wprowadzonych zmian mają pokrycie w budżecie KMP w Grudziądzu.1Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Komenda miejska policji w grudziądzu iconKomenda miejska policji w ostrołĘce po-i-skm-63/2011

Komenda miejska policji w grudziądzu iconKomenda Wojewódzka Policji w Kielcach misja śWIĘtokrzyskiej policji

Komenda miejska policji w grudziądzu iconKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Komenda miejska policji w grudziądzu iconKomenda Rejonowa Policji w warszawie Ul

Komenda miejska policji w grudziądzu iconKomenda Miejska państwowej straży pożarnej w płocku

Komenda miejska policji w grudziądzu iconKomenda miejska państwowej straży pożarnej w tarnowie

Komenda miejska policji w grudziądzu iconSprawa : mt. 2370- 4/08 zamawiający : Komenda Miejska Państwowej

Komenda miejska policji w grudziądzu iconKomenda głÓwna policji biuro prewencji

Komenda miejska policji w grudziądzu iconKomenda Główna Policji Biuro Kadr I Szkolenia

Komenda miejska policji w grudziądzu iconKomenda powiatowa policji w myślenicach wydział Prewencji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom