Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
Pobierz 1.03 Mb.
NazwaRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
strona16/20
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar1.03 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Część I.


Ogólne założenia do Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2006.


Rozdział I. Ogólna charakterystyka problemów alkoholowych z uwzględnieniem specyfiki
województwa.


Rozdział. II. Zadania realizowane w ramach Wojewódzkich Programów Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie 2001-2003.

Rozdział III. Zapisy ustawowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Część II.


Cele i główne kierunki działań podejmowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Rozdział I. Cele strategiczne i operacyjne Programu.

Rozdział II. Charakterystyka zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu.

Rozdział III. Partnerzy.

Rozdział IV. Wskaźniki efektywności Programu.


Część I.


Założenia do Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2006 opierają się na:

 • ogólnej charakterystyce problemów alkoholowych,

 • zadaniach realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2001-2003,

 • zapisach w ustawie z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
  dotyczących zadań samorządu wojewódzkiego.Rozdział I

Ogólna charakterystyka problemów alkoholowych z uwzględnieniem specyfiki województwa.


Według danych statystycznych, na głowę każdego Polaka w 1990 roku przypadało 11 litrów czystego alkoholu. Od tego czasu notuje się tendencję spadkową, a statystyczny wskaźnik spożycia czystego alkoholu obniżył się do 8 litrów rocznie.

Zmienia się również struktura spożycia napojów alkoholowych, zaczynają dominować piwo
i wino. Picie alkoholu ma swoje konsekwencje zdrowotne i społeczne wynikające
z zatruwania się ( upijania się), uzależnienia (nawykowego, kompulsywnego, długotrwałego picia dużych ilości) oraz innych efektów biochemicznych. Picie alkoholu jest związane
z wieloma negatywnymi skutkami, takimi jak przemoc w rodzinie, wypadki samochodowe, może też być przyczyną przewlekłych problemów zdrowotnych i społecznych. Zaburzeniem samym w sobie jest uzależnienie od alkoholu. Wzrasta liczba danych wskazujących na to,
że wzorce picia mają związek zarówno ze stanem zdrowia, jak i z ilością wypijanego alkoholu, przy czym ryzykowne jest picie w sposób nadmierny.

Ocenia się, że w Polsce około 2 milionów osób nadużywa alkoholu, ok. 800 tys. osób jest uzależnionych od alkoholu, a przeszło 4 miliony żyje w rodzinach z problemem alkoholowym. Około 75% żon alkoholików doświadcza przemocy domowej.

Niepokoi obserwowane zjawisko zwiększania spożycia alkoholu wśród dzieci i młodzieży.
W latach 1990-2002 wyraźna była tendencja do zwiększania się wśród młodzieży w okresie dojrzewania częstości palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych i używania narkotyków. Odsetek uczniów gimnazjów o nasilonych zachowaniach problemowych wynosi od kilku do kilkunastu procent. Wskazuje to na potrzebę intensyfikacji działań profilaktycznych i interwencyjnych.

Problemy alkoholowe w województwie lubelskim nie odbiegają zasadniczo od problemów w innych rejonach kraju. Istnieją obszary przede wszystkim na wsi ( zwłaszcza na terenach po byłych PGR-ach), wśród bezdomnych i bezrobotnych, gdzie nadmierne spożycie alkoholu stanowi przyczynę ubóstwa wielu rodzin.

Ponadto wśród problemów wymienić należy:

 • wzrost liczby dzieci i młodzieży pijącej alkohol, przy obserwowanej tendencji obniżania się wieku inicjacji alkoholowej,

 • wzrost liczby rodzin, w których występuje przemoc związana z nadużywaniem alkoholu,

 • rosnąca liczba rodzin korzystających w województwie z pomocy materialnej ośrodków pomocy społecznej z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu, przez co najmniej jednego z członków rodziny, co wskazuje, że jest to jedna z przyczyn pogłębiającego się ubóstwa gospodarstw rodzinnych,

 • duża liczba przestępczości i wypadków powodowanych pod wpływem alkoholu.Rozdział II

Zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2001-2003.Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służy wykonaniu postanowień Ustawy z dnia 26 października 1982 roku ( z późniejszymi zmianami) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W w/w okresie wśród zadań przewidzianych do realizacji dominowały zadania mające na celu wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji gminnych i powiatowych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Systemem szkoleń objęto przedstawicieli samorządów i społeczności lokalnych – zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze, przedstawicieli różnych zawodów w zakresie przemocy i przestępczości oraz problemów alkoholowych.

Prowadzono wspieranie programów realizowanych przez samorządy niższego szczebla, organizacje pozarządowe, instytucje i kościoły.

W zakresie wspierania rozwoju i modernizacji usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin utworzono Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz zabezpieczono organizacyjnie i finansowo realizację zadań pozaleczniczych Ośrodka. Wspierano rozszerzenie oferty terapeutycznej oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu oraz placówek terapii ambulatoryjnej.

Przeprowadzono zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych oraz zakładach opiekuńczo-wychowawczych.

Wspierano rozwój programów profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym
i lokalnym – w Ochotniczych Hufcach Pracy i specyficznych dla terenów przygranicznych. We współpracy z samorządami terytorialnymi, instytucjami i służbami oraz organizacjami pozarządowymi wspierano rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W zakresie edukacji publicznej dotyczącej problemów alkoholowych udzielano pomocy organizacyjnej i merytorycznej lokalnym akcjom, imprezom i kampaniom profilaktycznym. W ramach współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęto działania dotyczące przeprowadzenia kampanii medialnej „Alkohol kradnie wolność”. Prowadzono monitorowanie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Rozdział III

Ustawowe zapisy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( z późniejszymi zmianami) zakłada:

„Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu stanowi się, co następuje:

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do:

 • podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania,

 • inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów
  w zakresie spożywania tych napojów,

 • działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,

 • przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także
  wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy”.


Zadania te, według art. 2 Ustawy, wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności:

 1. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywu je powstrzymanie się od spożywania alkoholu;

 2. Działalność wychowawczą i informacyjną;

 3. Ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w kraju;

 4. Ograniczenie dostępności alkoholu,

 5. Leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu;

 6. Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.


Zadania, o których mowa samorząd województwa realizuje w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Część II.

Cele i główne kierunki działań podejmowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Rozdział I

Cele strategiczne i operacyjne programu.


Program zakłada etapowe podejmowanie i realizowanie działań w okresie trzech lat.


Główne cele strategiczne.

 1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież.

 2. Zmniejszanie degradacji psychofizycznej osób uzależnionych oraz rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu.

 3. Zmniejszanie ilości dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego.

 4. Zmniejszenie strat ekonomicznych oraz udziału nietrzeźwości wśród przyczyn

naruszania prawa i porządku publicznego.

 1. Ograniczanie globalnego spożycia alkoholu i zmiana struktury jego spożycia.

 2. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Cele strategiczne, określające kierunki działań objętych programem.

 1. Inicjowanie i pomoc we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych dla młodzieży, w środowiskach zwiększonego ryzyka uzależnieniem.

 2. Rozwijanie systemu informacji o poradnictwie i instytucjach prowadzących programy
  profilaktyki i świadczących pomoc w ramach psychoterapii uzależnień.

 3. Organizacja szkoleń służących profesjonalnemu przygotowaniu różnych grup
  zawodowych w zakresie znajomości problemów alkoholowych i realizacji programów
  profilaktycznych.

 4. Podejmowanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz powstrzymania
  i łagodzenia społecznych skutków przemocy w rodzinie.

 5. Poprawa działań i przepływu informacji wśród organizacji odpowiadających za
  profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz edukację społeczną
  w zakresie uzależnień.


Rozdział II

Charakterystyka zadań przewidzianych do realizacji w ramach Wojewódzkiego Programu.


Program obejmuje zadania związane z profilaktyką, terapią i edukacją w okresie trzyletnim. Zadania zaprojektowane w pierwszym etapie będą miały kontynuację w następnych latach.


W ramach wymienionych celów w Wojewódzkim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się następujące kierunki działań:


 1. Wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

 2. Organizowanie i wspieranie szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholowych w szczególności dla koordynatorów gminnych programów oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

 3. Współpraca w zakresie rozwoju i modernizacji usług terapeutycznych dla osób
  uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych;

 4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu
  przebywających w zakładach karnych oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;

 5. Współpraca w zakresie wdrażania metod wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec nadużywających alkoholu;

 6. Wspieranie rozwoju programów profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego ryzyka;

 7. Wspieranie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 8. Wspieranie edukacji publicznej i szkolenia przedstawicieli różnych zawodów
  w zakresie problemów alkoholowych;

 9. Monitorowanie problemów alkoholowych na terenie województwa;

 10. Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy oraz programów realizowanych przez
  instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów
  alkoholowych;

 11. Współdziałanie w kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 12. Wdrażanie działań mających na celu reintegrację społeczną osób uzależnionych
  od alkoholu.Rozdział III

Partnerzy.


Realizacja Programu wymaga systematycznej współpracy i współdziałania z wieloma podmiotami działającymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do najważniejszych z nich należą:

 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • samorządy gminne i powiatowe,

 • organizacje pozarządowe,

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia,

 • Policja,

 • Lubelski Urząd Wojewódzki.Rozdział IV

Wskaźniki efektywności Programu.


W przypadku zadań związanych z Wojewódzkim Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjmuje się jako miarodajne następujące wskaźniki:

 • liczba szkół i placówek oświatowo-wychowawczych podejmujących działania
  profilaktyczne dla młodzieży,

 • liczba nauczycieli i wychowawców bezpośrednio zaangażowanych w programy
  profilaktyczne,

 • liczba młodzieży i rodziców objętych szkolnymi i środowiskowymi programami
  profilaktycznymi,

 • liczba przedstawicieli środowisk zawodowych, objętych systemem szkoleń z zakresu
  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • liczba placówek działających w grupach podwyższonego ryzyka,

 • liczba placówek lecznictwa odwykowego i profilaktyczno – terapeutycznych,

 • liczba punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz
  sprawców ofiar przemocy w rodzinie,

 • liczba schronisk i hosteli oraz ośrodków interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy
  w rodzinie,

 • liczba grup samopomocowych.


Ponadto przewiduje się wzrost aktywności środowisk lokalnych w zakresie działań na rzecz ograniczania negatywnych skutków alkoholizmu.


Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jego kontynuacja w latach następnych wymagać będzie stałej aktywizacji działań profilaktycznych w samorządach powiatowych i gminnych oraz systematycznego rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi i rządowymi.


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Powiązany:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie raport wojewódzki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie raport wojewódzki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wojewódzki program

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie raport wojewódzki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie iconDiecezji lubelskiej w służbie Bogu, Ojczyźnie I Człowiekowi regionalny ośrodek polityki społecznej w lublinie stanisław Jan Dąbrowski 2005

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom