Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej
Pobierz 12.66 Kb.
NazwaUmowa zlecenia pracy wolontarystycznej
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar12.66 Kb.
TypDokumentacja

Wzór umowy


 

UMOWA  ZLECENIA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ

 

 

W dniu ..............................................  w ..........................

pomiędzy.....................................................reprezentowanym przez ............................

zam. (siedziba ) .........................................................................zwanym w dalszej części  Zleceniodawcą,

a Panią/Panem ................................................

dowód osobisty nr ........................., adres zamieszkania .............................................

zwanym  w dalszej części Wolontariuszem

 

została zawarta umowa o następującej treści :

1.      Zleceniodawca zleca, a Wolontariusz zobowiązuje się wykonać na rzecz Zleceniodawcy następujące prace, które obejmują :

1)      .....................................................

2)   .....................................................

3)   .....................................................

 

2.      Rozpoczęcie wykonania prac strony ustalają na dzień .................................... , a zakończenie  do dnia ..................................... .

3.      Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza  obejmuje prace o charakterze wolontarystycznym, która ma charakter bezpłatny.

4.      Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu koszty Wolontariuszowi kosztów podróży służbowych i diet, które ten poczynił w celu należytego wykonania zadania.*

5.      Zwrot wydatków nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza dowodu stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych kosztów.*

6.      Wolontariusz może powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie umowy.

7.      Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego zlecenia, a zwłaszcza związanych z ........................................

8.      Strony  zgodnie ustalają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

9.   W sprawach nieuregulowanych umową stosowany jest Kodeks cywilny.

10    Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron  w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do umowy.

11.  Ewentualne spory mogące wynikać z umowy będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.

12    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

...............................................                                                           ..........................................

            Zleceniodawca                                                                                Wolontariusz

 

*  Oświadczenie Wolontariusza

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zwolnienie Zlecającego z obowiązków wymienionych
w punktach 4 i 5 niniejszej umowy. art. 45 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873)

 

 

......................................                                                                    ...........................................

         data                                                                                                                                 podpis Wolontariusza

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej iconPunkt pośrednictwa pracy wolontarystycznej „centerko”

Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej iconUmowa zlecenia nr

Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej iconUmowa zlecenia nr

Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej iconUmowa zlecenia nr

Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej iconUmowa zlecenia nr

Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej iconPunkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej Przy Ośrodku Pomocy Społecznej

Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej iconWZÓR umowa zlecenia

Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej iconSpecyfika pracy wolontarystycznej oraz sytuacja osób z dysfunkcją wzroku w Afryce.”

Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej iconZ Umowa Zlecenia Zarządzania Nieruchomością

Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej iconZałącznik Nr 1 umowa zlecenia ( o świadczenie usług )

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom