Życie codzienne w czasach niewoli
Pobierz 144.64 Kb.
NazwaŻycie codzienne w czasach niewoli
strona1/2
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar144.64 Kb.
TypDokumentacja
  1   2
ŻYCIE CODZIENNE W CZASACH NIEWOLI

  Utwory:

  Prusa Lalka, Emancypantki, Dzieci, nowele; Orzeszkowej Ostatnia miłość, Rodzina Brochwiczów, Nad Niemnem, Dwa bieguny, opowiadania i nowele, fragmenty korespondencji, np. Listy zebrane, pod red. E. Jankowskiego, t. 4: listy do A. Drogoszewskiego, Wrocław 1958; Sienkiewicza Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela; S. Stempowski, Pamiętniki (1870-1914), Wrocław 1953; Antoni Zaleski, lub wg innej wersji Konstanty Górski, Julia Górska i Stanisław Koźmian, Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, wyd. współczesne, Warszawa 1971; Świętochowskiego Wspomnienia, Wrocław 1966.

  Konteksty historyczne i historycznoliterackie:

R. Czepulis-Rastenis, "Klassa umysłowa". Inteligencja Królestwa Polskiego 1832- -1862, Warszawa 1973.

Tejże, Ludzie nauki i talentu: studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim, Warszawa 1988.

Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska i J. Sławiński, Warszawa 1978 (przede wszystkim rozprawy M. Głowińskiego, J. Ziomka, K. Bartoszyńskiego, R. Czepulis-Rastenis).

J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują, Warszawa 1988.

J. Jedlicki, Kwestia nadprodukcji inteligencji w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, w: Inteligencja polska pod zaborami, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978.

S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918 (dowolne wydanie).

J. Leskiewiczowa, Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym, Warszawa 1961.

  Opracowania:

J. Bachórz, Wstęp do: B. Prus, Lalka, Wrocław 1991, BN, s. I, nr 262.

G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996.

A. Chwalba, Imperium korupcji. Korupcja w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861-1917, Warszawa 2001.

A. Chwalba, Polacy w służbie Moskali, Warszawa-Kraków 1999.

J. Kulczycka-Saloni, Życie literackie Warszawy w latach 1864-1892,Warszawa 1970.

J. Maciejewski, Powstanie styczniowe a przełom kulturowy połowy wieku, w: Literatura południa wieku. Twórczość lat sześćdziesiątych XIX stulecia wobec romantyzmu i pozytywizmu, Warszawa 1992.

E. Paczoska, "Lalka", czyli rozpad świata, Białystok 1995.

M. Płachecki, Makrospołeczna sytuacja komunikowania w dobie niewoli (Królestwo Polskie 1864-1885), w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, red. J. Kostecki i A. Brodzka, Warszawa 1992, t. 1.

A. Tuszyńska, Bojkot towarzyski, w: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1988.

Tejże, Rosjanie w Warszawie, Paryż 1990 lub Warszawa 1992.

W. Zwinogrodzka, Przypadki bojkotu w życiu teatralnym Warszawy drugiej połowy XIX stulecia, w: Z domu niewoli: Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX w. red. J. Maciejewski, Wrocław 1988.

Tejże, Z życia kulturalnego po powstaniu styczniowym, "Mówią Wieki" 1986, nr 5.

 KOMUNIKACJA LITERACKA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU - PROBLEM CENZURY

  Utwory:

  Orzeszkowej Rodzina Brochwiczów, Nad Niemnem, Dwa bieguny, Australczyk, opowiadania antyczne, np. Tytan, faun i nimfa z tomu Przędze (Pisma zebrane red. J. Krzyżanowski, t. 34, Warszawa 1950) oraz opowiadania: Co mówił stary Klon, Wesele Wiesiołka, z tomu Chwile (Pisma zebrane, t. 32, Warszawa 1951); Sienkiewicza Humoreski z teki Worszyłły; Prusa Lalka, Faraon; Konopnickiej nowele i opowiadania.

  Konteksty historyczne i teoretycznoliterackie:

I. Dąmbska, O funkcjach semiotycznych milczenia, w: Znaki i myśli. Wybór prac z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa 1975.

F. Ramotowska, Sto lat "cenzury rządowej" pod zaborem rosyjskim (1815-1915) - podstawy normatywne, instrumenty wykonawcze, w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, red. J. Kostecki i A. Brodzka, Warszawa 1992, t. 1.

S. Skwarczyńska, Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego, w: Z teorii literatury cztery rozprawy. Łódź, br.

  Opracowania:

H. Bałabuch, Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865-1916, Lublin 2001.

M. Dąbrowska, Szkice myśli o Bolesławie Prusie, "Twórczość" 1954, nr 7; przedruk w: Myśli o sprawach i ludziach, Warszawa 1956. Przedruk fragm. w: Pisma rozproszone, red. E. Korzeniewska, Kraków 1964, t. 2 pod tytułem "Lalka". Humor, styl, człowiek myślący.

G. Kucharczyk, Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914, Poznań 2001.

A. Martuszewska, Porozumienie z czytelnikiem (o "ezopowym języku" powieści pozytywistycznej), w: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia, red. T. Bujnicki i J. Sławiński, Wrocław 1977.

A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia, w: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1988.

A. Martuszewska, Motywy patriotyczne w pozytywistycznej powieści tendencyjnej, w: Literatura południa wieku. Twórczość lat sześćdziesiątych XIX stulecia wobec romantyzmu i pozytywizmu, red. J. Maciejewski, Warszawa 1992.

A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997.

B. Mazan, Interpretacje przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu. Syndrom "kawa z mlekiem", w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, red. J. Kostecki i A. Brodzka, Warszawa 1992, t. 1.

Tegoż, Wpływ cenzury carskiej na twórczość młodego Świętochowskiego, w: Z domu niewoli…

E. Paczoska, "Lalka", czyli rozpad świata, Białystok 1995.

P. Szreter, Cenzura rosyjska w Warszawie między powstaniem styczniowym a rewolucją 1905-1907. Strategie działania, w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne.

M. Szydłowska, Cenzura teatralna w Galicji w dobie autonomicznej, 1860-1914, Kraków 1995.

Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie, wybór, przekł. i oprac. M. Prussak, Warszawa 1994.

  

NARCYZA ŻMICHOWSKA

  Utwory:

  Żmichowskiej Pisma, t. 1-5, Warszawa 1885-1886. Wybór powieści, oprac. M. Olszaniecka, Warszawa 1953, t. 1-2 (Poganka, Biała Róża, Czy to powieść?); wybór korespondencji z: Listy, oprac. M. Romankówna, Wrocław 1957-1967, t. 1-3; Żmichowska, Julia Baranowska, Ścieżki przez życie. Wspomnienia, oprac. M. Romankówna, wstęp Z. Kossak, Wrocław 1961.

Konteksty teoretycznoliterackie - krytyka feministyczna:

G. Borkowska, Córki Miltona (o krytyce feministycznej ostatnich piętnastu lat), w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, red. R. Nycz, Wrocław 1992.

Tejże, Krytyka feministyczna wobec sztuki i teorii kultury. Rekonesans, w: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.

E. Kraskowska, Kilka uwag na temat powieści kobiecej, "Teksty Drugie" 1993, nr 4-5-6.

  Opracowania:

G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.

G. Borkowska, Narcyza, co cierpieć nie chciała, "Res Publica Nowa" 1993, nr 1.

T. Boy-Żeleński, Żmichowska, w: Pisma, red. H. Markiewicz, t. 3: Ludzie żywi, Warszawa 1956.

P. Chmielowski, Narcyza Żmichowska, w: Autorki polskie wieku XIX. Studium literacko-obyczajowe. Seria 1, Warszawa 1885.

M. Mann, "Poganka" Narcyzy Żmichowskiej. Geneza, źródła, artyzm i idea utworu, Warszawa 1916.

E. Owczarz, Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym, Toruń 1993.

M. Stępień, Narcyza Żmichowska, Warszawa 1968.

Z. Wasilewski, Aspazja i Alcybiades. Z dziejów powieści warszawskiej, Warszawa 1935.

M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Między buntem a rezygnacją. O powieściach Narcyzy Żmichowskiej, Warszawa 1978.

   ELIZA ORZESZKOWA

  Utwory:

  Orzeszkowej Pan Graba, Marta, Rodzina Brochwiczów, Meir Ezofowicz, Nad Niemnem, Niziny, Dziurdziowie, Cham; zbiory nowel z różnych okresów twórczości ze szczególnym uwzględnieniem nowel "późnych", np. z tomów Iskry, Chwile, Przędze, Gloria victis (zalecane wydanie zbiorowe dzieł Orzeszkowej: Pisma zebrane, t. 1-52 red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1947-1953); fragmenty korespondencji, z: Listy zebrane, t. 1-9, red. E. Jankowski, Wrocław 1954-1981; dwie wybrane rozprawy z: Pisma krytycznoliterackie, oprac. E. Jankowski, Wrocław 1959.

E. Orzeszkowa, Dnie, oprac. I. Wiśniewska, Warszawa 2001.

  Opracowania:

J. Bachórz, Pozytywistka na rozdrożu, w: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, red. T. Bujnicki i J. Maciejewski, Wrocław 1986.

J. Bachórz, Wstęp do: Orzeszkowa, Nad Niemnem, Wrocław 1996, BN, s. I, nr 292.

G. Borkowska, Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej), Wrocław 1988.

G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996 (rozdz. V i VI).

J. Detko, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1971.

E. Jankowski, Eliza Orzeszkowa, wyd. 4, Warszawa 1980.

E. Jankowski, Z różnych sfer. Studia i portrety, Warszawa 1994.

K. Kłosiński, "Mimesis" w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Katowice 1990.

E. Łoch, Topos dworu w "Nad Niemnem" i w wybranych utworach nowelistycznych Elizy Orzeszkowej, w: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. A.Z. Makowiecki, Warszawa 1992.

A. Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895), Wrocław 1977.

A. Martuszewska, Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej, Gdańsk 1970.

J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993.

J. Tynecki, Orzeszkowej efekt obcości. Proces mieszczanienia we wczesnych powieściach pisarki, w: Światopogląd pozytywizmu. Wybór pism, Łódź 1996.

Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. K. Stępnik, Lublin 2001.

Wokół "Nad Niemnem", red. J. Sztachelska, Białystok 2001.

M. Żmigrodzka, Eliza Orzeszkowa, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1966, t. 2.

M. Żmigrodzka, Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965.

   BOLESŁAW PRUS

  Utwory:

  Nowele, powieści, kroniki tygodniowe w wyborze; felietony, artykuły krytyczne. Wydania szczególnie zalecane: Prus, Wybór nowel, wybór W. Jesionkowska, posłowie M. Płachecki, Warszawa 1975 (wznowienia); Lalka, wstęp, przypisy J. Bachórz, Wrocław 1991, BN, s. I, nr 262; Kroniki, t. 1-20, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1953-1970 (lektura wybranych kronik - uwaga! indeks przedmiotowy) lub Kroniki. Wybór, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1994, BN, s. I, nr 285; Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985 (tu: Słówko o krytyce pozytywnej i rec. z Ogniem i mieczem).

  Opracowania:

J. Bachórz, Wstęp do: Lalka, Wrocław 1991, BN, s. I, nr 262.

B. Bobrowska, Bolesław Prus - mistrz pozytywistycznej kroniki, Białystok 1999.

Bolesław Prus - pisarz - publicysta - myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2002.

T. Budrewicz, Wiersze pozytywistów: interpretacje, Katowice 2000.

M. Dąbrowska, Szkice myśli o Bolesławie Prusie, w: Myśli o sprawach i ludziach, Warszawa 1956.

S. Eile, Dialektyka "Lalki" Bolesława Prusa, "Pamiętnik Literacki" 1973, z. 1.

S. Godlewski, L.B. Grzeniewski, H. Markiewicz, Śladami Wokulskiego. Przewodnik literacki po warszawskich realiach "Lalki", Warszawa 1957.

Jubileuszowe "żniwo u Prusa", red. Z. Przybyła, Częstochowa 1998.

J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Warszawa 1959, wyd. zmienione i poszerzone 1967, 1975.

Tejże, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1967.

W. Labuda, Studium o "Antku" Prusa. Recepcja, konstrukcja, konteksty, Wrocław 1982.

"Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz i M. Głowiński, Warszawa 1992 (wybrane rozprawy).

H. Markiewicz, "Lalka" Bolesława Prusa, Warszawa 1967.

H. Markiewicz, "Lalka", w: Prus i Żeromski. Rozprawy i szkice literackie, wyd. 2, poprawione, poszerzone, Warszawa 1964 (ta rozprawa w innej książce Markiewicza, patrz poprzednia pozycja).

H. Markiewicz, Co się stało z "Lalką"?, w: Literatura i historia, Kraków 1994.

E. Paczoska, "Lalka", czyli rozpad świata, Białystok 1995.

M. Płachecki, Bohaterowie i fabuła w powieściach Bolesława Prusa (Od "Anielki" do "Lalki"), "Przegląd Humanistyczny" 1983, nr 9-10.

W. Sonczyk, Bolesław Prus - publicysta, redaktor, teoretyk prasy, Warszawa 2000.

L. Szaruga, "Faraon" jako powieść o państwie, "Teksty" 1975, nr 5.

Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, wyd. 2, Warszawa 1972.

J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993.

 ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI

  Utwory:

  Dusze nieśmiertelne, oprac. S. Sandler, Wrocław 1957, BN, s. I, nr 165; felietony z: Liberum veto, wybór i wstęp S. Sandler, oprac. M. Brykalska, t. 1-2, Warszawa 1976; Nowele i opowiadania, oprac. S. Sandler, Wrocław 1965, BN, s. I, nr 185; Nałęcze, Warszawa 1929; Twinko, Warszawa 1936 (dwie ostatnie pozycje b. trudno dostępne); Wybór pism krytycznoliterackich, wybór S. Sandler, wstęp i przypisy M. Brykalska, Warszawa 1973; Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, wybór, wstęp i oprac. A. Hochfeldowa i B. Skarga, Warszawa 1980, cz. 1 (tu fragmenty Dumań pesymisty); tekst Wskazań politycznych, w: Ognisko. Księga ku czci T.T. Jeża, Warszawa 1882 (pozycja trudno dostępna); Wspomnienia, oprac. i wstęp S. Sandler, Wrocław 1969 (tu obszerne fragmenty Wskazań politycznych).

  A. Świętochowski, Dumania pesymisty, oprac. i wstęp E. Paczoska, Warszawa 2002.

  Opracowania:

B. Bobrowska, Twarze i maski: kreacja autora i czytelnika wewnętrznego w kronikach Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Świętochowskiego, w: Miasto słów. Studia z historii literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1991.

G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996 (wybrane rozdziały).

M. Brykalska, Aleksander Świętochowski. Biografia, t. 1-2, Warszawa 1987.

M. Brykalska, Aleksander Świętochowski, poseł "Prawdy" i walka o prawdę, w: Warszawa pozytywistów, red. J. Kulczycka-Saloni i E. Ihnatowicz, Warszawa 1992.

S. Kołaczkowski, Artystyczna i publicystyczna działalność Aleksandra Świętochowskiego, w: Pisma wybrane, t. 1: Portrety i zarysy literackie, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1968.

J. Kulczycka-Saloni, Aleksander Świętochowski, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1966, t. 2.

M. Król, Aleksander Świętochowski, w: Sylwetki polityczne XIX wieku, Kraków 1974.

B. Mazan, Wczesne dramaty Aleksandra Świętochowskiego: "Niewinni", "Ojciec Makary", "Piękna": zarys monograficzny, Łódź 1991.

Z. Szweykowski, Aleksander Świętochowski, w: Nie tylko o Prusie. Szkice, Poznań 1967.

Świętochowski i rówieśnicy: Kotarbiński, Urbanowska, Zalewski, red. B. Mazan, Z. Przybyła, Częstochowa 2001.

  ADAM ASNYK

  Utwory:

  Poezje, wstęp S. Lichański, Warszawa 1974; Poezje zebrane, wstęp Z. Mocarska-Tycowa, Toruń 1995; Listy Adama Asnyka, oprac. F. Bielak, Wrocław 1972.

  Opracowania:

T. Budrewicz, Wiersze pozytywistów: interpretacje, Katowice 2000.

M. Grzędzielska, Poezja postyczniowa wobec tradycji romantycznej, w: Problemy polskiego romantyzmu, seria 3, Wrocław 1981.

J. Krzyżanowski, Poeta czasów niepoetyckich, w: W kręgu wielkich realistów, Kraków 1962.

B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz - Słowacki - Norwid - Faleński - Asnyk - Konopnicka, Warszawa 2002.

Z. Mocarska-Tycowa, Wybory i konieczności. Poezja Adama Asnyka wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów, Toruń 1990.

A. Nofer, Adam Asnyk, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1965, t. 1.

A. Nofer, "Próżnych męczeństw zrozpaczony świadek", w: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego, red. J. Kulczycka-Saloni, J.Z. Jakubowski, Z. Libera, Warszawa 1964.

Z. Szweykowski, Liryka Asnyka a pozytywizm polski, w: Nie tylko o Prusie. Szkice, Poznań 1967.

M. Szypowska, Asnyk znany i nieznany, Warszawa 1971.

  MARIA KONOPNICKA

  Utwory:

  Poezje, oprac. A. Brodzka, wyd. 3, Warszawa 1969; Nowele, oprac. A. Brodzka, t. 1-2, wyd. 3, Warszawa 1968; O krasnoludkach i sierotce Marysi, wstęp J. Porazińska, Warszawa 1960 (lub inne wydanie); Publicystyka literacka i społeczna, wybór J. Baculewski, Warszawa 1968; Pisma wybrane, red. J. Nowakowski, t. 4: Pisma krytycznoliterackie, Warszawa 1988; fragmenty korespondencji z: Korespondencja, t. 1-4, red. K. Górski, Wrocław 1971-1975.

  Opracowania:

J. Bachórz, Wstęp, do: Konopnicka, Na normandzkim brzegu, Gdańsk 1978.

B. Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997.

A. Brodzka, Maria Konopnicka, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1965, t. 1.

A. Brodzka, Maria Konopnicka, Warszawa 1965.

A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej, Warszawa 1958.

T. Budrewicz, Wiersze pozytywistów: interpretacje, Katowice 2000.

T. Budrewicz, Konopnicka. Szkice historycznoliterackie, Kraków 2000.

J. Cieślikowski, Baśń Konopnickiej "O krasnoludkach i o sierotce Marysi", "Pamiętnik Literacki" 1963, z. 1.

T. Czapczyński, Tułacze lata Marii Konopnickiej, Łódź 1957.

M. Dłuska, Pod znakiem sylabotonizmu. Rzecz o wierszu Konopnickiej, w: Studia i rozprawy, t. 2, Kraków 1970.

S. Fita, Maria Konopnicka, w: Warszawa pozytywistów, red. J. Kulczycka-Saloni i E. Ihnatowicz, Warszawa 1992.

D. Kicińska, Baśń i baśniowość w twórczości Marii Konopnickiej, Kraków 2000.

B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz - Słowacki - Norwid - Faleński - Asnyk - Konopnicka, Warszawa 2002.

B. Leśmian, Maria Konopnicka, w: Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959.

B. Mazan, Wstęp, do: M. Konopnicka, Umiem być ptakiem. Wybór poezji, Łódź 1990.

"O krasnoludkach i sierotce Marysi" Marii Konopnickiej. W stulecie pierwszego wydania. Studia i szkice, red. T. Budrewicz i Z. Fałtynowicz, Suwałki 1997 (tu: artykuły Paczoskiej, Bobrowskiej, Ihnatowicz).

E. Paczoska, Marysia i osieroceni, w: Sto lat baśni polskiej, red. G. Leszczyński, Warszawa 1995.

J. Sztachelska, "Reporteryje" i reportaże: dokumentarne tradycje prozy w II połowie XIX i na początku XX wieku (Prus, Konopnicka, Dygasiński, Reymont), Białystok 1997.

M. Szypowska, Konopnicka, jakiej nie znamy, wyd. 5, Warszawa 1977 i następne.

 ADOLF DYGASIŃSKI

  Utwory:

  Pisma wybrane, red. B. Horodyski, t. 1-24, Warszawa 1949-1953 (t. 1 - Beldonek; t. 3 - Zając; t. 4 - Gody życia; t. 6, 8, 9, 16, 18, 20-23: Nowele i opowiadania (wybór) lub nowele z innych wydań, t. 12 - Von Molken); Listy, oprac. T. Nuckowski, Wrocław 1972.

  Opracowania:

D. Brzozowska, Adolf Dygasiński, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1971, t. 4.

D. Brzozowska, Adolf Dygasiński, Warszawa 1957.

J. Detko, Warszawskie utwory Dygasińskiego, w: Warszawa naturalistów, Warszawa 1980.

J. Detko, Adolf Dygasiński i tajemnice Warszawy, w: Warszawa pozytywistów, red. J. Kulczycka-Saloni i E. Ihnatowicz, Warszawa 1992.

D. Knysz-Rudzka, Europejskie powinowactwa naturalistów polskich, Warszawa 1992 (wybrane rozdziały).

S. Kołaczkowski, O Adolfie Dygasińskim, w: Pisma wybrane, t. 1: Portrety i zarysy literackie, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1968.

H. Markiewicz, Zakres i treść pojęcia "naturalizm" w badaniach literackich i estetycznych XX wieku, w: Nowe przekroje i zbliżenia, Warszawa 1974.

E. Paczoska, Adolf Dygasiński - drogi i bezdroża naturalizmu, w: J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Doświadczenia, poszukiwania, kreacje, Warszawa 1992.

J. Sztachelska, "Reporteryje" i reportaże: dokumentarne tradycje prozy w II połowie XIX i na początku XX wieku (Prus, Konopnicka, Dygasiński, Reymont), Białystok 1997.

H. Wolny, Folklor w twórczości Adolfa Dygasińskiego, Kielce 2001.

  MICHAŁ BAŁUCKI

  Utwory:

  Pisma wybrane, red. T. Drewnowski, J. Skórnicki, A. Zyga, t. 1-12, Kraków 1956 (t. 1 - Przebudzeni, t. 2 - Błyszczące nędze. Powieść współczesna, t. 6 - Pan burmistrz z Pipidówki, t. 8 - Typy i obrazki krakowskie, t. 12 - Ciężkie czasy); Grube ryby. Dom otwarty, oprac. T. Weiss, Wrocław 1981, BN, s. I, nr 236; Korespondencja teatralna Michała Bałuckiego, wybór i oprac. D. Szczęśna, Warszawa 1981.

  Opracowania:

Z. Jasińska, Smutne oblicze komediopisarza (oraz M. Bałucki:) Listy, "Roczniki Humanistyczne" 1976, nr 1.

J. Maciejewski, Michał Bałucki, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1969, t. 1.

J. Maciejewski, Przedburzowcy. Z problematyki przełomu między romantyzmem a pozytywizmem, Kraków 1971.

E. Rzewuska, Konwencje literackie w polskiej komedii pozytywistycznej, w: Poetyka i historia, red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1968.

K. Szymanowski, Komedia konkursowa M. Bałuckiego, w: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu, Wrocław 1966.

Świat Michała Bałuckiego, red. T. Budrewicz, Kraków 2002.

K. Witkowska, Spuścizna rękopiśmienna Michała Bałuckiego w zbiorach poznańskich, w: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu.

  

KLUCZE DO ARCYDZIEŁ: LALKA PRUSA

  Konteksty teoretycznoliterackie:

E. Balcerzan, Perspektywy "poetyki odbioru", w: Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1971.

M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, w: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.

J. Lalewicz, Mechanizmy komunikacyjne "twórczej zdrady", "Teksty" 1974, nr 6.

  Opracowania:

J. Bachórz, Wstęp , do: Prus, Lalka, Wrocław 1991, BN, s. I, nr 262.

K. Bartoszyński, Interpretacja - "nie kończące się zadanie". Przykład "Lalki" Bolesława Prusa, w: "Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz, M. Głowiński, Warszawa 1992.

T. Budrewicz, "Lalka". Konteksty stylu, Kraków 1990.

S. Fita, Na drodze do "Lalki": historia i tradycja w twórczości Bolesława Prusa, w: "Lalka" i inne

J. Kott, O "Lalce" Bolesława Prusa, Warszawa 1948 (wyd. 1949, 1950).

J. Kulczycka-Saloni, Dwie powieści kupieckie. "Au bonheur des dames" Emila Zoli i "Lalka" Bolesława Prusa, "Przegląd Humanistyczny" 1963, nr 1.

H. Markiewicz, "Lalka" Bolesława Prusa, Warszawa 1967.

H. Markiewicz, Co się stało z "Lalką"?, w: Literatura i historia, Kraków 1994.

A. Martuszewska, "Lalka" i niektóre problemy intertekstualności, w: "Lalka" i inne…

Z. Mitosek, Lalka - epizod czy nazwa, w: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. A.Z. Makowiecki, Warszawa 1992.

E. Paczoska, "Lalka", czyli rozpad świata, Białystok 1995.

Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, wyd. 2, Warszawa 1972.

O. Tokarczuk, Lalka i perła, Kraków 2001.

J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993.


  KLUCZE DO ARCYDZIEŁ: CHAM ORZESZKOWEJ

  Konteksty jak w temacie poprzednim.

  Opracowania:

G. Borkowska, Wstęp do: Orzeszkowa, Cham, "Biblioteka Polska", Kraków 1998.

T. Budrewicz, "Cham" i problemy porozumienia, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XXIX - XXX, 1992-1993, Kraków 1994.

T. Bujnicki, Pogranicza etniczne i kulturowe w "powieściach chłopskich" Elizy Orzeszkowej ("Niziny", "Dziurdziowie", "Cham"), w: Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. K. Stępnik, Lublin 2001.

St. Brzozowski, Eliza Orzeszkowa, w: Współczesna powieść i krytyka, wstęp T. Burek, Kraków-Wrocław 1984 (prwdr. 1893).

P. Chmielowski, Powieści ludowe Elizy Orzeszkowej, w: Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961, t. 1 (prwdr. 1891).

M. Głowiński, "Cham", czyli pani Bovary nad brzegami Niemna, w: "Lalka" i inne.

K. Kłosiński, "Mimesis" w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Katowice 1990.

J. Krzyżanowski, O "Chamie" Orzeszkowej, w: W kręgu wielkich realistów, Kraków 1962 (prwdr. 1947).

S. Pigoń, Uwłaszczenie literackie chłopa. I: "Cham" Elizy Orzeszkowej , w: Drzewiej i wczoraj. Wśród zagadnień kultury i literatury, Kraków 1966 (prwdr. 1938).

  

FRAGMENTY DYSKURSU EMANCYPACYJNEGO

  -- Poglądy Klementyny Hoffmanowej, Pamiątka po dobrej matce.

  -- Narcyza Żmichowska i jej model emancypacji; związki z saint-simonizmem i zandyzmem (od nazwiska George Sand); polemika Żmichowskiej z poglądami Hoffmanowej.

  -- Kwestia kobieca w pozytywizmie; emancypacja jako temat publicystyczny (artykuły Orzeszkowej, Świętochowskiego, Prusa); emancypacja w powieści; argumenty za i przeciw; emancypacyjne zdobycze i ograniczenia.

  -- Kobiety i świat wartości; obrazy kobiet w utworach pozytywistów: Marta i Seweryna Orzeszkowej, Madzia i Jadwiga (Dzieci) Prusa. Miłość i konwenans - nowele Świętochowskiego.

  -- Opresywny charakter relacji erotycznych. Miłość a moralność dziewiętnastowieczna. Powściągliwość pisarzy. "Wiktorianizm".

  -- Orzeszkowa - wizerunek publiczny; Orzeszkowa - jej kobiecość i jej prywatność.


  Utwory:

Hoffmanowej Pamiątka po dobrej matce, w: Dzieła. Warszawa 1875-1877, t. 8 (pozycja b. trudno dostępna); Żmichowskiej Poganka, Biała Róża, Czy to powieść?, w: Wybór powieści, oprac. M. Olszaniecka, Warszawa 1953, t. 1-2, fragmenty korespondencji w: Listy, oprac. M. Romankówna, Wrocław 1957-1967, t. 1-3; Orzeszkowej Marta, Maria, Nad Niemnem, Ad astra, Gloria victis; fragmenty korespondencji, w: Listy zebrane, red. E. Jankowski, t. 1-9, Wrocław 1954-1981; Prusa Emancypantki, Dzieci; Kraszewskiego Szalona; Świętochowskiego nowele (Nowele i opowiadania, oprac. S. Sandler, Wrocław 1965) oraz dramaty.

  Opracowania:

G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.

G. Borkowska, Solidarne i samotne, "Res Publica Nowa" 1993, nr 10 (skrócona wersja w "Pełnym głosem" 1993, nr 1).

T. Boy-Żeleński, Żmichowska, w: Pisma, red. H. Markiewicz, t. 3: Ludzie żywi, Warszawa 1956.

M. Janion, Szalona, w: Kobiety i duch inności, Warszawa 1996.

E. Jankowski, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1980, wyd. 4.

K. Kłosińska, Ciało, ubranie, pożądanie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999.

Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1992.

M. Romankówna, Na nowych drogach. Studia o Elizie Orzeszkowej, Kraków 1948.

D. Wierzchołowska, Świat kobiecy w "Emancypantkach" Bolesława Prusa, Zielona Góra 2001.

  

O ŻYDACH I KWESTII ŻYDOWSKIEJ

  Utwory:

  Orzeszkowej Eli Makower, Meir Ezofowicz, opowiadania Ogniwa z tomu Melancholicy, t. 2; Rotszyldówna, w: Pisma zebrane, red. J. Krzyżanowski, t. 52; Drobiazgi, t. 2; Silny Samson z tomu: Z różnych sfer, t. 2; rozprawa O Żydach i kwestii żydowskiej, 1882, przedruk w: Orzeszkowa, Pisma. Wydanie zbiorowe zupełne, red. A. Drogoszewski, Warszawa 1913, t. 9; Prusa Lalka, wybór kronik z: Kroniki, t. 1-20, red. Z. Szweykowski, Warszawa 1956-1970; Listy podróżnika Nordenskjolda do podróżnika Andersona, w: Wczoraj - dziś - jutro. Wybór felietonów, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1973; Świętochowskiego nowele: Chawa Rubin, Sam w sobie, z tomu Nowele i opowiadania, oprac. S. Sandler, Wrocław 1965; Konopnickiej nowele: Jakton, Mendel Gdański, w: Nowele, wybór i oprac. A. Brodzka, Warszawa 1968, t. 1; Szaniawskiego (pseud. Junosza) opowiadania Froim, Łaciarz z: Obywatel z Tamki, wybór i wstęp J. Rurawski, Warszawa 1960.

  Konteksty historyczne i filozoficzne:

E. Levinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przekł. A. Kuryś (przy współpracy J. Migasińskiego), wstęp M. Jędraszewski, posłowie M. Czajkowski, Gdynia 1991.

St. Vincenz, Tematy żydowskie, Londyn 1977 lub Gdańsk 1993 (wstęp J. Hersch, posłowie A. Vincenz).

  Opracowania:

J. Błoński, Żydzi u Prusa i Żeromskiego, w: Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1994.

B. Burdziej, Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polsiej XIX-XX wieku, Toruń 1999.

A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy, konflikty, stereotypy, Warszawa 1989.

H. Grynberg, Terra incognita, w: Prawda nieartystyczna, Katowice 1990.

A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, przedmowa J. Górski, Warszawa 1988.

Historia kultury Żydów polskich. Słownik, red. A. Cała, Warszawa 2001.

E. Paczoska, Sklep Mincla i Wokulskiego, czyli Żydzi, Niemcy i my, w: "Lalka", czyli rozpad świata, Białystok 1995.

Wł. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001.

  POWIEŚĆ O "WIEKU NERWOWYM"

  Utwory:

Orzeszkowej Cham, Melancholicy; Prusa Lalka; Sienkiewicza Bez dogmatu; Dąbrowskiego Śmierć.

  Opracowania:

J. Bachórz, Pozytywistka na rozdrożu, w: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, red. T. Bujnicki i J. Maciejewski, Wrocław 1986.

G. Borkowska, Wstęp, w: E. Orzeszkowa, Cham, "Biblioteka Polska", Kraków 1998.

K. Kłosińska, Powieść "o wieku nerwowym", Katowice 1989.

K. Kłosiński, "Mimesis" w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Katowice 1990.

H. Markiewicz, Bezdogmatowcy i melancholicy, w: W kręgu Żeromskiego, Warszawa 1977.

Z. Mocarska-Tycowa, Śmierć w prozie realistów, w: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. S. Fita, Lublin 1993.

J. Tomkowski, Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa, w: Mój pozytywizm, Warszawa 1993.

M. Żmigrodzka, Modernizm polski w oczach pozytywistki, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 1, Warszawa 1965.


  

MIASTA PEŁNE TAJEMNIC.  
METROPOLIE REALISTÓW I NATURALISTÓW


  Utwory:

  B. Prus, Lalka; A. Sygietyński, Wysadzony z siodła; G. Zapolska, Córka Tuśki, Kaśka Kariatyda; E. Zola, Brzuch Paryża i Wszystko dla pań; Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego; W. Berent, Ozimina; S. Żeromski, Dzieje grzechu; W.S. Reymont, Ziemia obiecana.

  Opracowania:

M. Baranowska, "Miasto - wszechświat". "Ozimina" Berenta, "Teksty Drugie" 1992, z. 3.

W. Benjamin, Paryż - stolica XIX wieku, w tegoż: Twórca jako wytwórca, Poznań 1975.

J. Detko, Warszawa naturalistów, Warszawa 1980.

M. Głowiński, Labirynt - przestrzeń obcości, w: tegoż, Mity przebrane, Kraków 1990.

M. Głowiński, Wstęp do: W. Berent, Ozimina, Wrocław 1974.

J. Jedlicki, Proces przeciwko miastu, "Teksty Drugie" 1991, z. 5.

I. Maciejewska, Wielkie miasto w prozie okresu Młodej Polski a problemy naturalizmu, w: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, seria III, red. E. Jankowski i J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1984.

D. Knysz-Rudzka, Proza buntu i prowokacji (o spotkaniach Gabrieli Zapolskiej z naturalizmem), w: tejże, Europejskie powinowactwa naturalistów polskich, Warszawa 1992.

J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Warszawa 1992.

Miasto, kultura, literatura, wiek XIX, red. J. Data, Gdańsk 1993 (tu studia W. Gutowskiego i E. Ihnatowicz).

E.Paczoska, Lalka czyli rozpad świata, Białystok 1995.

M. Popiel, Od topografii do przestrzeni mitycznej. Analiza przestrzeni w "Ziemi obiecanej" Reymonta, "Pamiętnik Literacki" 1979, z. 4.

M. Popiel, Metamorfozy piekła. O retoryce antycywilizacyjnej w powieści młodopolskiej, w: Stulecie Młodej Polski. Studia, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995.

  MŁODA POLSKA - PROBLEM JĘZYKA

  Utwory:

  K. Irzykowski, Pałuba; Niezrozumialcy, w: tegoż, Czyn i słowo; L. Liciński, Halucynacje; A. Mueller, Henryk Flis.

  Opracowania:

S. Balbus, Między stylami, Kraków 1993.

W. Bolecki, Teksty i głosy. Z zagadnień poetyki modernizmu, "Teksty Drugie" 1996, nr 4.

A. Budrecka, Wstęp do: K. Irzykowski, Pałuba. Sny Marii Dunin, Wrocław 1981, BN, s. 1, nr 240.

A. Budrecka, Stanisław Antoni Mueller i jego powieść "Henryk Flis", "Prace Polonistyczne" 1972, s. 28.

M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997 (rozdz. I. 3: Młodopolski ekspresywizm).

R. Nycz, Język modernizmu. Doświadczenie wyobcowania i jego konsekwencje, w: tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.

R.Nycz, "Wyrażanie niewyrażalnego" w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia), w: Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki i E. Kuźma, Warszawa?

E. Paczoska, Tajemnice "Pałuby", w: J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Warszawa 1992.

M.Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 1999.

M. Puchalska, Posłowie, w: A. Mueller, Henryk Flis, Kraków 1976.

M. Puchalska, Bajarz polski i niepolski, w: J. Lemański, Ofiara królewny, Kraków 1985.

L. Szaruga, Język Młodej Polski, w: tegoż, Milczenie i krzyk. Pięć esejów z powodu Młodej Polski, Lublin 1997.

   PŁEĆ W LITERATURZE MŁODEJ POLSKI  
- UWIĘZIENIE CZY WYZWOLENIE?


  Utwory:

  O. Weininger, Płeć i charakter (Warszawa 1996); wiersze S. Korab-Brzozowskiego, K. Przerwy-Tetmajera (seria II i III), J. Kasprowicza (Hymny seria I); S. Przybyszewski, Requiem aeternam, Androgyne; M. Komornicka, Baśnie i psalmodie; Z. Nałkowska, Narcyza, opowiadania z tomu Koteczka albo białe tulipany.

  Opracowania:

G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996 (rozdz. VII i VIII).

B. Chołuj, Gdyby nie miłość… Rzecz o utopii Stanisława Przybyszewskiego, w: Ciało, płeć, literatura,red. M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak, Warszawa 2001.

W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1992.

M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996 (studia o M. Komornickiej).

E. Kraskowska, Niebezpieczne związki. O prozie Zofii Nałkowskiej, "Teksty Drugie" 1995, nr 3-4.

. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp do: M. Komornicka, Wybór wierszy, Kraków 1996.

M. Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne, w: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Kraków 1994.

M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolska femina, w: tejże, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001.

E. Boniecki, Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka, Warszawa 1998.

  POWIEŚĆ MŁODOPOLSKA:  
NA PROGU WSPÓŁCZESNOŚCI


  Utwory:

  W. Reymont, Chłopi; K. Irzykowski, Pałuba; W. Berent, Żywe kamienie, Ozimina; T. Miciński, Nietota; R. Jaworski, Historie maniaków; S. Żeromski, Uroda życia; S.I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga.

  Opracowania:

W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i Dwudziestolecie międzywojenne, w: tegoż, Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 1991.

S. Eile, Antypowieść Micińskiego a estetyka młodopolska, w: Studia o Tadeuszu Micińskim, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1979.

M. Głowiński, Powieść młodopolska, Wrocław 1969.

M. Głowiński, Labirynt - przestrzeń obcości, w: tegoż, Mity przebrane, Kraków 1994.

A. Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1989.

K. Kłosiński, Wokół "Historii maniaków". Stylizacja, brzydota, groteska, Kraków 1992.

R. Nycz, Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej, w: tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.

R. Nycz, Sylwy współczesne, Warszawa 1980.

M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 1999.

J. Sosnowski, Pierwszy upadek Bunga, "Kresy" 1994, nr 19.

F. Ziejka, W kręgu mitów polskich, Kraków 1977.

F. Ziejka, Wstęp do: W.S. Reymont, Chłopi, t. 1-2, Wrocław 1991, BN, s. I, nr 279.

  BAŚŃ W LITERATURZE MŁODEJ POLSKI

  Utwory:

  B. Leśmian, Opowieści o Sinbadzie Żeglarzu, Klechdy sezamowe, Sad rozstajny; B. Ostrowska, Córka wodnicy; J. Lemański, Ofiara królewny; M. Komornicka, Bajka o ojcu i córce; Andronice.

  Opracowania:

S. Borzym, Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław 1984.

A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.

G. Leszczyński, Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

M. Puchalska, Bajarz polski i niepolski, w: J. Lemański, Ofiara królewny, Kraków 1985.

J. Sosnowski, Młoda Polska dzieckiem podszyta, w: tegoż, Śmierć czarownicy, Warszawa 1993.

Sto lat baśni polskiej, praca zb. pod red. G. Leszczyńskiego, Warszawa 1995 (tu szkice E. Ihnatowicz o Córce wodnicy i J. Sosnowskiego o Sindbadzie Żeglarzu Leśmiana).

  STANISŁAW BRZOZOWSKI: KRYTYK I PISARZ  
WOBEC HISTORII I WSPÓŁCZESNOŚCI


  Utwory:

  Legenda Młodej Polski; Współczesna powieść i krytyka; powieści: Dębina, cz. I: Sam wśród ludzi oraz Płomienie; Pamiętnik.

  Opracowania:

B. Baczko, Brzozowski - filozofia czynu i pracy, w: Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, seria I, Wrocław 1972.

M. Głowiński, Wielka parataksa. O budowie dyskursu w "Legendzie Młodej Polski" S. Brzozowskiego, w: tegoż, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997.

J.Z. Maciejewski, W kłębowisku przeciwieństw. Obraz idei w prozie narracyjnej Stanisława Brzozowskiego, Warszawa 1974.

H. Markiewicz, Wstęp do: S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze, oprac., H. Markiewicz, t. I, Wrocław 1990, BN, s. I, nr 258.

A. Mencwel, Stanisław Brzozowski, Kształtowanie myśli krytycznej, Warszawa 1976.

R. Nycz, Wywoływanie świata. Zadania krytyki i sztuki w pisarstwie filozoficznym Stanisława Brzozowskiego w: tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.

A. Walicki, Stanisław Brzozowski - drogi myśli, Warszawa 1977.

M. Wyka, Brzozowski i jego powieści, Kraków 1981.

M. Wyka, Światopoglądy młodopolskie, Kraków 1996.

  

  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Życie codzienne w czasach niewoli iconŻycie codzienne w czasach Joanny d’Arc Czasy Joanny d’Arc – 1407-1437

Życie codzienne w czasach niewoli iconŻycie codzienne w księstwie Warszawskim

Życie codzienne w czasach niewoli iconŻycie codzienne w cesarstwie rzymskim

Życie codzienne w czasach niewoli iconTemat: Życie codzienne w Mezopotamii I Egipcie

Życie codzienne w czasach niewoli iconŻycie codzienne mieszkańców Starożytnego Egiptu

Życie codzienne w czasach niewoli iconDom żydowski. Życie codzienne w Polsce

Życie codzienne w czasach niewoli iconŻycie codzienne (dzień powszedni) rodziny

Życie codzienne w czasach niewoli iconProgram konferencji życie codzienne romantykóW

Życie codzienne w czasach niewoli iconLiteratura – „Życie codzienne w średniowieczu”: I. Organizacja społeczna

Życie codzienne w czasach niewoli iconRegulamin Konkursu "Życie codzienne w miastach średniowiecznego Śląska"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom