Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej
Pobierz 17.63 Kb.
NazwaUczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar17.63 Kb.
TypDokumentacja
UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM, POZOSTAJĄCY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ.


Materiał dotyczy wyłącznie kształcenia w oddziałach ogólnodostępnych.


W toku prowadzonego nadzoru pedagogicznego stwierdzono, że znaczna część uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim pozostaje w szkołach ogólnodostępnych i zgodnie z wolą rodziców jest nauczana wspólnie z dziećmi pełnosprawnymi. Dyrektorzy szkół wszystkich typów zwracają się do Kuratorium Oświaty z prośbą o pomoc w zorganizowaniu tego nauczania.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że organizacja takiego kształcenia jest poważnym wyzwaniem dla dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców dziecka. Jego skuteczność zależy od wielu czynników, w tym szczególnie przygotowania nauczycieli, atmosfery w szkole, zaangażowania rodziców.


W związku z powyższym informuję, że podstawą do zorganizowania kształcenia specjalnego dla ucznia, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, są następujące dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w żadnym wypadku opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności)

 • wniosek rodziców


PODSTAWA PRAWNA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH


 • Art. 1 ust. 5 i 5a oraz Art. 71b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz.U. Nr 19 poz. 167)*ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ


 1. Rodzice ucznia składają u dyrektora szkoły pisemny wniosek wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej. Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców.
 1. Dyrektor organizuje kształcenie specjalne zapewniając uczniowi:
 • Realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.


Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa programowa, co uczniów z normą intelektualną. Realizuje on programy nauczania te same, które obowiązują w danym oddziale tylko odpowiednio dostosowane do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wymagania edukacyjne, które są podstawą oceny jego postępów w nauce.


 • Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Odpowiednie warunki do nauki, sprzęt i środki dydaktyczne.

Metodyka pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym wymaga upoglądowienia procesu nauczania. W związku z tym, że uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizuje ten sam, co pozostali uczniowie program nauczania powinien korzystać z takiego samego, co oni podręcznika. Zdarza się, że szkoły zamawiają dla uczniów podręczniki dla szkół specjalnych. Nie ma to uzasadnienia, i może utrudnić pracę.


 • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne.


Zajęcia te powinny być ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji, wzmacnianie i kompensację. Nie mogą one służyć uzupełnianiu braków w wiadomościach. Żaden przepis nie stanowi o liczbie godzin zajęć rewalidacyjnych. W związku z tym, że są to zajęcia dodatkowe, ich tygodniowa liczba nie powinna być większa niż 3 godziny. Rodzaj zajęć powinien wynikać ze wskazań zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno - pedagogicznej. Podstawa prawna organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnych to: §4 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia oraz §2 ust. 10 i §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 142, ze zmianami). Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne powinien mieć przygotowanie stosowne do rodzaju tych zajęć (np. prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - z zakresu terapii pedagogicznej). Szczegółowe informacje na temat ww. zajęć w materiale: Zajęcia rewalidacyjne. • Integrację ze środowiskiem rówieśniczym.Należy zadbać o to, aby uczeń dobrze czuł się wśród pełnosprawnych rówieśników i aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły. Należy unikać postrzegania ucznia tylko w kontekście jego upośledzenia.

Częstym błędem jest pobłażliwe traktowanie ucznia („biedne dziecko”), minimalizowanie wymagań, nieadekwatne ocenianie.


OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI


Uczniowie z upośledzeniem umysłowym podlegają w tym zakresie tym samym przepisom, co pozostałe dzieci i młodzież. Po ukończeniu 18 roku życia mają prawo kontynuować naukę: w gimnazjum do 21 roku życia, w szkole ponadgimnazjalnej do 24 roku życia (Podstawa prawna: §3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia* )


ŚWIADECTWA SZKOLNE


Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim otrzymują świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły na takim samym druku jak pozostali uczniowie danej szkoły.

Zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 8 Załącznika Nr 1 „Informacje ogólne” do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania świadectw oraz wzorów świadectw, dyplomów (....) [Dz. U. Nr 58 poz. 504]

W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad "Wynikami klasyfikacji końcoworocznej" umieszcza się adnotację "uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w ………..”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.EGZAMINY ZEWNĘTRZNE


Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przystępują do egzaminów zewnętrznych na podobnych zasadach jak pozostali uczniowie, z tym, że obowiązuje ich inny, opracowany specjalnie arkusz A8.


PRZEDŁUŻENIE ETAPU EDUKACYJNEGO


§3 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 142, ze zmianami) stanowi: „Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną”.

Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. Treści te uczeń realizuje, o co najmniej jeden rok szkolny dłużej. Zatem na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. W sprawozdaniu statystycznym SO-2 ucznia, któremu wydłużono etap edukacyjny, wykazuje się jako ucznia niepromowanego.


Opracowanie: Maria Rusin – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej iconDostosowanie programu nauczania do potrzeb edukacyjnych I możliwości psychofizycznych ucznia kl. III z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostającego w szkole ogólnodostępnej

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej iconWarunki rekrutacji dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej iconPrzedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej iconPrzedmiotowy system oceniania z muzyki dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej iconPrzedmiotowy system oceniania z religii dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej iconPrzedmiotowy system oceniania z przyrody dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej iconTematyka. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej iconTematyki w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Nr dkw 4014-305/99

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej iconProgram nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pozostający w szkole ogólnodostępnej iconWymagania na poszczególne oceny z matematyki dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom