Dr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego
Pobierz 24.91 Kb.
NazwaDr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego
Data konwersji30.12.2012
Rozmiar24.91 Kb.
TypDokumentacja
dr Małgorzata Bielicka

Afektywność na lekcji języka obcego

Seminarium poprzedza proseminarium prowadzone w semestrze zimowym. Zarówno celem proseminarium jak i seminarium będzie zapoznanie uczestników z warsztatem dotyczącym pisania pracy licencjackiej oraz przeprowadzania podstawowych badań naukowych. Dlatego w toku powyższych zajęć rozważać będziemy takie kwestie jak: pisanie pracy dyplomowej jako postępowanie heurystyczne (zmierzające do rozwiązania problemu dydaktycznego), poprawne sformułowanie tematu, wybór literatury fachowej, język prac naukowych, podstawowe techniki badawcze jak: ankieta, wywiad, studium przypadku.

W zakresie tematyki rozważać będziemy znaczenie emocji na lekcji języka obcego. Szczególną uwagę poświęcimy aktywowaniu emocji pozytywnych i wnikliwemu poznaniu wszystkich wymiarów emocjonalności na lekcji j. obcego takich jak: poglądowość, autentyczność materiału, personalizacja treści tematycznych ( dostosowanie tematyki lekcyjnej do ucznia), autonomia, różnorodność technik i ćwiczeń, muzyka, uczenie z wykorzystaniem dramy, humor, zaskoczenie, uczenie się holistyczne, orientacja skierowana na działanie i inne. Ponieważ powyższe wymiary są także integralną częścią dydaktyki wczesnoszkolnej będzie możliwe pisanie prac licencjackich także z zakresu nauczania małych dzieci.


dr Agnieszka Błażek

Terminologia


Mail: blazek@amu.edu.pl


Cel:

 • zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi terminologii

 • kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł dokumentacyjnych

 • wykształcenie narzędzi pracy terminologicznej

 • kształtowanie umiejętności współpracy z ekspertem

 • przygotowanie studenta do prezentacji uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności podczas egzaminu licencjackiego.

Treść zajęć: Terminologia jako dyscyplina naukowa; pojęcie terminu; typy działalności terminologicznej; typologia produktów działalności terminologicznej; praca terminologiczna: różne, cele i metody pracy terminologicznej; dokumentacja terminologiczna; język specjalistyczny a język ogólny; typologia problemów na jakie napotyka tłumacz tekstów specjalistycznych; metody pracy z tekstem specjalistycznym: poszukiwania punktowe a metoda dokumentacyjna; nośniki informacji terminologicznej.

Efekty kształcenia


Po ukończeniu seminarium student:

 • interpretuje omawiane podczas kursu problemy terminologiczne w sposób pogłębiony;

 • streszcza i poddaje krytyce przedstawiane tezy badawcze cudze i własne;

 • prowadzi proste badania terminologiczne;

 • efektywnie korzysta ze źródeł dokumentacyjnych;

 • samodzielnie konstruuje proste narzędzia pracy terminologicznej;

 • opisuje wybrane problemy terminologiczne w sposób zgodny z wymaganiami formalnymi stawianymi opracowaniom filologicznym;

 • przedstawia efektywną prezentację ustną wybranego zagadnienia;

 • akceptuje potrzebę przestrzegania norm etycznych pracy naukowej.

Kryteria oceniania:

obecność, referat, lektura i streszczenia artykułów fachowych, ustne sprawozdania z lektury – analiza krytyczna, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, przedłożenie pracy licencjackiej

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów kształcenia:
a) liczba godzin kontaktowych (zajęcia): 30 godz.,
b) indywidualne bieżące przygotowanie się do zajęć: 30 godz.,
c) indywidualne przygotowanie się do wystąpienia na zajęciach (referat): 30 godz.,
d) indywidualne przygotowanie się do egzaminu końcowego: 60 godz.

Literatura (wybrana):

1. Felber H., Budin G., Teoria i praktyka terminologii, UW, Warszawa 1994.
2. Gajda St., Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990.
3. Grucza F. (red.) Teoretyczne podstawy terminologii, Ossolineum, Wrocław 1991.
8. Lukszyn J. (red.) Podstawy technolingwistyki, TT. 1-2, Euro-Edukacja, Warszawa, Warszawa 2008.
11. Zmarzer W., Lukszyn J., Teoretyczne podstawy terminologii, KJS, Warszawa 2006.

Wymogi:

Zaliczone proseminarium „Terminologia” w sem. zimowym 2011/2012

Studenci wyjeżdżający na stypendium Erasmus zgłaszają chęć udziału w seminarium najpóźniej w ostatnim tygodniu września 2011 r. (zalecane konsultacje indywidualne z prowadzącą seminarium)


Dr Anna Urban

Zjawisko nieprzekładalności kulturowej

Seminarium licencjackie składa się z dwóch części: z proseminarium (30h) w semestrze zimowym i właściwego seminarium licencjakiego (30 h) w semestrze letnim.

Celem proseminarium jest praca nad warsztatem badawczym i metodologiczne przygotowanie do  pisania pracy magisterskiej. W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z techniką pisania prac magisterskich, omówiona zostanie także literatura metodologiczna i literatura przedmiotu.

Tematem seminarium jest analiza przypadków nieprzekładalności elementów kulturowych na podstawie wybranych powieści. Uczestnicy proseminarium poznają kategorie nieprzekładalności według teoretyków przekładu oraz strategie translatorskie wobec przykładów nieprzekładalności.

W semestrze letnim, posiłkując się zdobytą na proseminarium wiedzą, uczestnicy seminarium przystąpią do gromadzenia korpusu badawczego z wybranej przez siebie powieści, a następnie do analizy przypadków nieprzekładalności, oraz wypracowania strategii globalnych i technik pomocnym tłumaczom w postępowaniu z nimi.


dr Marta Janachowska-Budych

Wybrane zagadnienia komunikacji interkulturowej

Celem seminarium licencjackiego oraz poprzedzającego go w semestrze zimowym proseminarium jest praca nad warsztatem badawczym i metodologiczne przygotowanie do pisania pracy licencjackiej. W ramach zajęć proseminaryjnych i seminaryjnych studenci zostaną zapoznani z techniką pisania prac licencjackich, omówiona zostanie także literatura metodologiczna i przedmiotowa.

Podczas zajęć poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

- wybór i sprecyzowanie tematu pracy licencjackiej

- poszukiwanie, wybór i interpretacja źródeł oraz literatury przedmiotu

- strukturyzowanie pracy

- język tekstów naukowych

- wymagania formalne dotyczące pracy (sposób cytowania, szata graficzna)

- metody badań naukowych.


dr Agnieszka Poźlewicz

Wybrane zagadnienia składni: Przydawka w języku niemieckim i polskim

Seminarium licencjackie poświęcone będzie wybranym zagadnieniom składni języka niemieckiego w zakresie rozbudowanych przydawek imiesłowowych i przymiotnikowych, także w ujęciu kontrastywnym niemiecko-polskim.

Seminarium licencjackie obejmuje 30 godzin i zostanie poprzedzone proseminarium w semestrze zimowym, w trakcie którego omówione zostaną metody pracy naukowej i etapy procesu badawczego, a także rozwijane będą umiejętności pisania prac seminaryjnych (układ pracy, zasady cytowania, korzystanie z literatury przedmiotu itp.).


Dr Monika Kowalonek-Janczarek

Kompetencja leksykalna i gramatyczna w nauczaniu języka obcego ogólnego

i specjalistycznego

Celem seminarium jest napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Podstawowa tematyka seminarium obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • nauczanie języka obcego ogólnego w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy) na różnych poziomach zaawansowania (A1-C2)

ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji leksykalnej i gramatycznej;

 • nauczanie języków specjalistycznych (prawa, ekonomii, medycyny, sztuki etc.);

 • nauczanie języka polskiego jako obcego osób anglo- i/lub niemieckojęzycznych;

 • analiza podręczników do nauczania języka niemieckiego i polskiego jako obcego

np. pod kątem występowania w nich anglicyzmów, frazeologizmów, przysłów.;

 • Inne - w zależności od zainteresowań studentów - do ustalenia z prowadzącymSeminarium poprzedzone jest proseminarium, w trakcie którego studenci będą mieli możliwość zapoznania się między innymi z:

 • metodologią badań;

 • sposobami efektywnego poszukiwania literatury przedmiotu;

 • zasadami edycji tekstów;

 • sztuką autoprezentacji.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego iconPiosenka na lekcji języka obcego

Dr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego iconScenariusz lekcji z języka obcego Leksyka, szybkie zapamiętywanie słów z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania

Dr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego iconKonspekt lekcji otwartej apetyczna strona języka obcego, czyli tworzymy modę na zdrowe zakupy I zdrowy apetyt

Dr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego iconMałgorzata Radzio Konspekt lekcji otwartej języka rosyjskiego

Dr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego iconNauczyciel: Małgorzata Kuszel Plan metodyczny lekcji języka polskiego

Dr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego iconLektorat języka obcego

Dr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego iconNauka języka obcego

Dr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego iconRodzice a nauczanie języka obcego

Dr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego iconNazwa języka obcego nowożytnego

Dr Małgorzata Bielicka Afektywność na lekcji języka obcego iconMatura ustna z języka obcego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom