Sprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej
Pobierz 202.82 Kb.
NazwaSprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej
strona1/3
Data konwersji30.12.2012
Rozmiar202.82 Kb.
TypSprawozdanie
  1   2   3
PRAKTYKA ZAWODOWA Z PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO


Studia pomostowe


Autor programu: mgr Wioletta Ławska

Liczba godzin:Czas realizacji: A: 80 godz. praktyka zawodowa (III sem)


B: 100 godz. praktyka zawodowa (IV sem)


C: 100 praktyka zawodowa (IIIsem)


D: 80 godz. praktyka zawodowa (I sem).


Miejsce zajęć: szpitalny oddział geriatryczny lub DPS

1. Cel praktyki:


Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad człowiekiem starszym.


 1. Treści programowe:

 1. Założenia organizacyjne, cele praktyki, wykaz umiejętności, kryteria oceny. Organizacja oddziału. Poznanie zadań w ramach zespołu terapeutycznego. Nawiązanie współpracy.

 2. Standard przyjęcia pacjenta do oddziału geriatrycznego / DPS-u . Dokumentacja pacjenta, oddziału/DPS-u.

 3. Zbieranie informacji o pacjencie znanymi metodami (obserwacja, wywiad ukierunkowany, rozmowa, pomiar, analiza dokumentacji, informacje od członków zespołu terapeutycznego i rodziny) dla celów diagnozy pielęgniarskiej i leczenia.

 4. Badania diagnostyczne stosowane w schorzeniach wieku podeszłego, przygotowanie pacjenta do badań, postępowanie z pacjentem po badaniu.

 5. Metody terapii w oddziale geriatrycznym/DPS-ie, współudział pielęgniarki, obserwacja pacjenta geriatrycznego.

 6. Ustalenie diagnozy pielęgniarskiej, planowanie opieki, realizacja i ocena efektów działań pielęgniarskich w stosunku do pacjenta geriatrycznego z uwzględnieniem edukacji.

 7. Prowadzenie edukacji zdrowotnej w oddziale geriatrycznym / DPS-ie. Przygotowanie pacjenta geriatrycznego i jego rodziny do samoopieki.

 8. Analiza prowadzonej dokumentacji procesu pielęgnowania w oddziale geriatrycznym / DPS-ie – ocena efektywności

 9. Planowanie wspólnie z zespołem terapeutycznym i rodziną działań pozwalających

na optymalne funkcjonowanie osoby starszej i skuteczne postępowanie leczniczo-pielęgnacyjno- rehabilitacyjne w określonej sytuacji zdrowotnej.

 1. Stosowanie odpowiednich procedur postępowania w pielęgnacji człowieka starszego według przyjętych standardów.

14. Edukacja zdrowotna człowieka starego i jego rodziców. Przygotowanie do wypisu.

15. Pisemne sprawozdanie z opieki.

16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia . Samoocena studenta.. Podsumowanie praktyki zawodowej.


Umiejętności: w wyniku procesu kształcenia student:

─ współpracuje z zespołem terapeutycznym,

─ komunikuje się osobą starszą i jej rodziną, udziela im wsparcia,

─ wykaże empatię wobec osoby starszej i jej rodziny,

─ oceni stan odżywienia osoby starszej i ryzyko zaburzeń związanych z różnymi sposobami

żywienia w chorobie i zdrowiu,

─ oceni stan bio-psych-społeczny osoby starszej w wybranych stanach chorobowych i/lub

niepełnosprawności,

─ rozpozna i oceni objawy świadczące o zagrożeniu zdrowia i życia osoby starszej,

─ gromadzi dane o osobie starszej za pomocą różnych metod (obserwacja, wywiad, dokumentacja medyczna) i dokona ich analizy,

─ określi problemy zdrowotne i cele opieki,

─ przygotuje osobę starszą do badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,

─ zaplanuje wspólnie z zespołem terapeutycznym i rodziną postępowanie pielęgnacyjne-

lecznicze-rehabilitacyjne w określonej sytuacji zdrowotnej,

─ zastosuje odpowiednie procedury postępowania w pielęgnacji osoby starszej według przyjętych standardów,

─ podejmie samodzielnie lub wspólnie z członkami zespołu terapeutycznego działania w

celu zapobiegania wtórnym następstwom wynikającym z choroby podstawowej,

─ zaplanuje wspólnie z zespołem terapeutycznym i rodziną działania pozwalające na

optymalne funkcjonowanie osoby starszej,

─ oceni sposób radzenia sobie osoby starszej i jej rodziny z chorobą i/lub problemami wieku geriatrycznego,

─ wskaże możliwości i przygotuje rodzinę do korzystania z różnych form pomocy

instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w sytuacji trudnej wynikającej ze stanu zdrowia

osoby starszej,

─ nauczy osobę starszą i/lub rodzinę samokontroli i samopielęgnacji na podstawie

opracowanego programu edukacji oraz dokona ewaluacji skuteczności tych działań,

─ współuczestniczy w kształtowaniu i oddziaływaniu wychowawczym środowiska

Szpitalnego/DPS-u,

─ przestrzega zasad etyki zawodowej, praw pacjenta i praw człowieka,

─ wykorzysta wszystkie możliwości do własnego rozwoju.


3. Metody oceny:

─ Sprawdziany ustne,

─ Sprawdziany pisemne,

─ Sprawdzian praktyczny umiejętności,

─ Dokumentowanie procesu pielęgnowania,

─ Program edukacji osoby stareji/lub jej rodziny/opiekunów.

Wykaz umiejętności do zaliczenia na zajęciach praktycznych i praktyce

zawodowej – PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE


Imię i nazwisko studenta ……………………………………………………

Rok ………………………………………………

Semestr …………………………………………..

Studia stacjonarne/niestacjonarne


Lp.

Zadania

Zajęcia praktyczne

Praktyka zawodowa

Data/ podpis

Data/ podpis

1.

 • Ocena stanu pacjenta geriatrycznego pod katem bio-psycho-społecznym


2.

 • Nawiązanie i utrzymanie kontaktu z seniorem


3.

 • Zaplanowanie opieki nad pacjentem po ustaleniu problemów pielęgnacyjnych


4

 • Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w oddziale / DPS


5

 • Udzielenie stosownych rad w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością6

 • Ułatwienie rodzinie i choremu dotarcia do grup wsparcia społecznego


7

 • Zapewnienie opieki seniorom uczestniczącym w terapii zajęciowej


8

 • Oceni stan, zaplanuj postępowanie, zrealizuje opiekę nad chorym z zaburzoną możliwością poruszania się…………………………………………………………………

Imię i nazwisko studenta


Dokumentacja procesu pielęgnowania pacjenta w wieku starszym (geriatrycznym)

Dane osobowe chorego:

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………

Wiek……………………………..

Płeć (M/K)*

Stan cywilny ……………………………………

Wykształcenie / zawód ……………………………………………………………………………………………………………

Źródło utrzymania ……………………………………………………………………………………………………………

Stan rodzinny ……………………………………………………………………………………………………………

Warunki materialne rodziny ……………………………………………………………………………………………………………

Rozpoznanie lekarskie ……………………………………………………………………………………………………………

Data objęcia opieką chorego ……………………………………………………………………………………………………………

Chory przyjęty w trybie nagłym / planowym*


Stan narządów zmysłu:

Wzrok ………………………………………………………………

Słuch ……………………………………………………………………………

Nałogi (tytoń, alkohol, używki) ……………………………………………………………………………………………………………

Przebyte choroby i operacje: ……………………………………………………………………………………………………………

Który pobyt chorego w szpitalu ……………………………………………………………………………………………………………

Reakcje chorego na chorobę i fakt hospitalizacji: (pozytywna, negatywna, obojętna, inne) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgłaszane dolegliwości (w dniu objęcia opieką lub przyjęcia): ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ból (charakter, miejsce, czas, częstotliwość, nasilenie) ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………


Występowanie innych objawów:

tak

nie
tak

Nie

WymiotyZaparciaNieprawidłowe stolceDusznośćBiegunkaObrzęki
Inne objawy: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


W którym okresie hospitalizacji znajduje się chory: ……………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………

Chory jest przygotowywany lub przeszedł następujące badania laboratoryjne i inne: …………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


Stan biopsychospołeczny chorego (w dniu objęcia opieką)

Stan ogólny: dobry/ średni / ciężki / bardzo ciężki *


Niepełnosprawność : nie dotyczy / stopnia lekkiego / umiarkowana / znaczna *


Kategoria opieki pielęgniarskiej: I / II / III / IV *


Stan świadomości: pełna orientacja / senność / stan przedśpiączkowy / śpiączka / inne *………………

Tętno – ilość, rytm, napięcie
RR – ciśnienie
Oddech – ilość, charakter
Zabarwienie skóry, napięcie, obrzęki, inne
Temperatura
Masa ciała i wzrost, BMI
Układ moczowy-diureza prawidłowa, samodzielna; pacjent z cewnikiem; inne

Układ kostno- stawowo-mięśniowy:


Porusza się samodzielnie / wózek / balkonik / kule / inne*………………………………………………


Chory jest samodzielny: tak / nie / częściowo*


Chory obecnie jest na diecie: ścisłej / płynnej / lekkostrawnej / innej * ………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………


Inne spostrzeżenia o chorym (stan psychiczny, samopoczucie, społeczny, własne spostrzeżenia)


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


Dane o chorym uzyskane z innych źródeł: (dokumentacja, personel, rodzina, współpacjenci i inne, metody leczenia) ……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………

Postawa wobec starości: konstruktywna / wrogości / zależności / obronna / wrogości w stosunku do siebie *


*właściwe podkreślić /zakreślić/


GERIATRYCZNA SKALA DEPRESJI (wersja skrócona – 15 cech)

Proszę ocenić swoje samopoczucie w ciągu ostatnich 2 tygodni, zakreślając właściwą odpowiedź.
TAK

NIE

1.Myśląc o całym swoim życiu, czy jest Pan(i)z niego zadowolony?2.Czy zmniejszyła się liczba Pana(i) aktywności i zainteresowań?3.Czy ma Pan(i) uczucie, że życie jest puste?4.Czy często czuje się Pan(i) znudzony(a)?5.Czy jest Pan(i) w dobrym nastroju przez większość czasu?6.Czy obawia się Pan(i), że może się zdarzyć Panu(i) coś złego?7.Czy przez większość czasu czuje się Pan(i) szczęśliwy(a)?8.Czy często czuje się Pan(i) bezradny(a)?9.Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan(i) w nim pozostać?10.Czy czuje Pan(i), że ma więcej kłopotów z pamięcią niż inni ludzie?11.Czy myśli Pan(i), że wspaniale jest żyć?12.Czy obecnie czuje się Pan(i) gorszy(a) od innych ludzi?13.Czy czuje się Pan(i) pełny(a) energii?14.Czy uważa Pan(i), że sytuacja jest beznadziejna?15.Czy myśli Pan(i), że ludzie są lepsi niż Pan(i)?

Interpretacja:

0-5 pkt. – wynik prawidłowy

6-10 pkt. – depresja umiarkowana

11-15 pkt. – ciężka depresja


Imię i nazwisko podopiecznego..............................................lat..................

Data

Ocena wyników opieki pielęgniarskiejImię i nazwisko podopiecznego..............................................lat..................Data

Ocena wyników opieki pielęgniarskiejImię i nazwisko podopiecznego……………………………………….lat………………………..


Data


Rozpoznane problemy


Przyczyna wystąpienia problemu


Cele opieki


Planowane działania

Realizacja planu opieki

Częstotliwość działań

Stan uzyskany


Imię i nazwisko podopiecznego.......................................................................................lat..............................Data


Rozpoznane problemy


Przyczyna wystąpienia problemu


Cele opieki


Planowane działania

Realizacja planu opieki

Częstotliwość działań

Stan uzyskany  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej iconPrzewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie wiedzy I realizacji załOŻonych celóW

Sprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej iconV. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie wiedzy I realizacji założonych celów z historii

Sprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej iconWiedza o społeczenstwie przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie wiedzy I realizacji założonych celów

Sprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej iconSprawozdanie studenta z odbytej praktyki

Sprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej iconSprawozdanie studenta z praktyki pedagogicznej (załącznik nr 4)

Sprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej icon2. Opis sposobu realizacji celów kształcenia I zadań ustalonych w podstawie programowej

Sprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej iconSprawozdanie z realizacji celów I zadań

Sprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej iconSprawozdanie z realizacji celów I zadań

Sprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej iconSprawozdanie z realizacji tych zajęć dyrektorowi szkoły z liczby uczestników. Liczby godzin zrealizowanych, niezrealizowanych, frekwencji, stopnia realizacji celów oraz wniosków

Sprawozdanie z opieki. 16. Ocena realizacji założonych celów kształcenia. Samoocena studenta Podsumowanie praktyki zawodowej iconSprawozdanie z praktyki w języku polskim (sprawozdanie o zadaniach w czasie praktyki max. 2 kartki A4)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom