Ii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne
Pobierz 189.15 Kb.
NazwaIi rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne
strona1/3
Data konwersji30.12.2012
Rozmiar189.15 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3

II rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne


2009/2010

Lp.

Przedmiot

Forma zaliczenia

I semestr

II semestr

Prowadzący zajęcia

Wykł.

konw.

Wykł.

konw.

1.

Statystyka społeczna

Zaliczenie z oceną

30

-

-

-

Wykład: dr Piotr JABKOWSKI

2.

Psychologia społeczna


Egzamin

30

30

-

-

Wykład: dr Hanna MAMZER

mgr Filip SZUMSKI

mgr Filip SZUMSKI

3.

Makrosocjologia

Egzamin30

-

30

-

Wykład: dr Andrzej PRZESTALSKI

4.

Gerontologia społeczna

Egzamin

-

-

30

-

Wykład: prof. Zbigniew WOŹNIAK

5.

Teoria i metody pracy socjalnej


Egzamin

30

30

30

30

SEMESTR 1

dr Monika OLIWA-

CIESIELSKA

SEMESTR 2

mgr Barbara

GRZEŚKOWIAK

Gr. 1 mgr Barbara Grześkowiak

Gr. 1 mgr Barbara Grześkowiak

Gr. 2 mgr Eugenia Michalska

Gr. 2 mgr Barbara Grześkowiak

6.

Pedagogika społeczna


Egzamin

30

30

-

-

Wykład: dr Astrid TOKAJ

Gr. 1 dr Astrid TOKAJ

Gr. 2 dr Astrid TOKAJ

7.

Mikrosocjologia


Egzamin

30

30

-

-

Wykład: dr Iwona PRZYBYŁ

Gr. 1 mgr Daniel FALCMAN

Gr. 2 mgr Daniel FALCMAN

8.

Metody i techniki badań socjologicznych


Egzamin

30

30

30

30

Wykład: dr Sabina KRÓLIKOWSKA

Gr.1 mgr R. NECEL

Gr1 mgr A. Skrzypczak

II sem.

Gr. 2 mgr Przemysław NOSAL

9.

Wprowadzenie do filozofii

Zaliczenie z oceną

-

-

30

-

Wykład: dr Piotr JUCHACZ

10.

Technologie informacyjne

Zaliczenie

--

30

-

-

Gr.1 mgr Michał PODGÓRSKI

Gr.2 mgr Andrzej SIATKOWSKI

Gr.3 mgr Michał PODGÓRSKI

11.

Praktyka specjalizacyjna

Zaliczenie

-

-

-

120

mgr Barbara GRZEŚKOWIAK

12.

Lektorat z jęz. angielskiego

Egzamin


--


30


--


30

mgr Teresa TYRCHA

mgr Teresa TYRCHA

13.

Wychowanie fizyczne

Zaliczenie


--


30


--


30
Razem godziny


210

240

150

240Nazwa przedmiotu: 1. Statystyka społeczna

KOD: 08-PCDL-STS

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

ROK STUDIÓW: II

SEMESTR: 1

LICZBA GODZIN wykładów: 30

LICZBA GODZIN ćwiczeń:

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: Piotr Jabkowski, dr

METODY OCENY: kolokwium zaliczeniowe

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU: obowiązkowy

POZIOM ZAJĘĆ: podstawowy

TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków):

 1. Podstawowe pojęcia statystyki – wprowadzenie

 2. Graficzne i tabelaryczne opracowanie materiału ilościowego

 3. Miary tendencji centralnej

 4. Miary zmienności, skośność, kurtoza

 5. Własności miar tendencji centralnej i miar zmienności

 6. Miary zależności oparte na współczynniku chi-kwadrat, miary kontyngencji

 7. Miary zależności rangowej Spearmana i Kendalla

 8. Miary zależności liniowej Pearsona

 9. Teoria prawdopodobieństwa – podstawowe terminy

 10. Rozkłady prawdopodobieństw – przykłady, wykorzystanie

 11. Minimalna liczebność próby

 12. Estymacja przedziałowa

 13. Testowanie hipotez statystycznych – podstawowe pojęcia

 14. Przykłady testów parametrycznych i nieparametrycznych

CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA (do 2000 znaków):

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie terminów i pojęć wykorzystywanych w statystyce oraz wykazanie użyteczności procedur statystycznych w badaniach z zakresu nauk społecznych. Studenci powinni posiąść wiedzę umożliwiającą praktyczne wykorzystanie metod statystycznych do opisu badanych zbiorowości ze szczególnym uwzględnieniem przedstawiania tabelarycznego i graficznego wyników badań, metod opisu statystycznego przy pomocy estymacji punktowej i przedziałowej, wyznaczania minimalnych liczebności próby, badania zależności między zmiennymi, wnioskowania na temat całych zbiorowości przy wykorzystaniu parametrycznych oraz nieparametrycznych testów statystycznych jak i procedury analizy regresji.

Kurs statystyki powinien dać studentom teoretyczne podstawy do przedmiotów takich jak: zaawansowane techniki komputerowej analizy danych; analizy danych zastanych, czy też analizy danych sondażowych.

ZALECANA LITERATURA (do 2000 znaków):

[1] Blalock, H. M.; Statystyka dla socjologów; PWN; Warszawa 1975;

[2] Ferguson, G. A.; Takane, Y.; Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice; PWN; Warszawa 1999;

[3] Kobus, P.; Robert Pietrzykowski, Wojciech Zieliński; Statystyka z pakietem STATISTICA; Wydawnictwo „Rozwój SGGW”;

[4] Kowal, J.; Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku; PWN; Warszawa – Wrocław 1998;

[5] Sobczyk, M. ; Statystyka; PWN; Warszawa 2002;

[6] Szwed, R.; Metody statystyczne w naukach społecznych; Wydawnictwo KUL; Lublin 2008;

[7] Zielias, A.; Pawełek, B.; Wanat, S.; Metody statystyczne – zadania i sprawdziany; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa 2002;

[8] Zieliński, T.; Jak pokochać statystykę czyli STATISTICA do poduszki; Wydawnictwo StatSoft Polska; Kraków 1999.
Nazwa przedmiotu: 2. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA – WYKŁAD + ĆWICZENIA

KOD: 08-PCDL-PSY

LICZBA PUNKTÓW ETCS: 4

ROK STUDIÓW: II rok

SEMESTR: 3.

LICZBA GODZIN wykładów: 30

LICZBA GODZIN ćwiczeń: 30

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Hanna Mamzer (wykład),

mgr Filip Szumski (ćwiczenia).

METODY OCENY: egzamin pisemny

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU: obowiązkowy

POZIOM ZAJĘĆ:podstawowy

TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków):

1. Przedmiot i miejsce psychologii społecznej w naukach społecznych – wprowadzenie do problematyki przedmiotu.

2. Ja i wizerunek własnej osoby. Rozumienie i odczuwanie siebie.

2.1. Kim jestem?

2.2. Samoocena i autowaloryzacja.

2.3. Poczucie umiejscowienia kontroli.

2.4. Autoprezentacja.

3. Wiedza i sądy o świecie społecznym. Rozumienie i odczuwanie świata społecznego.

3.1. Zasady społecznej percepcji: schematy, skrypty, stereotypy

3.2 Heurystyki formułowania sądów (dostępności, zakotwiczenia, symulacji, reprezentatywności)

3.3. Atrybucje - wnioskowanie na podstawie zachowania.

3.4. Plotka i kłamstwo interpersonalne.

4. Świat wpływu: zachowania, myślenie, emocje

4.1. ABECADŁO wpływu: kluczowa rola postaw (elementy behawioralne, emocjonalne i poznawcze postaw), Struktura postaw i wartości i ich wpływ na przetwarzanie informacji.

4.2. Historia sławy (i niesławy) wpływu społecznego. Komunikacja i perswazja a zmiana postaw. Wpływ mass-mediów i reklamy.

4.3. Wpływ społeczny i jego przejawy :

Konformizm: Przyczyny konformizmu, konformizm: dobry czy zły. Eksp Asha i Zimbardo

Posłuszeństwo: zachowania oparte na uznaniu autorytetu. Eksp. Milligrama

Dysonans poznawczy - genialne odkrycie L.Festingera.

4.4. Mechanizmy wywierania wpływu.

Przynależność, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, wzajemność i zobowiązanie, niedostępność.

4.5. Techniki manipulacji społecznych.

Droga na skróty, zasada kontrastu, stopa w drzwiach, ukryte koszty i znikająca przynęta, odwrócenie uwagi, huśtawka emocjonalna, uwikłanie w dialog.

5. Atrakcyjność interpersonalna, przyjaźń, miłość

5.1. Teorie atrakcyjności. Wyznaczniki atrakcyjności.

5.2. Miłość i bliskie związki. Przywiązanie. Trójskładnikowa teoria miłości. Dynamika bliskiego związku.

6. Agresja i przemoc

6.1. Teorie agresji.

6.2. Wyznaczniki agresji.

6.3. Jak zmniejszyć bądź zahamować agresję?

CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA (do 2000 znaków):

Założeniem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami teoretycznymi oraz praktyką badawczą psychologii społecznej. Zajęcia są pomyślane tak, aby student najpierw zapoznał się z przedmiotem zainteresowań psychologii społecznej oraz wykorzystał jej potencjał i właściwości do analizy i rozumienia siebie i innych począwszy od nabywania wiedzy na temat mechanizmów kierujących zachowaniem jednostki, po mechanizmy tkwiące w najbliższych relacjach, szerszym gronie aż po szeroko rozumiany kontekst społeczny.

ZALECANA LITERATURA (do 2000 znaków):

Aronson, E. (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.

Aronson, E. (2000) Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.

Borkowski, J. (2003) Podstawy psychologii społecznej. Warszawa: Elipsa.

Cialdini R. (1996) Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Marody, M. (2003) Psychologia społeczna w: Encyklopedia Socjologii; T. 3;

Wosińska, W. (2004) Psychologia życia społecznego. Gdańsk: GWP.

Wojciszke, B (2003) Człowiek wśród ludzi.......Warszawa: Scholar.

Zimbardo, P., Leippe M. (2007) Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań: Zysk i S-ka
Nazwa przedmiotu: 3. Makrosocjologia

KOD: 08-PCDL-MAS1

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 i 6

ROK STUDIÓW: SPS II

SEMESTR: 3 i 4

LICZBA GODZIN wykładów: 60

LICZBA GODZIN ćwiczeń:

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Andrzej Przestalski

METODY OCENY: Egzamin

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU:

POZIOM ZAJĘĆ:

TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków):

Pojęcie struktury społecznej i jej rodzajów - społeczeństwo i główne perspektywy jego analizy - teorie zróznicowania społecznego i kategorie w socjologii - sfera publiczna i państwo - klasa robotnicza i problemy jej funkcjonowania - klasy średnie - elity społeczne - podklasa i wykluczenie społeczne - struktura etniczna i źródła konfliktów etnicznych - globalizacja i jej makrospołeczne skutki - struktura społeczna Polski i jej przemiany.

CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA (do 2000 znaków):

Znajomość głównych stanowisk teoretycznych w makrosocjologii oraz wiedza o zasadniczych makrostrukturach społecznych i problemach ich funkcjonowania w społeczeństwach nowoczesnych, w tym w Posce. Wstępna umiejętność samodzielnego dokonywania analizy tych zjawisk.

ZALECANA LITERATURA (do 2000 znaków):

. Derczyński i in. (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975

. Domański, Henryk, Struktura społeczna, Warszawa2004

. Giddens, Anthony, Socjologia, Warszawa 2004

. Hamilton, Malcolm, Maria Hirszowicz, Klasy i nierówności społeczne w

perspektywie porównawczej, Warszawa 1995

. Kozyr-Kowalski, Stanisław, Klasy i stany, Warszawa 1979

. Lipset, Seymour Martin, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki,

Warszawa 1995

. Ossowski, Stanisław, O strukturze społecznej, Warszawa 1982

. Rybicki, Paweł, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979

. Sartori, Giovanni, Teoria demokracji, Warszawa 1998

. Szacka, Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 200 ,

. Szacki Jerzy, Liberalizm po komunizmie, Warszawa 1994

. Sztompka, Piotr, Socjologia,

. Turowski, Jan, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994

. Wnuk-Lipiński, Edmund, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005

WYMAGANIA WSTĘPNE: Wiedza z zakresu Wstępu do socjologii i Socjologii klasycznej
Nazwa przedmiotu: 4. Gerontologia społeczna

KOD:

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

ROK STUDIÓW: II rok Praca Socjalna

SEMESTR: IV

LICZBA GODZIN wykładów: 30

LICZBA GODZIN ćwiczeń: -

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. zw. dr hab. Zbigniew WOŹNIAK

METODY OCENY: egzamin

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU:

POZIOM ZAJĘĆ: podstawowy

TREŚCI PRZEDMIOTU:
      1. PRZEDMIOT I ZAINTERESOWANIA GERONTOLOGII W RELACJI DO INNYCH NAUK - obszar badawczy gerontologii społecznej.
      2. STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW - charakterystyka demograficzna starzejących się populacji i kryteria pomiaru, grupy ryzyka, konsekwencje starzenia się społeczeństw.
      3. TEORIE STARZENIA SIĘ - teorie biologiczne i nauk społecznych.
      4. INTERDYSCYPLNARNY CHARAKTER PROBLEMÓW STAROŚCI I STARZENIA - kryteria starości, podstawowe zmiany fizjologiczne, psychologiczne i społeczne.
      5. STAROŚĆ W WYMIARZE JEDNOSTKOWYM –osobowość, inteligencja, uczenie się i pamięć; źródła stresu w starości; choroba i niepełnosprawność; zadania rozwojowe dla ludzi starych - atrofia możliwości, postawy ludzi starych wobec starości,
      6. LUDZIE STARZY I SPOŁECZEŃSTWO - starość w systemie wartości; stereotypy i postawy społeczne wobec ludzi starych; utrata cenionych społecznie ról; determinanty obniżania się statusu najstarszego pokolenia; seniorzy w strukturze społecznej; urządzenia społeczne w opiece nad człowiekiem starym.
      7. LUDZIE STARZY W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU - potrzeby i zasoby ludzi starych i ich otoczenia; zakres aktywności; zatrudnienie i emerytura; rodzina, kręgi społeczne w systemie wsparcia społecznego; ludzie starzy jako konsumenci.
      8. PRZEJAWY DEWIACJI I PATOLOGII SPOŁECZNEJ WŚRÓD LUDZI STARYCH - alkoholizm wśród osób starszych, przestępczość wobec ludzi starych; nadużycia wobec ludzi starych i ich zaniedbywanie, dewiacje i samobójstwa.
      9. DETERMINANTY OSAMOTNIENIA I IZOLACJI LUDZI STARYCH - spirala senilizmu; czynniki sprzyjające izolacji ludzi starych na poziomie jednostkowym według wieku, płci, miejsca zamieszkania, stanu zdrowia,czynniki sprzyjające izolacji ludzi starych na poziomie środowiskowym według wieku, płci, miejsca zamieszkania, stanu zdrowia.
      10. STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW LUDZI STARYCH - WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI - prognozy demograficzne, zdrowotne i socjalne w odniesieniu do starości;globalizacja problemów starzenia - konsekwencje dla rządów, biznesu, rodziny i jednostki, priorytety i kierunki polityki społecznej wobec starości: programy, narzędzia i instytucje w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym,samoorganizacja i samopomoc wśród ludzi starych, działalność organizacji pozarządowych adresujących swą działalność do seniorów.

CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA: Treść i układ problemowy programu zajęć służyć mają:
 • realizacji funkcji poznawczej – wskazanie miejsca gerontologii wśród innych dyscyplin naukowych – w tym w ramach socjologii; przedstawienie problematyki starzenia się i starości w wymiarze biologicznym, psychospołecznym i behawioralnym; zastosowanie pojęć i kategorii socjologicznych w opisie i wyjaśnianiu zjawisk oraz procesów związanych ze starzeniem się; określenie miejsca i roli ludzi starych w społeczeństwie oraz określenie uwarunkowań codziennego funkcjonowania seniorów oraz ich udziału w życiu społecznym.
 • przygotowaniu podstaw instrumentarium profesjonalnego na potrzeby praktyki społecznej – przekaz informacji koniecznych dla budowania specjalistycznych narzędzi pomiaru, opisu i analizy sytuacji człowieka starego w jego świecie społecznym; dostarczenie wiedzy służącej diagnozie położenia społecznego i badaniu stanu sprawności najstarszego pokolenia, wykonywanej przez specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, socjologów, pracowników socjalnych itp.
 • edukacji społecznej – wyjście poza paradygmat starości zbudowany w oparciu o wiedzę potoczną, stereotypy i mity społeczne związane ze starzeniem się i funkcjonowaniem ludzi starych, co stanowić może podstawę rozumienia nie tylko deficytów, ale przede wszystkim potencjału ludzi starszych oraz prawideł życia służących funkcjonalnej i aktywnej starości.

ZALECANA LITERATURA:

Literatura podstawowa:

 1. PROBLEMY LUDZI STARYCH, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXI, zeszyt 1/1999.

 2. Zbigniew Woźniak, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY POLITYKI SPOŁECZNEJ ADRESOWANEJ DO SENIORÓW NA TLE PROCESU GLOBALIZACJI STARZENIA SIĘ, tom materiałów pokonferencyjnych pod red. M. Ziółkowskiego, Poznań 2002.

 3. Zb. Woźniak, NAJSTARSI Z POZNAŃSKICH SENIORÓW. Jesień życia w perspektywie gerontologicznej, Poznań 1997.

 4. Zb. Woźniak, PROBLEMY STARZENIA SIĘ I STAROŚCI WYZWANIEM DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROGU III TYSIĄCLECIA., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXI, zeszyt 1/1999.

 5. L. Leońska, Z. Woźniak (red.), PROFILE STAROŚCI, , Poznań 2000.

 6. J. T Kowaleski, P. Szukalski (red.), NASZE STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO. NADZIEJE I ZAGROŻENIA, Łódź 2004.

Literatura uzupełniająca:

 1. K. Wiśniewska-Roszkowska, GERONTOLOGIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, Warszawa 1982

 2. Zych, CZŁOWIEK WOBEC STAROŚCI, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa 1995.

 3. B. Rysz-Kowalczyk, SPOŁECZNE KWESTIE STAROŚCI, Warszawa 1991.

 4. B. Synak, T. Wróblewski, POSTĘPY GERONTOLOGII, Warszawa 1988.

 5. L. Frąckiewicz, KARTA PRAW CZŁOWIEKA STAREGO, Warszawa 1985.

 6. M. Halicka, SATYSFAKCJA ŻYCIOWA LUDZI STARYCH, Białystok 2004.

 1. M. Halicka, J. Halicki (red.), ZOSTAWIĆ ŚLAD NA ZIEMI, Białystok 2006.

UWAGA!

Studenci otrzymują do skopiowania płytę CD z podstawowymi materiałami dydaktycznymi autorstwa prowadzącego zajęcia.

WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości z podstaw socjologii, socjologii zdrowia i medycyny, socjologii rodziny.
Nazwa przedmiotu: 5. Teoria i metody pracy socjalnej cz.1

KOD: 08-PCDL-TIM1

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 i 6

ROK STUDIÓW: II

SEMESTR: 3

LICZBA GODZIN wykładów:30

LICZBA GODZIN ćwiczeń: 60

NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Monika Oliwa-Ciesielska (wykład), mgr Barbara Grześkowiak, mgr Eugenia Michalska (ćwiczenia)

METODY OCENY: egzamin pisemny.

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

RODZAJ PRZEDMIOTU: obowiązkowy

POZIOM ZAJĘĆ: zaawansowany

 1. TREŚCI PRZEDMIOTU (do 1000 znaków) Paradygmat podstawowego modelu pracy socjalnej.

 2. Teoretyczne podstawy pracy socjalnej. Miejsce teorii pracy socjalnej w nauce.

 3. Założenia i zasady pracy socjalnej.

 4. Podejście eklektyczne do korzystania z teorii naukowych w praktyce.

 5. Rodzaje badań w pracy socjalnej.

 6. Praca socjalna – zawód i profesja. Współczesne dylematy w praktyce pracy socjalnej.

 7. Empowerment – jako cel pracy socjalnej.

 8. Wprowadzanie zmiany w profesjonalnym działaniu w pracy socjalnej.

 9. Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej. Profesjonalna diagnoza jako podstawa pracy różnymi metodami pracy socjalnej.

 10. Metoda indywidualnego przypadku.

 11. Metoda pracy grupowej.

 12. Kontrakt w pracy socjalnej.

 13. Rodzaje i modele interwencji kryzysowej.

 14. Terapia krótkoterminowa.

CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA (do 2000 znaków): Celem zajęć jest prezentacja zagadnień dotyczących problemów społecznych, ich istoty, skali problemów, a także metod i sposobów ich rozwiązywania w Polsce i na świecie, metodologicznych podstaw pracy socjalnej; metod i technik pracy socjalnej oraz różnych modeli interwencji socjalnej stosowanych w odniesieniu do pracy z jednostką, rodziną, grupą, środowiskiem, a także przedstawienie współczesnych koncepcji pracy socjalnej, możliwości i ograniczeń ich stosowania w praktyce pracy socjalnej w różnych warunkach społecznych.

ZALECANA LITERATURA (do 2000 znaków):

Dubois B., Miley K. K., Praca Socjalna, T 1, 2, Warszawa 1996. – Skidmore R. A., Thackeray M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998. – Oliwa-Ciesielska M., Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Poznań 2004.

Literatura uzupełniająca:

Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Warszawa 1996.

Chrapkowska-Zielińska A., Kwalifikacje i praca zawodowa pracowników socjalnych, Polityka Społeczna 8\94.

Davies M., (red.), Socjologia pracy socjalnej, Warszawa 1996.

Keplinger A., Psychospołeczny portret pracownika socjalnego, Studia Socjologiczne 1-2\

Kurczewska J. (red.), Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, IFiSPAN, Warszawa 1999.

Marzec-Holka K., Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, Bydgoszcz 1998.

Miluska J. (red.), Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia, Poznań 1998.

Rakowska J. M., Terapia krótkoterminowa, Warszawa 2000.

WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie przedmiotu Etyka, Propedeutyka pracy socjalnej
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne iconIi rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne

Ii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne iconI rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne

Ii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne iconFizjoterapia studia I stopnia studia stacjonarne III rok

Ii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne iconStudia stacjonarne I stopnia II rok

Ii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne iconFilologia polska studia II stopnia (stacjonarne), rok pierwszy (rok akad. 2011/2012)

Ii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne iconFilologia polska studia II stopnia (stacjonarne), rok pierwszy (rok akad. 2011/2012)

Ii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne iconI rok ratownictwo medyczne studia stacjonarne, pierwszego stopnia, rok akademicki 2011/2012, semestr II

Ii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne iconKierunek ekonomia rozkład zajęĆ III semestr zimowy (studia pierwszego stopnia) rok akademicki 2012/2013 (studia stacjonarne)

Ii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne iconStudia stacjonarne I stopnia Rok I, semestr 2

Ii rok pracy socjalnej I stopnia – studia stacjonarne iconI rok socjologii I stopnia – studia stacjonarne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom