Współczesne teorie socjologiczne
Pobierz 70.35 Kb.
NazwaWspółczesne teorie socjologiczne
Data konwersji30.12.2012
Rozmiar70.35 Kb.
TypDokumentacja
Wyższa Szkoła Europejska

im. ks. Józefa Tischnera

z siedzibą w Krakowie

PROGRAM PRZEDMIOTU

(SYLLABUS)


 1. Podstawowe informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Współczesne teorie socjologiczne

Prowadzący zajęcia

dr andrzej bukowski, mgr anna markwart

Wydział

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Kierunek

Socjologia

Specjalność
Stopień
Semestr (numer)
Rok Akademicki

2010/2011

Forma studiów

ZaoczneForma zajęć
Liczba godzin
Punkty ECTS

Wykład

20

9

Konwersatorium
Ćwiczenia

20

Laboratorium
Projekt
e-learning

10
 1. Założenia i cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszym orientacjami teoretycznymi w myśli socjologicznej. W ramach wykładu omówiony zostanie rozwój koncepcji i podejść w obrębie głównych tradycji badawczych: kierunku funkcjonalno-strukturalnego, interakcjonistyczno-symbolicznego, teorii konfliktu oraz paradygmatu wymiany wraz z ich najświeższymi rozwinięciami i kontynuacjami, a także podejścia i orientacje objęte zbiorczym hasłem socjologii modernizacji i ponowoczesności. Na ćwiczeniach omawiane będą najbardziej reprezentatywne dla współczesnej teorii socjologicznej teksty źródłowe.
 1. Szczegółowy program zajęć
  1. wykład (konwersatorium)

   Lp.

   Temat

   1.

   Współczesne teorie socjologiczne: wprowadzenie

   2.

   Wewnętrzna ewolucja teorii socjologicznej: rozwój podejść, pojęć, problemów

   3.

   Paradygmat systemowo-funkcjonalny

   4.

   Niklasa Luhmanna koncepcja systemu autopojetycznego

   5.

   Perspektywa interakcjonistyczno-symboliczna. Wytwarzanie i reprodukowanie życia społecznego

   6.

   Orientacja fenomenologiczna i konstruktywizm socjologiczny

   7.

   Teoria wspólnoty komunikacyjnej J. Habermasa

   8.

   Teoria strukturacji A. Giddensa

   9.

   Teoria społecznej praxis Pierre’a Bourdieu

   10.

   Teoria konfliktu: ujęcia klasyczne

   11.

   Współczesne kontynuacje teorii konfliktu: (M. Foucault, Bourdieu i Passeron, Dahrendorf).

   12.

   Paradygmat wymiany i teoria racjonalnego wyboru

   13.

   Teorie modernizacji, globalizacji i systemu światowego

   14.

   Socjologia Zygmunta Baumana

   15.

   Podsumowanie problematyki kursu: najnowsze teorie socjologiczne w analizie zjawisk i problemów współczesnego społeczeństwa polskiego.

  2. Ćwiczenia (laboratorium)

Lp.

Temat

1.

Teoria socjologiczna i współczesne społeczeństwo

2.

Teoria systemowo funkcjonalna T.Parsonsa oraz neofunkcjonalizm R.Mertona

3.

Teoria systemów autopojetycznych N.Luhmanna

4.

Interakcjonizm w socjologii

5.

Jurgena Habermasa krytyka współczesnego systemu społecznego

6.

Strukturalistyczne kontynuacje: A. Giddens i P.Bourdieu

7.

Strukturalne i poststrukturalne koncepcje konfliktu i władzy

8.

Teoria wymiany

9.

Teorie modernizacji, globalizacji i systemu światowego

10.

Społeczeństwo ponowoczesne w teorii socjologicznej: próba teoretycznej rekonstrukcji koncepcji Zygmunta Baumana

11.
12.
13.
14.
15.  1. Projekt

Opis projektu:

Nie przewidziano projektu w ramach kursu


  1. E-learning

Opis kursu e-learning

W ramach ćwiczeń – DL studenci będą proszeni o przygotowanie własnej mini-analizy wybranego problemu/zjawiska/ dotyczącego współczesnego społeczeństwa polskiego w oparciu o jedno z omawianych na zajęciach podejść teoretycznych. W szczególności nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie socjologicznych kategorii pojęciowych w opisywaniu i wyjaśnianiu wybranych zjawisk, jak również samodzielne formułowanie wniosków.
 1. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje
1. Umiejętność rozumowania analitycznego i syntetycznego:


Student i studentka potrafi samodzielnie:

- sformułować problem używając pojęć i założeń pochodzących z określonych paradygmatów i perspektyw teoretycznych

- przeprowadzić analizę określonego zjawiska społecznego wykorzystując instrumentarium pojęciowe wybranego paradygmatu

- przeprowadzić analizę krytyczną podejść i pojęć teoretycznych:

- w kontekście napięć i niespójności, występujących w obrębie paradygmatu;

- wykorzystując założenia innych paradygmatów i perspektyw teoretycznych;

- konfrontując wybrany paradygmat ze zjawiskami i problemami, których nie sposób zanalizować w oparciu o kategorie i założenia tego paradygmatu


2. Umiejętność samoorganizacji


Student i studentka potrafi:

- napisać w ciągu dwóch godzin esej na dwa podane tematy, odpowiednio planując rozkład czynności oraz zarządzając czasem w trakcie pisania eseju


3. Odpowiedzialność


Student i studentka powinien przestrzegać:

- terminów, w których odbywa się wykład

- zasad i reguł odnoszących się do sposobu zaliczenia kursu

- terminów z zakresu przygotowania samodzielnego mini-eseju w ramach modułu DL


4. Samodzielność


Student i studentka potrafi:

- dokonać samodzielnej analizy zjawisk i problemów wskazanych w tematach egzaminacyjnych, korzystając m.in. z własnoręcznie przygotowanych notatek z tekstów, omawianych na ćwiczeniach;

- przeprowadzić samodzielną analizę wybranego problemu w oparciu o jedną ze współczesnych teorii socjologicznych, w postaci mini-eseju (DL)

- krytycznie czytać i interpretować zadaną na ćwiczenia literaturę w postaci tekstów źródłowych


5. Umiejętności komunikacyjne


Student i studentka potrafi:

- umiejętnie argumentować,

- precyzyjnie wypowiadać sądy i wyrażać wątpliwości oraz zastrzeżenia wobec omawianych podejść i koncepcji teoretycznych

- odnosić się merytorycznie do sądów innych uczestników dyskusji

-posługiwać się kategoriami pojęciowymi w ramach poszczególnych orientacji teoretycznych


6. Umiejętności i kompetencje kierunkowe (specyficzne dla przedmiotu):


Znajomość pojęcia teorii w naukach społecznych oraz ewolucji teorii socjologicznej, podstawowych podejść, pojęć i problemów w teorii socjologicznej:

Znajomość wspólnych założeń paradygmatu wymiany i teorii racjonalnego wyboru oraz odmienności nurtów i podejść występujących w obrębie paradygmatu

Znajomość paradygmatu systemowo-funkcjonalnego oraz koncepcji systemu autopoietycznego Niklasa Luhmanna

Znajomość perspektywy interakcjonistyczno-symbolicznej. orientacji fenomenologicznej i konstrukcjonizmu socjologicznego

Znajomość teorii wspólnoty komunikacyjnej J. Habermasa, teorii strukturacji A. Giddensa, teorii społecznej praxis Pierre’a Bourdieu,

Znajomość klasycznych ujęć konfliktu i ich współczesnych kontynuacji, w tym koncepcji R. Dahrendorfa konfliktu poklasowego, M. Foucault koncepcji wiedzy i władzy oraz P. Bourdieu koncepcji przemocy symbolicznej

Znajomość wybranych teorii modernizacji, globalizacji i systemu światowego, w tym socjologii Zygmunta Baumana
 1. Literatura*
Literatura obowiązkowa

Literatura:


„Współczesne teorie socjologiczne”, wybór i oprac. A. Jasińska-Kania i inni, Warszawa 2006 (fragmenty)

„Elementy teorii socjologicznych”, red. W. Derczyński, A Jasińska – Kania, J. Szacki, Warszawa 1975 (fragmenty)

J. Szacki, „Historia myśli socjologicznej”, Warszawa 2002 (fragmenty)

„Socjologia. Lektury”, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005 (fragmenty).

R. Dahrendorf, „Nowoczesny konflikt społeczny”, Warszawa 1995

N.Luhmann, „Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego”, Warszawa, 1994

J.Habermas: „Aspekty racjonalności działania”, w: „Wokół teorii krytycznej J.Habermasa”, Kolegium Otryckie, Warszawa 1987

M. Foucault, „Nadzorować i karać”, Warszawa 1993

R. K. Merton, „Teorie socjologiczne średniego zasięgu”, w: „Teoria socjologiczna i struktura społeczna”, Warszawa 1982

A. Giddens, „Zasady metody socjologicznej”, Warszawa 2001

U. Beck, „Społeczeństwo ryzyka”, Warszawa 2002

„Postmodernizm. Antologia przekładów”, red. Ryszard Nycz, Kraków 1996

J. Turner, „Struktura teorii socjologicznych”, Warszawa 2006

„Współczesne teorie wymiany społecznej”, red. J. Szmatka, M Kempny ,Warszawa 1992

A. Giddens, „Socjologia”, Warszawa 2004

P. Sztompka, „Socjologia”, Kraków 2002 (fragmenty)


Literatura zadana na ćwiczenia:


I. Teoria socjologiczna i współczesne społeczeństwo

 • S.Seidman, Koniec teorii socjologicznej: ponowoczesna nadzieja, [w:] Współczesne Teorie Socjologiczne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006, s.44-55

 • J.C.Alexander, Zasadność teorii socjologicznej: dlaczego końca nie widać, [w:] Współczesne Teorie…op.cit., s. 56-63


II. Teoria systemowo funkcjonalna T.Parsonsa oraz neofunkcjonalizm R.Mertona

 • T. Parsons, Pewne podstawowe źródła i wzory agresji w strukturze społecznej zachodniego świata, [w:] Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1972, s. 372-407.

 • R. K. Merton, Struktura społeczna i anomia, [w:] Socjologia. Lektury. P. Sztompka, M. Kucia (red.), Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 583-596.


III. Teoria systemów autopojetycznych N.Luhmanna

 • G. Skąpska, Wstęp do: N. Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, PWN, Warszawa 1994, s. 7-18.

 • N.Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, op.cit., s.30-77

 • K.Gadowska, Zjawisko klientelizmu polityczno-gospodarczego, UJ, s. 19-36, 179-200


IV. Interakcjonizm w socjologii

 • H.Blumer, Implikacje socjologicznej myśli George’a Herberta Meada, , [w:] Współczesne Teorie… op.cit.s. 262-271

 • A. Schutz, Światły obywatel. Esej o społecznym zróżnicowaniu wiedzy, tłum.. D. Lachowska. "Literatura na świecie" 1985, nr. 2., s.269-284

 • E.Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 47-105.


V. J. Habermasa krytyka współczesnego systemu społecznego

 • J.Habermas, Aspekty racjonalności działania, [w:] Wokół teorii krytycznej J.Habermasa, Kolegium Otryckie, Warszawa 1987, s. 109-139.

 • J.Habermas, Tendencje kryzysowe w rozwiniętym kapitalizmie, [w:] Współczesne Teorie… op.cit. s. 975-984

 • J. Habermas: Pojęcie działania komunikacyjnego, [w:] Kultura i społeczeństwo, 1986, nr 3.

VI. Strukturalistyczne kontynuacje: A. Giddens i P.Bourdieu

 • A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, [w:] Współczesne Teorie…, op.cit. , s. 663-686.

 • P. Bourdieu, L. Wacquant: Logika pól, [w:] Współczesne Teorie… op.cit. s. 651-662.

 • W. H. Sewell, Teoria struktury: dwoistość, podmiotowość sprawcza a transformacja, [w:] Współczesne Teorie Socjologiczne (t. II), Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006, s. 700-722.


VII. Strukturalne i poststrukturalne koncepcje konfliktu i władzy

 • R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 224-260.

 • M. Foucault, Panoptyzm, [w:] Nadzorować i karać, W-wa 1993, s. 235-272.

 • M. Foucault, Trzy typy władzy, [w:] Współczesne Teorie Socjologiczne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006, s. 512-536.


VIII. Teoria wymiany

 • G. Homans, Podstawowe procesy społeczne, [w:] Współczesne Teorie Socjologiczne, op.cit., s. 72 – 81.

 • P. Blau, Wymiana społeczna [w:] Współczesne Teorie Socjologiczne, op.cit., s. 82 – 92

 • J. Coleman, Podstawy teorii decyzji zbiorowych, [w:] Współczesne teorie wymiany społecznej, red. J. Szmatka, M. Kempny, Warszawa 1992, s. 343-366.


IX. Teorie modernizacji, globalizacji i systemu światowego

 • J. Urry, „Społeczeństwa i wymiar globalny, [w:] Socjologia. Lektury. P. Sztompka, M. Kucia (red.), Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 697 – 707.

 • J. Baudrillard, Precesja symulakrów, [w:] R. Nycz (red.), Baran i Suszczyński, Kraków 1996, s. 175-189.

 • I. Wallerstein, Nowoczesny system-świat, [w:] Współczesne Teorie Socjologiczne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006, s. 747 – 753.


X. Społeczeństwo ponowoczesne w teorii socjologicznej: próba teoretycznej rekonstrukcji koncepcji Zygmunta Baumana

 • Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 7-41 i 41-84.

 • Z. Bauman, Kultura jako spółdzielnia spożywców, [w:] tegoż autora Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000, s. 181 – 199.

Literatura uzupełniająca

j.w.


*zgodnie z wymogami Państwowej Komisji Akredytacyjnej, podanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej jest obligatoryjne


 1. Kryteria i forma zaliczenia zajęćWykład/Konwersatorium:


Zaliczenie 1,5 godzinnego egzaminu pisemnego (1 pytanie, sprawdzające umiejętność aplikacji teorii w oparciu o opis wybranego zagadnienia lub problemu współczesnego społeczeństwa polskiego)


Na ocenę końcową z przedmiotu składa średnia arytmetyczna z oceny z ćwiczeń (w tym ocena z DL) oraz oceny z egzaminu pisemnego w proporcjach 50 / 50.
Ćwiczenia/Laboratorium:


Warunki zaliczenia ćwiczeń:

1) obecności (max 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)

2) znajomość zadanych lektur i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

3) mini-esej (DL)

4) zaliczenie dwóch kolokwiów w trakcie semestru


Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń, ocena z DL oraz ocena z egzaminu pisemnego.
Projekt/E-learning:

Zaliczenie modułu DL w formie podanej przez prowadzącego (w ramach zaliczenia z ćwiczeń)


.......................................................................................................................................................................................................

Prowadzący zajęcia

Kierownik Katedry (Zakładu)

Dziekan
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Współczesne teorie socjologiczne iconWspóŁczesne teorie socjologiczne

Współczesne teorie socjologiczne iconWspóŁczesne teorie socjologiczne

Współczesne teorie socjologiczne iconWspóŁczesne teorie socjologiczne

Współczesne teorie socjologiczne iconWspóŁczesne teorie socjologiczne

Współczesne teorie socjologiczne iconWspóŁczesne teorie socjologiczne

Współczesne teorie socjologiczne iconDr Andrzej Bukowski Współczesne Teorie Socjologiczne: wprowadzenie do kursu

Współczesne teorie socjologiczne iconDr Andrzej Bukowski Współczesne Teorie Socjologiczne: wprowadzenie do kursu

Współczesne teorie socjologiczne iconWspóŁczesne teorie socjologiczne contemporary sociological theories status przedmiotu

Współczesne teorie socjologiczne iconSocjologia ogólna „Współczesne teorie socjologiczne: funkcionalizm I teoria konfliktu, cześć 1

Współczesne teorie socjologiczne iconKlasyczne teorie socjologiczne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom