Regulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium
Pobierz 394.95 Kb.
NazwaRegulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium
strona7/10
Data konwersji30.12.2012
Rozmiar394.95 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Zakres czynności – specjalisty/starszego specjalisty

ds. ekonomicznychSpecjalista ds. ekonomicznych podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

Do zadań specjalisty/ starszego specjalisty ds. ekonomicznych należy w szczególności:

1. Prowadzenie kasy głównej sanatorium zgodnie z obowiązującymi przepisami;-przyjmowanie wpłat do kwitariusza przychodowego,


-rozliczanie inkasentów (portierzy, laboratorium, poradnia) z przyjmowanej przez nich gotówki,


-przyjmowanie i odprowadzanie gotówki z banku i do banku,


-wystawianie czeków gotówkowych,


-prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,


-sporządzanie raportów kasowych.


2.Opisywanie, dekretowanie, sprawdzanie pod względem formalnym

i rachunkowym dokumentów księgowych oraz przedkładanie ich do podpisu

Dyrektorowi, Głównemu Księgowemu, Kierownikom poszczególnych komórek

organizacyjnych.


3.Prowadzenie komputerowo bieżącej ewidencji syntetycznej (Dziennik Główna).


4.Prowadzenie analityki kont rozrachunków kont: 201, 225, 229, 240 i terminowe

ich rozliczanie i uzgadnianie z Dziennikiem Główna.


5.Przekazywanie sprawozdań i informacji pocztą elektroniczną na polecenie

Głównego Księgowego.


6. Sporządzanie zestawień obrotów i sald.


7. Dokonywanie przelewów bankowych za faktury od dostawców.


8.Prowadzenie i rozliczanie kosztów zespołu konta 5.


9.Prowadzenie ewidencji środków trwałych do konta 011 oraz konto 013 w

książkach inwentarzowych.


10.Prowadzenie ewidencji odpisów umorzeniowych środków trwałych w książce

inwentarzowej oraz dokonywanie co kwartał odpisów amortyzacyjnych.


11.Sporządzanie protokołów kasacji przedmiotów i środków trwałych.


12.Sporządzanie protokołów z rozliczenia inwentaryzacji.


13.Uczestniczenie na polecenie zwierzchnika w pracach inwentaryzacyjnych i

kasacyjnych.


14.Uczestniczenie w komisji przetargowej, sporządzanie specyfikacji.


15.Segregowanie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentów wg. Potrzeb.


16.Pełnienie zastępstw urlopowych i chorobowych wg potrzeb.


17.Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie Dyrektora i

Głównego Księgowego.


18.Przestrzegać przepisy BHP i p. poż., Regulaminu Porządkowego i Pracy oraz

terminowo wykonywać badania profilaktyczne.


§ 55


VII. Regulamin Działu Administracyjno- Gospodarczego


W Dziale Administracyjno-Gospodarczym pracują referenci administracji, którzy podlegają bezpośrednio Kierownikowi Działu Administracyjno – Gospodarczego.


Do zadań Działu Administracyjno- Gospodarczego należy:


1.Organizowanie i dokumentowanie postępowań o zamówieniach

publicznych.


2.Utrzymywanie w nieprzerwanym i pewnym ruchu maszyn, urządzeń,

sprzętu i instalacji poprzez organizowanie prawidłowej eksploatacji i obsługi.


3. Prowadzenie i rozliczanie czasu pracy portierów.


4. Prowadzenie dokumentacji napraw sprzętu medycznego, gospodarczego
i usług transportowych.


5. Prowadzenie dokumentacji kontroli i zaleceń sanepidu z zakresu techniczno –

remontowego.


6. Rejestracja pism, przesyłek, dzienników ustaw oraz innych pism urzędowych.


7.Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów technicznych,

dotyczących remontów, rozbudowy, przebudowy i adaptacji budynków.


8.Prowadzenia spraw związanych z terminowym zaopatrzeniem Sanatorium
i Poradni w artykuły gospodarcze, techniczne, sprzęt medyczny zgodnie z

katalogiem sprzętu medycznego wraz z zabezpieczeniem przewozu.


9. Prowadzenie gospodarki wodno- ściekowej.


10.Nadzór nad użytkowaniem nośników energii i wody.


11.Realizacja poleceń władz zwierzchnich w zakresie gospodarki paliwowo –

energetycznej, wodno – ściekowej i sanitarnej oraz Urzędu Dozoru

Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy i innych.


12.Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie

utrzymania właściwego stanu sanitarno – higienicznego, realizacji zadań

związanych z poprawą warunków BHP, utrzymania w stałej gotowości

ruchowej i na właściwym poziomie ekonomicznym i technicznym urządzeń

zaplecza gospodarczego, aparatury i sprzętu medycznego.


13.Nadzór nad wykonywaniem prac i przedsięwzięć związanych
z modernizacją parku maszynowego.


14.Planowanie, organizowanie wykonawstwa i wykonywanie zabiegów

konserwacyjnych i remontowych obiektów mechanicznych
i energetycznych oraz obiektów budowlanych.


15.Gospodarka materiałami technicznymi na cele remontowe i konserwacji.


16.Gospodarka częściami zamiennymi, planowanie zaopatrzenia w części

zamienne.


17.Planowanie zapotrzebowania i prowadzenie gospodarki paliwami

energetycznymi.


18.Zabezpieczenie nadzoru nad aparaturą kontrolno – pomiarową.


19.Organizowanie należytej eksploatacji wszystkich urządzeń energetycznych,

opracowywanie, aktualizowanie i nadzór nad przestrzeganiem instrukcji

ruchowych, zapewnienie warunków umożliwiających przestrzeganie

technicznych przepisów eksploatacyjnych.


20.Ustalanie terminów remontów energetycznych i określanie wykonawców:
w przypadku wykonywania remontów we własnym zakresie organizowanie

prac i określanie potrzeb materiałowych, w przypadku zlecenia remontu na

zewnątrz ustalenie danych do zawarcia umowy z wykonawcą.


21. Organizowanie i nadzorowanie przebiegu remontów, kontrola ich

wykonania ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP i p.poż.


22.Utrzymywanie aktualnej ewidencji urządzeń energetycznych ich

dokumentacji technicznej i remontowej w tym dokumentacji urządzeń

podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego.


23.Realizacja zaleceń władz zwierzchnich w zakresie gospodarki paliwowo –

energetycznej, wodno – ściekowej i sanitarnej oraz Urzędu Dozoru

Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy i innych.


24.Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie

utrzymania właściwego stanu sanitarno – higienicznego, realizacji zadań

związanych z poprawą warunków BHP, utrzymania w stałej gotowości

ruchowej i na właściwym poziomie ekonomicznym i technicznym urządzeń

zaplecza gospodarczego, aparatury i sprzętu medycznego.


30.Uczestniczenie w wykonawstwie prac i przedsięwzięć związanych z

modernizacją parku maszynowego.


§ 56

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Regulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium iconRegulamin porządkowy samodzielnego publicznego

Regulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium iconRegulamin Porządkowy Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego

Regulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium iconRegulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Regulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium iconR egulamin porządkowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w nałĘczowie

Regulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium iconRegulamin Organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego

Regulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium iconRegulamin pracy samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Regulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium iconStatut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn

Regulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium iconStatut samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Regulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium iconDane adresowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Medycznej

Regulamin porządkowy samodzielnego Publicznego Sanatorium iconUdzielanie świadczeń regulamin porządkowy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom