Uniwersytet Zielonogórski
Pobierz 132.25 Kb.
NazwaUniwersytet Zielonogórski
Data konwersji31.12.2012
Rozmiar132.25 Kb.
TypDokumentacja


Uniwersytet Zielonogórski


65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50

tel. centrala 0683282000

Rektorat – tel. 0683282202

fax 0683270735

e-mail: Rektor@uz.zgora.pl

www.uz.zgora.pl

Rektor

prof. dr hab. Czesław Osękowski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Prorektor ds. Rozwoju

prof. UZ dr hab.
Krzysztof Urbanowski

Prorektor ds.
Jakości Kształcenia


prof. UZ dr hab.
Wielisława Osmańska-Furmanek

Prorektor ds. Studenckich

prof. UZ dr hab. Longin Rybiński

Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął swą działalność 1 września 2001 roku na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku. Uniwersytet powstał w wyniku połą­cze­nia Politechniki Zielonogórskiej, utworzonej w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska i przekształconej w 1996 roku w Politechnikę Zielonogórską i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, utworzonej w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska i przekształconej w 1973 roku w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

Uniwersytet Zielonogórski zatrudnia 1039 nauczycieli akademickich, w tym z ty­tułem naukowym profesora – 58, doktorów habilitowanych – 160, dok­torów – 437.

Na uczelni studiuje 18 341 studentów, z czego 11 162 na studiach stacjo­nar­nych i 7 179 na studiach niestacjonarnych.

Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, historia, pedagogika; doktora nauk fizycznych w dyscyplinach: astronomia, fizyka; doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka; doktora nauk technicznych w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, informatyka, inżynieria środowiska. Ponadto UZ posiada prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilito­wanego nauk humanistycznych w zakresie historii, stopnia naukowego doktora habilito­wanego nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, stopnia naukowego doktora habilito­wanego nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Aktualnie w Uniwersytecie Zielonogórskim funkcjonują Rady Szkoły – organy doradcze Wydziałów.

Rada Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych:

 • Wydział Artystyczny,

 • Wydział Humanistyczny,

 • Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych.

Rada Szkoły Nauk Ścisłych i Ekonomicznych:

 • Wydział Fizyki i Astronomii,

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

 • Wydział Zarządzania.

Rada Szkoły Nauk Technicznych:

 • Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,

 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,

 • Wydział Mechaniczny.

Jednostki międzywydziałowe to: Studium Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka Uniwersytecka, Centrum Komputerowe, Centrum Kształcenia Pedagogicznego, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Centrum Informacji i Promocji, Akademickie Radio Index, Oficyna Wydawnicza, Poradnia Młodzieżowa oraz Ośrodek Jeździecki.

Uniwersytet Zielonogórski jest stroną w 77 międzynarodowych umowach umożliwiających wymianę studentów i kadry dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych, w tym w 50 umowach w ramach międzynarodowego programu Socrates/Erasmus. Należy do międzynarodowej organizacji European University Association. Uczelnia posiada System Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP) z dostępem do bazy danych poprzez sieć Internet oraz prowadzi Zielonogórską Bibliotekę Cyfrową (ZBC), udostępniającą w postaci elektronicznej publikacje naukowe, zbiory sztuki, materiały regionalne, dyplomy oraz inne dokumenty z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Wydział Artystyczny

65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 10

tel. 0683282975

fax 0683282974

e-mail: dziekanat@wa.uz.zgora.pl

Władze:

Dziekan – prof. UZ dr hab. Andrzej Tuchowski

Prodziekan – I st. kwalif. art. Leszek Krutulski

Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej
65-462 Zielona Góra, ul. Energetyków 2, tel. 0683287854

Dyrektor – prof. UZ II st. kwalif. art. Juliusz Karcz


Instytut Sztuk Pięknych, 65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 10, tel. 0683282965

Dyrektor – prof. zw. Jan Gawron


Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej
65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 10, tel. 0683282967

Kierownik – dr hab. Paulina Komorowska-Birger


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW


Kierunek

studiów

Liczba

Studentów

System

i rodzaj studiów

Specjalność

Architektura wnętrz210

s. I, ns. I

 • projektowanie wnętrz

 • projektowanie ogrodów

 • projektowanie wystaw i widowisk

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej


115s. M, s. I, s. II,
ns. I, ns. M

 • muzykoterapia

–animacja kultury muzycznej
z mar­ke­tingiem

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


120

s. M, s.I


 • marketing sztuki


Grafika89


s.I, ns.I

 • grafika warsztatowa

 • projektowanie graficzne

 • fotografia

Jazz i muzyka
estradowa


44


s.I, ns.I

 • wokalistyka

 • instrumentalistyka

 • kompozycja i aranżacja


Malarstwo162


s. M, s. I,
ns. I, ns. II

 • malarstwo sztalugowe

 • malarstwo w architekturze i urbanistyce

 • fotografia

 • projektowanie ogrodów

Studia podyplomowe:

– edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


Wydział Humanistyczny


65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69

tel./fax 0683283279

tel. 0683283238

e-mail: dziekanat@wh.uz.zgora.pl

Władze:

Dziekan – prof. UZ dr hab. Wojciech Strzyżewski

Prodziekani – prof. UZ dr hab. Sławomir Kufel

dr Mirosław Świt


Instytut Filologii Polskiej
65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69, tel. 0683284701

Dyrektor – prof. UZ dr hab. Marian SinicaInstytut Neofilologii
65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, tel. 0683283150

Dyrektor – prof. UZ dr hab. Andrzej Ksenicz


Instytut Filologii Germańskiej
65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, tel. 0683283145

Dyrektor – dr Paweł Zimniak


Instytut Filozofii
65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, tel. 0683283120

Dyrektor – prof. UZ dr hab. Lilianna Kiejzik


Instytut Historii
65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69, tel. 0683283272

Dyrektor - prof. UZ dr hab. Dariusz Dolański


Instytut Politologii

65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69, tel. 0683284773

Dyrektor – prof. UZ dr hab. Bernadetta Nitschke


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW

kierunek akredytacyjny: filozofia


Kierunek

studiów

Liczba

Studentów

System

i rodzaj studiów

Specjalność


Filologia


1179

s. I s II, s. M,

ns. I, ns. II ns M


 • filologia germańska

 • filologia rosyjska

 • filologia angielska

 • filologia romańska

Filologia polska

862

s I, s II s. M,
ns. M, ns I ns. II

 • nauczycielska

 • edytorstwo

 • komunikacja medialna

Filozofia

240

s. I, s. II, s. M, ns. I

ns II

 • nauczycielska

 • filozofia ogólna

 • filozofia teoretyczna

 • komunikacja i współdziałanie społeczne

Politologia

1137

s I s. II, s. M,

ns I ns. II, ns. M

 • integracja europejska

 • ustrojoznawstwo

 • marketing polityczny

Historia

867


s I s II s. M, ns. II,
ns I ns. M

 • nauczycielska

 • stosunki transgraniczne

 • zarządzanie dokumentacją i informacją

Historia – studia doktoranckie

32

s. D
Wykaz studiów podyplomowych:

 • filologia polska dla absolwentów innych kierunków

 • historia

 • logopedia z emisją i higieną głosu

 • studium dziennikarstwa i komunikacji medialnej

 • etyka

 • filozofia z wiedzą o kulturze

 • filozofia z etyką

 • translatoryka i sprawności językowe w nowym systemie edukacyjnym

 • zarządzanie ochroną informacji niejawnych

 • zarządzanie środkami bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego

 • zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce w dobie integracji europejskiejWydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69

tel. 0683283236

fax 0683283236

e-mail: sekretariat@wnps.uz.zgora.pl


Władze:

Dziekan – prof. UZ dr hab. Zbigniew Izdebski

Prodziekani – prof. UZ. dr hab. Ryszard Asienkiewicz

dr Ewa Narkiewicz-Niedbalec


Instytut Pedagogiki i Psychologii
65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69, tel. 0683283256

Dyrektor – prof. dr hab. Krystyna Ferenz


Instytut Pedagogiki Społecznej
65-462 Zielona Góra, ul. Energetyków 2, tel. 0683287301

Dyrektor – prof. UZ dr hab. Paweł Karpińczyk


Instytut Socjologii
65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 65, tel. 0683283110

Dyrektor – dr Maria Zielińska


Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69, tel. 0683283191

Kierownik – prof. UZ dr hab. Marek Furmanek


Katedra Wychowania Fizycznego
65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69, tel. 0683287835

Kierownik – prof. UZ. dr hab. Józef Tatarczuk


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW


Kierunek

studiów

Liczba

studentów

System

i rodzaj studiów

SpecjalnośćPedagogika3.551s I,

s M

ns I

ns II
ns M


specjalność wybierana po II roku:

– edukacja wczesnoszkolna i przed­­­szkol­na

– praca socjalna

– animacja kultury i sportu

– resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym

– edukacja medialna i informatyczna

– opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego

specjalności w trakcie wygaszania:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 • organizacja życia szkoły i praca opiekuńczo-wychowawcza

 • pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
  i terapia pedagogiczna

 • animacja kultury

 • poradnictwo

 • resocjalizacja i profilaktyka osób niedostosowanych społecznie

 • rewalidacja osób chorych i niepełnosprawnych

 • opieka i pomoc środowiskowa

 • pedagogika ogólna

Socjologia

697

s I
s M

ns I

ns II

ns M

Wykaz studiów podyplomowych:

 • arteterapia

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami fizjoterapii

 • muzykoterapia w edukacji

 • oligofrenopedagogika

 • organizacja i kierowanie instytucjami pomocy społecznej

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • poradnictwo i pomoc psychologiczna

 • resocjalizacja

 • socjoterapia

 • wychowanie fizyczneWydział Fizyki i Astronomii65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 4a

tel. 0683282878

fax 0683282880

e-mail: dziekanat@wfa.uz.zgora.pl


Władze:

Dziekan – prof. UZ dr hab. Anatol Nowicki

Prodziekan – prof. UZ dr hab. Stanisław Kasperczuk


Instytut Astronomii, 65-265 Zielona Góra, ul. Lubuska 2, tel. 0683287360

Dyrektor – prof. dr hab. Janusz Gil


Instytut Fizyki, 65-246 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 4a, tel. 0683282919

Dyrektor – prof. dr hab. Piotr Rozmej


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW

 

Kierunek

Studiów

Liczba

studentów

System

i rodzaj studiów

Specjalność

Astronomia

11

s.I


 

Astronomia

55

s.M


- astrofizyka komputerowa

Fizyka

12

s.I


 

Fizyka

92

s.M

- fizyka komputerowa

- fizyka teoretyczna

Fizyka

12

s.II


- komputery w pomiarach fizycznych

Fizyka i astronomia

5

s.III

 

Fizyka

techniczna

13

stacjonarne zawodowe

- komputery w pomiarach fizycznych

 
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 4a

tel. 0683282802

fax 0683282801

e-mail: sekretariat@wmie.uz.zgora.pl


Władze:

Dziekan – dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ

Prodziekani – dr Jacek Bojarski

– prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja

dr Alina Szelecka


Zakład Analizy Matematycznej

Kierownik – prof. dr hab. Marian Nowak


Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb

Kierownik dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZZakład Geometrii

Kierownik – dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ


Zakład Matematyki Dyskretnej, Algebry i Informatyki

Kierownik – prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki


Zakład Matematyki Przemysłowej

Kierownik – prof. dr hab. Wojciech Okrasiński


Zakład Równań Funkcyjnych

Kierownik – dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ


Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii

Kierownik – prof. dr hab. Roman Zmyślony


Zakład Teorii i Metod Optymalizacji

Kierownik –dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ


Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Procesów Stochastycznych

Kierownik – dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. UZZakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych

Kierownik – prof. dr hab. Michał KisielewiczWYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW

 

Kierunek

studiów

Liczba

studentów

Forma

i rodzaj studiów

Specjalność

Matematyka

549

s. - I, M

 

 

 

 

 

 

 

ns. - I, M

 

– informatyka matematyczna,

– matematyka przemysłowa,

– matematyka z informatyką w ekonomii,

– matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach

– nauczycielska-matematyka i informatyka

 

 

– matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach

– nauczycielska-matematyka i informatyka

Informatyka i ekonometria

402

s. - I, M
ns. – M, Z

 

– ekonometria menedżerska

– statystyka i ekonometria

– systemy informacyjne

 

STUDIA DOKTORANCKIE

 

Dziedzina/

Dyscyplina

Liczba studentów

Forma i rodzaj studiów

Nauki matematyczne/ Matematyka

11

s. - D

 Studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki zostały utworzone, jednak ze względu na brak chętnych w roku akademickim 2006/2007 nie zostały uruchomione.


Wydział Ekonomii i Zarządzania


65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50

tel. 068 3282550

fax 068 3282554

e-mail: sekretariat@wez.uz.zgora.pl


Władze:

Dziekan – prof. UZ dr hab. inż. Daniel Fic

Prodziekan ds. Nauki – prof. UZ dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Prodziekan ds. Studenckich – dr inż. Joanna Zarębska

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia – dr Joanna Wyrwa


Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji

Kierownik - prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz


Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej

Kierownik – prof. UZ dr hab. Paul Dieter Kluge


Zakład Makroekonomii i Finansów

Kierownik – prof. UZ dr hab. Mieczysław Dudek


Zakład Marketingu

Kierownik – prof. UZ dr hab. Józef Kochanowski


Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych

Kierownik – prof. dr hab. Lesław Koćwin


Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej 

Kierownik – prof. UZ dr hab. inż. Maria Fic


Zakład Zarządzania Administracją Publiczną 

Kierownik – dr hab.Bogdan Ślusarz


Zakład Psychologii Zarządzania

Kierownik – prof. UZ dr hab. Tatiana Rongińska


Zakład Zarządzania Strategicznego

Kierownik – prof. UZ dr hab. inż. Daniel Fic

Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Kierownik – prof. UZ dr hab. inż. Magdalena Graczyk


Zakład Komunikacji Wizualnej

Kierownik – dr hab. Ilona Politowicz


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW


Kierunek

studiów

Liczba

Studentów

System

i rodzaj studiów

Specjalność

Zarządzanie
i marketing

1651

s. I, s.II, s. M.,
ns. I, ns. II,
ns. M

– europejskie stosunki gospodarcze

– zarządzanie wiedzą

– zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

– rozwój i zarządzanie w gospodarce globalnej,

– controlling w zintegrowanych systemach zarządzania

– inżynieria finansowa w bankowości

Ekonomia

65

s. I, ns. I

– brakWydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji


65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50

tel. 0683282513

fax 0683254615

e-mail: dziekanat@weit.uz.zgora.pl


Władze:

Dziekan – dr hab. inż.Andrzej Pieczyński, prof. UZ

Prodziekani – dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof.. UZ

– dr inż. Zbigniew Skowroński


Instytut Informatyki i Elektroniki
65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50, tel. 0683282421

Dyrektor – prof. dr hab. inż. Marian Adamski


Instytut Inżynierii Elektrycznej
65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50, tel. 0683282538

Dyrektor – dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ


Instytut Metrologii Elektrycznej

65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50, tel. 0683282222

Dyrektor –dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ


Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50, tel. 0683282422

Dyrektor – prof. dr hab. inż. Józef Korbicz


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW

Kierunek

studiów

Liczba

Studentów

System

i rodzaj studiów

Specjalność

Elektronika i telekomunikacja


283

s. I, ns. I

– aparatura elektroniczna

– elektronika przemysłowa

– teleinformatykaElektrotechnika
230s. M,

ns. I, ns. II– cyfrowe systemy pomiarowe

– elektroenergetyka i energoelektronika

– inżynieria systemów mikrokomputerowych

– komputerowe systemy sterowania

– cyfrowe systemy pomiarowe


Informatyka


701

s. I, s. II, s. M, ns. I, ns. II

– inżynieria komputerowa

– inżynieria oprogramowania

– przemysłowe systemy informatyczne

Informatyka i elektrotechnika

41

s. D

Studia podyplomowe:


 • Techniki internetowe i sieci komputerowe

 • Zarządzanie informacją

 • Zarządzanie informacja w przedsiębiorstwie

 • Informatyka w procesach edukacyjnych i technice

 • Jakość przetwarzania energii elektrycznej

 • Komputerowe metody projektowania w elektronice i elektrotechnice

 • Komputerowe systemy sterowania w przemyśle

 • Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów w układach elektroniki przemysłowej

 • Pedagogiczno-informatyczne podyplomowe studia nauczycielskie

 • Technologie informatyczne

 • Technologie internetowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 • Zarządzanie systemami energetycznymi


Studia doktoranckie:

w dyscyplinie Informatyka i Elektrotechnika

Kierownik – prof. UZ dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz


65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50, tel. 0683282373


Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska


65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 2

tel. 0683282639

fax 0683247291

e-mail: Sekretariat@wils.uz.zgora.pl; dziekanat@wils.uz.zgora.pl

Władze:

Dziekan – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Prodziekani – prof. UZ dr hab. Beata Gabryś

– dr inż. Marek Talaga


Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska
65-516 Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 1, tel.0683287323

Dyrektor – prof. UZ dr hab. Leszek Jerzak


Instytut Budownictwa
65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 2, tel. 0683282416

Dyrektor – prof. UZ dr hab. inż. Mieczysław Kuczma


Instytut Inżynierii Środowiska
65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 15, tel. 0683282637

Dyrektor –prof. UZ dr hab. inż. Andrzej Jędrczak


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW


Kierunek

studiów

Liczba

studentów

System

i rodzaj studiów

Specjalność


Budownictwo


768s.I s. II, s. M,

ns. I, ns. II


 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • technologia i organizacja
  budownictwa

 • renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • drogi i mostyInżynieria
środowiska573

s.I, s. II, s. M,

ns. I, ns. II

 • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • systemy ochrony środowiska

 • urządzenia sanitarne

Ochrona
środowiska


Biologia504


66

s. I ,s. II, s. M,

ns. I, ns. II


s.I

n.I

 • biotechnologia molekularna

 • ochrona przyrody

– kształtowanie terenów zieleni

Studia podyplomowe: Higiena Zdrowia i Zdrowie Środowiskowe.

Studia doktoranckie: na kierunki Inżynieria Środowiska.

Wydział Mechaniczny65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 4

tel. 0683282514

fax 0683282620

e-mail: Dziekanat@wm.uz.zgora.pl


Władze:

Dziekan – prof. UZ dr hab. inż. Edward Kowal

Prodziekani – prof. UZ dr hab. inż. Adam W. Bydałek

– dr Maria Suska

Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
65-516 Zielona Góra, ul. prof. Szafrana 4 tel.0683282617

Dyrektor – dr inż. Robert Barski


Instytut Edukacji Techniczo-Informatycznej
65-762 Zielona Góra, ul. prof. Szafrana 4, tel. 0683284746

Dyrektor – prof. UZ dr hab. Bogusław Pietrulewicz


Instytut Informatyki i Zarządzanie Produkcją
65-516 Zielona Góra, ul. prof. Szafrana 4, tel. 0683282273

Dyrektor – prof. UZ dr hab. inż. Roman Stryjski


WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW


Kierunek

Studiów

Liczba

studentów

System

i rodzaj studiów

Specjalność


Mechanika i budowa maszyn


654
s. I, s. M,

ns. I, ns. II


 • automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

 • konstrukcja i eksploatacja pojazdów

 • eksploatacja maszyn

 • technologia maszyn

konstrukcyjno-menedżerska


Edukacja techniczno-informatyczna


920


s. I, s. II, s. M,
ns. I, ns. II, ns. M

 • inżynieria środowiska pracy

 • doradztwo zawodowe i przedsię­bior­­ czość

 • ergonomia w gospodarce

 • alternatywne źródła energii

 • mechaniczna obróbka drewna

 • zastosowanie technik komputerowych


Zarządzanie
i inżynieria produkcji


812


s.I, s. M,
ns. I, ns. II

 • inży­nie­r­ia jakości

 • zarządzanie produkcją i usługami

 • informatyczne technologie zarządza­ nia logistycznego

Wykaz studiów podyplomowych:

– informatyka dla nauczycieli

– doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

– bezpieczeństwo i higiena pracy


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Uniwersytet Zielonogórski iconUniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski iconUniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski iconUniwersytet zielonogórski wydział Humanistyczny

Uniwersytet Zielonogórski iconUniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny

Uniwersytet Zielonogórski iconUniwersytet zielonogórski wydział mechaniczny

Uniwersytet Zielonogórski iconUniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny

Uniwersytet Zielonogórski iconUniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii I Zarządzania

Uniwersytet Zielonogórski iconIwona korcz Uniwersytet Zielonogórski mobbing w pracy

Uniwersytet Zielonogórski iconCentrum Przedsiębiorczości I Transferu Technologii, Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski iconUniwersytet Zielonogórski Wydział Inżynierii Lądowej I Środowiska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom