Galicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców
Pobierz 46.49 Kb.
NazwaGalicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców
Data konwersji31.12.2012
Rozmiar46.49 Kb.
TypWymagania
 

GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI


Nauczycieli akademickich/ Wykładowców

do prowadzenia zajęć  pozalekcyjnych i kursów w ramach projektu:


Na drodze do poznawania świata i kariery

zawodowej. Program rozwojowy Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie”

Do przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatowej wspomaganej prezentacją slajdów:

 1. Metody nauczania” – 6 spotkań x 26 osób x 4 godziny

 2. Ocenianie” – 2 spotkania x 26 osób x 4 godziny

 3. Kreatywność i komunikacja interpersonalna „ – 2 spotkania x 26 osób x 4h

 4. Wykorzystanie komputera w szkole” 6 szkoleń x 26 osób x 8 godzin.

(Przeprowadzenie szkolenia w formie laboratorium komputerowego)

Warunki zatrudnienia: zadanie nr 1, 2, 3.


 • wykształcenie wyższe pedagogiczne lub wyższe psychologiczne,

 • udokumentowane 5 letnie doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych,

 • nauczyciel akademicki z pedagogiki lub pokrewnych przedmiotów w ramach nauk społecznych.

 • certyfikat Prince 2 Foundation lub wyższe,

 • certyfikat IPMA D lub wyższe,

 • doświadczenie w realizacji projektów w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał jako Koordynator / Kierownik Projektu lub inny personel.

Warunki zatrudnienia: zadanie nr 4

 • wykształcenie wyższe Informatyczne,

 • udokumentowane 5 letnie doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych,

 • nauczyciel akademicki z informatyki lub przedmiotów pokrewnychPilnie zatrudni

Nauczycieli akademickich

do prowadzenia zajęć  wyrównawczych, pozalekcyjnych i kursów w ramach projektów:


I „INŻYNIER INFORMATYK – NIEZASTĄPIONY PRACOWNIK W NOWOCZESNYM PRZEMYŚLE”


Pilnie zatrudnimy:

MATEMATYKÓW, FIZYKÓW, INFORMATYKÓW

do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych w formie wykładów dla studentów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej.

Wymagania dotyczące osoby prowadzącej zajęcia:

 • stopień naukowy co najmniej doktora o specjalności matematyka lub fizyka lub informatyka,

 • posiada doświadczenie polegające na przeprowadzeniu wykładów na uczelni wyższej technicznej w wymiarze 120 godzin „dydaktycznych” z matematyki lub fizyki lub informatyki w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

Miejsce szkoleń:

Politechnika Częstochowska

Ul. Dąbrowskiego 69

 1. – 200 Częstochowa

II. „Fabryka Inżynierów”

Przedmiotem Zamówienia jest prowadzenie kursów wyrównawczych z fizyki dla studentów pierwszego stopnia, pierwszego roku na Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Informacje:

17 grup 15 osobowych, 30 godzin zajęć lekcyjnych w jednej grupie.


Wymagania dotyczące osoby prowadzącej zajęcia:

 • Wykształcenie wyższe – techniczne lub kierunek fizyka,

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotu fizyka w ramach programu realizowanego w technicznej uczelni wyższej.

Miejsce szkoleń:

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Al. Mickiewicza 30

  1. Kraków
 1. Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej”

Przygotowanie i przeprowadzenie

kursu wyrównawczego z informatyki


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu wyrównawczego oraz konsultacji z informatyki dla studentów I stopnia kierunków automatyka i robotyka, oraz makrokierunku automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Kurs wyrównawczy odbywać się będzie w trybie zajęć laboratoryjnych w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45minut) w grupach liczących od 8 do 15 studentów ( 20 grup).


Wymagania dotyczące osoby prowadzącej zajęcia:

 • posiadanie co najmniej tytuł zawodowego magistra,

 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej przez co najmniej 1 semestr z informatyki lub przedmiotów pokrewnych;


Miejsce szkoleń:

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2A

  1. iwice
 1. Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”


Przeprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych :

Administrowanie sieciami komputerowymi”

Zadanie nr 1: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Podstawy informatyki,

Zadanie nr 2: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Systemy operacyjne,

Zadanie nr 3: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Sieci komputerowe,

Zadanie nr 4: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Budowa sieci,

Zadanie nr 5: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Administrowanie siecią Windows,

Zadanie nr 6: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Administrowanie systemem Linux,

Zadanie nr 7: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Projekt zespołowy,

Zadanie nr 8: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Systemy operacyjne.

Wymagania dotyczące osoby prowadzącej zajęcia:

 • osoby, które posiadają co najmniej tytuł magistra,

 • osoby, które posiadają międzynarodowy certyfikat z zakresu sieci komputerowych np. SISCO lub inny,

 • dyspozycyjność w każdą sobotę i niedzielę od 8 do 19,

 • minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu (oświadczenie).
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z podstaw informatyki, matematyki, fizyki dla studentów I stopnia kierunków Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej”

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2A

44-100 Gliwice

Wymagania dotyczące osoby prowadzącej zajęcia:

 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych osób, które będą prowadzić zajęcia (np. kserokopia dyplomu) ,

 • dokument potwierdzający, że osoba prowadząca zajęcia posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z informatyki z programowania ukierunkowanego na zastosowania w aplikacjach technicznych przez co najmniej 2 semestry, na wyższej uczelni technicznej (np. dokument wydany przez wyższą techniczną uczelnie i podpisany przez osobę upoważnioną) ,

 • dokument potwierdzający, że osoba prowadząca zajęcia posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu zagadnień z matematyki oraz metod numerycznych przez co najmniej 2 semestry, na wyższej uczelni technicznej (np. dokument wydany przez wyższą techniczną uczelnie i podpisany przez osobę upoważnioną) ,

 • dokument potwierdzający, że osoba prowadząca zajęcia posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu zagadnień z fizyki ciała stałego w ujęciu mechaniki klasycznej i relatywistycznej przez co najmniej 2 semestry, na wyższej uczelni technicznej (np. dokument wydany przez wyższą techniczną uczelnie i podpisany przez osobę upoważnioną) .
 1. Wykorzystanie sprzętu i aplikacji multimedialnych w dydaktyce oraz opracowanie specjalistycznych materiałów do szkolenia w ramach projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego- nowoczesność i przyszłość regionu

Wymagania dotyczące osoby prowadzącej szkolenie:

wykształcenie wyższe techniczne (minimum doktor nauk technicznych)

przygotowanie pedagogiczne,

staż pracy minimum 5 lat, doświadczenie akademickie minimum 3 lata

doświadczenie w zakresie kształcenia dorosłych,

doświadczenie praktyczne (związane z tematyką kursu)


 1. Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” ( Uniwersytet Rzeszowski )
 1. Specjalistyczne techniki diagnostyczno – terapeutyczne w rehabilitacji osób starszych”

Wymagania dotyczące Osoby prowadzącej kurs specjalistyczny:

- Co najmniej wykształcenie wyższe (magisterskie) w zakresie fizjoterapii,

- Doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń lub kurs w ilości, co najmniej 20 godzin w okresie ostatnich 3 lat, szkolenia lub kurs prowadzony z zakresu Terapii manualnej/metody PNF/Bobath dorosłych/ rehabilitacji chorych po udarach mózgu/ diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego, z zakresu fizjoterapii w geriatrii/ kardiologii/ reumatologii/ neurologii/ specjalistycznych metody neurorozwojowych w rehabilitacji dorosłych.

- Posiada biegłą umiejętność obsługi komputera, rzutnika multimedialnego oraz tablicy interaktywnej (Qomo QWB 300 i QWB 100 WS),

- Jest dyspozycyjna w soboty i niedziele (w godzinach 7:00 – 19:00).


 1. Specjalistyczne techniki korekcyjno- kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad postawy ciała”

Wymagania dotyczące Osoby prowadzącej kurs specjalistyczny:

- Co najmniej wykształcenie wyższe (magisterskie) w zakresie fizjoterapii ,

- Doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń lub kurs odpowiadającego przedmiotowi zamówienia, w ilości, co najmniej 20 godzin w okresie ostatnich 3 lat, szkolenia lub kurs prowadzony z zakresu tematyki zakresu diagnostyki i terapii wad postawy ciała/metoda PNF w skoliozach, gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej/ fizjoterapii w ortopedii i traumatologii,

- Posiada biegłą umiejętność obsługi komputera, rzutnika multimedialnego oraz tablicy

interaktywnej (Qomo QWB 300 i QWB 100 WS),

- Jest dyspozycyjna w soboty i niedziele (w godzinach 700 – 1900).


VIII „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” ( Uniwersytet Rzeszowski )


            z następujących przedmiotów:


matematyka


Do prowadzenia zajęć – warsztatów z matematyki i jej zastosowań w naukach ścisłych i społecznych w czasie obozu matematycznego z matematyki w ilości do 240 godzin oraz indywidualnych konsultacji w ilości do 96 godzin w czasie obozu matematycznego dla laureatów konkursu „Zostań Pitagorasem – MUM” w ramach zajęć wyrównawczych oraz dla laureatów konkursu „Zostań Euklidesem” w ramach zajęć rozszerzających z matematyki w projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.


spełniających następujące wymagania minimalne :


- wykształcenie wyższe co najmniej magister matematyki lub informatyki lub fizyki oraz stopień naukowy co najmniej doktora nauk matematycznych lub nauk technicznych lub nauk fizycznych lub nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki lub socjologii, (wymóg dotyczy wszystkich trenerów),

- stopień doktora w zakresie matematyki,

j- stopień doktora w zakresie fizyki,

- roczne doświadczenie w pracy na wyższej uczelni na stanowisku naukowo dydaktycznym lub dydaktycznym w zakresie matematyki wyższej w okresie ostatnich 3 lat,

- znajomość pakietu matematycznego Mathematica.


Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” ( Uniwersytet Rzeszowski )

z następujących przedmiotów:

Prawo


Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie kursu specjalistycznego z zakresu nauk prawnych pt. „Prawo do dobrej administracji”


Zakres merytoryczny kursu specjalistycznego:

1) Prawo do dobrej administracji a pojęcie dobrej administracji

2) Rozwinięcie prawa do dobrej administracji określonego w Karcie Praw Podstawowych UE (art.41)

3) Zasady EKDA

4) EKDA a kodeksy etyczne

5) Obowiązki pracowników administracji (pracowników samorządowych, służby cywilnej) a dobra administracja

6) Odpowiedzialność pracowników i organów administracji za naruszenie prawa jednostki do dobrej administracji

7) Jakość prawa jako czynnik wpływający na ocenę działania administracji

8) Instytucje prawne, krajowe i międzynarodowe, jako gwarancja ochrony prawa jednostki do dobrej administracji

Wymagania dotyczące osób realizujących przedmiot zamówienia:

Osoba/osoby prowadząca kurs specjalistyczny musi/muszą:

- posiadać co najmniej wykształcenie wyższe (magisterskie) w zakresie prawa

- posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, szkoleń, kursów itp., gdzie 1 moduł obejmuje 20h

- wykazać, że zrealizowały co najmniej 1 usługę odpowiadającą swym rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 3 lat

- przeprowadzenia zajęć/szkoleń/kursów dla osób posiadających co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w wymiarze co najmniej 20 godzin dydaktycznych z zakresu prawa administracyjnego

- posiadać biegłą umiejętność obsługi komputera, rzutnika multimedialnego oraz tablicy interaktywnej (Qomo QWB 300 i QWB 100 WS)

- być dyspozycyjnym w soboty i niedziele (w godzinach 700 – 1900),


 1. Wykorzystaj szansę – zajęcia wyrównawcze, kursy, szkolenia i staże – kluczem do sukcesu na rynku pracy” ( Częstochowa )


            z następujących przedmiotów:


fizyka, matematyka, informatyka


prowadzenie fakultatywnych zajęć wyrównawczych z w formie wykładów i konsultacji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


spełniających następujące wymagania minimalne :


- wykształcenie wyższe w zakresie fizyki lub matematyki ,

- co najmniej stopień naukowy doktora ,

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wykładów na uczelni wyższej.


Szczegółowe informacje  w załącznikach i www.gce.krakow.pl


Zainteresowanych pilnie prosimy o składanie aplikacji :

 ( pełna dokumentacja: aktualne CV, dyplomy, świadectwa, kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia pedagogiczne, referencje z przeprowadzonych szkoleń- ilość godzin, inne uprawnienia do prowadzenia zajęć ( np. tytuł naukowy, stopień awansu zawodowego,  kurs egzaminatora przedmiotów zawodowych, inne )


Z poważaniem:

Elżbieta Olszak

Prezes Zarządu GCE

 Adres do korespondencji:

Galicyjskie Centrum Edukacji, 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,

e-mail:gce@gce.krakow.pl, tel./fax. 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92


Zapraszamy do współpracy


W związku z obowiązującą Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (art. 10 ust. 2 ww. Ustawy) prosimy o wyrażenie zgody na otrzymanie drogą elektroniczną zaproszeń na Szkolenia.

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać zaproszenie, prosimy o odesłanie zwrotnego e-maila używając funkcji "odpowiedz nadawcy". W temacie prosimy wpisać TAK.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Galicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców iconGalicyjskie centrum edukacji pilnie zatrudni

Galicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców iconGalicyjskie centrum edukacji pilnie zatrudni

Galicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców iconPodkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Galicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców iconCentrum Edukacji Nauczycieli 15-016 Białystok, ul. Złota 4

Galicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców iconCentrum edukacji nauczycieli w koszalinie 75-654 Koszalin, ul. Ruszczyca 16

Galicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców iconWacław Tomasz Kozłowski Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Galicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców iconMłodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej w Centrum Młodzieży im dr. H. Jordana w Krakowie Małopolskie Centrum Edukacji „mec”

Galicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców iconWyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni

Galicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców iconWykaz nauczycieli akademickich I wl nagrodzonych przez jm rektora w 2008r

Galicyjskie centrum edukacji nauczycieli akademickich / Wykładowców iconWykaz nauczycieli akademickich zgłoszonych do specjalności chemia środowiska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom