Cele I zakres ewaluacji wewnętrznej
Pobierz 67.66 Kb.
NazwaCele I zakres ewaluacji wewnętrznej
Data konwersji31.12.2012
Rozmiar67.66 Kb.
TypDokumentacja


RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ


Szkoła Podstawowa w Sosnówce

rok szkolny 2011/2012


Spis treści:

CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2

1. Cele ewaluacji wewnętrznej 3

2. Zakres diagnozowania 3

3. Pytania kluczowe 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 4

1. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji 4

2. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych 4

PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI 4

1. Zbiorcze opracowanie wywiadu i analizy dokumentów szkolnych pod kątem współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, podejmowanych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego oraz korzyści dla szkoły 5

2. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem wykorzystania informacji o losach absolwentów 7

3. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem promocji wartości edukacji 8

4. Zbiorcze opracowanie ankiet pod kątem traktowania rodziców jako partnerów szkoły 8

OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 13

1. Wnioski 13

2. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły 13

3. Formy/sposoby upowszechniania raportu 14CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Cele ewaluacji wewnętrznejCel ewaluacji: ocenienie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym, promocja szkoły i edukacji.

2. Zakres diagnozowaniaObszar: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Wymagania: 3.1.D.B, 3.2.D.B., 3.3.D.B., 3.4.D.B. W badanym obszarze postawione zostały przed szkołą cztery wymagania. Sprawdzenie na jakim poziomie spełniono poszczególne z nich wiąże się z udzieleniem odpowiedzi na główne zagadnienie badawcze.

3. Pytania kluczoweGłówne zagadnienie badawcze: Jak oceniamy funkcjonowanie naszej szkoły w środowisku lokalnym?

Szczegółowe zagadnienia

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

1. Jakie inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego podejmuje szkoła?

2. Z jakimi instytucjami i organizacjami zewnętrznymi szkoła podejmuje współpracę?

3. Na czym polega współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku?

4. Jakie korzyści przynosi współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym?

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

1. Czy szkoła analizuje losy absolwentów?

2. Czy absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia?

3.3. Promowana jest wartość edukacji

1. W jaki sposób szkoła promuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej?

2. Jak postrzegana jest szkoła w środowisku lokalnym?

3. Jakie wartości promuje szkoła?

3.4. Rodzice są partnerami szkoły

1. W jaki sposób rodzice uczestniczą w życiu szkoły?

2. Jak szkoła wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci?

3. W jakim zakresie rodzice współpracują ze szkołą?


INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji

  • Ankieta – nauczyciele, rodzice,

  • Wywiad – z dyrektorem szkoły,

  • Analiza dokumentów – program wychowawczy i profilaktyczny, dokumentacja pedagoga szkolnego, dzienniki lekcyjne, informacje zawarte na stronie internetowej szkoły, sprawozdania, tablice „gazetki ścienne”, podziękowania, potwierdzenia udziału, informacje w mediach.

2. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych

 • opracowanie narzędzi badawczych: do końca grudnia 2011 r.

 • przeprowadzenie badania: zaplanowane: styczeń – marzec 2012 r., zrealizowane: styczeń – maj 2012 r.,

 • interpretacja danych i opracowanie raportu: zaplanowana: do końca kwietnia 2012 r., zrealizowana: koniec maja 2012 r.

 • przedstawienie raportu: czerwiec 2012 r.PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI
1. Zbiorcze opracowanie wywiadu i analizy dokumentów szkolnych pod kątem współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, podejmowanych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego oraz korzyści dla szkoły


Nazwa instytucji, z którą szkoła współpracuje

Forma współpracy

Korzyści dla szkoły

Korzyści dla instytucji

Urząd Gminy w Sosnówce

- wymiana informacji i wydawanie decyzji,

- współpraca przy pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych,

- dofinansowanie wyposażenia (sala zabaw, komputery, remonty, zakup pomocy itp.),

- współorganizacja imprez,

- sponsorowanie nagród na różne konkursy


- doposażenie szkoły,

promocja szkoły,

- promocja szkoły,

- podnoszenie motywacji młodzieży do udziału w różnych konkursach i rozwijania zainteresowań i talentów młodzieży

- promocja instytucji,

- umożliwienie instytucjom realizowanie ich zadań i projektów,

- integracja ze środowiskiem lokalnym


Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Sosnówce

- współorganizacja imprez i uroczystości,

- udział w konkursach,


- promocja szkoły,

- realizacja założeń i zadań programu wychowawczego szkoły,

- realizacja ścieżek edukacyjnych

takich jak : regionalna, czytelnicza, filozoficzna, multimedialna, ekologiczna, prozdrowotna,

- kreowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich,

- rozwijanie ogólnych i kierunkowych zainteresowań młodzieży


-promocja instytucji

- umożliwienie instytucjom realizowanie ich zadań i projektów


Ośrodek Zdrowia w Sosnówce

- działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej (prelekcje, fluoryzacja)

- realizacja założeń i zadań programu wychowawczego szkoły,

- rozwijanie świadomości zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia

- promocja instytucji

- umożliwienie instytucjom realizowanie ich zadań i projektów


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnówce

- organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo

- lepsze poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

- umożliwienie instytucjom realizowanie ich zadań i projektów


Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnówce

- korzystanie z możliwości dowozu dzieci na konkursy

- pomoc w organizacji wyjazdów na konkursy i uroczystości pozaszkolne

- kształtowanie pozytywnego wizerunku strażaka

Muzeum im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie

- kształtowanie tożsamości regionalnej, poczucia przynależności do tradycji, kultury, narodowego dziedzictwa,

- organizacja występów uczniów przed publicznością zwiedzającą muzeum


- promocja szkoły,

- realizacja założeń i zadań programu wychowawczego szkoły


- promocja instytucji


Komisariat Policji w Wisznicach

- pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursów prewencyjnych,

- przeprowadzanie prelekcji na temat bezpieczeństwa,

- przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową,

- promocja szkoły,

- realizacja założeń i zadań programu wychowawczego szkoły

- umożliwienie instytucjom realizowanie ich zadań i projektów


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wisznicach

- diagnozowanie dzieci, opiniowanie i wydawanie decyzji,

- wymiana informacji i doświadczeń,

-warsztaty i szkolenia dla rodziców,

- konsultacje- opiniowanie uczniów z zaleceniami do pracy,

- orzekanie dotyczące form pomocy uczniom

- prowadzenie terapii dla uczniów i ich rodzin,

- podejmowanie wczesnych interwencji

- organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców,


- uzyskiwanie istotnych informacji dotyczących możliwości i potrzeb uczniów, ich funkcjonowania w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym,

- możliwość realizacji własnych celów i zadań statutowych i profilaktycznych,

- prawidłowe ustalenie planu pomocy dla rodziny i dziecka,

- podejmowanie wczesnych interwencji w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzin


Koło Łowieckie „Czata”

Koło Łowieckie „Dąbrowa”

Nadleśnictwo Włodawa

- działania z zakresu edukacji ekologicznej

- propagowanie bezinteresownej pomocy innym ludziom oraz zwierzętom

- podniesienie świadomości ekologicznej


- promocja instytucji


Hospicjum Małego Księcia w Lublinie

- zbiórka nakrętek

- kreowanie wśród młodzieży postaw prospołecznych i altruistycznych,

- zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne,

- propagowanie bezinteresownej pomocy innym ludziom

- uwrażliwienie

na los potrzebujących

-pozyskiwanie funduszy na wielorakie cele np. zakup sprzętu medycznego czy rehabilitacyjnego
2. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem wykorzystania informacji o losach absolwentówJako że jesteśmy szkołą wiejską, nasi uczniowie nie mają zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o wybór gimnazjum, w którym chcieliby kontynuować naukę. Nasi absolwenci trafiają do Publicznego Gimnazjum w Sosnówce. Z wypowiedzi uczących w tej szkole nauczycieli oraz informacji pochodzących od uczniów, którzy ukończyli Szkołę Podstawową w Sosnówce wynika, iż są oni dobrze przygotowani do dalszej nauki. W celu monitorowania przygotowania absolwentów do dalszego kształcenia w szkole systematycznie analizuje się wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Analiza danych dotyczących wyników sprawdzianu po szóstej klasie, zamieszczonych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej budzi pewne zaniepokojenie, ponieważ wyniki te są systematycznie niższe.

3. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem promocji wartości edukacjiSzkoła promuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej przede wszystkim na spotkaniach z uczniami i rodzicami. Forma ta jest dobra, ale wymaga również wzbogacenia i uatrakcyjnienia. Za sugestią tą przemawia m.in. fakt, iż przekaz ustny bywa szybko zapominany, natomiast zarówno dzieci jak i rodzice mogliby chcieć w każdej chwili sprawdzić, jakie zajęcia dodatkowe proponuje im szkoła.

Na podstawie analizy dokumentów, ankiet i informacji od rodziców oraz artykułów prasowych dotyczących szkoły można stwierdzić, iż szkoła postrzegana jest pozytywnie. Z koncepcji szkoły, programu wychowawczego i profilaktycznego, sprawozdań składanych przez wychowawców i pedagoga szkolnego wynika, że szkoła promuje takie wartości jak:

 • uczciwość, rzetelność, lojalność, sprawiedliwość, wrażliwość,

 • miłość, szacunek, tolerancja,

 • wartości patriotyczne.4. Zbiorcze opracowanie ankiet pod kątem traktowania rodziców jako partnerów szkołya) Opracowanie ankiety dla nauczycieli

Ankieta dla nauczycieli składała się z 11 pytań o charakterze zamkniętym, otwartym i półotwartym. Jej celem było poznanie opinii nauczycieli na temat współpracy rodziców z nauczycielami. Ankieta była anonimowa. Została przeprowadzona na posiedzeniu rady pedagogicznej, jakie miało miejsce 1 marca 2012 roku. Do analizy wykorzystano 11 ankiet.


Pytanie 1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/-a ze współpracy z rodzicami?

4 nauczycieli jest zadowolonych ze współpracy z rodzicami, zaś 7 badanych stwierdziło, iż raczej są zadowoleni.

Pytanie 2. Z których form współpracy ze szkołą rodzice najchętniej korzystają?

W ocenie nauczycieli rodzice najcelniej korzystają z takich form współpracy jak: zebrania (10 wyborów), rozmowy telefoniczne (8 wyborów), rozmowy indywidualne z wychowawcą lub innymi nauczycielami (8 wyborów) oraz spotkań okolicznościowych (5 wskazań). Jedna osoba wybrała wariant „inne”, wpisując „rozmowy indywidualne z zainteresowanymi rodzicami”.

Pytanie 3. Jakie formy kontaktów z rodzicami uważa Pan/Pani za najlepsze?

Wszyscy nauczyciele (11 osób) uznali, że najlepszą formą kontaktu z rodzicami są spotkania indywidualne, zaś 2 nauczycieli ceni też sobie zebrania ogólne.

Pytanie 4. Czy liczba zebrań klasowych i innych spotkań z rodzicami jest?

W ocenie wszystkich biorących udział w badaniu (11 nauczycieli) liczba klasowych i innych spotkań z rodzicami jest wystarczająca.

Pytanie 5. Czy współpraca między nauczycielami i rodzicami jest?

8 nauczycieli oceniło, że współpraca nauczycieli z rodzicami jest dobra, 3 osoby stwierdziły, że jest raczej dobra.

Pytanie 6. Czy Pana/Pani zdaniem rodzice (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

W ocenie 5 osób rodzice dobrze współpracują ze szkołą, zdaniem 6 osób są oni życzliwie nastawieni do szkoły, w opinii 2 osób są aktywni. Po jednym wskazaniu miały odpowiedzi negatywne, to jest stwierdzenie, że rodzice są raczej bierni w stosunku do szkoły oraz są nieprzychylni szkole.

Pytanie 7. Czy rodzice są zaangażowani w życie szkoły/klasy?

Zgodnie ze zdaniem 6 nauczycieli rodzice są raczej zaangażowani w życie szkoły. Że tak jest pewnych było 3 pedagogów, 2 zaś uznało, że czasami są zaangażowani. 2 osoby podało dowód na to, iż współpraca ta jest dobra przytaczając fakt zakupu przez rodziców upominków na imprezy klasowe oraz podkreślając pomoc w organizacji imprez klasowych.

Pytanie 8. Czy podczas zebrań klasowych rodzice mają możliwość wypowiedzenia się w sprawach życia klasy/szkoły?

Wszyscy biorący udział w badaniu nauczyciele (11 osób) twierdzili, że podczas zebrań klasowych rodzice mają możliwość wypowiedzenia się w sprawach życia klasy/szkoły.

Rodzice mają możliwość wypowiedzenia się przede wszystkim na temat imprez szkolnych (8 wskazań), zajęć dodatkowych i wyrównawczych (6 typów), dokumentacji szkolnej i imprez pozaszkolnych (po 5 wyliczeń) oraz na temat lekcji wychowawczych (2 wskazania). 2 razy wybrano skorzystano z możliwości, jaką daje pytanie półotwarte i dopisano stwierdzenie, że rodzice podczas zebrań klasowych mogą wypowiedzieć się „w każdym zakresie dotyczącym życia szkoły” i „we wszystkich sprawach dotyczących ucznia”.

Pytanie 9. W jakim stopniu rodzice wspierają nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych?

W ocenie wszystkich nauczycieli (11 osób) rodzice wspierają nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez nawiązywanie kontaktu z nauczycielem, zaś 4 osoby dodatkowo stwierdziły, iż podejmują współpracę np. z pedagogiem.

Pytanie 10. W jakim stopniu rodzice wspomagają nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych?

8 nauczycieli stwierdziło, że rodzice wspomagają nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych poprzez to, iż czuwają nad postępami w nauce dziecka. W ocenie 2 ankietowanych rodzice wspomagają nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych poprzez kontrolowanie odrabiania przez dziecko prac domowych. 1 osoba stwierdziła, iż w zadaniu tym rodzice uczestniczą w niewielkim stopniu lub w ogóle.

Pytanie 11. Czy system kontaktów rodziców z nauczycielami spełnia Pana/Pani potrzeby?

Na pytanie, czy system kontaktów rodziców z nauczycielami spełnia Pana/Pani potrzeby 5 osoby odpowiedziało, że tak, 5 wybrało opcję raczej tak, zaś 1 – raczej nie.


b) Opracowanie ankiety dla rodziców

Ankieta dla rodziców składała się z 10 pytań o charakterze zamkniętym, otwartym i półotwartym. Jej celem było poznanie opinii rodziców na temat współpracy nauczycieli z rodzicami. Ankieta była anonimowa. Została przeprowadzona przez wszystkich wychowawców na spotkaniu z rodzicami, jakie miało miejsce 9 maja 2012 roku. Do analizy wykorzystano 66 ankiet.


Pytanie 1. Czy uczestniczy Pan/Pani w spotkaniach rodzice – wychowawcy?

W spotkaniach rodzice – wychowawcy zawsze uczestniczy 47 rodziców, często bywa na nich 10 osób, czasami – 9 osób. Nie było osoby, która stwierdziłaby, że nigdy nie uczestniczy w spotkaniach z wychowawcą.

Pytanie 2. Jakie formy kontaktu z wychowawcą najbardziej państwu odpowiadają?

47 osób uznało, że najbardziej dla nich odpowiadającą formą kontaktu z wychowawcą są spotkania ogólne, czyli wywiadówki. 26 rodziców woli spotkania indywidualne. Po 7 osób wskazało na konsultacje indywidualne i rozmowy telefoniczne. 3 rodziców wybrało informacje pisemne, zaś 1 osoba – spotkania okolicznościowe. Nikt nie zaznaczył skorzystał z opcji, jaką daje pytanie półotwarte i nie wybrał wariantu „inne”.

Pytanie 3. Częstotliwość spotkań z wychowawcą jest:

W ocenie 61 osób częstotliwość spotkań z wychowawcą jest wystarczająca, zdaniem 4 osób za mała, 1 osoba nie wyraziła swojego zdania. Nikt nie stwierdził, żeby częstotliwość spotkań z wychowawcą była za mała.

Pytanie 4. Jak oceniają Państwo współpracę między nauczycielami a rodzicami w skali 1 – 6 (przy czym 1 – bardzo dobrze, 6 – bardzo źle)?

Rodzice dość wysoko oceniają współpracę między nauczycielami a rodzicami. 28 osób oceniło ją na „6”, 24 osób na „5”, 10 osób na „4”, po jednej osobie na „3”, „2” i „1”.

Pytanie 5. Czy podczas zebrań mają Państwo możliwość wypowiedzenia się w sprawie życia klasy lub szkoły? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

58 rodziców twierdziło, że podczas zebrań ma możliwość wypowiedzenia się w sprawie życia klasy lub szkoły, 7 osób stwierdziło, że ku temu okazję ma czasem, zaś 1 osoba stwierdziła, że nie ma możliwości wypowiedzenia się podczas zebrania.

Osoby, które stwierdziły, iż mają możliwość podczas zebrania wypowiedzenia się w sprawie życia klasy lub szkoły wskazywały, w jakiej sprawie mogą wyrazić swoje zdanie. 42 rodziców zabiera głos w sprawie imprez szkolnych, 21 rodziców ma okazję wypowiedzieć się na temat zajęć dodatkowych i wyrównawczych, 13 rodziców na temat lekcji wychowawczych, 9 osób mówi o imprezach pozaszkolnych, 4 kolejne wypowiada się na temat dokumentacji szkolnej.

Pytanie 6. Czy system kontaktów z nauczycielami spełnia Państwa potrzeby?

W ocenie 44 rodziców system kontaktów z nauczycielami spełnia ich potrzeby w tym zakresie, 18 badanych było zdania, że raczej tak. Raczej niezadowolonych było tylko 2 rodziców. 2 ankietowanych nie miało wyrobionego w tej kwestii zdania.

Pytanie 7. W jaki sposób Państwo wspierają nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych?

W przypadku 53 rodziców wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych polega na kontaktowaniu się z wychowawcą. 18 rodziców kontaktuje się z nauczycielem, 10 rodziców zadeklarowało, że podejmuje współpracę z pedagogiem szkolnym zaś 1 rodzic stwierdził, że nie wykazuje żadnej inicjatywy w tym zakresie.

Pytanie 8. W jakim stopniu Państwo wspomagają nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych?

Jeżeli chodzi o wspomaganie nauczycieli przez rodziców w realizacji zadań dydaktycznych, to 48 rodziców czuwa nad postępami dziecka w nauce, 32 biorących udział w badaniu rodziców systematycznie kontroluje odrabianie prac domowych, 3 w niewielkim stopniu kontroluje pracę dziecka w domu, zaś 1 osoba stwierdziła, wybrała wariant „inne” i napisała, że „rozmawia z dzieckiem o jego obowiązkach szkolnych”.

Pytanie 9. Czy Pana/Pani zdaniem udział rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i klasowych jest:

Zdaniem 46 rodziców ich udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych i klasowych jest w sam raz, 14 osób przyznało się, że jest on mały, zaś w ocenie 5 badanych – duży.

Pytanie 10. Co chciałby Pan/Pani zmienić w szkole do której uczęszcza dziecko?

Wśród propozycji zmian w szkole pojawiały się następujące postulaty:

 • jest to bardzo dobra szkoła,

 • szkoła jest super,

 • myślę, że nic,

 • więcej uwagi poświęcić na dyscyplinę na korytarzu w trakcie przerw i na dworze,

 • liczbę dzieci w klasie,

 • zmiana przerwy obiadowej. Moim zdaniem obiad powinien być po godz. 12. Nie należy bać się zmian np. do tej pory wszystkie akademie odbywały się na jedno kopyto, co roku tak samo, należy wprowadzać coś nowego i rozwiązać problem jednego mikrofonu żeby uniknąć chaosu i zamieszania,

 • utworzenie kół zainteresowań, np. koło muzyczne, fotograficzne.OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
1. Wnioski

 1. Współpraca szkoły z instytucjami opiera się na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań statutowych.

 2. Nasza szkoła współpracuje z instytucjami w szerokim zakresie, za priorytet przyjmując realizację celów edukacyjnych, wychowawczych, kulturowo – artystycznych i społecznych.

 3. Współpraca szkoły z różnymi instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów, daje im wsparcie, umożliwia prezentowanie talentów i kształtowanie wielu pozytywnych postaw.

 4. Współpraca szkoły z instytucjami rozwija w uczniach postawy prospołeczne i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

 5. Warto zdiagnozować przyczyny osiągania coraz niższych wyników przez uczniów klasy szóstej po to, aby zastanowić się nad tym, jakie podjąć działania, żeby efekty te polepszyć.

 6. Warto uatrakcyjnić i wzbogacić informację na temat oferty edukacyjnej. Dobrą propozycją wydaje się być umieszczenia informacji o ofercie edukacyjnej na stronie internetowej szkoły i na gazetce informacyjnej.

 7. Współpraca nauczycieli z rodzicami jak i rodziców z nauczycielami układa się pomyślnie.

 8. W dalszej pracy warto uwzględnić postulaty wysuwane przez rodziców.2. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły


 • Należy utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, jeszcze aktywniej współdziałać w zakresie realizacji celów edukacyjnych.

 • Warto promować szkołę i podejmowane w niej działania poprzez przekazywanie informacji o wydarzeniach i ofercie edukacyjnej do lokalnej prasy.

 • Należy zdiagnozować przyczyny osiągania coraz niższych wyników przez uczniów klasy szóstej i zastanowić się nad działaniami, które przyczyniłyby się do podniesienia efektów nauczania.

 • Warto promować szkołę i podejmowane w niej działania poprzez przekazywanie informacji o wydarzeniach i ofercie edukacyjnej do lokalnej prasy oraz Umieszczanie informacji na stronie internetowej.

 • Należy troszczyć się o jeszcze większe zaangażowanie rodziców i opiekunów dzieci do współpracy ze szkołą.3. Formy/sposoby upowszechniania raportu

 • przedstawienie raportu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

 • umieszczenie raportu na stronie internetowejRaport został przygotowany przez Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie:


 1. Janina Sokołowicz ……………………………….

 2. Urszula Kaźmieruk ……………………………….

 3. Alina Dawidiuk ……………………………….

 4. Bożena Wołyńczuk ……………………………….

 5. Krystyna Pawlik ……………………………….Raport przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu:……………………………


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Cele I zakres ewaluacji wewnętrznej iconRaport z ewaluacji wewnętrznej realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

Cele I zakres ewaluacji wewnętrznej iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Cele I zakres ewaluacji wewnętrznej iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Cele I zakres ewaluacji wewnętrznej iconRaport z ewaluacji wewnętrznej

Cele I zakres ewaluacji wewnętrznej iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Cele I zakres ewaluacji wewnętrznej iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Cele I zakres ewaluacji wewnętrznej iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola samorządowego nr 1

Cele I zakres ewaluacji wewnętrznej iconRaport z ewaluacji wewnętrznej szkoły obszar I

Cele I zakres ewaluacji wewnętrznej iconPropozycja struktury raportu z ewaluacji wewnętrznej

Cele I zakres ewaluacji wewnętrznej iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w sp w Bruszewie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom