Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI
Pobierz 0.56 Mb.
NazwaKlasyfikacja zawodów I specjalnośCI
strona2/9
Data konwersji31.12.2012
Rozmiar0.56 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI


1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY, ZAWODOWI DZIAŁACZE

111 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy

1111 Przedstawiciele władz publicznych

111101 Parlamentarzysta

111102 Polityk

111103 Przedstawiciel władzy samorządowej

1112 Wyżsi urzędnicy

111201 Wyższy urzędnik państwowy

111202 Wyższy urzędnik samorządowy

112 Zawodowi działacze

1121 Zawodowi działacze organizacji politycznych

112101 Zawodowy działacz organizacji politycznej

1122 Zawodowi działacze organizacji społecznych

112201 Zawodowy działacz organizacji społecznej

1123 Zawodowi działacze organizacji związkowych

112301 Zawodowy działacz organizacji związkowej

12 KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI

121 Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy

1211 Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi

121101 Dyrektor generalny

121102 Dyrektor wykonawczy

121103 Prezes

121104 Syndyk

1212 Zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów

121201 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw badawczo-rozwojowych

121202 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw finansowo-administracyjnych

121203 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw marketingu i dystrybucji

121204 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw osobowych i szkolenia

121205 Zastępca dyrektora/prezesa do spraw techniczno-produkcyjnych

121290 Pozostali zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów

122 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej

1221 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

122101 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

1222 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym

122201 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym

1223 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
w budownictwie


122301 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie

1224 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym

122401 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym

1225 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

122501 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

1226 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

122601 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

1227 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu

122701 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu

1228 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

122801 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

1229 Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowani

122901 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany

123 Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych

1231 Kierownicy działów finansowych i administracyjnych

123101 Kierownik działu finansowego i administracyjnego

1232 Kierownicy działów osobowych i pokrewnych

123201 Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych

1233 Kierownicy działów marketingu i sprzedaży

123301 Kierownik działu marketingu i sprzedaży

1234 Kierownicy działów reklamy, promocji i pokrewnych

123401 Kierownik działu reklamy, promocji i działów pokrewnych

1235 Kierownicy działów zaopatrzenia i dystrybucji

123501 Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji

1236 Kierownicy działów informatyki

123601 Kierownik działu informatyki

1237 Kierownicy działów badawczo-rozwojowych

123701 Kierownik działu badawczo-rozwojowego

1239 Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych gdzie indziej niesklasyfikowani

123901 Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany

13 KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

131 Kierownicy małych przedsiębiorstw

1311 Kierownicy małych przedsiębiorstw w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

131101 Kierownik małego przedsiębiorstwa w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

1312 Kierownicy małych przedsiębiorstw w przemyśle przetwórczym

131201 Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

1313 Kierownicy małych przedsiębiorstw w budownictwie

131301 Kierownik małego przedsiębiorstwa w budownictwie

1314 Kierownicy małych przedsiębiorstw w handlu hurtowym i detalicznym

131401 Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym

1315 Kierownicy małych przedsiębiorstw w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

131501 Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

1316 Kierownicy małych przedsiębiorstw w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

131601 Kierownik małego przedsiębiorstwa w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

1317 Kierownicy małych przedsiębiorstw obsługi biznesu

131701 Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu

1318 Kierownicy małych przedsiębiorstw usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

131801 Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

1319 Kierownicy małych przedsiębiorstw gdzie indziej niesklasyfikowani

131901 Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany


2 SPECJALIŚCI

21 SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH

211 Fizycy, chemicy i pokrewni

2111 Fizycy i astronomowie

211101 Astrofizyk

211102 Astronom

211103 Fizyk

2112 Meteorolodzy

211201 Meteorolog

211202 Synoptyk

2113 Chemicy

211301 Chemik

211302 Chemik – technologia chemiczna

2114 Specjaliści nauk o Ziemi

211401 Geofizyk

211402 Geograf

211403 Geolog

211404 Oceanolog

211490 Pozostali specjaliści nauk o Ziemi

212 Matematycy, statystycy i pokrewni

2121 Matematycy i pokrewni

212101 Aktuariusz

212102 Matematyk

212190 Pozostali matematycy i pokrewni

2122 Statystycy

212201 Demograf

212202 Statystyk

213 Informatycy

2131 Projektanci i analitycy systemów komputerowych

213101 Administrator baz danych

213102 Administrator systemów komputerowych

213103 Analityk systemów komputerowych

213104 Inżynier systemów komputerowych

213105 Projektant systemów komputerowych

213190 Pozostali projektanci i analitycy systemów komputerowych

2132 Programiści

213201 Programista

213202 Projektant stron internetowych (webmaster)

213290 Pozostali programiści

2139 Informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani

213901 Administrator sieci informatycznej

213902 Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

213903 Specjalista zastosowań informatyki

213990 Pozostali informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani

214 Inżynierowie i pokrewni

2141 Architekci, urbaniści i pokrewni

214101 Architekt

214102 Architekt krajobrazu

214103 Architekt wnętrz

214104 Urbanista

214190 Pozostali architekci, urbaniści i pokrewni

2142 Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska

214201 Inżynier budowy mostów

214202 Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne

214203 Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne

214204 Inżynier budowy dróg

214205 Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe

214206 Inżynier geotechnik

214207 Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia

214208 Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne

214209 Inżynier inżynierii środowiska – melioracje

214210 Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

214211 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

214212 Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

214290 Pozostali inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska

2143 Inżynierowie elektrycy

214301 Inżynier elektryk

214302 Inżynier kolejowych sieci elektroenergetycznych

214390 Pozostali inżynierowie elektrycy

2144 Inżynierowie elektronicy i telekomunikacji

214401 Inżynier elektronik

214402 Inżynier telekomunikacji

2145 Inżynierowie mechanicy

214501 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali

214502 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne

214503 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe

214504 Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna

214505 Inżynier mechanik – środki transportu

214506 Inżynier mechanik – technologia mechaniczna

214507 Inżynier mechanizacji rolnictwa

214508 Inżynier spawalnik

214590 Pozostali inżynierowie mechanicy

2146 Inżynierowie chemicy

214601 Inżynier inżynierii chemicznej

214602 Inżynier technologii chemicznej

214690 Pozostali inżynierowie chemicy

2147 Inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni

214701 Inżynier górnik – górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych

214702 Inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego

214703 Inżynier górnik – górnictwo węgla kamiennego

214704 Inżynier górnik – wiertnictwo

214705 Inżynier hutnik

214706 Inżynier inżynierii materiałowej

214707 Inżynier odlewnik

214790 Pozostali inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni

2148 Inżynierowie geodeci i kartografowie

214801 Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja

214802 Inżynier geodeta – geodezja górnicza

214803 Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa

214804 Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych

214805 Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne

214806 Inżynier geodeta – geomatyka

214807 Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami

214808 Kartograf

214890 Pozostali inżynierowie geodeci i kartografowie

2149 Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

214901 Inspektor dozoru jądrowego

214902 Inspektor dozoru technicznego

214903 Inżynier automatyki i robotyki

214904 Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

214905 Inżynier kliniczny

214906 Specjalista kontroli jakości

214907 Inżynier normowania pracy

214908 Inżynier organizacji i planowania produkcji

214909 Inżynier poligraf

214910 Inżynier pożarnictwa

214911 Inżynier sprzedaży

214912 Inżynier technologii betonów

214913 Inżynier technologii ceramiki

214914 Inżynier technologii drewna

214915 Inżynier technologii przetwórstwa skóry

214916 Inżynier technologii szkła

214917 Inżynier transportu (logistyk)

214918 Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

214919 Inżynier włókiennik

214920 Legalizator

214921 Metrolog

214922 Normalizator

214923 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

214924 Specjalista do spraw pakowania i opakowań

214925 Inżynier transportu kolejowego

214990 Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

22 SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA

221 Specjaliści nauk biologicznych

2211 Biolodzy

221101 Antropolog

221102 Biolog

221103 Ekolog

221104 Genetyk

221105 Mikrobiolog

221106 Mikrobiolog kliniczny

221190 Pozostali biolodzy

2212 Biotechnolodzy

221201 Biotechnolog

2213 Biochemicy, biofizycy i pokrewni

221301 Biochemik

221302 Biofizyk

221303 Fizyk medyczny

221390 Pozostali biochemicy, biofizycy i pokrewni

222 Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni

2221 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

222101 Doradca rolniczy

222102 Gleboznawca

222103 Inżynier leśnictwa

222104 Inżynier ogrodnictwa

222105 Inżynier rolnictwa

222106 Inżynier rybactwa

222107 Inżynier zootechniki

222108 Specjalista ochrony środowiska

222190 Pozostali inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

2222 Specjaliści technologii żywności i żywienia człowieka

222201 Specjalista żywienia człowieka

222202 Inżynier technologii żywności

222203 Specjalista dietetyk

223 Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych)

2231 Lekarze

223101 Lekarz – alergologia

223102 Lekarz - anestezjologia i intensywna terapia

223103 Lekarz – angiologia

223104 Lekarz – audiologia i foniatria

223105 Lekarz – balneologia i medycyna fizykalna

223106 Lekarz – chirurgia dziecięca

223107 Lekarz – chirurgia klatki piersiowej

223108 Lekarz – chirurgia naczyniowa

223109 Lekarz – chirurgia ogólna

223110 Lekarz – chirurgia onkologiczna

223111 Lekarz – chirurgia plastyczna

223112 Lekarz – chirurgia szczękowo-twarzowa

223113 Lekarz – choroby płuc

223114 Lekarz – choroby wewnętrzne

223115 Lekarz – choroby zakaźne

223116 Lekarz – dermatologia i wenerologia

223117 Lekarz – diabetologia

223118 Lekarz – diagnostyka laboratoryjna

223119 Lekarz – endokrynologia

223120 Lekarz – epidemiologia

223121 Lekarz – farmakologia kliniczna

223122 Lekarz – gastroenterologia

223123 Lekarz – genetyka kliniczna

223124 Lekarz – geriatria

223125 Lekarz – hematologia

223126 Lekarz – immunologia kliniczna

223127 Lekarz – kardiochirurgia

223128 Lekarz – kardiologia

223129 Lekarz – kardiologia dziecięca

223130 Lekarz – medycyna nuklearna

223131 Lekarz – medycyna paliatywna

223132 Lekarz – medycyna pracy

223133 Lekarz – medycyna ratunkowa

223134 Lekarz – medycyna rodzinna

223135 Lekarz – medycyna sądowa

223136 Lekarz – medycyna sportowa

223137 Lekarz – medycyna transportu

223138 Lekarz – mikrobiologia lekarska

223139 Lekarz – nefrologia

223140 Lekarz – neonatologia

223141 Lekarz – neurochirurgia

223142 Lekarz – neurologia

223143 Lekarz – neurologia dziecięca

223144 Lekarz – okulistyka

223145 Lekarz – onkologia i hematologia dziecięca

223146 Lekarz – onkologia kliniczna

223147 Lekarz – ortopedia i traumatologia narządu ruchu

223148 Lekarz – otorynolaryngologia

223149 Lekarz – patomorfologia

223150 Lekarz – pediatria

223151 Lekarz – położnictwo i ginekologia

223152 Lekarz – psychiatria

223153 Lekarz – psychiatria dzieci i młodzieży

223154 Lekarz – radiologia i diagnostyka obrazowa

223155 Lekarz – radioterapia onkologiczna

223156 Lekarz – rehabilitacja medyczna

223157 Lekarz – reumatologia

223158 Lekarz – seksuologia

223159 Lekarz – toksykologia kliniczna

223160 Lekarz – transfuzjologia kliniczna

223161 Lekarz – transplantologia kliniczna

223162 Lekarz – urologia

223163 Lekarz – zdrowie publiczne

223164 Lekarz – ginekologia onkologiczna

223165 Lekarz – hipertensjologia

223166 Lekarz – neuropatologia

223167 Lekarz – otorynolaryngologia dziecięca

223168 Lekarz – urologia dziecięca

223190 Pozostali lekarze

2232 Lekarze dentyści

223201 Lekarz dentysta – chirurgia stomatologiczna

223202 Lekarz dentysta – chirurgia szczękowo-twarzowa

223203 Lekarz dentysta – epidemiologia

223204 Lekarz dentysta – ortodoncja

223205 Lekarz dentysta – periodontologia

223206 Lekarz dentysta – protetyka stomatologiczna

223207 Lekarz dentysta – stomatologia dziecięca

223208 Lekarz dentysta – stomatologia zachowawcza z endodoncją

223209 Lekarz dentysta – zdrowie publiczne

223290 Pozostali lekarze dentyści

2233 Lekarze weterynarii

223301 Lekarz weterynarii

  1. Farmaceuci

223401 Farmaceuta – farmacja apteczna

223402 Farmaceuta – farmacja kliniczna

223403 Farmaceuta – farmacja przemysłowa

223404 Farmaceuta – farmacja szpitalna

223405 Farmaceuta – specjalista jakości leków

223406 Farmaceuta – zielarstwo

223407 Farmakolog

223490 Pozostali farmaceuci

2239 Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowani

223901 Diagnosta laboratoryjny

223902 Epidemiolog

223903 Fizjoterapeuta

223904 Logopeda

223905 Optometrysta

223906 Promotor zdrowia

223907 Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

223908 Specjalista ratownictwa medycznego

223909 Specjalista terapii uzależnień

223910 Specjalista zdrowia publicznego

223911 Toksykolog

223912 Kosmetolog

223990 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowani

224 Pielęgniarki i położne

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI iconKlasyfikacja zawodów I specjalności

Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI iconKlasyfikacja zawodów I specjalności 2010 Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 82 poz. 537

Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI iconUKŁad strukturalny klasyfikacji zawodów I specjalnośCI

Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI iconSzczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów I specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa

Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI iconSzczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów I specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa

Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI icon1 Cechy pracy zespołowej: dobra organizacja, współpraca I partnerstwo, łączenie się I uzupełnianie zawodów I specjalności. Większa innowacyjność, zdrowa

Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI iconRozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r w sprawie klasyfikacji zawodów I specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)

Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI icon) rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r w sprawie klasyfikacji zawodów I specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)

Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI iconRozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r w sprawie klasyfikacji zawodów I specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)

Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI iconRozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r w sprawie klasyfikacji zawodów I specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom