Zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy
Pobierz 10.12 Kb.
NazwaZwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy
Data konwersji31.12.2012
Rozmiar10.12 Kb.
TypDokumentacja


PI/005-584/04/CIP/06 01.07.2004 r.


Usługi na wdzwaniany i szerokopasmowy dostępu do internetu – warunki stosowania zwolnienia w podatku od towarów i usług.


Stan faktyczny :


Podatnik świadczy usługi telekomunikacyjne, w tym również usługi w zakresie dostępu do sieci internet. Odbiorcami świadczonych usług dostępu do internetu są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej.


Zapytanie i stanowisko podatnika :


Czy należy stosować stawkę podatku 22 % czy zwolnienie dla świadczonych usług dostępu do internetu dla usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale inną niż świadczenie usług dostępu szerokopasmowego do internetu ?


Zdaniem Podatnika analiza zapisu w poz. 14 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podlegają jedynie usługi dostępu do internetu dla użytkowników indywidualnych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży usług na dostęp szerokopasmowy do internetu, a więc podstawowa 22 % stawka podatku VAT dotyczy jedynie bardzo wąskiej grupy odbiorców tej usługi. Dla innych użytkowników usługi dostępu do internetu są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.


Ocena prawna stanu faktycznego :


Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczonych usług - poza wyjątkami wyszczególnionymi w w/w ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) – zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 w/w ustawy wynosi 22 %.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy.

W w/w załączniku Nr 4 do ustawy pod poz. 14 zostały wymienione: „ usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych, nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy”.


Cyt. ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji w/w pojęć, tj. „użytkownik indywidualny”, „dostęp wdzwaniany” i „dostęp szerokopasmowy”. Wykładnia językowa oraz potoczne znaczenie słów wskazują, że użytkownikiem indywidualnym będzie każda osoba fizyczna, prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – konsument świadczonej usługi, czyli podmiot wykorzystujący świadczoną usługę wyłącznie na własne potrzeby.

Reasumując przedstawiony stan prawny należy więc stwierdzić, że zgodnie z zapisem w poz. 14 załącznika Nr 4 do cyt. ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione są z opodatkowania podatkiem VAT usługi dostępu wdzwanianego i szerokopasmowego do internetu, świadczone na rzecz użytkowników indywidualnych, którzy :


  • nie prowadzą jakiejkolwiek działalności gospodarczej,

  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie innym niż dostęp do internetu (np. działalność w zakresie handlu i gastronomii),

  • prowadzą działalność w zakresie wdzwanianego dostępu do internetu.


W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik świadczy usługi telekomunikacyjne, w tym również usługi w zakresie dostępu do sieci internet. Odbiorcami usług dostępu do internetu świadczonych przez Podatnika są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej.


Jeżeli zatem podmioty nabywające usługę u Podatnika nie prowadzą sprzedaży usług w zakresie dostępu szerokopasmowego do internetu (np. tzw. kafejek internetowych), to sprzedaż usług na szerokopasmowy i wdzwaniany dostęp do internetu na rzecz w/w odbiorców jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 14 załącznika Nr 4 do cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast usługi na szerokopasmowy dostęp do internetu świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie dostępu na szerokopasmowy dostęp do internetu podlegają opodatkowaniu, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 w/w ustawy podstawową 22 % stawką podatku od towarów i usług.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy iconDokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane należycie – referencje, rekomendacje, opinie itp. – należy je wymienić I załączyć. Załączone dokumenty muszą być oznaczone numerem porządkowym odpowiadającym liczbie porządkowej szkolenia wymienionego w niniejszym załączniku

Zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy iconProjekt ustawy o podatku akcyzowym został opracowany w związku z koniecznością harmonizacji polskich regulacji z zakresu podatku akcyzowego z przepisami

Zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy iconP rocedura uproszczona, rozliczanie podatku vat zgodnie z trybem określonym w art. 33a ustawy o podatku od towarów I usług, towary akcyzowe, zawieszona akcyza

Zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy iconProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów I usług

Zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy iconUstawa z dnia 24 maja 2007 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym

Zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy iconPostulaty zmian do projektu ustawy z dnia 9 września 2010 o zmianie ustawy o podatku od towarów I usług

Zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy iconUstawa z dnia 16 grudnia 2010 r o zmianie ustawy o podatku od towarów I usług oraz ustawy o transporcie drogowym

Zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy iconZgodnie z art. 18. ustawy o podatku od spadków I darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 207)tekst jednolity z dnia 3 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1514) : Notariusze są płatnikami podatku od darowizny

Zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy iconWstępna opinia prawna o zgodności komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów I usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt fupp/A-201. 2) z prawem Unii Europejskiej

Zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy iconUsługi pośrednictwa handlowego a stawki zryczałtowanego podatku dochodowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom