Dz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1
Pobierz 2.26 Mb.
NazwaDz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1
strona1/30
Data konwersji01.01.2013
Rozmiar2.26 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Dz.U.10.82.537

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

(Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.)

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwaną dalej "klasyfikacją", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Klasyfikacja jest stosowana w zakresie:

1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

2) szkolenia zawodowego;

3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;

4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 728).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531.

ZAŁĄCZNIK  

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI


1


PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY


11


Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni


111


Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy


1111


Przedstawiciele władz publicznych


111101


Parlamentarzysta


111102


Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)


111103


Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny)


1112


Wyżsi urzędnicy administracji publicznej


111201


Wyższy urzędnik państwowy


111202


Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej


1113


Wyżsi urzędnicy władz samorządowych


111301


Wyższy urzędnik samorządowy


1114


Zawodowi działacze organizacji członkowskich


111401


Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców


111402


Zawodowy działacz organizacji politycznej


111403


Zawodowy działacz organizacji pozarządowej


111404


Zawodowy działacz organizacji profesjonalnej


111405


Zawodowy działacz organizacji związkowej


112


Dyrektorzy generalni i wykonawczy


1120


Dyrektorzy generalni i wykonawczy


112001


Dyrektor do spraw administracyjnych


112002


Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych


112003


Dyrektor do spraw energetyki


112004


Dyrektor do spraw informatyki / informacji


112005


Dyrektor do spraw personalnych


112006


Dyrektor finansowy


112007


Dyrektor generalny


112008


Dyrektor handlowy


112009


Dyrektor logistyki


112010


Dyrektor marketingu


112011


Dyrektor operacyjny


112012


Dyrektor produkcji


112013


Dyrektor rozwoju biznesu


112014


Dyrektor sprzedaży


112015


Dyrektor techniczny


112016


Dyrektor wykonawczy


112017


Prezes


112018


Rektor


112019


Syndyk


112090


Pozostali dyrektorzy generalni i wykonawczy


12


Kierownicy do spraw zarządzania i handlu


121


Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania


1211


Kierownicy do spraw finansowych


121101


Główny księgowy


121102


Kierownik biura rachunkowego


121103


Kierownik działu finansowego


1212


Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi


121201


Kierownik działu kadrowo-płacowego


121202


Kierownik działu szkoleń


121203


Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi


121204


Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi


1213


Kierownicy do spraw strategicznych i planowania


121301


Dyrektor departamentu


121302


Kierownik do spraw strategicznych i planowania


121303


Naczelnik / kierownik wydziału


1219


Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej

niesklasyfikowani


121901


Kierownik działu administracyjno-gospodarczego


121902


Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu


121903


Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych


121990


Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej

niesklasyfikowani


122


Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju


1221


Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży


122101


Kierownik działu marketingu


122102


Kierownik działu sprzedaży


122103


Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży


1222


Kierownicy do spraw reklamy i public relations


122201


Kierownik agencji reklamowej


122202


Kierownik działu reklamy / promocji / public relations


1223


Kierownicy do spraw badań i rozwoju


122301


Kierownik do spraw rozwoju produktu


122302


Kierownik działu badawczo-rozwojowego


13


Kierownicy do spraw produkcji i usług


131


Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie


1311


Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie


131101


Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych


131102


Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem


131103


Kierownik w gospodarce leśnej


1312


Kierownicy produkcji w uprawach wodnych i rybołówstwie


131201


Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach upraw wodnych


131202


Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie


131203


Szyper


132


Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji


1321


Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej


132101


Główny technolog


132102


Kierownik do spraw kontroli jakości


132103


Kierownik działu produkcji


132104


Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym


1322


Kierownicy w górnictwie


132201


Kierownik działu wydobycia


132202


Kierownik jednostki ratownictwa górniczego


132203


Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym


132204


Kierownik ruchu w zakładzie górniczym


1323


Kierownicy do spraw budownictwa


132301


Kierownik budowy


132302


Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego


1324


Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni


132401


Kierownik działu logistyki


132402


Kierownik działu transportu


132403


Kierownik działu zakupów


132404


Kierownik magazynu


132405


Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego


132406


Kierownik przedsiębiorstwa transportowego


132407


Zawiadowca stacji


133


Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych


1330


Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych


133001


Kierownik działu informatyki


133002


Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym


133003


Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego


133004


Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1 iconDz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1

Dz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1 iconDz. U. 2010. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1

Dz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1 iconDz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej

Dz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1 iconRozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej1

Dz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1 iconRozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1

Dz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1 iconRozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznej1

Dz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1 iconDz. U. 10. 100. 643 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1

Dz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1 iconDz. U. 10. 241. 1620 rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1

Dz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1 iconRozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1 z dnia 18 grudnia 2002 r

Dz. U. 10. 82. 537 Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznej1 iconDz. U. 03. 139. 1328 rozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznej1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom