Objaśnienia do
Pobierz 8.27 Mb.
NazwaObjaśnienia do
strona17/48
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar8.27 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   48

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne


Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 3.000,-zł, tj. 100 % planu. Przeznaczone zostały na szkolenie obronne pracowników Urzędu Marszałkowskiego.


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 460.000,- zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, zostały zrealizowane w wysokości 442.232,- zł, tj. 96,14% planu.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 130.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 112.724,- zł i przeznaczone zostały na remont budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

 2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 330.000,-zł zostały zrealizowane
  w kwocie 329.508,-zł i przeznaczone zostały na:

 1. specjalistyczne przystosowanie samochodu VW CRAFTER dla potrzeb Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie - 79.530,- zł,

 2. zakup kontenera do bezpiecznego przechowywania materiału wybuchowego oraz depozytów o charakterze niebezpiecznym – 249.978,-zł

Rozdział 75406 – Straż graniczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.000,-zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, zostały zrealizowane
w wysokości 14.610,- zł, tj. 97,40% planu.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.400,-zł zostały zrealizowane w kwocie w kwocie 5.250,- zł i przeznaczone zostały na zakup obuwia specjalistycznego.

 2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.600,-zł zostały zrealizowane
  w kwocie 9.360,-zł i przeznaczone zostały na zakup zestawów plecakowych do wyważania.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł zostały wykonane w wysokości 200.000,-zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji celowej dla:

      1. Grupy Bieszczadzkiej GOPR w kwocie 178.500,- zł,

 1. Stowarzyszenia STORAT w kwocie 21.500,- zł,

na realizację zadań publicznych polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku.


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.635.000,- zł zostały wykonane
w wysokości 7.174.476,- zł, tj. 93,97% planu i dotyczyły:

 1. spłaty odsetek od kredytów długoterminowych i kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.050.776,- zł,

   1. spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego
    w kwocie 6.119.700,- zł,

   2. prowizji od kredytu krótkoterminowego – 4.000,-zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 762.488 zł, zaplanowane zostały na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2010 roku zaciągniętych przez następujące szpitale:

 1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

 2. Wojewódzki Szpital w Przemyślu,

 3. Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie.

W 2010 r. nie zaszła konieczność dokonania spłat przez Województwo Podkarpackie poręczonych kredytów. Szpitale spłacały regularnie zaciągnięte kredyty.


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2010 r. pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie
358.350,-zł.


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.376.929,- zł zostały wykonane
w wysokości 3.362.133,- zł, tj. 99,56 % planu i obejmowały:

 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.012.046,- zł,

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 138.876,- zł w tym:

  1. zakup środków BHP – 2.153,- zł,

  2. wypłatę zasiłków na pomoc zdrowotną dla 3 nauczycieli – 1.620,- zł,

  3. dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 40 nauczycieli – 40.896,- zł,

  4. dodatki wiejskie wypłacone dla 43 nauczycieli – 94.207,- zł,

 3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 211.211,- zł, w tym:

 1. opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 36.000,- zł,

 2. zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych
  i licencji, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, usług telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, konserwacja sprzętu – 30.005,- zł,

 3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 122.531,- zł,

 4. zakup usług internetowych – 3.880,- zł,

 5. badania lekarskie – 3.243,- zł,

 6. delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 5.374,- zł,

 7. zakup pomocy naukowych – 2.442,-zł,

 8. zakup wyposażenia – 7.736,-zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych  ze średnią  liczbą 15 oddziałów i 194 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2010 roku wyniósł 1.444,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z rachunku dochodów własnych.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.405.564,- zł zostały wykonane
w wysokości 1.355.995,- zł, tj. w 96,47% planu i obejmowały:

 1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.270.393,- zł,

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.063,- zł, w tym:

  1. dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 9 nauczycieli – 8.975,- zł,

  2. dodatki wiejskie wypłacone dla 10 nauczycieli – 21.088,- zł,

 1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 55.539,- zł, w tym:

  1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.219,- zł,

  2. zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych – 2.300,- zł,

  3. zakup pomocy naukowych – 1.020,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 89 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2010 roku wyniósł 1.270,- zł.

Niewykonanie planu dotyczy wynagrodzeń i wynika z oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich pracowników oraz mniejszej liczby zastępstw.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,- zł zostały wykonane
w wysokości 99.984,- zł, tj. 99,98 % planu i dotyczyły pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Leżajskiemu na zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealnych
w Leżajsku – II etap, budowa hali sportowej wraz z segmentem dydaktycznym”.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 58.637,- zł zostały wykonane w kwocie 57.229,- zł, tj. w 97,60% planu i obejmowały:

 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 50.413,- zł,

 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.816,- zł, w tym:

  1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.270,- zł,

  2. zakup sprzętu i materiałów biurowych – 2.984,- zł,

  3. zakup pomocy naukowych – 562,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano wydatki związane z utrzymaniem od 1 września 2010 r. 2 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 25 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2010 roku wyniósł 572,- zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.842.253,- zł zostały wykonane w kwocie 20.049.500,- zł, tj. 96,2% planu.

    1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.604.021,-zł zostały zrealizowane
     w wysokości 17.340.574,-zł i obejmowały:

     1. bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych w kwocie 16.623.985,-zł, z tego:

 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.602.497,- zł,

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 285.475,- zł, w tym:

  1. stypendia dla 295 uczniów – 224.500, - zł,

  2. zakup środków BHP – 51.815,- zł,

  3. zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla 9 nauczycieli – 9.160,- zł,

 1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.736.013,- zł, obejmujące:

  1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 623.718,- zł,

  2. opłaty za energię i ogrzewanie – 636.127,- zł

  3. delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 31.171,- zł,

  4. zakup sprzętu i wyposażenia – 47.134,- zł,

  5. badania okresowe pracowników – 8.796,-zł,

  6. zakup pomocy naukowych – 561.552,-zł

  7. zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, PFRON, prenumerata czasopism, czynsze, ubezpieczenie mienia – 466.461,- zł,

  8. koszty remontów – 361.054,- zł, w tym:

 • sali gimnastycznej, sekretariatu i naprawy bieżące w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie – 5.798,-zł,

 • sali lekcyjnej, koszty oceny stanu balustrad oraz opracowanie programu konserwatorskiego konserwacji elementów z kamienia rzymskiego, wykonanie ogrodzenia w Medycznej Szkole Policealnej
  w Jaśle – 217.891,- zł,

 • ciągu ciepłowniczego oraz naprawy bieżące w Medycznej Szkole Policealnej w Przemyślu - 11.550,- zł,

 • pracowni chemiczno – kosmetycznej oraz remont barierki przyschodowej w Medycznej Szkole Policealnej w Sanoku – 26.995,- zł.

 • nawierzchni terenu przyszkolnego: ułożono kostkę brukową
  w miejsce nawierzchni asfaltowej oraz wykonano ławki na betonowych cokołach w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie – 98.820,- zł.

     1. koszty realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu systemowego pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 716.589,-zł, w tym:

 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 41.499,- zł,

 2. dotacja celowa przekazana dla partnera tj. Powiatu Leżajskiego w kwocie 448.655,- zł,

 3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty tłumaczeń, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, artykułów biurowych, szafy metalowej, publikację w prasie, wykonanie badania ewaluacyjnego, organizację posiedzenia Komitetu Sterującego) w kwocie 226.435,- zł.

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.238.232,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 2.708.926,- zł dotyczyły:

 1. realizacji zadania pn. „Przebudowa kanalizacji   deszczowej
  i sanitarnej, odwodnienie terenu, osuszenie ścian piwnic i przebudowa   wentylacji - grawitacyjnej” budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie w kwocie 312.092,-zł,

 2. realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu” w kwocie 2.338.985,-zł. W 2010 roku w ramach wydatkowanej kwoty opracowano projekt sieci sanitarnych, podłączenia do sieci wodociągowej, dokonano wycinki drzew, wykonano przekładki kabli elektrycznych SN i NN, przebudowę kanalizacji i przyłącza wod – kan i gazu, zrealizowano kotłownię gazową w istniejącym budynku szkolnym wraz z kominem oraz uruchomiono ogrzewanie istniejącego budynku Szkoły, wykonano stan surowy zamknięty budynku Sali gimnastycznej wraz z konstrukcją dachu i pokryciem
  z płyt warstwowych oraz montażem stolarki okiennej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.305.895,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2010 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.212.127,-zł co stanowi 60,54% wartości zadania. Zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2007 – 2011, finansowane ze środków budżetu województwa w kwocie 1.933.599,-zł oraz środków Unii Europejskiej w kwocie 3.372.296,-zł.

 3. realizacji projektu systemowego pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 57.849,-zł, w tym:

  1. dotacja celowa przekazana dla partnera projektu tj. Powiatu Leżajskiego – 47.290,-zł,

  2. zakupy inwestycyjne tj. zakup zestawu komputerowego i komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem – 10.559,-zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 szkół medycznych
z 70  oddziałami ze średnią liczbą 1.761 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2010 r. wyniósł 912,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z rachunku dochodów własnych.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

 • oszczędności w wydatkach na energię, ogrzewanie i remonty oraz wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w związku z niedokonaniem naboru na wszystkie kierunki kształcenia w szkołach medycznych,

 • opóźnienie w rozpoczęciu robót podstawowych na placu budowy, spowodowane opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa 
  i modernizacja budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu” oraz koniecznością wykonania przekładek kabli elektrycznych SN,

 • oszczędności w trakcie realizacji projektu w ramach POKL dotyczące wydatków na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wykonanie ekspertyz, opinii, analiz
  i tłumaczeń oraz powstałymi oszczędnościami poprze targowymi.

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 982.073,-zł zostały wykonane w kwocie 974.940,- zł tj. 99, 27% planu i obejmowały:

 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 920.460,- zł, w tym na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie
  z podpisanym porozumieniem z Uniwersytetem Rzeszowskim wydatkowano – 9.756,- zł,

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.491,- zł, w tym:

  1. stypendia dla 35 uczniów – 16.500, - zł,

  2. zakup środków BHP – 2.991,- zł,

 1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 34.989,- zł. obejmujące:

 1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.494,- zł,

 2. delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 665,- zł,

 3. badania okresowe pracowników – 843,- zł,

 4. usługi komunalne, opłaty bankowe - 2.987,-zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 kolegium pracowników służb społecznych z 3 oddziałami ze średnią liczbą 58 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w kolegium w 2010 r. wyniósł 1.401,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z rachunków dochodów własnych.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 11.840.580,- zł zostały wykonane
w kwocie 11.403.788,- zł, tj. 96,31% planu i obejmowały:

 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10.129.799,- zł, w tym na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie podpisanymi porozumieniami z wyższymi uczelniami – 230.745,- zł,

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 168.104,- zł w tym:

 1. stypendia dla 341 uczniów – 157.900, - zł,

 2. zakup środków BHP – 7.768,- zł,

 3. zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla 4 nauczycieli – 2.436,- zł,

 1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.105.885,- zł, w tym:

 1. zakup wyposażenia – 43.467,- zł,

 2. zakup pomocy naukowych – 12.356,- zł,

 3. opłaty za energię i ogrzewanie – 202.310,- zł,

 4. badania okresowe pracowników – 7.800,-zł,

 5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 429.156,- zł,

 6. delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 35.871,- zł,

 7. zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, usługi komunalne, telekomunikacyjne, informatyczne, konserwacja sprzętu, ekspertyzy, ubezpieczenie budynku i sprzętu, PFRON – 368.925,- zł,

 8. koszty remontu przewodów kominowych, robót blacharskich części dachu nad strychem w budynku Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu - 6.000,-zł.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego,
8 kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich. Średnia liczba oddziałów w kolegiach w 2010 roku wyniosła 69 z liczbą 1.121 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach wyniósł 848,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane
z rachunków dochodów własnych.

Niewykonanie planu wydatków związane jest z niedokonaniem planowanego naboru w kolegiach, dużą absencją chorobową pracowników oraz oszczędnościami.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 9.617.886,- zł zostały wykonane w kwocie
7.896.614,-zł tj. 82,10% planu.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.213.737,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 7.896.614,- zł i obejmowały:

 1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.969.150,-zł, w tym:

 1. organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w MSP w Mielcu
  – 27.397,-zł,

 2. wynagrodzenia i pochodne pracowników PCEN – 4.924.499,- zł,

 3. doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych –
  17.254,- zł,

 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych (PCEN) w kwocie 7.490,- zł, w tym:

 1. zakup środków BHP – 4.330,- zł,

 2. zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla 5 nauczycieli – 3.160,- zł,

 1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 512.549,-zł obejmujące:

 1. koszty rzeczowe doskonalenia i dokształcania nauczycieli w jednostkach, tj. zakup materiałów biurowych, delegacje, koszty wynajmu sal, czesne, koszty szkoleń – 126.447,- zł,

 2. badania okresowe pracowników (PCEN ) – 6.516,- zł,

 3. odpis na ZFŚS (PCEN) – 181.450,- zł,

 4. pozostałe koszty funkcjonowania PCEN, tj. delegacje, opłaty bankowe, organizacja konferencji, PFRON, zakup wyposażenia – 137.866,- zł,

 5. koszty remontów w oddziale PCEN w Tarnobrzegu: wykonano izolację poziomą fundamentów (pałacyk), instalację systemu ochrony przeciwpożarowej
  i wybuchu gazu oraz odgrzybianie budynku – 60.270,-zł.

 1. wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  w Rzeszowie trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.380.735,- zł w tym:

 1. „Szkoła Kluczowych Kompetencji - 107.081,- zł, z tego:

 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 100.441,- zł,

 • koszty delegacji - 6.640,- zł,

 1. „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” - 2.222.139,-zł, z tego:

 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.207.461,- zł,

 • zakup środków bhp – 471,- zł,

 • zakup materiałów biurowych – 38.805,- zł,

 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS – 15.720,- zł

 • delegacje służbowe pracowników – 55.324,- zł,

 • zakup środków żywności – 126.938,- zł,

 • wynajem sal, usługi pocztowe, promocja projektu, badania okresowe pracowników, energia, usługi telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, prowizje bankowe – 381.544,- zł,

 • zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 395.876,-zł,

 1. „Kurs instruktorów szachowych dla nauczycieli” - 51.515,- zł, z tego:

 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.280,- zł,

 • zakup sprzętu i wyposażenia - 10.710,- zł,

 • zakup środków żywności - 6.950,- zł,

 • zakup usług promocyjnych - 575,- zł,

 1. wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
  w Rzeszowie projektu Comenius Regio w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - 17.895,-zł. W ramach wydatków pokryte zostały koszty wyjazdów studyjnych.

 2. zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji celowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 899,-zł wraz z odsetkami w kwocie 95,-zł oraz odsetek od zaliczek przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7,-zł

 3. zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji celowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.949,- zł wraz z odsetkami w kwocie 845,- zł,

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz
z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w 2010 roku wyniósł 444.461,- zł. Ponadto niektóre wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z rachunku dochodów własnych.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

 • niższe niż planowano wydatki na umowy zlecenia, szkolenia i podróże służbowe pracowników, remonty,

 • wydłużenie okresu realizacji projektu „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” w związku z powodzią w województwie do dnia 30 czerwca 2012 r. Negocjacje dotyczące zmian trwały do dnia ich zatwierdzenia tj. do 17 grudnia 2010 r. Wszelkie zakupy zostały po tym okresie zostały wstrzymane. Dotyczy to głównie wydatków majątkowych,

 • niezrealizowaniu w całości termomodernizacji budynku dydaktycznego ONiPAS
  w Czudcu wraz z montażem kolektorów słonecznych w kwocie 77.393,-zł. Wydatki w 2010 roku  związane z projektem zostały sfinansowane z dochodów własnych PCEN w Rzeszowie.

 • rezygnacji z realizacji zadania „Platforma Edukacyjna Podkarpacia” w kwocie 133.285 zł, projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania w ramach RPO.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.588.986,-zł zostały wykonane w kwocie 10.375.608,-zł tj.97,98% planu.

 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.674.280,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 9.618.296,- zł i obejmowały:

 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.532.319,-zł,

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.563,- zł, w tym:

 1. zakup środków BHP – 5.113,- zł,

 2. zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla 2 nauczycieli – 1.450,- zł,

 1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.079.414,- zł, w tym:

  1. opłaty za energię i ogrzewanie – 493.480,-zł,

  2. czynsze – 308.683,-zł,

  3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 314.588,- zł,

  4. zakup książek – 442.885,-zł,

  5. zakup sprzętu i wyposażenia – 241.131,-zł,

  6. delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 37.241,-zł,

  7. zakup materiałów biurowych, środków czystości prenumerata czasopism, badania okresowe pracowników, PFRON, usługi komunalne, pocztowe,– 618.687,- zł,

  8. zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 121.832,-zł,

  9. zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 45.862,-zł,

  10. remonty na kwotę ogółem 455.025,- zł w następujących jednostkach:

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 122.854,-zł, wykonano naprawy bieżące, remont łazienki w budynku czytelni przy
  ul. Towarnickiego w Rzeszowie, wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, remont pomieszczeń (usuwanie skutków powodzi) w filii w Sędziszowie Małopolskim, remont oświetlenia oraz remont daszku w filii w Łańcucie.

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie - 130.457,-zł, wykonano parking przy budynku biblioteki w Krośnie, wymieniono okna, pomalowano ściany, założono żaluzje w filii w Lesku, zakupiono farby i żaluzje w filii
  w Brzozowie,

 • Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 182.225,-zł wykonano, malowanie ścian, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę drzwi, montaż regałów metalowych stacjonarnych i przesuwnych, montaż i konfigurację centrali telefonicznej, wykonano naprawy i przeglądy urządzeń, konserwację sprzętu,

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu – 19.489,-zł, wykonano osuszono, wyszpachlowano i pomalowano pomieszczenie oraz zamontowano  detektor i wymieniono uszkodzone rynny w budynku biblioteki w Przemyślu,  dostosowano instalację podlicznikową do nowych  warunków zasilania, zamontowano okno, oraz wykonano remont instalacji elektrycznej w filii w Lubaczowie, wymieniono oświetlenie, położono płytki i pomalowano hol w filii Przeworsk.               

 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 914.706,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 757.312-zł i dotyczyły:

 1. realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu” – 722.473,-zł. W 2010 roku zrealizowano następujący zakres rzeczowy:
  w budynku istniejącym - wykonano przekładkę kanalizacji i kabla telekomunikacyjnego, opracowano kosztorysy systemu sygnalizacji włamania
  i telewizji wizyjnej, zamontowano nowy kocioł gazowy oraz uruchomiono ogrzewanie, dokonano przebudowy dachu płaskiego na dach wielospadowy, przebudowano ścianki działowe, kominy i otwory drzwiowe, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, zmodernizowano instalację wod – kan, rozpoczęto instalacje elektryczne oraz roboty wykończeniowe. 

W nowym budynku - wykonano stan surowy zamknięty budynku Biblioteki wraz
z konstrukcją dachu i pokryciem oraz montażem stolarki okiennej, wykonano instalację centralnego ogrzewania.

Wykonano elewację wraz z dociepleniem, montaż klimatyzatorów, schody wejściowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych, opaski odbojowe wokół istniejącego i nowego budynku Biblioteki. .

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.697.051,- zł. Od początku realizacji zadania do końca 2010 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 782.576,-zł co stanowi 46,11% wartości zadania. Zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2007 – 2011, finansowane ze środków budżetu województwa w kwocie
802.160,-zł oraz środków Unii Europejskiej w kwocie 894.891,-zł.

 1. wymiany i zamontowania kotła c.o. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
  w Przemyślu Filia w Przeworsku – 26.999,-zł,

 2. zakupu centrali telefonicznej dla Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu –
  7.840,-zł.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz
z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2010 roku wyniósł 200.381,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z rachunków dochodów własnych.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

 • oszczędności w wydatkach na wynagrodzeniach w związku ze zwolnieniami lekarskimi, niższe koszty opłat za energię, ogrzewanie i abonament telefoniczny,

 • opóźnienie w rozpoczęciu robót budowlanych, spowodowane opóźnieniem
  w zawarciu umowy o dofinansowanie z RPO zadania pn. „Przebudowa
  i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu” oraz konieczność realizacji robót dodatkowych i zamiennych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej.

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 714.000,-zł zostały wykonane w wysokości 713.440,-zł, tj. 99,92% planu i dotyczyły pomocy finansowej udzielonej 6 gminom na remonty uszkodzonych obiektów oświatowych w wyniku powodzi.


Zestawienie udzielonych dotacji celowych

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota

w zł

1

Gmina Czermin

usuwanie skutków powodzi w budynkach szkół podstawowych w Ziempniowie i Brniu Osuchowskim

100 000

2

Gmina Mielec

usuwanie skutków powodzi w budynkach Szkół Podstawowych w Podleszanach, Złotnikach, Książnicach i Zespołu Szkół w Chorzelowie

100 000

3

Gmina Padew Narodowa

usuwanie skutków powodzi w budynkach szkół podstawowych w Padwi Narodowej i w Zielonej oraz budynku gimnazjum w Padwi Narodowej.

150 000

4

Gmina Gawłuszowice

usuwanie skutków powodzi w budynku Szkoły Podstawowej w Gawłuszowicach

149 440

5

Gmina Baranów Sandomierski

usuwanie skutków Powodzi - remont budynku Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, Szkoły Podstawowej w Durdach, Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Slęzakach i Dąbrownicy

60 000

6

Gmina Gorzyce

usuwanie skutków powodzi - remont Szkoły Podstawowej w Sokolnikach

154 000

Razem

713 440
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   48

Powiązany:

Objaśnienia do iconObjaśnienia do kwestionariusza mg-06

Objaśnienia do iconObjaśnienia symboli

Objaśnienia do iconObjaśnienia do formularza f-o1/k

Objaśnienia do icon5 Objaśnienia do formularza mn-01 Objaśnienia do formularza mn-01

Objaśnienia do iconObjaśnienia do kwestionariusza mg-09

Objaśnienia do iconObjaśnienia symboli

Objaśnienia do iconObjaśnienia do formularza g-10. 2

Objaśnienia do iconObjaśnienia do formularza g-10. 5

Objaśnienia do iconDepartament Pracy Objaśnienia

Objaśnienia do icon7 Objaśnienia do formularza pnt-05 Objaśnienia do formularza pnt-05

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom