Pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych
Pobierz 312.99 Kb.
NazwaPojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych
strona3/4
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar312.99 Kb.
TypPojęcia
1   2   3   4

Sztuka opowiadania, czyli co zrobić, by inni nas słuchali

– czyta odpowiednie fragmenty tekstu

– wypowiada się na temat utworu

– wyjaśnia kompozycję opowiadania

– odnajduje w opowieści wskazane człony kompozycyjne (wstęp, rozwój akcji, punkt kulminacyjny)

– wybiera elementy składające się na bogaty w informacje wstęp

– określa rodzaj narracji i typ narratora

– cytuje fragmenty zawierające opinię narratora o bohaterze

– odczytuje fragmenty będące opisami

– redaguje opowiadanie

– wypowiada się na temat budowy zdań w opowiadaniu

– wyjaśnia, czemu służy zmiana tempa narracji

– redaguje opowiadanie z elementami opisu i wielością narracji


Bolesław Prus W górach

– zapoznaje się z informacjami na temat Bolesława Prusa

– czyta cicho ze zrozumieniem

– określa czas i miejsce wydarzeń

– rozróżnia głównego bohatera i postacie drugoplanowe

– redaguje plan wydarzeń w formie równoważników zdań

– cytuje fragmenty tekstu zawierające opis wrażeń i przeżyć

– odczytuje fragment będący punktem kulminacyjnym

– określa rodzaj narracji i typ narratora

– wyjaśnia pojęcie nowela

– opowiada o przemianie jednego z bohaterów

– przedstawia przebieg akcji na wykresie

– opisuje rysunek obrazujący narrację w utworze

– wyjaśnia zależność między czasem a napięciem akcji

– formułuje wskazówki dla uczestników wycieczek górskich

– wyjaśnia sens stwierdzenia: „podobne lecz podobnym”

– redaguje krótką nowelę zatytułowaną „Podobne lecz podobnym”

Henryk Sienkiewicz Ogniem i mieczem (fragmenty)

– zapoznaje się z informacjami na temat Henryka Sienkiewicza oraz utworu

– czyta cicho ze zrozumieniem

– określa elementy świata przedstawionego

– cytuje fragmenty opisujące stan ducha bohatera

– ocenia postępowanie bohaterów

– wymienia wartości typowe dla etyki rycerskiej, odnosząc je do bohaterów

– redaguje napis nagrobny

– wskazuje w tekście odwołania
do tradycji kulturowej

– odróżnia język naukowy od literackiego

– odróżnia powieść historyczną od innych rodzajów powieści


– notuje w punktach wydarzenia tworzące fabułę i omawia związki między nimi

– dzieli elementy świata przedstawionego na fikcyjne i historyczne

– wyjaśnia motywy działania bohaterów

– komentuje sposób opowiadania narratora (narracja obiektywna i subiektywna)

– zapisuje w punktach dekalog rycerski

– wyjaśnia różnice między powieścią historyczną a naukową pracą historyczną

– wyjaśnia, czym charakteryzuje się język naukowy i literacki

– relacjonuje wydarzenia językiem pracy naukowej lub podręcznika do historii

– podaje cechy powieści historycznej

Jeśli chodzi o mnie… – opinia i jej uzasadnienie

– wybiera sformułowania podkreślające fakt wypowiadania się we własnym imieniu

– układa zdania złożone, w których do opinii dodaje wstępny argument

– wyraża własne zdanie, uzasadniając je

– przekształca podane sformułowania w taki sposób, by sygnalizowały fakt wypowiadania się we własnym imieniu

– wyraża własną opinię, gromadząc na jej poparcie kilka argumentów

– formułuje wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne pod względem językowym

Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę

– zapoznaje się z informacjami na temat Antoine’a de Saint-Exupéry’ego

– czyta cicho ze zrozumieniem

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– określa czas i miejsce wydarzeń

– podaje przykłady wydarzeń prawdopodobnych i baśniowych

– wymienia postacie, dzieląc je na pierwszoplanowe, drugoplanowe i epizodyczne

– określa rolę narratora

– charakteryzuje głównego bohatera

– podaje przyczyny opuszczenia Róży przez bohatera

– porównuje postawy życiowe i zachowania Pijaka i Bankiera

– wyjaśnia przyczyny szacunku Małego Księcia do Latarnika

– cytuje sentencje zawarte w utworze

– redaguje list w imieniu Małego Księcia

- określa adresata utworu, uzasadniając wypowiedź

– porównuje Małego Księcia sprzed wyprawy z tym, który decyduje się wrócić na swoją planetę

– wyjaśnia istotę władzy Króla

– wyjaśnia sens „lekcji” Lisa

– rozwija sens wybranej sentencji w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi

– wyjaśnia motyw wędrówki

– wymienia znane utwory i dzieła sztuki, w których pojawia się motyw wędrówki

– porównuje świat dorosłych i dzieci

– charakteryzuje świat dorosłych, wyjaśniając alegorie

– wnioskuje, argumentuje

– redaguje twórcze opowiadanie z dialogiem

James Herriot

To nie powinno się zdarzyć (fragment)

– zapoznaje się z informacjami na temat Jamesa Herriota

– czyta cicho ze zrozumieniem

– określa elementy świata przedstawionego

– wylicza cechy bohatera

– nazywa uczucia bohatera

– cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

– formułuje rady dla bohatera


– określa motywy działania bohatera

– redaguje wstęp do opowiadania

– redaguje dalszy ciąg zdarzeń w formie listu lub dialogu

– przytacza argumenty zachęcające do poznania całej powieści, wykorzystując terminologię właściwą utworom epickim

Sławomir Mrożek Śpiąca królewna

– zapoznaje się z informacjami na temat Sławomira Mrożka

– czyta cicho ze zrozumieniem

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– przypomina treść baśni, która stała się inspiracją do napisania utworu

– określa elementy świata przedstawionego

– dzieli wydarzenia na oczekiwane (spodziewane) i nieoczekiwane (zaskakujące)

– wyjaśnia, czym jest epilog

– redaguje zakończenie (epilog)

– formułuje morał płynący z opowieści

– przedstawia prawdziwe myśli bohaterów w formie monologów

– porównuje utwór z pierwowzorem w zakresie dokonanych zmian

– wyjaśnia, czym jest konwencja literacka

– wyjaśnia, na czym polega deformacja gatunku

– redaguje zakończenie (epilog), zachowując przyjętą konwencję

Sławomir Mrożek Artysta

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– określa czas i miejsce wydarzeń

– przekazuje informacje na temat bohaterów

– wyjaśnia motywy działania postaci

– wyjaśnia przyczyny niepowodzenia misji bohatera

– wybiera ilustrację do tekstu, uzasadniając wybór

– wymienia elementy zbliżające utwór do bajek

– wymienia elementy odróżniające utwór od bajek

– układa ogłoszenie o naborze zwierząt do cyrku

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– relacjonuje wydarzenia z punktu widzenia dyrektora

– formułuje w imieniu narratora pouczenie dla bohatera

– dokańcza stwierdzenie, odpowiednio je uzasadniając

– uzasadnia związek tekstu z ilustracją

– wyjaśnia, na czym polega załamanie konwencji gatunku

– redaguje dalszy ciąg rozmowy


Z naszego świata w świat epiki, czyli pomysł na przebój czytelniczy

– czyta cicho ze zrozumieniem

– wyjaśnia pojęcia zawarte w tekście

– przygotowuje projekt utworu epickiego

– wypowiada się na temat reprodukcji obrazu

– wyjaśnia związki między tekstem a obrazem

– redaguje wątek powieściowy

W głąb myśli i uczuć

Liryczne wtajemniczenie

– czyta cicho ze zrozumieniem, zaznaczając niejasne fragmenty tekstu

– określa tematykę przeczytanego tekstu

– układa pytania do tekstu

– wymienia cechy liryki

– podaje różnice między liryką a epiką

– redaguje wypowiedź zawierającą własne refleksje na temat wiersza

– wyjaśnia sens nazwy przenośnia

– wymienia różne odmiany liryki

– podaje charakterystyczne cechy różnych odmian liryki


Jan Kochanowski Fraszki

– zapoznaje się z informacjami na temat Jana Kochanowskiego

– zapoznaje się z pochodzeniem i znaczeniem słowa fraszka

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– klasyfikuje poznane utwory jako fraszki

– wymienia cechy fraszki

– określa tematykę fraszek

– odczytuje myśli zawarte we fraszkach

– określa adresata wypowiedzi podmiotu lirycznego

– podaje informacje na temat podmiotu lirycznego

– wyjaśnia, czym jest sentencja

– cytuje fragmenty będące sentencjami

– redaguje hasła zawierające myśli wyrażone w poszczególnych fraszkach

– redaguje tekst reklamy o zdrowiu i lipie

– czyta głośno (z prawidłową wymową archaizmów), dokonując interpretacji

– rozróżnia rodzaje fraszek

– wyjaśnia, na czym polegają różnice między poszczególnymi rodzajami fraszek

– uzasadnia słuszność lub fałsz myśli wyrażonych we fraszkach

– omawia kompozycję fraszek

– traktując fraszki jako wypowiedź tej samej postaci, opracowuje jej duchowy portret

– redaguje artykuł hasłowy na temat snu

– pisze tekst wywiadu z poetą

Ignacy Krasicki

(Święta miłości kochanej ojczyzny…)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– określa adresata wypowiedzi podmiotu lirycznego

– cytuje bezpośrednie zwroty do odbiorcy

– określa charakter słów skierowanych do adresata

– odczytuje sformułowania kojarzące się pozytywnie i negatywnie

– klasyfikuje utwór jako hymn

– rozpoznaje w omawianym tekście utwór patriotyczny

– wyjaśnia, czym jest apostrofa

– odczytuje apostrofę

– wymyśla tytuł dla utworu

– redaguje kilkuzdaniową wypowiedź na temat miłości do ojczyzny

– czyta głośno (z prawidłową wymową archaizmów), dokonując interpretacji

– wyjaśnia, w czyim imieniu wypowiada się podmiot liryczny

– w jednym zdaniu zapisuje pragnienie osoby wypowiadającej się w utworze

– wypowiada się na temat efektu zaskoczenia

– omawia rolę apostrofy

– wymienia cechy utworu patriotycznego

– wyjaśnia kontekst historyczny

– wymienia cechy hymnu

– redaguje kilkuzdaniową wypowiedź na temat miłości do ojczyzny, cytując w niej fragmenty tekstu

Józef Wybicki Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

– zapoznaje się z informacjami na temat Józefa Wybickiego

– zapoznaje się z informacjami o powstaniu i dalszych losach utworu

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– odszukuje w tekście echa polskiej i europejskiej historii (postacie, zdarzenia)

– wyjaśnia znaczenie zaimka my

– nazywa uczucia wyrażone w utworze

– wyjaśnia znaczenie utworu, uzasadniając wypowiedź

– wymienia cechy hymnu

– wymienia sytuacje i okoliczności, w których śpiewany (grany) jest hymn

– formułuje zasady obowiązujące podczas wykonywania hymnu

– zabiera głos w dyskusji

– wygłasza z pamięci tekst hymnu narodowego

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– wypowiada się na temat okoliczności powstania utworu

– wyjaśnia, co łączy wybitne postacie Polaków przywołane w tekście

– tłumaczy sens porównania

– wypisuje cele polityczne i idee zawarte w tekście

– wyjaśnia przyczyny popularności utworu w okresie, gdy jego oficjalne śpiewanie było zabronione

– wyjaśnia, czym jest hymn narodowy (państwowy)

– bierze czynny udział w dyskusji

– analizuje budowę utworu


Adam Mickiewicz

Do M***

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– zna konieczne fakty z życia poety

– określa formę utworu (monolog)

– wyjaśnia, z jakiej perspektywy czasowej wypowiada się osoba mówiąca

– ustala fakty na temat osób, o których jest mowa w tekście

– określa nastrój osoby mówiącej

– notuje w formie tabeli

– cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– opisuje scenę, która najmocniej oddziałuje na wyobraźnię

– wyjaśnia kontekst biograficzny utworu

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest monologiem lirycznym

– rekonstruuje historię wyłaniającą się ze słów osoby mówiącej

– omawia budowę wiersza

– sprawdza cechy melodyczne wiersza

Sztuka patrzenia: Caspar David Friedrich Kobieta w oknie

– czyta tekst o dziele sztuki

– wybiera potrzebne informacje

– określa zasady kompozycji obrazu

– opisuje kolorystykę obrazu

– wskazuje źródła światła

– ustala wspólną problematykę wiersza i obrazu

– opisuje obraz

– wyjaśnia sens naddany koloru i światła

– odczytuje znaczenia poszczególnych elementów obrazu

– wyjaśnia symbolikę okna

– wyjaśnia, na czym polega technika malarska

– opisuje obraz, stosując język poetycki

Cyprian Norwid

W Weronie

– zapoznaje się z informacjami na temat Cypriana Norwida

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– określa tematykę utworu

– tworzy plastyczną wersję fragmentów wiersza

– opowiada o swoim rysunku

– porównuje wykonane rysunki

– wyjaśnia, czym są słowa-klucze

– opowiada o losach Romea i Julii

– formułuje definicję obrazu poetyckiego

– wyjaśnia sens obrazów poetyckich (interpretuje przenośnie)

– odnajduje w wierszu słowa-klucze

– wyjaśnia znaczenie słów-
-kluczy

– porównuje sposób przedstawienia uczuć i refleksji w utworach

Cyprian Norwid

Burza [I] (fragment)

– wypowiada się na temat zjawiska burzy

– słucha fragmentów nagrania utworu Cztery pory roku

– wypowiada się na temat obrazu Burza śniegowa

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– identyfikuje bohatera wiersza

– opisuje sytuację, w jakiej znajduje się bohater

– wyjaśnia pojecie apostrofy

– odczytuje apostrofę

– określa charakter monologu, korzystając z podanego słownictwa

– dostrzega motyw burzy

– rozwija myśl w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej

– opowiada o literackich, malarskich i filmowych obrazach burz

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– podaje informacje na temat osoby mówiącej

– opowiada o scenerii, w jakiej rozgrywa się burza, cytując odpowiednie fragmenty tekstu

– wyjaśnia rolę apostrofy

– wyjaśnia znaczenie motywu burzy

– interpretuje przenośnie

– wyjaśnia sposób przedstawiania uczuć i refleksji

– dostrzega i wyjaśnia relacje między różnymi utworami

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Miłość, Listy, Ogród, Ślepa, Miłość, Łzy

– zapoznaje się z informacjami na temat Marii Pawlikowskiej-

-Jasnorzewskiej

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– nazywa bohaterki wierszy

– opowiada o sytuacjach, w jakich znajdują się bohaterki wierszy

– cytuje fragmenty będące bezpośrednimi nazwami uczuć

– identyfikuje adresatów wypowiedzi

– wyjaśnia, na czym polega przenośnia

– odczytuje przenośnie zawarte w wierszach

– redaguje twórcze opowiadanie oparte na historii zawartej w wierszach

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– nazywa uczucia

– interpretuje przenośnie z wierszy

– wylicza cechy sformułowań poetyckich

– wybiera opinię, uzasadniając ją

– układa wiersze w fabularną całość, łącząc poszczególne utwory komentarzem

– redaguje twórcze opowiadanie z dialogiem oparte na historii zawartej w wierszach, wykorzystując fragmenty utworów

Kazimierz Wierzyński Zielono mam w głowie

– zapoznaje się z informacjami na temat Kazimierza Wierzyńskiego

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– określa nastrój wiersza

– wypisuje sformułowania wywołujące „barwne” wrażenia

– nazywa motywy roślinne

– wyjaśnia, czym jest przerzutnia

– odczytuje przerzutnie

– tworzy wersję malarską wiersza


– czyta głośno, dokonując interpretacji

– wyjaśnia, w jaki sposób nastrój wiersza oddziałuje na czytelnika

– wyjaśnia symboliczne znaczenia kolorów

– korzysta ze słownika symboli

– wyjaśnia sens wyznania podmiotu lirycznego

– nazywa stany emocjonalne podmiotu lirycznego

– wyjaśnia, jaką funkcję pełnią motywy roślinne

– wyjaśnia stosowanie przerzutni

– tworzy i opisuje wersję malarską wiersza

Kazimierz Wierzyński 100 m

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– nazywa wrażenia czytelnicze

– określa tematykę utworu

– nazywa postać mówiącą, uzasadniając wypowiedź cytatami

– podaje cechy postaci mówiącej

– określa cel sportowca; środki, które prowadzą do celu; przeciwnika, którego musi pokonać

– wyjaśnia, czym jest rym

– rozróżnia rymy dokładane i niedokładne, żeńskie i męskie

– odczytuje rymy z wiersza

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– określa funkcję, jaką pełnią rymy w wierszu

– proponuje inny tytuł dla utworu, uzasadniając wypowiedź

– wymienia bohaterów innych utworów, którzy cechami przypominają postać mówiącą w wierszu

– wyraża opinię na temat wierszy o tematyce sportowej

– dokonuje adaptacji wiersza na obrazy filmowe

Jan Twardowski Z bliska, Nie łabędzi śpiew, Święty Antoni, Pomału, Teoretyk, Obawa

– zapoznaje się z informacjami na temat Jana Twardowskiego

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– określa tematykę utworów

– odczytuje myśli zawarte w poszczególnych tekstach

– klasyfikuje poznane utwory jako fraszki

– wymienia cechy fraszki

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– rozróżnia rodzaje (odmiany) fraszek

– wyjaśnia, na czym polegają różnice między poszczególnymi rodzajami fraszek

– układa komentarz na temat poznanych utworów

– wypowiada się o języku fraszek

– porównuje fraszki różnych poetów

– układa fraszkę

Zbigniew Herbert

Dwie krople

– zapoznaje się z informacjami na temat Zbigniewa Herberta

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– określa tematykę utworu, uzasadniając wypowiedź

– podaje informacje na temat bohaterów wiersza

– odczytuje najważniejszy fragment tekstu, uzasadniając własne zdanie

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– wyjaśnia fragmenty tekstu, których zrozumienie sprawia kłopot

– formułuje pytania dotyczące opowiedzianej w wierszu historii dwojga bohaterów

– charakteryzuje język wiersza

– redaguje wypowiedź na temat miłości jako tematu literackiego

Zbigniew Herbert

Pan od przyrody

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– odczytuje fragmenty ujawniające osobę mówiącą

– podaje informacje na temat osoby mówiącej

– podaje informacje na temat bohatera utworu

– zapisuje w punktach losy osoby mówiącej i bohatera utworu

– nazywa cechy bohatera

– nazywa uczucia osoby mówiącej

– określa stosunek osoby mówiącej do bohatera

– odczytuje przenośnie

– redaguje stronę z kroniki szkolnej

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– wyjaśnia sens zawartych w utworze przenośni

– wyjaśnia sens zakończenia

– określa ideę utworu

– wypowiada się na temat języka poezji

– redaguje monolog skierowany do bohatera wiersza


Wisława Szymborska Niektórzy lubią poezję

– zapoznaje się z informacjami na temat Wisławy Szymborskiej

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– omawia tematykę utworu

– omawia budowę wiersza

– wyjaśnia różnicę między osobą mówiącą a autorem

– zastępuje powtarzający się wyraz bardziej precyzyjnymi słowami

– odczytuje ze słownika języka polskiego lub encyklopedii znaczenie słowa poezja

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– odczytuje najbardziej zaskakujący fragment tekstu, uzasadniając wybór

– określa sens wiersza

– wypowiada się na temat „przymusu” czytania poezji w szkole, uzasadniając swoją wypowiedź tytułami wierszy

– definiuje słowo poezjaWisława Szymborska Pochwała złego o sobie mniemania

– wyjaśnia znaczenie słowa sumienie

– wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych z wyrazem sumienie

– tworzy artykuł hasłowy wyjaśniający znaczenie pojęcia sumienie

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– określa tematykę utworu

– omawia budowę wiersza


– czyta głośno, dokonując interpretacji

– dokonuje (z uzasadnieniem) innego podziału utworu

– odczytuje fragment tekstu, sprawiający największe wrażenie, uzasadniając wybór

– odpowiada na pytanie dlaczego? w odniesieniu do poszczególnych wersów wiersza

– formułuje własny komentarz do wiersza, rozwijając podaną myśl

– wyjaśnia sens tytułu

Halina Poświatowska Jestem Julią

– zapoznaje się z informacjami na temat Haliny Poświatowskiej

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– formułuje pytania nasuwające się podczas czytania utworu

– rozmawia na temat możliwych odpowiedzi na zadane pytania

– określa tematykę utworu

– określa związek treści utworu z dramatem Szekspira

– nazywa przeżycia, uczucia osoby mówiącej

– wyróżnia obrazy poetyckie

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– dyskutuje na temat zasadności postawionych pytań

– wyjaśnia sens obrazów poetyckich

– wykorzystuje wiedzę o utworze Szekspira do interpretacji utworu

– formułuje (rozwijając podane stwierdzenia) własny komentarz do wiersza zawierający propozycję wyjaśnienia jego zagadki

– wypowiada się na temat języka poezji

Halina Poświatowska ***[zawsze kiedy chcę żyć krzyczę]

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– określa tematykę utworu

– wymienia wartości cenione przez postać mówiącą

– nazywa przeżycia, uczucia osoby mówiącej

– zestawia osobę mówiącą w wierszu z autorką

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– wyjaśnia, dlaczego wiersz można traktować jak poetycką biografię

– wypowiada się na temat języka poezjiAdam Zagajewski

Szybki wiersz

– słucha fragmentu chorału gregoriańskiego

– zapoznaje się z informacjami na temat Adama Zagajewskiego

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– określa sytuację liryczną, w jakiej znajduje się bohater

– omawia okoliczności towarzyszące przedstawionej sytuacji

– określa przeżycia, stany emocjonalne bohatera

– odczytuje zaskakujące połączenia słowne

– określa problem wiersza, rozwijając wybraną propozycję

– podaje charakterystyczną cechę chorału jako utworu muzycznego

– wypowiada się na temat odrodzenia elementów chorałowych w muzyce popularnej

– czyta głośno, dokonując interpretacji

– wyjaśnia sens sformułowań określających sytuację, w jakiej znalazł się bohater

– wyjaśnia informacje dotyczące miejsca pobytu bohatera, powołując się na fragmenty tekstu

– ocenia połączenia słowne obecne w wierszu

– zadaje pytania, które prowokuje wiersz

– porównuje wiersz z chorałem

Adam Zagajewski Wzgórze

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– opowiada o świecie przedstawionym w wierszu

– podkreśla we fragmencie zapisków zdanie, które mogłoby być wyjaśniającym komentarzem do wiersza

– ogląda reprodukcję obrazu

– wypowiada się na temat obrazu

– proponuje inny tytuł dla obrazu– czyta głośno, dokonując interpretacji

– formułuje pytania, które nasuwają się po przeczytaniu wiersza

– porównuje świat przedstawiony na obrazie i w wierszu

– porównuje środki artystycznego wyrazu zastosowane przez poetę i malarza

– wyjaśnia rolę poezji

1   2   3   4

Powiązany:

Pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych iconPojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych

Pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych iconPojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych

Pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych iconPojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych I ścieżek edukacyjnych

Pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych iconPojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych I ścieżek edukacyjnych

Pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych iconPojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych

Pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych iconPojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych

Pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych iconPojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych

Pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych iconPojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych

Pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych iconProgram naprawczy z zakresu przedmiotów humanistycznych dla klas III

Pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych iconW nauczaniu przedmiotów humanistycznych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom