Liczba godzin
Pobierz 24.11 Kb.
NazwaLiczba godzin
Data konwersji01.01.2013
Rozmiar24.11 Kb.
TypDokumentacjaUNIWERSYTET WROCŁAWSKI

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELSKIEJ50-205 Wrocław, ul. Cybulskiego 30

tel. (0-71)37 5268, fax (0-71) 3759496


e-mail: centrum@cen.uni.wroc.pl

www.cen.uni.wroc.pl
Program kursu przygotowującego doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do pracy dydaktycznej

Rok akademicki 2008/2009

Koordynator kursu:


dr Marta Kochan-Wójcik:

marta.kochan.wojcik@cen.uni.wroc.pl; tel. 071-375 94 95


Program kursu przygotowującego doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do pracy dydaktycznej ze studentami


LICZBA GODZIN: 30 godzin zajęć stacjonarnych oraz 5 godzin samokształcenia kierowanego


FORMA: wykład, warsztaty, samokształcenie kierowane


CELE OGÓLNE:

  • przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego człowieka dorosłego oraz specyfiki uczenia się dorosłych

  • kształtowanie kompetencji psychopedagogicznych i dydaktycznych


FORMA ZALICZENIA:Kurs zakończony jest analizą studenckich portfolio. W skład portfolio wchodzą zadania, które uczestnicy kursu wykonują po zakończeniu każdego bloku zajęć. Zadania te doskonalą praktyczne umiejętności doktoranta, przydatne w jego pracy ze studentami. Ocena zaliczeniowa stanowi średnią z ocen cząstkowych uzyskanych po realizacji zadań z portfolio.Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Forma zajęć

Moduł 1. Wprowadzenie w założenia, cele, strukturę i warunki zaliczenia zajęć. Uzgodnienie zakresu realizacji poszczególnych modułów kursu ze słuchaczami.

1

Wykład/dyskusja

Moduł 2. Specyfika kształcenia człowieka dorosłego:

a) Psychologia rozwoju człowieka dorosłego.

b) Myślenie naukowe i potoczne.


3

4


wykład

warsztaty

Moduł 3. Kompetencje nauczyciela akademickiego:

a) Procesy poznawcze a nauczanie i uczenie się. Planowanie i dokumentowanie pracy dydaktycznej.

b) Ocena i samoocena w pracy nauczyciela.

c) Emisja głosu.

d) Radzenie sobie ze stresem.


3


5

10

4


wykład


warsztaty

warsztaty

wykład

Moduł 4. Samorozwój nauczyciela.

5

samokształcenie

kierowane (praca nad pracami zaliczeniowymi)
Instrukcja do prowadzenia portfolio1


Temat: MYŚLENIE NAUKOWE I POTOCZNE


Elżbieta Małkiewicz: elzbieta.malkiewicz@cen.uni.wroc.pl

Zadanie dla studentów (praca w grupach): wykorzystanie wiedzy o obrazie świata ucznia/studenta w nauczaniu:

a. analiza odpowiedzi modelowej

b. analiza wypowiedzi uczniów

c. porównanie odpowiedzi modelowej z wypowiedziami uczniów, wnioski metodyczne

Literatura:

Małkiewicz E. (2005). Pojęcia potoczne i naukowe a proces nauczania i uczenia się. W: Nauczanie przyrody. Pod red. E. Arciszewskiej i S. Dylaka. Warszawa: CODN

Temat: PLANOWANIE I DOKUMENTOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ


Marta Kochan-Wójcik: marta.kochan.wojcik@cen.uni.wroc.pl

Zadanie dla studenta: przedstaw ogólny program 30 godzin zajęć przedmiotu, którego nauczasz oraz konspekt jednych 2-godzinnych zajęć w ramach tego programu.

Literatura:

R.I.Arends (1998) Uczymy się nauczać, WsiP

Sztuka nauczania czynności nauczyciela, pod red. K.Kruszewski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998

Pedagogika, pod red. Z.Kwieciński, B.Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Temat: OCENA I SAMOOCENA NA ZAJĘCIACH


Marcin Fankanowski: marcin@cen.uni.wroc.pl

Zadanie dla studenta

- opracuj kryteria i system oceny pracy studenta na Twoich zajęciach (zadanie na I semestr kursu)

- opracuj i przeprowadź w grupie studentów ankietę ewaluacyjną , badającą ich zadowolenie z przyjętego przez Ciebie sposobu oceniania (zadanie na II semestr kursu)

Literatura:

Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, red. A.Brzezińska, J.Brzeziński, str. 140-144, Wyd Fundacji Humaniora, Poznań 2000


UWAGA:


  1. Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo słuchacza we wszystkich zajęciach (lub zaliczenie u prowadzącego w trybie indywidualnym nieobecności).
  1. Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych przez studentów z 3 projektów realizowanych w ramach zajęć:
  • Temat: OCENA I SAMOOCENA NA ZAJĘCIACH

  • Temat: PLANOWANIE I DOKUMENTOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ


  • Temat: MYŚLENIE NAUKOWE I POTOCZNE

Projekty są oceniane przez prowadzących i przekazywane koordynatorowi kursu.

Nieprzekraczalny termin rozliczenia się studentów z projektów upływa 31.05.2009.


  1. Termin wpisywania zaliczeń: 16.06.2009. godz. 15.00

ul. Koszarowa 2/3 (Instytut Politologii) s. 25


1 Portfolio jest jedną z technik monitorowania i autoprezentacji rozwoju profesjonalnego – najczęściej przyjmuje się, że jest to stale powiększająca się kolekcja materiałów o charakterze autentycznych dokumentów, ilustrująca rozwój kompetencji nauczyciela. . (zob. Uczenie metodą projektów (red.) B.D. Gołębniak , s.22 -28, WSiP, Warszawa 2002)


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Liczba godzin iconLiczba godzin kursu – 40 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym lub stacjonarnym

Liczba godzin iconLiczba godzin

Liczba godzin iconLiczba godzin

Liczba godzin iconLiczba godzin

Liczba godzin iconLiczba godzin w

Liczba godzin iconLiczba godzin

Liczba godzin iconLiczba godzin

Liczba godzin iconLiczba godzin

Liczba godzin iconLiczba godzin

Liczba godzin iconLiczba godzin

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom