Ich wiedzy o pozytywizmie
Pobierz 1.2 Mb.
NazwaIch wiedzy o pozytywizmie
strona1/5
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar1.2 Mb.
TypWymagania
  1   2   3   4   5

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum – „Słowa na czasie

cz. 2Numer i temat lekcji

Środki dydaktyczne

Teksty i materiał ilustracyjny

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Liczba godzin

Odniesienia do podstawy programowej

68. i 69.

Wiek pary i elektryczności – wprowadzenie do epoki


Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: W czasach pozytywizmu

s. 140–143

- „Dlaczego pozytywizm?”

- „Od kiedy do kiedy?”

- „W poszukiwaniu mądrości”

- „Kult pracy”

- „Jak ukazać rzeczywistość?”

- Jan Matejko, „Batory pod Pskowem”

- Józef Chełmoński, „Czwórka”

- Gustav Courbet, „Kamieniarze”

pozytywizm, literatura postyczniowa, wiek pary i elektryczności, praca organiczna, praca u podstaw, naturalizm, realizm, eklektyzm, scjentyzm, teoria ewolucji, utylitaryzm

- wymienia nazwiska głównych myślicieli epoki

- wskazuje daty graniczne pozytywizmu

- wyjaśnia, na czym polega praca organiczna i praca u podstaw

- podaje cechy realizmu i naturalizmu w sztuce

- przeprowadza wśród rówieśników ankietę na temat ich wiedzy o pozytywizmie

- wyjaśnia pochodzenie terminu pozytywizm

- krótko charakteryzuje głównych filozofów epoki

- podaje wydarzenia łączące się z datami granicznymi pozytywizmu

- wskazuje na przykładach dzieł elementy realistyczne i naturalistyczne

- tłumaczy, czym się charakteryzuje eklektyzm

- omawia istotę światopoglądu pozytywistycznego

- samodzielnie opracowuje wyniki ankiety na temat wiedzy o pozytywizmie, przeprowadzonej wśród rówieśników

2

I.1.1

I.1.2

II.2.11

III.1.2

III.2.11


70. i 71.

Czy zawsze należy mówić prawdę?

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: W czasach pozytywizmu

s. 144–147

- Bolesław Prus, „Miłość małżeńska”

- Albert Daniel Rutherston, „Pieśń koszuli”

postać Bolesława Prusa, streszczenie, punkt kulminacyjny, nowela, symbol

- wymienia tytuły dzieł Bolesława Prusa

- streszcza przebieg wydarzeń przedstawionych we fragmencie noweli

- określa tematykę utworu

- charakteryzuje postacie małżonków z tekstu

- nazywa typy narracji zastosowanych w utworze

- wyjaśnia, co to jest punkt kulminacyjny

- podaje cechy noweli

- opowiada w pierwszej osobie o przeżyciach jednego z bohaterów „

- przy pomocy nauczyciela redaguje notatkę na temat warunków i poziomu życia ludzi w drugiej połowie XIX w.

- krótko omawia postać Bolesława Prusa

- w określonej liczbie zdań

streszcza przebieg wydarzeń ukazanych w tekście

- wyjaśnia symbolikę tytułowej kamizelki

- omawia funkcje każdego z typów narracji

- wskazuje w utworze punkt kulminacyjny

- udowadnia, że „Kamizelka” jest nowelą

- opowiada w pierwszej osobie o przeżyciach jednego z bohaterów, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

- samodzielnie redaguje notatkę na temat warunków i poziomu życia ludzi w drugiej połowie XIX w.

2

I.1.2

I.2.1

II.1.2

II.2.1

II.2.3

II.2.5

II.2.7

III.1.1


72. i 73.

Rozprawiamy o rozprawce


Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:

W garderobie tekstów

Temat: Jak rozprawić się z rozprawką?

s. 118–125
rodzaje rozprawek, teza, hipoteza, kontrargument, redagowanie rozprawki z tezą i hipotezą, dyskusja

- wymienia elementy budowy rozprawki z tezą i hipotezą

- formułuje tezę lub hipotezę

- uzupełnia zdania, wyrażając swój pogląd na określone tematy

- podaje zalety i wady adaptacji filmowych

- odnajduje odpowiednie argumenty w tekście

- we wstępach do rozprawek podkreśla tezę lub hipotezę

- wypisuje z tekstu zalety i wady afrykańskiej tradycji rodzinnej

- formułuje argumenty potwierdzające słuszność wskazanej tezy

- pisze rozprawkę na podany temat

- szczegółowo omawia schemat kompozycyjny rozprawki z tezą i hipotezą

- uzupełnia przysłowia i wyjaśnia ich znaczenie

- gromadzi argumenty potwierdzające słuszność tez zawartych w powiedzeniach

- przeredagowuje wypowiedzi z forum internetowego na fragmenty rozprawek

- sporządza plan rozprawki dotyczącej funkcji rodziny w życiu tradycyjnego Afrykanina

- pisze rozprawkę na podany temat, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

2

I.1.2

I.1.9

III.1.1

III.2.3

74. i 75.

Wódz czy cyrkowiec? – o bohaterze noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: W czasach pozytywizmu

s. 151–154

- Henryk Sienkiewicz, „Wódz czy cyrkowiec?”

ironia, nowela, akcja, streszczenie

- redaguje krótką notatkę dotyczącą rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej

- streszcza dzieje miasta Antylopa

- przytacza nazwy oraz określenia wywodzące się z kultury Indian i białych osadników

- opowiada, kim był sachem i jak znalazł się wśród cyrkowców

- określa cechy charakteru bohatera

- nazywa uczucia, których doznawała publiczność podczas spektaklu

- wyraża swoją opinię na temat zakończenia utworu


- przygotowuje referat na temat rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej

- streszcza dzieje miasta Antylopa, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną

- wskazuje fragment utworu zawierający ironię

- ocenia relacje panujące między mieszkańcami Chiavatty a Niemcami

- tłumaczy, w jaki sposób dyrektor cyrku wpływał na emocje widzów

- wyjaśnia w kilkuzdaniowej wypowiedzi, co traci człowiek, który nie szanuje własnej historii

2

I.1.2

II.2.1

II.2.7

II.4.1

II.4.3

III.1.2

76.

Rozpoznajemy wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania

Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

Komponowanie wypowiedzeń

Temat: Krótko mówiąc – imiesłowowy równoważnik zdania

s. 60–65
imiesłowowy równoważnik zdania, wykresy i interpunkcja wypowiedzeń z imiesłowowym równoważnikiem zdania, przekształcanie imiesłowowych równoważników zdań w zdania podrzędne i odwrotnie

- przekształca wypowiedzenia, zmieniając imiesłowowe równoważniki zdań na zdania podrzędne okolicznikowe

- przeredagowuje zdania pojedyncze na wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

- wskazuje, które wypowiedzenia można przekształcić na zdania złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

- uzupełnia tekst brakującymi przecinkami- wyjaśnia, o czym należy pamiętać, tworząc wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania

- tłumaczy, dlaczego niektórych zdań nie można przekształcić na wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania

- przeredagowuje tekst, zmieniając wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdania złożone podrzędnie, współrzędnie lub zdania pojedyncze

- określa, jak zmienił się charakter wypowiedzi po jej przekształceniu

- podaje zasady użycia przecinka w zdaniach z imiesłowowym równoważnikiem zdania

- odpowiada, w jakiej odmianie języka i którym stylu stosuje się imiesłowowe równoważniki zdań

1

I.3.1

I.3.6

III.2.6

III.2.7


77.

Obrazek z życia wiejskiego chłopca

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: W czasach pozytywizmu

s. 154–156

- Maria Konopnicka, „Jaś nie doczekał”

- Igor Grabar, „Zima”

postać Marii Konopnickiej, represja, obrazek, retrospekcja, cechy utworów epickich, manifest społeczny, dyskusja

- wymienia tytuły dzieł Marii Konopnickiej

- opowiada o wydarzeniach przedstawionych w wierszu „Jaś nie doczekał”

- nazywa uczucia, które wzbudza w czytelniku utwór

- przytacza słowa wielokrotnie powtarzające się w tekście

- podaje cechy charakterystyczne dla obrazka

- bierze udział w dyskusji na temat problemów współczesnych dzieci

- krótko omawia postać Marii Konopnickiej

- określa funkcję powtórzeń występujących w wierszu

- udowadnia, że utwór „Jaś nie doczekał” to obrazek

- aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat problemów współczesnych dzieci

- wyjaśnia, dlaczego wiersz Marii Konopnickiej można uznać za manifest społeczny

1

I.1.2

II.1.1

II.2.1

II.2.4

II.2.6

II.4.2

III.1.5

78. i 79.

Wielkie sprawy w miniaturowej formie

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: W czasach pozytywizmu

s. 158–160

- Antoni Czechow, „Śmierć urzędnika”

postać Antoniego Czechowa, petent, opowiadanie, absurd, humor

- podaje tytuły utworów Antoniego Czechowa

- określa wybrane elementy świata przedstawionego

- odszukuje w tekście fragmenty związane z przebiegiem zdarzeń

- nadaje tytuły każdej z wyróżnionych części

- opisuje reakcje generała wywołane kichnięciem bohatera i kolejnymi przeprosinami

- wskazuje w utworze elementy humorystyczne

- wymienia cechy charakteru głównego bohatera

- krótko omawia postać Antoniego Czechowa

- tłumaczy, w jaki sposób narasta napięcie w utworze

- wyjaśnia, co to jest absurd

- wskazuje źródła absurdu w opowiadaniu

- ocenia postawę życiową Czerwiakowa

- tłumaczy znaczenie fragmentu, w którym narrator prowadzi dialog z czytelnikiem

- określa, jakie prawdy życiowe przekazuje czytelnikom tekst Antoniego Czechowa

2

I.1.2

II.1.2

II.2.4

II.4.2

80. i 81.

Piszemy sprawozdanie z wydarzeń

Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:

W garderobie tekstów

Temat: O faktach po fakcie – sprawozdanie z wydarzeń

s. 126–131
redagowanie sprawozdania dotyczącego wydarzenia z życia codziennego

- wymienia elementy sprawozdania

- układa podane równoważniki we właściwej kolejności, tworząc plan sprawozdania

- uzupełnia treść sprawozdania z wycieczki szkolnej

- korzystając z zamieszczonego planu, redaguje sprawozdanie z uroczystości szkolnej

- do podsumowania sprawozdania dopisuje poprzedzającą je część tekstu

- charakteryzuje poszczególne elementy sprawozdania

- na podstawie podanych notatek i fotografii tworzy plan sprawozdania z wystawy owadów

- wskazuje wypowiedzenia, których styl nie odpowiada formie sprawozdania

- odróżnia sprawozdanie od relacji

- redaguje sprawozdanie na podany temat, dbając o poprawność językową

2

III.1.1

III.1.7

III.2.2

III.2.3

82. i 83.

Przeżyć magiczne święta...

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: W czasach pozytywizmu

s. 160–163

- Charles Dickens, „Magia świąt”

postać Charlesa Dickensa, kanwa, rozprawka, symbol

- wymienia tytuły utworów Charlesa Dickensa

- redaguje list do rówieśnika, w którym opisuje tradycje świąt Bożego Narodzenia

- opowiada o przebiegu spotkania bohatera z widmem

- tłumaczy, dlaczego duch Marleya zjawił się w domu wspólnika

- gromadzi zwroty i wyrażenia do charakterystyki Scrooge’a i Marleya

- wyjaśnia, czego symbolem jest łańcuch dźwigany przez zjawę

- pisze rozprawkę na temat znaczenia pracy dla współczesnego człowieka

- krótko omawia postać Charlesa Dickensa

- redaguje list do rówieśnika, w którym opisuje tradycje świąt Bożego Narodzenia, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo

- określa, z jakich elementów mogłyby się składać łańcuchy współczesnych pokutników

- omawia religijne i kulturowe znaczenie świąt Bożego Narodzenia

- pisze rozprawkę na temat znaczenia pracy dla współczesnego człowieka, dbając o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

2

I.1.2

I.2.1

I.3.2

II.4.2

II.4.3

III.1.1

III.1.2


  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ich wiedzy o pozytywizmie iconTroska o losy ojczyzny w romantyzmie I pozytywizmie

Ich wiedzy o pozytywizmie iconŻywienia psów I kotów ich właściciele najchętniej pozyskują od lekarzy weterynarii. Z ich wiedzy w tym zakresie z różną częstotliwością korzystają prawie wszyscy posiadacze zwierząt (55% często lub zawsze; 31,6% rzadko, czasami)

Ich wiedzy o pozytywizmie iconIch heiße Jan Nowak. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Polen und wohne ich in Warsaw. Ich besuche in der Realschule

Ich wiedzy o pozytywizmie iconWiedzy, umiejętnośCI, przejawów zastosowania ich w życiu

Ich wiedzy o pozytywizmie iconV szkolny konkurs wiedzy o państawch niemieckojęzycznych „wielcy odkrywcy niemieccy I ich wynalazki”

Ich wiedzy o pozytywizmie iconRozwój wiedzy o lekach, ich wytwarzaniu I badaniu skuteczności od czasów najdawniejszych do połowy XX wieku”

Ich wiedzy o pozytywizmie iconRozwój wiedzy o lekach, ich wytwarzaniu I badaniu skuteczności od czasów najdawniejszych do połowy XX wieku”

Ich wiedzy o pozytywizmie iconIch bin kein richtiger Sportler. Ich sehe lieber Sportprogramme an. Man kann sagen, ich interessiere mich fur Sport, aber passiv. Ich mag sehr Wettbewerbe in

Ich wiedzy o pozytywizmie iconImmer warte ich ungeduldig aufs Wochenende. Das ist schönste Zeit nach der anstregenden Woche. Ich kann endlich machen, was ich will. Ich habe frei und muss

Ich wiedzy o pozytywizmie iconLiteratura I filozofia na przełomie XIX i XX wieku (ich Freud, ich Marks, ich Nietzsche)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom