Opracowanie danych pomiarowych
Pobierz 32.93 Kb.
NazwaOpracowanie danych pomiarowych
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar32.93 Kb.
TypDokumentacja


załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr R-12/2007


KARTA KURSU


NAZWA

Opracowanie danych pomiarowych

NAZWA W J. ANG.

Evaluation of experimental data
KOD

13.2 - - 820

PUNKTACJA ECTS

2
KOORDYNATOR

Dr hab. Władysław Błasiak

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY

dr hab. Władysław Błasiak

dr Małgorzata Godlewska

WARUNKI WSTĘPNE

WIEDZA

Zakres kursów: analiza matematyczna


UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność: obliczania pochodnych funkcji wielu zmiennych, różniczki zupełnej, szukania minimum funkcji wielu zmiennych.


KURSY

Analiza matematyczna 1


EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

Systematyka niepewności i błędów pomiarowych (niepewności systematyczne i przypadkowe, błędy systematyczne i grube). Błędy pomiarowe (przyczyny błędów, heurystyka unikania błędów). Niepewności pomiarów bezpośrednich. Rozkład Gaussa (wyprowadzenie metodą Hagena). Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru. Poziom ufności. Odchylenie standardowe średniej arytmetycznej. Podstawowe prawo statystycznej teorii pomiarów. Niepewność całkowita pomiaru bezpośredniego. Niepewności pomiarów pośrednich (metoda różniczki zupełnej, metoda logarytmiczna, metoda najmniej korzystnego przypadku). Planowanie pomiarów bezpośrednich i pośrednich. Metoda najmniejszych kwadratów (linearyzacja zależności fizycznych, metoda regresji liniowej, dopasowywanie funkcji do wyników pomiarowych). Prawo przenoszenia niepewności pomiarowych. Współczynnik korelacji. Test zgodności 2. Analiza wymiarowa (wykorzystanie metody analizy wymiarowej przy planowaniu złożonych eksperymentów fizycznych). Metody prezentacji danych pomiarowych (graficzna prezentacja danych pomiarowych, zasady zapisu wyników pomiarów, zastosowanie programów komputerowych do opracowania danych pomiarowych).

UMIEJĘTNOŚCI

Student powinien znać aktualną systematykę niepewności pomiarowych oraz heurystyczne zasady unikania błędów. Powinien umieć oceniać niepewności pomiarów bezpośrednich oraz pomiarów pośrednich, stosując odpowiednie metody w zależności od uzyskanych wyników (metody statystyczne, metody maksymalnego szacowania niepewności takie, jak metoda różniczki zupełnej, metoda logarytmiczna metoda najmniej korzystnego przypadku). Powinien znać interpretację probabilistyczną odchylenia standardowego oraz właściwości funkcji Gaussa. Umieć planować liczbę pomiarów losowych zapewniającą uzyskanie oczekiwanej niepewności pomiaru. Umieć planować pomiary złożone (ze względu na kryterium uzyskania możliwie najmniejszej niepewności pomiaru). Stosować metodę najmniejszych kwadratów. Obliczać i interpretować współczynnik korelacji. Stosować metodę analizy wymiarowej. Zapisywać prawidłowo wyniki pomiarów (z zachowaniem właściwej liczby cyfr znaczących) oraz prezentować wyniki pomiarów w formie graficznej.
ORGANIZACJA

FORMA ZAJĘĆ

WYKŁAD (W)

ĆWICZENIA W GRUPACH

A
K
L
S
P
LICZBA GODZIN

15

15
FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

W

Kolokwium zaliczeniowe z zakresu zagadnień omawianych na wykładzie.

A
K
L
S
P


OCENA

Ocena końcowa kursu jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia ćwiczeń oraz kolokwium zaliczeniowego.


UWAGILITERATURA

PODSTAWOWA


- Błasiak W., Opracowanie danych pomiarowych i planowanie eksperymentów fizycznych, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1988


- Szydłowski H., Pomiary fizyczne, Podręcznik dla nauczycieli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977 (i dalsze wydania)


- Taylor J. R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995UZUPEŁNIAJĄCA


- Abramowicz H., Jak analizować wyniki pomiarów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992


Barford N.C., Experimental measurements: precision, error and truth, John Wiley & Sons 1987


Błasiak W., Planowanie eksperymentów fizycznych, Fizyka w Szkole Nr.6, 1988


Squires G.L., Praktyczna fizyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992


Szydłowski H., Pracownia fizyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977 (i dalsze wydania)


Szydłowski H., Teoria pomiarów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981 (i dalsze wydania).Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opracowanie danych pomiarowych iconOpracowanie wyników pomiarowych

Opracowanie danych pomiarowych iconWiększość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących się bezpośrednio z obiektami badań reaguje na oddziaływania

Opracowanie danych pomiarowych iconOpracowanie wyników pomiarów szacowanie niepewności pomiarów I metody obliczania niepewności pomiarowych

Opracowanie danych pomiarowych iconI. Projekt zadania pn.: „Opracowanie systemu gromadzenia I analizy danych epidemiologicznych”

Opracowanie danych pomiarowych iconOpracowanie: Andrzej Cempel na podstawie danych udostępnionych przez: Jerzego Żurawskiego, Krystiana Dyszę ze Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju we Wrocławiu

Opracowanie danych pomiarowych iconJest zbiorem logicznie porządkowanych danych oraz ich opisów. Stałym elementem baz danych jest katalog systemu w którym znajdują się opisy struktur danych. W

Opracowanie danych pomiarowych iconJęzyków zapytań nieco więcej niż to, co można znaleźć w popularnych podręcznikach z zakresu baz danych. Zrozumienie wprowadzonych tu pojęć I metod umożliwi opracowanie I szybkie zaimplementowanie własnego, bardzo mocnego języka zapytań dla praktycznie dowolnie wybranego celu

Opracowanie danych pomiarowych iconKomputerowa analiza systemów pomiarowych

Opracowanie danych pomiarowych iconKomputerowa analiza systemów pomiarowych

Opracowanie danych pomiarowych iconBaza danych – zbiór danych szbd – database management system

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom