Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY
Pobierz 1.03 Mb.
NazwaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY
strona1/13
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar1.03 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Oleśnica, dnia 16 listopada 2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Zespół Szpitali


ul. Armii Krajowej 1

56-400 Oleśnica


2. zaprasza do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.


Przedmiot zamówienia: dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

CPV:

33140000-3 Materiały medyczne

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33141200-2 Cewniki

33141220-8 Kaniula

33141240-4 Akcesoria cewnikowe

33141310-6 Strzykawki

33141320-9 Igły medyczne

33141321-6 Igły do znieczulania

33141411-4 Skalpele i noże chirurgiczne

33141641-5 Sondy

33141640-8 Dreny

33141700-7 Wyroby ortopedyczne

33141730-6 Kołnierze chirurgiczne

33157110-9 Maski tlenowe

33157700-2 Worki ambu

33157800-3 Urządzenia do podawania tlenu

33194120-3 Artykuły do infuzji

33194200-8 Artykuły do transfuzji

18424300-0 Rękawiczki jednorazowe

33141111-1 Opatrunki przylepne

33141300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

33124131-2 Paski odczynnikowe

33734000-4 Okulary

39511100-8 Koce

33721000-0 Golarki

33711500-2 Produkty do pielęgnacji skóry

33771200-7 Pieluszki dla niemowląt

33712000-4 Prezerwatywy

33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

33192500-7 Probówki

22993200-9 Papier termo czuły lub tektura

33697100-3 Preparaty do lewatywy

33194100-7 Urządzenia i przyrządy do infuzji

33141615-4 Pojemniki na mocz

33141620-2 Zestawy medyczne

33681000-7 Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe

38437100-8 Pipety

38437110-1 Końcówki pipet


Podstawa prawna postępowania:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Znak sprawy: PN/14/2011

...........................................................

ZATWIERDZIŁ (DATA I PODPIS)

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.


W przypadku Pakietu nr 19 – Paski do glukometrów, Zamawiający wymaga złożenia oferty na dostawę pasków do glukometrów pod warunkiem przekazania nowych glukometrów do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy, w ilości zabezpieczającej potrzeby Zamawiającego (ok. 30 szt.).


Zamawiający dopuszcza przeliczanie wielkości opakowań stosując zaokrąglenia wynikające z zasad matematycznych (do jednego opakowania w górę).


Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbki oferowanego asortymentu, w celu weryfikacji spełnienia warunków określonych w SIWZ. Zamawiający nie dokona zwrotu próbek wyrobów jednorazowego użytku.


 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety:


Pakiet nr 1 – Igły jednorazowe

Pakiet nr 2 – Strzykawki jednorazowe

Pakiet nr 3 – System zamknięty do pobierania krwi

Pakiet nr 4 – Sondy, cewniki

Pakiet nr 5 – Rurki

Pakiet nr 6 – Dreny, drenaże

Pakiet nr 7 – Maski, wąsy, filtry, nebulizatory

Pakiet nr 8 – Terapia dożylna

Pakiet nr 9 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych

Pakiet nr 10 – Rękawiczki diagnostyczne

Pakiet nr 11 – Zestaw do wlewów kontrastowych

Pakiet nr 12 – Papier medyczny

Pakiet nr 13 – Żele

Pakiet nr 14 – Kołnierze i szyny ortopedyczne

Pakiet nr 15 – Woreczki do pobierania moczu

Pakiet nr 16 – Opaski identyfikacyjne

Pakiet nr 17 – Siatki chirurgiczne

Pakiet nr 18 – Filtr oddechowy

Pakiet nr 19 – Paski do glukometrów

Pakiet nr 20 – Maski krtaniowe

Pakiet nr 21 – Zestaw do lewatywy

Pakiet nr 22 – Rurka rektoskopowa

Pakiet nr 23 – Worek do godzinowej zbiórki moczu

Pakiet nr 24 – Worek do zbiórki moczu sterylny

Pakiet nr 25 – Wieszak do worków na mocz

Pakiet nr 26 – Zgłębnik gastrostomijny

Pakiet nr 27 – Igły do znieczulenia

Pakiet nr 28 – Zestawy do kaniulacji

Pakiet nr 29 – Zestawy do nakłuć i drenażu opłucnej

Pakiet nr 30 – Smoczki

Pakiet nr 31 – Worki silikonowe oddechowe

Pakiet nr 32 – Przyrząd do podawania leków

Pakiet nr 33 – Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru OCŻ

Pakiet nr 34 – Aparat do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych

Pakiet nr 35 – Przyrząd do przetaczania płynów z regulatorem przepływu

Pakiet nr 36 – Opatrunki do wkłuć

Pakiet nr 37 – Ostrza chirurgiczne

Pakiet nr 38 – Testy na narkotyki

Pakiet nr 39 – Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy

Pakiet nr 40 – Pęseta jednorazowa

Pakiet nr 41 – Zaciskacz do pępowiny

Pakiet nr 42 – Elektrody żelowe do EKG

Pakiet nr 43 – Okulary do fototerapii

Pakiet nr 44 – Szpatułki laryngologiczne drewniane

Pakiet nr 45 – Miska nerkowata

Pakiet nr 46 – Koc przeżycia

Pakiet nr 47 – Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk

Pakiet nr 48 – Golarki jednorazowe

Pakiet nr 49 – Staza

Pakiet nr 50 – Myjka do ciała

Pakiet nr 51 – Pokrowiec na materac

Pakiet nr 52 – Butelka do dozownika tlenowego

Pakiet nr 53 – Kieliszki do leków

Pakiet nr 54 – Pieluchy z tetry

Pakiet nr 55 – Osłonki na głowice USG

Pakiet nr 56 – Paski do oznaczania pH pochwy

Pakiet nr 57 – Szczoteczka do pobierania wymazu z szyjki macicy

Pakiet nr 58 – Szkiełka do wymazów cytologicznych

Pakiet nr 59 – Wziernik ginekologiczny

Pakiet nr 60 – Pojemniki do odsysania ran, butelki do drenażu

Pakiet nr 61 – Pojemniki na zużyty sprzęt jednorazowy

Pakiet nr 62 – Drobny sprzęt laboratoryjny I

Pakiet nr 63 - Drobny sprzęt laboratoryjny II

Pakiet nr 64 – Pipety automatyczne oraz osprzęt do pobierania i dozowania cieczy

Pakiet nr 65 – Pojemniki na materiał do badań laboratoryjnych 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od daty podpisania umowy. Realizacja zamówienia będzie się odbywać wg bieżących potrzeb Zamawiającego.


 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz musi spełniać wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty wymienione w punkcie 10 a), b).


Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca w/w warunki spełnił. Niespełnienie któregoś z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


10. Dokumenty i oświadczenia stanowiące podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda od Wykonawców:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.


10.1 Od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający żąda:

 1. zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 10 b) Zamawiający żąda dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Dokument, o którym mowa w punkcie 10.1.1 a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 10.1.1 a), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Nie złożenie jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu zawierającego błąd, spowoduje odpowiednio wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.


11. Oferta musi również zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),

b) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

c) w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie

d) oświadczenie, że Wykonawca posiada w zakresie oferowanych wyrobów dokumenty zezwalające na ich wprowadzenie do obrotu i stosowania.

e) Deklarację zgodności CE producenta dla oferowanego asortymentu (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)

f) jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru, do oferty należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikało, że osoba, która podpisała ofertę jest upoważniona do reprezentowania firmy.


Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbki oferowanego asortymentu, w celu weryfikacji spełnienia warunków określonych w SIWZ. Zamawiający nie dokona zwrotu próbek wyrobów jednorazowego użytku.


12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

 • Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 • Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

 • Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i odpowiednio oznaczone napisem: tajemnica przedsiębiorstwa.

Uwaga:

 • Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).


13. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują pisemnie pod adres: Powiatowy Zespół Szpitali, 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1. Zamawiający dopuszcza również przekaz dokumentów oraz informacji faksem pod numer (071) 77 67 307 i drogą elektroniczną na adres e-mail: m.lacna@pzsolesnica.pl Zgłaszający zapytanie zobowiązany jest podać na piśmie adres e-mail, na który Zamawiający będzie przesyłał odpowiedzi. Zamawiający na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda niezwłocznego potwierdzenia faksem lub na podany adres e-mail faktu otrzymania przez Wykonawcę oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, które wpłyną do końca dnia 21.11.2011 r. nie pozostaną bez odpowiedzi.

Informacje będą udzielane w godz. 8.oo-15.oo z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest mgr Małgorzata Łacna.


14. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

 5. Wszystkie zapisane strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, tj. wymienionych w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które musi być dołączone do oferty.

 6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie.

 7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

 8. Wszelkie ewentualne poprawki/korekty w ofercie i załącznikach do oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę upoważnioną.


15. Oferta wspólna:

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

 1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 2. Oferta musi być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika

 3. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.

 4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

 5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 1. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.


17. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


18. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

56-400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 1, pokój 9 do dnia 25.11.2011 r., do godz. 900.

Na kopercie należy umieścić zapis: „Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla PZS w Oleśnicy.” Nie otwierać przed dniem: 25.11.2011 r. godz. 9:30” oraz nazwę i adres Wykonawcy.


Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób, będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA”, zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Każda zapisana strona zmiany lub wycofania oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.


19. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.11.2010r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1, pok. 14 piętro IV.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.


20. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Ceną oferty jest oferowana wartość brutto pakietu. Wartość brutto powinna zawierać wszelkie elementy, składające się na całkowity koszt, a w szczególności: cenę netto, podatek VAT, cło, koszty dostawy, ubezpieczenia w transporcie, ewentualne upusty i rabaty. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku


21. Wymagany termin płatności: płatność w okresach miesięcznych - 30 dni od dnia otrzymania faktury.


22. Kryteria oceny ofert:

cena – 100%


23. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów, zostanie dokonana wg następujących zasad:

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:


Wg kryterium cena (waga kryterium = 100%)


Cena min.

Wc = ----------------------------- x 100%

Cena oferty ocenianej


Wc – ilość punktów oferty w kryterium cena

Cena min. – cena najniższa spośród ważnych ofert


W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


24. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.


25. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


26. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów, są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części zatytułowanej projekt umowy.


27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtórzy czynność, albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.


W załączeniu:

  1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy

  2. załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

  3. załącznik nr 3 – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

  4. załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  5. załącznik nr 5 - wzór umowy


Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ


.......................................... .........................., dnia .........................

/ pieczątka firmowa/
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY iconSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamawiająCY

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY iconSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY iconSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamawiająCY

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 Zamawiający

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom