Prawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne
Pobierz 210.04 Kb.
NazwaPrawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne
strona1/3
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar210.04 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
Prawo administracyjne

ustrojowe

materialne

proceduralne


PROCEDURALNE PRAWO ADMINISTRACYJNE

ogólne postępowanie administracyjne

przepisy o wykonaniu aktów administracyjnych

postępowanie podatkowe

postępowanie karno-administracyjne

postępowanie przed sądami administracyjnymi


ZAKRES STOSOWANIA K.P.A.

  1. rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach w drodze decyzji adm.


ogólne postępowanie administracyjne

postępowanie w sprawie sporów o właściwość

  1. postępowanie uproszczone


wydawanie zaświadczeń

  1. postępowanie uproszczone


sprawy skarg i wniosków


ogólne postępowanie administracyjne

 1. 1.postępowanie przed organem administracji publicznej

 2. 2.w sprawach indywidualnych

 3. 3.rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej

  1. •decyzja - akt administracyjny kwalifikowany, rozstrzygający sprawę co do istoty albo w inny sposób kooczący postępowanie w danej instancji


ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 1. •Art. 5 § 2 w zw. z art. 1 pkt 2 k.p.a.

 2. 1.ministrowie

 3. 2.centralne organy administracji rządowej

 4. 3.wojewodowie

 5. 4.działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej),

 6. 5.organy jednostek samorządu terytorialnego

 7. 6.inne podmioty, które są powołane do załatwiania spraw administracyjnych

zasady postępowania administracyjnego:


Z. PRAWORZĄDNOŚCI (LEGALNOŚCI)

 1. •art. 6 i 7 k.p.a.

  1. Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

  2. Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności (...).

 2. •sankcja nieważności – art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.


Z. PRAWDY OBIEKTYWNEJ

 1. •art. 7 k.p.a.

  1. Art. 7. W toku postępowania organy administracji (…) podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego (…)

 2. •obowiązek podjęcia wszelkich działao niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego

 3. •ocena materiału dowodowego - zasada swobodnej oceny dowodów


Z. OFICJALNOŚCI

 1. •możliwośd wszczęcia przez organ postępowania w sprawie, w której organ wymaga wniosku – art. 61 par. 2 k.p.a.

 2. •obowiązek zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego – art. 77 par. 1 k.p.a.

 3. •możliwośd kontynuowania postępowania mimo wycofania wniosku – art. 105 par. 2 k.p.a.


Z. INFORMOWANIA STRON I INNYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

 1. •art. 9 k.p.a.

  1. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron

  2. o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mied wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków

  3. będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

  4. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa,

  5. i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnieo i wskazówek.


Z. CZYNNEGO UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU

 1. •art. 10 § 1 k.p.a.

  1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnid stronom czynny udział

  2. w każdym stadium postępowania,

  3. a przed wydaniem decyzji umożliwid im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądao.

 2. •jest uprawnieniem, ale nie obowiązkiem strony

 3. •sankcja wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.)

Z. PISEMNOŚCI

 1. •art. 14 § 1 k.p.a.

  1. Sprawy należy załatwiad w formie pisemnej

  2. lub w formie dokumentu elektronicznego

  3. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

 2. •wyjątki – art. 14 par. 2 k.p.a.:

Z. DWUINSTANCYJNOŚCI

 1. •art. 15 k.p.a.

  1. Art. 15. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne.

 2. •stronie musi przysługiwad środek prawny przeciwko decyzji wydanej w I instancji

 3. •wyjątki:

  1. •decyzje wydane przez organy centralne oraz SKO

  2. •wtedy: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 par. 3 k.p.a.)


Z. TRWAŁOŚCI DECYZJI

 1. •art. 16 § 1 k.p.a.

  1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne, są ostateczne.

  2. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpid tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach szczególnych.

Z. TRWAŁOŚCI DECYZJI

 1. •art. 16 § 1 k.p.a.

  1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne, są ostateczne.

  2. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpid tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach szczególnych.

Z. SZYBKOŚCI I PROSTOTY POSTĘPOWANIA

 1. •art. 12 k.p.a.

  1. Art. 12. § 1. Organy administracji publicznej powinny działad w sprawie wnikliwie i szybko,

  2. posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

 2. •terminy załatwienia sprawy – art. 35 k.p.a.

 3. •skarga na przewlekłośd postępowania


Z. PRZEKONYWANIA

 1. •art. 11 k.p.a.

  1. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniad stronom zasadnośd przesłanek,

  2. którymi kierują się przy załatwieniu sprawy,

  3. aby w ten sposób w miarę możności doprowadzid do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu


Z. UGODOWEGO ZAŁATWIANIA SPRAW

 1. •art. 13 k.p.a.

  1. Art. 13. § 1. Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą byd załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna).

  2. § 2. Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmowad czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.

 2. •dział II – rozdział 8 k.p.a.

ZASADA ZAUFANIA OBYWATELI DO WŁADZY PUBLICZNEJ

 1. •Art. 8

 2. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Z. UWZGLĘDNIANIA INTERESU SPOŁECZNEGO I SŁUSZNEGO INTERESU OBYWATELI

 1. •art. 7 in fine k.p.a.

  1. Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej

  2. (…) podejmują wszelkie czynności (…)

  3. mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ

 1. Dział VII k.p.a.

 2. art. 217 – 220 k.p.a.

 3. ZAŚWIADCZENIE - POJĘCIE

 1. 1.urzędowe potwierdzenie

 2. 2.określonego stanu rzeczy

 3. 3.przez właściwy organ administracji publicznej

 4. 4.na żądanie zainteresowanego

 5. 5.który ma w tym interes prawny


zaświadczenie potwierdza określony stan rzeczy

  1. •tzn. stan faktyczny lub stan prawny

 1. •zaświadczenie może byd tylko „pozytywne”

  1. nie może stwierdzad nieistnienia określonego stanu

nasz komputerZAŚWIADCZENIE A DECYZJA ADMINISTRACYJNA ?

 1. •rodzaje decyzji administracyjnych

  1. •konstytutywne

  2. •deklaratoryjne

 2. decyzja konstytutywna „tworzy” nowy stan prawny

 3. decyzja deklaratoryjna tylko „stwierdza”, że stan prawny istnieje


ZAŚWIADCZENIE A DECYZJA

 1. decyzja deklaratoryjna

 2. •stwierdza istnienie stanu prawnego,

  1. •który powstał z mocy prawa
 1. zaświadczenie

 2. •potwierdza istnienie stanu,

  1. 1.który powstał w wyniku decyzji konstytutywnej

  2. •albo

  3. 2.który istnieje z mocy prawa – został „już” stwierdzony aktem deklaratywnym

ASPEKT DOWODOWY ZAŚWIADCZEŃ


•„urzędowe potwierdzenie”

•dokument urzędowy

•szczególna moc dowodowa zaświadczenia

•dowód okoliczności w nim stwierdzonych

•związanie treścią dokumentu nie ma charakteru

bezwzględnego

•domniemanie zgodności z prawdą treści dokumentu

obowiązuje do przeprowadzenia przeciwdowodu


PODMIOTY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA ZAŚWIADCZENIA

PODMIOTY POSTĘPOWANIA


•Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje

zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o

zaświadczenie.

1.organ administracji publicznej

2.osoba ubiegająca się o zaświadczenie


ORGAN

•wszystkie organy wymienione w art. 5 § 2 pkt 3

k.p.a.

•ministrowie

•centralne organy administracji rządowej

•wojewodowie

•inne terenowe organy administracji rządowej (zespolone

i niezespolone)

•organy jednostek samorządu terytorialnego

•inne organy paostwowe i inne podmioty

•gdy są powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumienia do

wydawania decyzji czy zaświadczeo


WŁAŚCIWOŚD ORGANU


•organ, w którego posiadaniu znajdują się rejestry, ewidencje

i inna dokumentacja

•pozwalająca ustalid okoliczności, które mają byd stwierdzone

w zaświadczeniu

•właściwym organem jest ten, który rozpatruje daną

kategorię spraw


OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ZAŚWIADCZENIE


•reguły ogólne k.p.a.

•osoby fizyczne

•osoby prawne

•paostwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie

posiadające osobowości prawnej

•organizacje społeczne


PRZESŁANKI WYDANIA ZAŚWIADCZENIA


•art. 217 § 2 k.p.a.

•zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1.urzędowego potwierdzenia (…) wymaga przepis

prawa

2.osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu

na swój interes prawny (…)

•sytuacje alternatywne


OBOWIĄZEK WYDANIA ZAŚWIADCZENIA PRZEZ ORGAN


1.żądanie oparte na „przepisie prawa”

•niezależnie od posiadania przez organ danych

2.żądanie oparte na „interesie prawnym”

•w posiadaniu organu znajdują się rejestry, ewidencje i

inna dokumentacja

•pozwalająca ustalid okoliczności, które mają byd

stwierdzone w zaświadczeniu


WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

•tylko na żądanie osoby zainteresowanej

•nigdy z urzędu!

•brak szczególnych wymagao do formy

•ogólne wymagania podao - art. 63 § 2 k.p.a.

•Podanie powinno zawierad co najmniej

•wskazanie osoby, od której pochodzi,

•jej adres

•żądanie

•oraz czynid zadośd innym wymaganiom ustalonym w

przepisach szczególnych.


SPOSÓB WNIESIENIE ŻĄDANIA


•zasady ogólne – art. 63 § 1 k.p.a.

•pisemnie

•telegraficznie

•za pomocą telefaksu

•ustnie do protokołu

•za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej

przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu

•odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące

zdolności strony do udziału w ogólnym

postępowaniu administracyjnym

•czyli organ „z urzędu” ocenia:

•zdolnośd do czynności prawnych

•ew. przez przedstawicieli ustawowych

•pełnomocnictwo

•swoją właściwośd

•charakter żądania


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

•żądanie wydania zaświadczenia oparte na „przepisie prawa”

•żądanie wydania zaświadczenia oparte „tylko” na interesie

prawnym

•przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

•w koniecznym zakresie

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

•dotyczy:

1.oceny interesu prawnego

2.ustalenia stanu faktycznego i prawnego

wymagającego potwierdzenia zaświadczeniem

•odnosi się może do zbadania okoliczności wynikających z

posiadanych przez organ ewidencji, rejestrów i innych

danych

•wyjaśnienia, czy dane te odnoszą się do osoby

wnioskodawcy,

•ustalenia, jakiego rodzaju ewidencja i rejestry mogą

zawierad żądane dane i ustalenia ewentualnych ich

dysponentów

VII SA/WA 350/09

•organ (…) może przeprowadzid postępowanie wyjaśniające,

ale jedynie w ograniczonym zakresie.

•Przedmiotem tego postępowania nie może byd analizowanie

zmian w stanie prawnym

•i wyprowadzanie z tego odpowiednich wniosków

•ani żądanie dokumentów i ich ocena prawna


I OSK 104/09

•postępowanie wyjaśniające spełnia tylko pomocniczą rolę

przy ustalaniu treści zaświadczenia

•odnosi się ono do zbadania okoliczności wynikających z

istniejących ewidencji (…)

•wyjaśnienia, czy dane te odnoszą się do osoby

wnioskodawcy

•postępowanie ma na celu usunięcie wątpliwości co do

znanych, bo istniejących już faktów lub praw.

•Niedopuszczalne jest natomiast dokonywanie w nim nowych

ustaleo faktycznych i prawnych

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Prawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne iconSpecjalność: Nauka o administracji, prawo administracyjne ustrojowe, materialne I procesowe

Prawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne iconPrawo administracyjne –gałąź materialne procesowe *Ustawy *Kodeks Postępowania Administracyjnego (kpa) prawo pracy –gałąź

Prawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne iconPrawo administracyjne prawo jest materią pulsującą. Trójpodział władzy

Prawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne iconPrawo administracyjne

Prawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne iconPrawo administracyjne

Prawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne iconPrawo Administracyjne

Prawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne iconPrawo administracyjne prawo administracyjne

Prawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne iconPrawo administracyjne

Prawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne iconPrawo administracyjne

Prawo administracyjne ustrojowe materialne proceduralne proceduralne prawo administracyjne iconPrawo administracyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom