Pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie
Pobierz 115.99 Kb.
NazwaPojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie
strona1/2
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar115.99 Kb.
TypPojęcia
  1   2
Teoria Pielęgniarstwa

 1. Omów cechy wspólne określenia pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy)

 2. Porównaj określenie pojęcia: zdrowie, w założeniach teoretycznych V. Henderson i D. Orem

 3. Wyjaśnij w czym wyraża się podmiotowość człowieka zgodnie z założeniami modelu/ teorii M. Rogers

 4. Wymień grupę klasycznych teorii pielęgniarstwa opartych na interakcjonizmie i omów szczegółowo jedną z nich

 5. Omów hierarchię potrzeb Abrahama Maslowa i jej znaczenie dla postrzegania osoby pacjenta w pielęgniarstwie

 6. Omów istotę prewencji w modelu systemów opieki zdrowotnej

 7. Omów cechy wspólne założeń teoretycznych C. Roy i B. Neuman

 8. Określ wspólne elementy określające osobę/pacjenta w poznanych modelach/ teoriach pielęgnowania

 9. Scharakteryzuj czynniki opiekuńczości według J. Watson

 10. Wyjaśnij pojęcie „ czynniki karatowe” wprowadzone w teorii J. Watson

 11. Wymień i omów jakie role w relacji pielęgniarka – pacjent według założeń H. Peplau może pełnić pielęgniarka

 12. Omów istotę etapu rozpoznania w procesie pielęgnowania przy wykorzystaniu założeń teorii C. Roy

 13. Omów istotę etapu rozpoznawania w procesie pielęgnowania przy wykorzystaniu założeń teorii D. Orem

 14. Wyjaśnij istotę etapu rozpoznawania w procesie pielęgnowania przy wykorzystaniu założeń teorii B. Neuman i C. Roy

 15. Wyjaśnij istotę etapu planowania w procesie pielęgnowania pacjenta jeżeli wykorzystujesz założenia teorii C. Roy.Wybrane zagadnienia opieki pielęgniarskiej w zakresie pielęgniarstwa internistycznego


 1. Rola pielęgniarki w przygotowaniu chorego z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego do samokontroli i samoopieki

 2. Omów zasady żywienia w chorobie Leśniowskiego-Crohna w okresie zaostrzenia i remisji

 3. Określ zadania pielęgniarki w przygotowaniu chorego do zapobiegania nawrotom w nieswoistych zapalnych chorobach jelit

 4. Określ zadania pielęgniarki w przygotowaniu chorego do zapobiegania nawrotom we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

 5. Określ zadania pielęgniarki w przygotowaniu chorego do zapobiegania nawrotom w chorobie Leśniowskiego-Crohna

 6. Wymień środowiskowe czynniki ryzyka zaostrzeń w przebiegu nieswoistych zapalnych chorób jelit i określ rolę pielęgniarki w ich eliminacji

 7. Określ problemy związane z planowanym rodzicielstwem w nieswoistych zapalnych chorobach jelit (stosowana farmakoterapia, stan kliniczny chorego)

 8. Określ zakres edukacji zdrowotnej chorego z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

 9. Rola pielęgniarki w przygotowaniu chorego z marskością wątroby do samokontroli i samoopieki

 10. Omów zasady żywienia chorego z wyrównaną marskością wątroby

 11. Określ zakres opieki pielęgniarskiej wobec chorego z wyrównaną marskością wątroby

 12. Określ zakres opieki pielęgniarskiej wobec chorego z niewyrównaną marskością wątroby

 13. Omów problemy opiekuńcze chorego w zdekompensowanej marskości wątroby

 14. Określ zakres edukacji zdrowotnej chorego z marskością wątroby

 15. Wymień czynniki ryzyka marskości wątroby i określ rolę pielęgniarki w ich eliminacji

 16. Określ zadania pielęgniarki w profilaktyce encefalopatii wątrobowej u chorych z niewyrównaną marskością wątroby

 17. Omów zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w stanie encefalopatii wątrobowej

 18. Określ zadania pielęgniarki w leczeniu odbarczającym chorego z niewyrównaną marskością wątroby

 19. Określ pożądane zachowania zdrowotne pacjenta z marskością wątroby

 20. Wymień czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy i określ rolę pielęgniarki w ich eliminacji.

 21. Rola pielęgniarki w profilaktyce i wczesnym rozpoznawaniu cukrzycy.

 22. Rola pielęgniarki w tworzeniu u chorego z cukrzycą postawy ,,pacjenta autonomicznego”.

 23. Określ zakres edukacji zdrowotnej chorego z cukrzycą.

 24. Omów profilaktykę przewlekłych powikłań w cukrzycy.

 25. Wskaż czynniki kwalifikujące cukrzycę do chorób społecznych i cywilizacyjnych.

 26. Rola pielęgniarki w zwiększaniu świadomości społecznej w zakresie cukrzycy i jej profilaktyki

 27. Edukacyjna rola pielęgniarki w zapobieganiu ostrych powikłań cukrzycy (hipoglikemia, kwasica ketonowa)

 28. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu cukrzycy.

 29. Przedstaw elementy, jakie powinien zawierać program edukacyjny dla chorego z cukrzycą.

 30. Przedstaw zasady opracowywania programu edukacyjnego dla chorego z cukrzycą.

 31. Wymień etapy planowania edukacji zdrowotnej dla chorego z cukrzycy.

 32. Wymień problemy opiekuńcze pacjenta z przewlekłą zastoinową niewydolnością krążenia.

 33. Omów zasady żywienia pacjenta z przewlekłą zastoinową niewydolnością krążenia.

 34. Omów zadania opiekuńcze pielęgniarki wobec pacjenta hospitalizowanego z powodu przewlekłej zastoinowej niewydolności krążenia.

 35. Przedstaw zadania pielęgniarki w leczeniu moczopędnym pacjenta z niewydolnością krążenia w fazie niewyrównania.

 36. Omów przygotowanie chorego z przewlekłą niewydolnością krążenia do samoopieki.

 37. Przedstaw zakres oceny stanu pacjenta z przewlekłą zastoinową niewydolnością krążenia niezbędny do podejmowania zadań opiekuńczych.

 38. Omów zasady żywienia w profilaktyce miażdżycy.

 39. Zakres edukacji pacjenta z chorobą niedokrwienną serca.

 40. Omów zaburzenia gospodarki lipidowej

 41. Przedstaw patogenezę zawału serca

 42. Omów leczenie zawału serca

 43. Przedstaw podział nadciśnienia tętniczego

 44. Omów powikłania zawału serca

 45. Omów powikłania nadciśnienia tętniczego

 46. Omów ostrą niewydolność lewej komory serca

 47. Omów objawy przewlekłej niewydolności serca

 48. Omów przyczyny przewlekłej niewydolności serca

 49. Omów leczenie przewlekłej niewydolności serca

 50. Omów mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia

 51. Przedstaw wskazania i metody elektrostymulacji serca

 52. Omów nieinwazyjną diagnostykę choroby niedokrwiennej serca

 53. Omów nieinwazyjną diagnostykę zaburzeń rytmu serca

 54. Przedstaw podział ostrych zespołów wieńcowych

 55. Wymień markery martwicy mięśnia sercowego

 56. Przedstaw symptomatologię migotania przedsionków

 57. Omów metody leczenia migotania przedsionków

 58. Omów powikłania migotania przedsionków

 59. Przedstaw obraz kliniczny wrzodziejącego zapalenia jelit.

 60. Przedstaw obraz kliniczny choroby Leśniowskiego-Crohna.

 61. Wskaż zasadnicze różnice obrazu klinicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i  choroby Leśniowskiego-Crohna.

 62. Omów zasady postępowania diagnostycznego u pacjenta z podejrzeniem nieswoistego zapalenia jelit.

 63. Wymień jelitowe i pozajelitowe powikłania wrzodziejącego zapalenia jelit.

 64. Wymień jelitowe i pozajelitowe powikłania choroby Leśniowskiego-Crohna.

 65. Omów postępowanie niefarmakologiczne w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit.

 66. Omów postępowanie żywieniowe w leczeniu nieswoistych zapalnych chorób jelit.

 67. Przedstaw założenia, zasady wdrożenia i potencjalne powikłania leczenia biologicznego w  terapii nieswoistych zapaleń jelit.

 68. Przedstaw obraz kliniczny zespołu jelita drażliwego.

 69. Przedstaw kryteria rozpoznania zespołu jelita drażliwego.

 70. Omów postępowanie niefarmakologiczne w leczeniu zespołu jelita drażliwego.

 71. Omów zasady postępowania diagnostycznego u chorego z podejrzeniem raka jelita grubego.

 72. Omów sposoby leczenia raka jelita grubego i omów ich wpływ na jakość życia chorego.

 73. Przedstaw zasady i omów metody badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

 74. Przedstaw obraz kliniczny marskości wątroby.

 75. Przedstaw najczęstsze powikłania marskości wątroby.

 76. Wskaż potencjalne czynniki wyzwalające encefalopatię wątrobową u  chorego na  marskość wątroby.                                                         

 77. Omów przewlekłe powikłania cukrzycy.

 78. Wyjaśnij pojęcie zespołu metabolicznego.

 79. Omów objawy kliniczne niedoczynności tarczycy

 80. Omów objawy kliniczne nadczynności tarczycy.

 81. Omów rozpoznawanie i diagnostykę chorób tarczycy

 82. Przedstaw zasady leczenia dietetycznego w cukrzycy t.2

 83. Omów rozpoznanie i postępowanie terapeutyczne w cukrzycy ciążowej

 84. Scharakteryzuj „Zespół stopy cukrzycowej”

 85. Omów znaczenie diety i wysiłku fizycznego w leczeniu cukrzycy t.2

 86. Omów przebieg kliniczny cukrzycy t. 1

 87. Omów przebieg kliniczny cukrzycy t. 2

Zarządzanie w pielęgniarstwie

 1. Omów zasady formułowania i znaczenie misji, funkcji oraz celów w podsystemie pielęgniarstwa. Podaj przykłady.

 2. Omów metody planowania obsad pielęgniarskich na podstawie zapotrzebowania na opiekę.

 3. Omów kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w ochronie zdrowia – podstawowe założenia.

 4. Scharakteryzuj przedmiot, kryteria i narzędzia oceny jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach.

 5. Omów zarządzanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej. Terminologia, podstawowe założenia.

 6. Omów budowę i zastosowanie metody SWOT w analizie organizacji zdrowotnych.

 7. Omów alternatywne strategie dla podsystemu pielęgniarstwa.

 8. Omów cztery podstawowe orientacje w zarządzaniu organizacjami zdrowotnymi (orientacja na „ilość”, „jakość”, sprzedażowa”, „marketingowa”).

 9. Omów budowę i zastosowanie marketingu-mix dla potrzeb świadczeń pielęgniarskich.

 10. Omów budowę i zastosowanie metody benchmarkingu w analizie organizacji zdrowotnych.

 11. Omów system ocen pracowniczych. Definicje, elementy, funkcje.

 12. Omów wady i zalety ocen sformalizowanych i niesformalizowanych.

 13. Wymień kryteria oceny pracy na stanowiskach pielęgniarki odcinkowej.

 14. Wymień kryteria oceny pracy na stanowisku pielęgniarki oddziałowej.

 15. Ocena obciążenia fizycznego na pielęgniarskich stanowiskach pracy. Metody oceny pracy dynamicznej.

 16. Ocena obciążenia fizycznego na pielęgniarskich stanowiskach pracy. Metoda oceny pracy statycznej.

 17. Omów badanie metod pracy. Cel, przedmiot analizy, etapy.

 18. Wymień techniki heurystyczne w rozwiązywaniu problemów na pielęgniarskich stanowiskach pracy i omów jedną z nich.

 19. Omów metody analityczne wartościowania pracy.

 20. Omów metody szacunkowe wartościowania pracy.

 21. Przedstaw ergonomiczną analizę pracy; cel, przedmiot analizy, znaczenie dla rozpoznawania zagrożeń na pielęgniarskim stanowisku pracy.

Pielęgniarstwo specjalistyczne: pielęgniarstwo pulmonologiczne

 1. Rola pielęgniarki w profilaktyce zachorowań na POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).

 2. Omów elementy ramowego programu edukacji chorego z POCHP.

 3. Scharakteryzuj zadania edukacyjne pielęgniarki wobec chorego z POCHP.

 4. Omów rolę pielęgniarki w rehabilitacji oddechowej chorego z POCHP.

 5. Omów przygotowanie chorego z POCHP do domowego leczenia tlenem.

 6. Omów rolę pielęgniarki w profilaktyce gruźlicy płuc.

 7. Omów udział pielęgniarki we wczesnym wykrywaniu gruźlicy.

 8. Wymień elementy ramowego programu edukacji chorego z astmą oskrzelową.

 9. Omów przygotowanie pacjenta z astmą oskrzelową do samokontroli i dokumentowania PEF.

 10. Omów przygotowanie chorego do identyfikacji i eliminacji czynników niealergicznych, wywołujących napad.

 11. Znaczenie procedur pielęgniarskich w praktyce zawodowej.

Pielęgniarstwo specjalistyczne: pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne; neurologia i neurochirurgia

 1. Omów zakres edukacji chorego po udarze niedokrwiennym mózgu

 2. Omów zasady rehabilitacji chorego po udarze niedokrwiennym mózgu

 3. Omów zasady profilaktyki wtórnej po udarze mózgu

 4. Omów zadania edukacyjne w opiece nad chorym ze stwardnieniem rozsianym

 5. Omów zakres edukacji chorego na chorobę Parkinsona w początkowych fazach rozwoju choroby

 6. Omów zakres przygotowania opiekunów chorego na chorobę Parkinsona do sprawowania opieki domowej w zaawansowanych fazach choroby

 7. Omów zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego usunięcia krwiaka śródczaszkowego - w trybie pilnym.

 8. Omów zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego usunięcia guza mózgu - w trybie planowym.

 9. Omów zasady przygotowania pacjenta do klasycznego zabiegu operacyjnego tętniaka mózgu - w trybie planowym.

 10. Omów zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w obrębie kręgosłupa - w trybie planowym.

 11. Omów zasady przygotowania pacjenta do embolizacji tętniaka mózgu .

 12. Omów zasady przygotowania pacjenta do biopsji stereotaktycznej.

 13. Omów zasady opieki nad pacjentem z zespołem krwawienia podpajęczynówkowego w okresie przedoperacyjnym.

 14. Omów zasady opieki nad pacjentem po operacyjnym leczeniu tętniaka mózgu.

 15. Omów zasady opieki nad pacjentem po operacyjnym usunięciu krwiaka śródczaszkowego.

 16. Omów zasady opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

 17. Omów zasady opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym szyjnego odcinka kręgosłupa.

 18. Omów zasady opieki nad pacjentem po stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa.

 19. Omów zasady opieki nad pacjentem po stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

 20. Omów zasady opieki nad pacjentem po operacji guza w obrębie kręgosłupa.

 21. Omów zasady opieki nad pacjentem z cechami nadciśnienia śródczaszkowego.

 22. Omów zasady opieki nad pacjentem z drenażem układu nerwowego.

 23. Omów zakres przygotowania rodziny pacjenta po operacyjnym leczeniu guza mózgu do sprawowania opieki domowej.

 24. Omów powikłania wczesne i późne występujące u chorych leczonych operacyjnie z powodu guza mózgu.


Nefrologia

 1. Omów objawy kliniczne u pacjenta z chorobą układu moczowego.

 2. Przedstaw diagnostykę laboratoryjną w chorobach nerek.

 3. Omów diagnostykę obrazową w chorobach nerek.

 4. Omów wskazania i przeciwwskazania do biopsji nerki.

 5. Podaj definicję i omów przyczyny ostrej niewydolności nerek.

 6. Omów objawy kliniczne ostrej niewydolności nerek.

 7. Omów diagnostykę i leczenie ostrej niewydolności nerek.

 8. Podaj przyczyny i omów objawy kliniczne przewlekłej niewydolności nerek..

 9. Omów diagnostykę i leczenie przewlekłej niewydolności nerek.

 10. Wymień przyczyny i omów leczenie zakażeń układu moczowego.

 11. Omów objawy kliniczne i diagnostykę zakażeń układu moczowego.

 12. Omów zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej – hipokaliemię.

 13. Omów zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej – hiperkaliemię.

 14. Omów zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej – odwodnienie.

 15. Omów zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej – przewodnienie.

 16. Omów zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej.

Pulmonologia

 1. Omów czynniki ryzyka zatorowości płucnej.

 2. Omów objawy zatorowości płucnej.

 3. Omów zasady profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych hospitalizowanych.

 4. Omów czynniki ryzyka zapalenia płuc.

 5. Omów objawy kliniczne POCHP.

 6. Omów przyczyny raka płuc.

 7. Omów przyczyny odmy opłucnowej.

 8. Wymień najczęstsze przyczyny krwioplucia.

 9. Omów zasady postępowania w napadzie astmy oskrzelowej.

 10. Omów objawy kliniczne niewydolności oddechowej.

 11. Wymień najczęstsze przyczyny niewydolności oddechowej.

 12. Omów przyczyny i mechanizm powstawania zatorowości płucnej.

Pielęgniarstwo specjalistyczne: pielęgniarstwo nefrologiczne

 1. Omów edukacyjną rolę pielęgniarki w opiece nad chorym dializowanym otrzewnowo

 2. Wskaż różnicę między Ciągłą Ambulatoryjną Dializą Otrzewnową a Automatyczną Dializą Otrzewnową

 3. Wymień zasady diety pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek leczonego metodą Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej.

 4. Omów zakres edukacji dla pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek.

 5. Omów zasady diety pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek leczonego zachowawczo.

 6. Omów wewnątrzustrojową metodę leczenia nerkozastępczego.

 7. Omów techniki dializoterapii otrzewnowej.

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

 1. Pooperacyjne nudności i wymioty (PONV) – ryzyko wystąpienia i uwarunkowania – profilaktyka i leczenie.

 2. Powikłania infekcyjne w intensywnej terapii – etiologia, uwarunkowania, profilaktyka.

 3. Omów przygotowanie pacjenta do operacji i znieczulenia.

 4. Omów znaczenie pozycji pacjenta w pielęgnacji i leczeniu w oddziałach intensywnej terapii.

 5. Sepsa – definicja, rozpoznanie, postępowanie – wytyczne.

 6. Omów monitorowanie układu krążenia u pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii.

 7. Hipotermia lecznicza; wskazania, problemy pielęgnacyjne.

 8. Omów respiratorowe zapalenie płuc u leczonych w oddziałach intensywnej terapii.

 9. Omów aerozoloterapię i fizykoterapię układu oddechowego u pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii.

 10. Omów żywienie pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii – znaczenie w leczeniu, sposoby, zasady.

 11. Omów metody oceny ostrego bólu pooperacyjnego.

 12. Pacjent z obrażeniami wielonarządowymi w oddziale intensywnej terapii – przedstaw problemy lecznicze i pielęgnacyjne.

 13. Omów zasady opieki nad pacjentem z hiperkinetycznymi zaburzeniami rytmu serca.

 14. Omów zasady przygotowania pacjenta do kardiowersji elektrycznej.

 15. Omów zasady przygotowania pacjenta do implantacji układu stymulującego serca.

 16. Omów zasady opieki nad pacjentem po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora (ICD).

 17. Omów zasady opieki nad pacjentem leczonym wentylacją mechaniczną.

 18. Omów zasady opieki nad pacjentem w okresie odzwyczajania od leczenia respiratorem.

 19. Omów zadania pielęgniarki w rozpoznawaniu ostrych powikłań hemodializy.

 20. Omów zasady opieki nad pacjentem przygotowywanym do przeszczepu nerki.

 21. Omów zasady opieki nad pacjentem po przeszczepie nerki.

 22. Omów problemy pacjentów po przeszczepie nerki związane z leczeniem immunosupresyjnym.

 23. Omów zasady opieki nad pacjentem po stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa.

 24. Omów zasady opieki nad pacjentem z obrzękiem płuc.

Pielęgniarstwo hematologiczne i hematologia

 1. Omów zakres wsparcia i jego rodzaje w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową układu krwiotwórczego.

 2. Przedstaw i omów problemy pielęgnacyjne związane z aplazją szpiku kostnego u chorego leczonego z powodu ostrej białaczki szpikowej.

 3. Omów podział i objawy skaz krwotocznych

 4. Przedstaw najważniejsze aspekty opieki pielęgniarskiej nad chorym z neutropenią indukowaną zastosowanym leczeniem cytostatycznym.

 5. Omów pojęcie agranulocytozy i przedstaw związane z nim powikłania, które mogą wystąpić w opiece nad pacjentem w tym stanie.

 6. Omów profilaktykę krwawień i krwotoków oraz jej znaczenie w opiece nad chorym z małopłytkowością indukowaną leczeniem cytostatykami.

 7. Omów znaczenie wsparcia emocjonalnego w ramach psychoterapii elementarnej w opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową układu krwiotwórczego.

 8. Omów zasady żywienia chorych w okresie leczenia cytostatykami i po jego zakończeniu.

 9. Przedstaw zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej po leczeniu cytostatykami.

 10. Omów zakres opieki nad pacjentem z pancytopenią

 11. Leukostaza – określenie, przyczyny i objawy

 12. Przedstaw obraz kliniczny niedokrwistości z niedoboru witaminy B12

 13. Wyjaśnij pojęcie gorączki neutropenicznej

 14. Przedstaw obraz kliniczny pacjenta z pancytopenią

 15. Przedstaw obraz kliniczny skazy krwotocznej naczyniowej

 16. Opieka nad pacjentem z gorączką neutropeniczną

 17. Zakres wsparcia informacyjnego dla pacjenta z pancytopenią

 18. Omów specyficzne i niespecyficzne objawy chorób układu krwiotwórczego

 19. Wymień ograniczenia pacjenta w okresie neutropenii

 20. Omów zakres wsparcia informacyjnego dla pacjenta z pancytopenią

Pielęgniarstwo Europejskie

 1. Znaczenie Dyrektywy 2005/36 Wspólnoty Europejskiej.

 2. Typy integracji europejskiej.

 3. Fazy procesu integracji.

 4. Dostosowanie do struktur kształcenia pielęgniarek w Europie – „TUNING”.

 5. Podstawy prawne kształcenia uniwersyteckiego pielęgniarek w Polsce i Unii Europejskiej.

 6. Znaczenie Deklaracji Bolońskiej w kształceniu pielęgniarek.

 7. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.

 8. Omówić system kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach Unii Europejskiej.

 9. Pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych – Evidence Based Practicee.

 10. Znaczenie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek dla Pielęgniarstwa Europejskiego.

 11. Światowa Organizacja Zdrowia – WHO i jej znaczenie dla pielęgniarstwa.

 12. Czynniki integracji pielęgniarstwa europejskiego.

 13. Znaczenie Deklaracji Monachijskiej w rozwoju pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej.

 14. Znaczenie Deklaracji Monachijskiej w uniwersyteckim kształceniu pielęgniarek.

 15. Istota opieki pielęgniarskiej w krajach Unii Europejskiej.

 16. Paradygmat opieki pielęgniarskiej w Unii Europejskiej a paradygmat pielęgniarstwa.

 17. E-learning w kształceniu pielęgniarek.

 18. Zadania Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarskich (European Federation of Nurses Association).

 19. Rola European Federation of Nurses Assocation (EFN) dla Pielęgniarstwa Europejskiego.

 20. Znaczenie refleksyjnej praktyki pielęgniarskiej w krajach Unii Europejskiej.

 21. Znaczenie Komisji Akredytacyjnych dla podniesienia jakości kształcenia w Unii Europejskiej.

 22. Rola Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarskich (EFN) w Unii Europejskiej.

 23. Europejski Fundusz Społeczny na rzecz ochrony zdrowia w Polsce.

 24. Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

 25. Rola czasopism naukowych w rozwoju pielęgniarstwa w Europie.

 26. Rozwój badań pielęgniarskich w Europie.

 27. Cele Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

 28. Rozwój badań pielęgniarskich w Europie.

 29. Znaczenie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) dla pielęgniarstwa polskiego.

 30. Założenia Deklaracji Monachijskiej z dnia 17 czerwca 2000 r.

Wybrane zagadnienia opieki pielęgniarskiej w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego

 1. Wymień czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy u dzieci i młodzieży.

 2. Określ podstawowe zasady profilaktyki pierwszej fazy dotyczące miażdżycy u dzieci i młodzieży.

 3. Określ podstawowe zasady profilaktyki drugiej fazy dotyczące miażdżycy u dzieci i młodzieży.

 4. Określ podstawowe zasady profilaktyki trzeciej fazy dotyczące miażdżycy u dzieci i młodzieży.

 5. Przedstaw uwarunkowania zdrowego profilu rozwojowego niemowląt i małych dzieci.

 6. Wymień zadania pielęgniarki w leczeniu żywieniowym dziecka z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy w okresie występowania objawów i remisji.

 7. Określ zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej dziecka z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy.

 8. Podaj jedną z definicji jakości życia oraz omów subiektywne i obiektywne wyznaczniki jakości życia.

 9. Podaj definicję terminu „problem zdrowotny ucznia” i wymień tzw. nowe problemy zdrowotne uczniów.

 10. Wymień główne problemy zdrowotne wieku szkolnego w Polsce i omów jeden z nich.

 11. Omów zadania pielęgniarki w diagnostyce i postępowaniu terapeutycznym wobec dziecka niedożywionego.

 12. Podaj definicję i czynniki ryzyka zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży.

 13. Omów zakres edukacji dziecka szkolnego o wysokim ryzyku zespołu metabolicznego.

 14. Omów wpływ anomalii somatycznych niemowlęcia z zespołem Downa na jego funkcjonowanie.

 15. Wymień czynniki wpływające na jakość życia dzieci z zespołem Downa.

 16. Opisz zakres edukacji matki i dziecka w zakresie profilaktyki boreliozy.

 17. Podaj definicję i przejawy stresu u dzieci i młodzieży .

 18. Opisz zalecane sposoby radzenia sobie ze stresem u dzieci i młodzieży.

Klasyfikacja procedur i diagnoz w internie

 1. Omów główne cele strategiczne ICNP

 2. Omów zadania ICNP

 3. Omów główne zasady tworzenia Katalogów ICNP

 4. Podaj przykłady diagnoz i interwencji pielęgniarskich typowych dla stanów internistycznych

 5. Przedstaw aktualnie stosowane klasyfikacje diagnoz pielęgniarskich

 6. Omów katalog pojęć ICNP

 7. Przedstaw zasady formułowania diagnozy pielęgniarskiej zgodnie z zasadami ICNP

 8. Przedstaw korzyści wynikające ze stosowania ICNP w praktyce pielęgniarskiej

 9. ICNP jako narzędzie profesjonalnej opieki

 10. Oceń praktyczne zastosowanie ICNP w Polsce
  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie iconPojęcia analogiczne dla róŻnych rodzajów broni

Pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie iconTurystyka morska I nadmorska- definicje I podstawowe pojęcia. Podział turystyki wg różnych kryteriów

Pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie iconPojęcia "adaptacja filmowa" Swoją pracę chciałabym rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia "

Pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie iconPojęcia z psychologii; oraz potrafi objaśnić pojęcia dotyczące niepełnosprawności

Pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie iconPojęcia chemiczne związane z danym działem chemicznym, rozpoznawać przedstawicieli różnych grup pierwiastków I

Pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie iconPojęcia "controlling" Definicje I interpretacja pojęcia "

Pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie iconSprawdzenie znajomości pojęcia wśród uczestników szkolenia – dyskusja wspólne tworzenie definicji pojęcia „innowacyjność” – ćwiczenie (opis poniżej) Rodzaje innowacji I ich charakterystyka

Pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie iconPojęcia organizacja z dwóch powodów: jako rzecz I jako czynność. Stąd powstały pojęcia organizacji w ujęciu rzeczowym I czynnościowym

Pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie iconPojęcia z psychologii; oraz potrafi objaśnić pojęcia dotyczące niepełnosprawności; zna zasady działania pomocy społecznej oraz różnice wynikające z tradycji kulturowej I religijnej

Pojęcia pielęgnowanie w różnych teoriach pielęgnowania ( np. V. Henderson, H. Peplau, C. Roy) Porównaj określenie pojęcia: zdrowie iconPojęcia z zakresu budownictwa, w tym zarys historii budownictwa I pojęcia podstawowe. Opisano też miernictwo I grunty budowlane, roboty ziemne, fundamentowe, ciesielskie, zbrojarskie I betoniarskie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom