Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
Pobierz 2.18 Mb.
NazwaProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych
strona2/10
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar2.18 Mb.
TypProgram nauczania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3D. 3. Na Olimpie i na Ziemi.

1

II.3.4.

II.3.5.

– wiedza o mitach greckich i rzymskich;

– dostrzeganie konieczności znajomości mitów do pełnego uczestnictwa w kulturze;

– analiza i interpretacja dzieł sztuki nawiązujących do mitów;

– przedstawia i charakteryzuje najsłynniejszych greckich bogów;

– charakteryzuje na przykładach mitycznego herosa;

– porównuje mityczne wyobrażenia bogów z zachowaniami człowieka, formułuje wnioski;

– porównuje literackie i plastyczne wyobrażenia bóstw;

3D. 4. Uniwersalna wymowa mitu o Prometeuszu.
II.2.4.

II.3.3.

III.2.1.

– rozumienie prometeizmu jako uniwersalnej postawy;

– analiz dzieł wyobrażających Prometeusza;

– rozpoznanie obrazu człowieka w micie o Prometeuszu;

– zna mit o Prometeuszu;

– definiuje prometeizm;

– charakteryzuje zawartą w micie koncepcję człowieka;

– interpretuje malarskie wyobrażenia Prometeusza, nawiązując do opowieści mitycznej;


3D. 5. Prometeusz bohaterem utworów literackich.

1

II.1.2.

II.2.1.

II.2.4.

II.3.2.

II.3.3.

– dostrzeganie funkcjonalności mitu o Prometeuszu w różnych tekstach kultury;

– analiza i interpretacja utworów literackich nawiązujących do mitu prometejskiego (np. Staffa, Prometeusz, Herberta, Stary Prometeusz;

– analizuje wskazane utwory, odwołując się do mitu o Prometeuszu;

– wyjaśnia funkcję zastosowanych w utworach rozwiązań językowych;

3D. 6. Apollo i Dionizos.

1

II.1.2.

II.2.5.

II.3.3.

– kulturowe znaczenie postaci mitycznych: Apollo, Muzy, Dionizos, Marsjasz;

– porównanie różnych wersji mitu o Apollonie i Marsjaszu;

– zna, omawia i charakteryzuje postacie mitologiczne: Dionizos, Apollo, Muzy, Marsjasz;

– rozumie i wyjaśnia znaczenie postaci mitycznych jako motywów obecnych w kulturze europejskiej;

3D. 7. Funkcje mitów dawniej i dziś.

1

II.1.2.

II.2.5.

II.3.4.

– rozpoznawanie funkcji mitów;

– określanie rodzaju mitów ze względu na temat;

– dostrzeganie funkcjonalności mitów antycznych w późniejszych dziejach kultury europejskiej;

– porównuje mity i bohaterów mitycznych;

– podaje przykłady współczesnych mitów;

– analizuje funkcje motywów mitycznych w dziełach reprezentujących różne dziedziny sztuki;

3D. 8. Literatura starożytnej Grecji i Rzymu.

1

II.2.2.

II.2.5.

– znajomość najważniejszych przedstawicieli literatury antycznej (np. Homera, Anakreonta, Symonidesa, Safony, Tyrtajosa, Sofoklesa, Horacego, Wergiliusza, Owidiusza);

– rozumienie mimesis jako sztuki naśladowczej;

– wiedza o podstawowych gatunkach literackich wywodzących się z antyku (anakreontyk, epos, tren, tragedia...);

– porządkuje wiedzę o twórczości literackiej antyku;

– wymienia przedstawicieli literatury greckiej i rzymskiej;

– rozpoznaje gatunki antyczne;

– wyjaśnia istotę twórczości Safony, Tyrtajosa, Symonidesa, Anakreonta;

3D. 9. W świecie poematów Homera.

2

II.1.2.

II.2.2.

II.2.4.

II.3.2.

– wiedza o Homerze i jego twórczości;

– znajomość treści zawartej we fragmentach Iliady i Odysei;

– rozpoznawanie archetypicznych postaw bohaterów eposów;

– przedstawia Homera jako autora eposów Iliada i Odyseja;

– opowiada mit o wojnie trojańskiej;

– charakteryzuje bohaterów eposów;

– nazywa podstawowe cechy eposu homeryckiego;

– wyjaśnia słowo odyseja w kontekście opowieści o Odyseuszu;

– charakteryzuje styl eposów;

3D. 10. Teatr i dramat antycznej Grecji.

1

I.1.1.

I.1.2.

I.1.7.


– wiedza o dziejach teatru w antycznej Grecji;

– lektura eseju A. Banacha Tragedia grecka. Człowiek wyidealizowany;

– opisuje grecki teatr i aktora;

– wymienia gatunki dramatyczne;

– czyta ze zrozumieniem tekst eseju Banacha;

– poprawnie posługuje się terminologią

(katharsis, komedia, tragedia);

3D. 11. Tragiczna koncepcja ludzkiego losu w tragedii greckiej na podstawie Króla Edypa i Antygony Sofoklesa.

4

II.1.1.

II.1.2.

II.2.2.

II.3.2.

II.4.3.

– znajomość mitu o Labdakidach;

– lektura Króla Edypa i/lub Antygony;

– wiedza o tragedii antycznej (budowa, cechy stylu, temat, bohaterowie);

– rozpoznawanie koncepcji ludzkiego losu w micie i dramacie;

– pojęcia: konflikt tragiczny, ironia tragiczna, tragizm;

– zna i streszcza mit o rodzie Labdakidów;

– zna treść dramatu;

– analizuje dzieje bohatera, zwracając uwagę na uniwersalne prawdy egzystencjalne i uwzględniając tragiczny wymiar ludzkiego losu;

– czyta ze zrozumieniem fragment Historii estetyki Tatarkiewicza;

– analizuje i interpretuje fragment dramatu;

– charakteryzuje antyczną tragedię;

– w dyskusji poprawnie używa słów: tragizm, ironia tragiczna, wina tragiczna, konflikt tragiczny;

– porównuje postawy Edypa i Antygony;

– zna mityczne bóstwa przeznaczenia;

3D. 12. Koncepcje ludzkiego życia według filozofów antycznych.

1

I.2.3.

II.4.2.

III.1.5.

III.1.7.

– rozpoznawanie filozofii jako dziedziny wiedzy;

– znajomość głównych działów filozofii;

– wiedza o sylwetkach filozofów i systemach filozoficznych antyku;

– zna Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Senekę, Epikura jako filozofów świata antycznego;

– wie, czym zajmuje się filozofia;

– formułuje pytania natury filozoficznej;

– charakteryzuje na podstawie tekstów poglądy filozofów;

– interpretuje aforyzmy filozofów antycznych w kontekście poglądów autora sentencji;

– zabiera głos w dyskusji, posługując się poprawnym językiem i adekwatnym do sytuacji stylem;

3D. 13. Obrona Sokratesa– obroną godności.

1

II.1.2.

II.4.1.

II.4.2.

II.4.3.

III.2.1.

– lektura Obrony Sokratesa;

– analiza tekstu w kontekście wartości moralnych (godność);

– czyta ze zrozumieniem tekst Obrony Sokratesa;

– analizuje tekst i wymienia argumenty zawarte w wypowiedzi;

– interpretuje mowę w kontekście poglądów moralnych filozofa;

– analizuje i interpretuje obraz Davida Śmierć Sokratesa;

3D. 14. Z antyku wzięte, czyli o rodowodzie niektórych słów i związków wyrazowych we współczesnej polszczyźnie.

1

I.3.1.

II.4.1.

– wpływ kultury antycznej na język;

– poprawne posługiwanie się słownictwem i frazeologią o rodowodzie antycznym;

– rozpoznawanie nazewnictwa nawiązującego do antyku;

– wymienia związki frazeologiczne i wyrazy pochodzenia antycznego obecne we współczesnej polszczyźnie;

– opisuje wpływ kultury starożytnej na język;

– wymienia nazwy obecne w różnych dziedzinach życia, zna ich źródło i pierwotne znaczenie;

3D. 15. Nawiązania do antyku w kulturze późniejszych epok. Mit Syzyfa Alberta Camusa.

1

I.1.1.

I.1.4.

II.2.1.

– koncepcja ludzkiego życia w eseju Alberta Camusa;

– funkcja nawiązań do mitu w tekście filozoficznego eseju;

– czyta i analizuje Mit Syzyfa;

– interpretuje esej, wskazując funkcję nawiązania do mitu;


3D. 16. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.

2

III.1.1.

III.1.7.

III.2.1.

– sprawdzian wiedzy i umiejętności;


– analizuje i interpretuje wskazane fragmenty utworów, posługując się wiedzą o literaturze i kulturze antycznej;

Dział IV. O systemie leksykalnym współczesnej polszczyzny

4D. 1. Sposoby bogacenia słownictwa.

2

I.3.1.

I.3.8.

– wiedza o sposobach poszerzania zasobu leksykalnego współczesnej polszczyzny;

– poprawne posługiwanie się neologizmami i zapożyczeniami;

– zna sposoby bogacenia zasobu leksykalnego (np. neologizmy słowotwórcze i znaczeniowe, zapożyczenia);

– analizuje źródła zapożyczeń, określa ich przydatność stylistyczną;

– poprawnie posługuje się zapożyczeniami;

4D. 2 Bogactwo i różnorodność systemu leksykalnego.

1

I.3.8.


– rozpoznawanie i określanie funkcji stylistycznej synonimów, antonimów, homonimów i polisemów;

– świadomie posługuje się różnymi typami słownictwa;

– określa różnice znaczeniowe i stylistyczne między różnymi typami synonimów;

– rozpoznaje nacechowanie emocjonalne synonimów;

– określa funkcję antonimów w literaturze pięknej i tekstach nieartystycznych;

Dział V. Średniowiecze

5D. 1. Kultura średniowiecznej Europy.

2

I.1.1.

I.1.2.

II.2.2.

III.2.1.

– czytanie tekstu wprowadzającego;

– odnajdywanie istotnych informacji;

– zbieranie informacji o genezie nazwy epoki, ramach czasowych i zjawiskach towarzyszących formowaniu się kultury średniowiecznej;


– czyta tekst wprowadzający;

– streszcza fragmenty tekstu lub sporządza syntetyczną notatkę;

– omawia istotne zjawiska cywilizacji i kultury średniowiecznej Europy;

– posługuje się właściwą terminologią (np. dualizm, alegoryczność, uniwersalizm...);

5D. 2. Teocentryczna filozofia średniowiecza.

1

II.2.2.

III.1.7.

– posługiwanie się terminem teocentryzm;

– znajomość św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu jako filozofów średniowiecza oraz ich poglądów na miejsce człowieka w świecie i relacje między Bogiem a istotą ludzką;

– zna pojęcie teocentryzm i stosuje je we własnych wypowiedziach;

– czyta fragmenty Wyznań św. Augustyna i omawia ich sens;

– porządkuje informacje o św. Tomaszu i św. Augustynie;

– wyjaśnia zarysowaną w filozofii epoki koncepcję relacji między Bogiem a człowiekiem;

5D. 3. O sztuce średniowiecza.

1

II.1.1.

II.4.2.

– rozpoznawanie zabytków sztuki średniowiecza;

– wskazywanie cech stylów romańskiego i gotyckiego;

– lektura eseju Z. Herberta o sztuce średniowiecza (Kamień z katedry);


– zna styl romański i gotycki, wymienia typowe cechy tych kierunków artystycznych;

– czyta tekst o sztuce średniowiecza;

– analizuje wybrane dzieło, wskazując cechy stylu;

– omawia symbol i alegorię jako środki wyrazu

sztuki średniowiecza;

– podaje przykłady i porównuje zabytki sztuki średniowiecznej;

5D. 4. Oblicza średniowiecznej literatury.

2

II.2.2.

II.2.3.

– wskazywanie celów literatury średniowiecza;

– charakteryzowanie postaw bohaterów parenetycznych epoki;

– dostrzeganie różnorodności literatury epoki (od powagi w tekstach hagiograficznych do śmiechu w literaturze karnawałowej);

– zna cele literatury średniowiecza;

– charakteryzuje postawy typowych bohaterów;

– rozumie zjawisko parenezy;

– wyjaśnia funkcję komizmu w literaturze karnawałowej;

– omawia obraz Bruegla w odniesieniu do poetyki karnawału;

– czyta tekst Rozmów, które miał król Salomon z Marchołtem....Jana z Koszyczek;

– wymienia najważniejsze gatunki literackie epoki;

– analizuje i interpretuje w kontekście kultury średniowiecza i obrazu Bruegla tekst Jacka Kaczmarskiego Walka postu z karnawałem;

– rozumie istotę intertekstualności;

5D. 5. Ewolucja modelu rycerza w kulturze europejskiej.

2

II2.2.

II.2.4.

II.2.3.

– rozpoznawanie ideału rycerskiego średniowiecza;

– dostrzeganie ewoluowania modelu w kulturze średniowiecznej i późniejszych epokach;

– znajomość przykładów tekstów ukazujących model rycerza;

– wymienia cechy ideału rycerskiego;

– charakteryzuje rycerza, porównując bohaterów różnych utworów;

– czyta ze zrozumieniem tekst Marii Ossowskiej o średniowiecznym ideale rycerza i jego odmianach;

– omawia dzieje Rolanda, rycerzy Okrągłego Stołu, Tristana i Izoldy;

– analizuje i wyjaśnia funkcję zabiegu idealizacji bohatera;

– podaje przykłady realizacji etosu rycerskiego w literaturze późniejszych epok;

5D. 6. Średniowieczny wzorzec władcy.

1

II.1.3.

II.2.2.

II.2.5.

– znajomość historiografii jako działu piśmiennictwa;

– wskazywanie przykładów tekstów historiograficznych epoki średniowiecza;

– określanie cech idealnego władcy na podstawie utworów;

– omawia model władcy jako ideał parenetyczny na podstawie fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima;

– analizuje zabiegi artystyczne służące kreacji postaci;

5D. 7. Średniowieczny wzorzec ascety na podstawie Legendy o św. Aleksym.

1

II.1.2.

II.1.3.

II.2.3.

– rozpoznawanie cech ascety;

– charakterystyka postawy św. Aleksego w kontekście ideałów epoki;

– czyta fragmenty Legendy o św. Aleksym;

– charakteryzuje bohatera jako ascetę;

– posługuje się terminem hagiografia;

– dowodzi, że Legenda o św. Aleksym to zabytek języka polskiego;

5D. 8. Świętego Franciszka wiara radosna.

1

II.1.3.

II.2.2.

II.2.4.

II.4.2.

– dostrzeganie uniwersalności postawy franciszkańskiej;

– definiowanie franciszkanizmu na podstawie fragmentów Kwiatków św. Franciszka;

– interpretacja wiersza ks. Jana Twardowskiego w kontekście wiedzy o postawie św. Franciszka z Asyżu;

– opowiada o dziejach św. Franciszka z Asyżu na podstawie noty biograficznej;

– omawia franciszkanizm jako postawę w oparciu o fragment Kwiatków...;

– porównuje średniowieczne modele świętości;

– analizuje i interpretuje wiersz ks. Twardowskiego, odwołując się do postawy franciszkańskiej;

5D.9. Bogurodzica jako arcydzieło literatury i zabytek języka polskiego.

1

II.2.1.

II.2.2.

II.2.3.

II.3.2.

II.4.2.

– analiza Bogurodzicy jako arcydzieła literackiego w kontekście kultury średniowiecza;

– wskazywanie pieśni jako utworu znaczącego w kulturze polskiego narodu;

– rozpoznawanie Bogurodzicy jako zabytku językowego;

– zna Bogurodzicę jako arcydzieło średniowiecznej liryki polskiej;

– analizuje treść utworu, omawia kompozycję, wyjaśnia funkcję środków stylistycznych;

– wskazuje i wyjaśnia zawarte w utworze archaizmy;

– dowodzi, że tekst jest zabytkiem języka polskiego;

– interpretuje utwór w odniesieniu do kultury epoki;


5D. 10. Obraz matki w Posłuchajcie, bracia miła.

1

II.II.1.2.

II.1.2.

II.2.2.

II.2.4.

– rozpoznawanie obrazu maryjnego;

– porównywanie różnych przedstawień Matki Bożej;

– funkcjonalna analiza języka tekstu;

– czyta tekst wiersza Posłuchajcie, bracia miła;

– omawia zawarty w nim wizerunek bohaterki jako Matki Bożej i zwykłej kobiety;

– analizuje język tekstu, uwzględniając funkcję środków stylistycznych;

– porównuje wyobrażenia Matki Bożej w różnych tekstach kultury w odniesieniu do średniowiecza;

5D. 11. Literatura średniowiecza wobec spraw ostatecznych.

2

II.2.2.

II.2.5.

III.-1.7.

– lektura tekstu Włodarskiego W średniowiecznym kręgu śmierci;

– analiza Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią;

– rozpoznawanie istoty motywu danse macabre;

– porównywanie różnych dzieł zawierających ten sam motyw;

– czyta i omawia Rozmowę Mistrza Polikarpa....;

– wyjaśnia na podstawie tekstu historycznoliterackiego źródło popularności motywu śmierci w kulturze średniowiecza;

– czyta ze zrozumieniem tekst Włodarskiego;

– analizuje i porównuje fragmenty utworów wyobrażające sceny śmierci bohaterów;

5D. 12. Zrozumieć średniowiecze. Synteza wiedzy o epoce. Praca klasowa (pisanie własnego tekstu).

3

III.1.1.

III.2.1.

– syntetyzowanie wiedzy, uzupełnianie braków;

– tworzenie samodzielnego tekstu pisanego;

– porządkuje notatki, uzupełnia je, wyjaśnia nieścisłości;

– szuka literatury przydatnej do opracowania zagadnień związanych ze średniowieczem;

– korzysta ze słowników i leksykonów;

– pisze własny tekst na podstawie tekstów średniowiecznych;

5D. 13. Rozwój języka polskiego w dobie średniowiecza.

1

I.2.1.

I.2.2.

I.3.6.

– dostrzeganie zmian zachodzących w języku;

– odszukiwanie w tekstach staropolskich archaizmów różnego typu;


– dostrzega zmiany zachodzące w języku;

– klasyfikuje archaizmy, podaje przykłady;

– analizuje przykłady tekstów staropolskich pod względem językowym;

5D. 14. Średniowieczne zabytki języka polskiego.

1

II.2.3.

III.2.1.

– dostrzeganie znaczenia zabytków języka polskiego;

– zna i omawia najstarsze zabytki językowe;

– posługuje się terminem archaizm;

– zna historię powstawania najstarszych tekstów;

5D. 15.Poszerzanie zasobu języka poprzez zapożyczenia w czasie średniowiecza.

1

II.2.3.


– wskazywanie języków wpływających na polszczyznę w dobie średniowiecza;

– znajomość czynników decydujących o przyswajaniu zapożyczeń;

– wymienia języki stanowiące źródło zapożyczeń w języku staropolskim;

– omawia czynniki powodujące wpływ zapożyczeń;

– formułuje wnioski dotyczące funkcjonalności zapożyczeń dawniej i dziś;

Dział VI. Kultura języka

6D. 1. Kultura języka a normy językowe.

1

I.3.7.

– rozumienie zakresu kultury języka;

– rozróżnianie błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej;


– zna kulturę języka jako dział językoznawstwa;

– definiuje na podstawie przykładów błąd językowy, innowację językową, normę językową;

– wyjaśnia na przykładach sposoby podnoszenia kultury własnych wypowiedzi;

6D. 2. Błędy językowe.

1


I.3.7.

– rozpoznawanie i poprawa błędów językowych i ich typów;


– analizuje wypowiedzi, oceniając ich poprawność językową;

– wyjaśnia na przykładach przyczyny powstawania błędów różnego typu;

6D. 3. Jak ocenić poprawność, czyli o kryteriach poprawności językowej.

2

I.3.7.

– znajomość i posługiwanie się kryteriami poprawności językowej;

– zna kryteria poprawności językowej;

– zna wydawnictwa poprawnościowe;

– stosuje wiedzę językową w praktyce;

6D. 4. O wyrazach modnych. Analiza tekstu Bralczyka Co się nosi w mówieniu.

1

I.1.1.

I.1.2.

I.1.5.

I.1.9.

– lektura tekstu publicystycznego ukierunkowana pytaniami;

– czyta tekst Bralczyka;

– formułuje wniosku w oparciu o pytania;


Zakres rozszerzony

Dział II. Biblia

2D. 1. Reinterpretacja motywów biblijnych w literaturze późniejszych epok.

2

II.2.2.

II.2.4.

II.3.2.

– rozpoznawanie motywów biblijnych w utworach literackich;

– analiza i interpretacja porównawcza;

– odczytywanie utworów w odniesieniu do kontekstów;

– analizuje i interpretuje wskazane utwory w kontekście macierzystym i innych;

– wyjaśnia funkcję odwołań biblijnych w tekstach (np. Herberta, Szymborskiej, Twardowskiego, Kamieńskiej, Brandstaettera i innych twórców);

2D. 2 Motywy biblijne w różnych tekstach kultury. Analiza wybranego dzieła.

2

III.1.2.

III.1.3.

III.1.4.

– rozpoznawanie i wskazywanie funkcji motywów biblijnych w dziełach sztuki;

– wybiera tekst kultury nawiązujący do Biblii;

– przedstawia autora;

– opisuje dzieło z uwzględnieniem kompozycji i zastosowanych środków artystycznego wyrazu;

– przygotowuje i wygłasza krótką prezentację;


2D. 3. Proces Franza Kafki jako parabola.

4

II.2.1.

II.2.5.

II.3.2.

II.3.4.

II.4.1.

– znajomość powieści F. Kafki Proces;

– rozpoznawanie i wyjaśnianie na podstawie fragmentów utworu istoty sytuacji kafkowskiej;


– zna treść utworu;

– przedstawia i charakteryzuje, posługując się cytatami Józefa K.;

– analizuje i interpretuje powieść jako parabolę;

– wyjaśnia absurdalną wizję świata obecną w powieści;

– interpretuje fragmenty, przywołując stosowne konteksty;

Dział IV. 1. Mit śródziemnomorski Jastruna. Esej jako forma wypowiedzi.

1

I.1.1.

II.3.3.

– rozpoznawanie formy eseju na podstawie tekstu Jastruna;

– lektura eseju jako kontekstu interpretacyjnego kultury antycznej;

– czyta ze zrozumieniem esej;

– analizuje esej, wskazując zawarte w nim refleksje dotyczące kultury antycznej;

– dowodzi, iż tekst Jastruna jest esejem;

4D. 2. Zasady życia i twórczości według Horacego.

1

II.2.5.

II.3.1.

II.4.1.

– odczytywanie refleksji na temat życia i twórczości zawartych w utworach Horacego;

– rozpoznawanie horacjanizmu jako postawy egzystencjalnej i twórczej;

– wskazywanie zastosowanych w utworach rozwiązań artystycznych;

– zna Horacego jako poetę antycznego Rzymu;

– analizuje i interpretuje wskazane ody;

– definiuje horacjanizm jako postawę życiową i twórczą;

– redaguje pisemną wypowiedź w oparciu o proponowane przez twórcę zasady;

4D. 3. Znaczenie kultury antycznej w edukacji. Analiza eseju Z. Herberta Lekcja łaciny.

1

I.1.1.

I.1.2.

II.3.3.

– odczytanie zawartych w eseju refleksji na temat wartości klasycznego wychowania;

– dostrzeganie związku eseju Herberta z kulturą antyczną;

– czyta esej i opisuje przedstawiony w nim obraz nauczyciela łaciny;

– wyjaśnia wartość klasycznego wykształcenia;

– analizuje język eseju i wykazuje jego związek z przedstawionymi wartościami;

4D. 4. Funkcja nawiązania do mitu o Antygonie w wierszu Kazimiery Iłłakowiczówny Antygono, patronko sióstr.

1

II.2.1.

II.2.3.

II.3.3.

– rozpoznanie aluzji literackiej i odczytanie kulturowej symboliki postaci Antygony;

– funkcjonalna analiza stylu utworu;

– analizuje tekst Iłłakowiczówny;

– interpretuje tytuł i kluczowe motywy;

– wskazuje funkcję nawiązań do mitu o Antygonie;

4D. 5. Antygona w Nowy Yorku Głowackiego współczesną reinterpretacją mitu.

3

II.2.3.

II.3.4.

– konfrontacja wizji artystycznej w spektaklu teatralnym z tekstem literackim;

– rozpoznawanie funkcji wykorzystania mitu we współczesnym dramacie;

– opowiada przedstawioną w spektaklu historię;

– opisuje zastosowane w spektaklu teatralne środki wyrazu, wyjaśnia ich funkcję;

Dział V. Średniowiecze

5D. 1. Motyw walki postu z karnawałem w różnych tekstach kultury.

2

II.2.3.

II.3.2.

II.3.4.

– rozpoznawanie motywu postu i karnawału w kulturze;

– analiza i interpretacja obrazu Bruegla;

– analiza i interpretacja wiersza Kaczmarskiego jako aluzji do obrazu;

– czyta tekst Bachtina o literaturze karnawałowej;

– opisuje i analizuje pod względem symboliki obraz Bruegla;

– analizuje i interpretuje wiersz Kaczmarskiego, wskazując nawiązania do malarstwa;

5D. 2. Refleksje o życiu u jego kresu. Wielki Testament Franciszka Villona.

1

II.2.1.

II.2.4.

III.3.1.

– rozpoznawanie obrazu ludzkiego życia w utworze Villona;

– na podstawie noty biograficznej opowiada o Franciszku Villonie;

– analizuje i interpretuje fragmenty tekstu;

5D. 3. Wizja zaświatów w Boskiej komedii Dantego.

1

II.2.5

II.3.1.

II.3.4.

– określanie problematyki tekstu;

– przedstawienie dziejów Dantego jako autora Boskiej komedii;

– przedstawia na podstawie noty biograficznej sylwetkę autora dzieła;

– analizuje fragmenty utworu;

– opisuje zjawiska przedstawione w tekście;

– charakteryzuje kompozycję utworu;

– rozpoznaje cechu średniowieczne i renesansowe utworu;

5D. 4. Symboliczna gra ze śmiercią w filmie Bergmana Siódma pieczęć.

4

II.2.3.

II.3.4.

– wiedza o Bergmanie jako jednym z najwybitniejszych reżyserów kina światowego;

– analiza składników świata przedstawionego w filmie;

– dostrzeganie nawiązań kulturowych w dziele Bergmana;

– opowiada o reżyserze filmu, nawiązując do jego twórczości;

– odtwarza fabułę filmu;

– wskazuje pokrewieństwa świata filmu z kulturą średniowiecza;

– interpretuje tytuł filmu;

– analizuje środki filmowego wyrazu;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych iconProgram nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom