Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza
Pobierz 77.57 Kb.
NazwaStandardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar77.57 Kb.
TypDokumentacja
STANDARDY W PIELĘGNIARSTWIE RODZINNYM


STANDARD I. GROMADZENIE DANYCH I DIAGNOZA


Standardy zadaniowe

1. Zbieranie danych o rodzinie i poszczególnych jej członkach,z wykorzystaniem wszystkich możliwych źródeł przy wyborze właściwej techniki,zakresu i charakteru danych.

2. Dokumentowanie zgromadzonych danych-zapis w dokumentacji pielęgniarskiej i innych obowiazujących dokumentach.

3. Formułowanie oceny (diagnozy) dotyczącej sytuacji zdrowotnej rodziny i wszystkich jej członków.


Standardy realizacji

1.Gromadzenie danych następuje przy wykorzystaniu różnych źródeł i technik gromadzenia, z uwzględnieniem różnych zakresów i chatakteru danych;

A. Źródła danych:

 1. pacjent

 2. rodzina pacjenta

 3. inni zorientowani (krewni, przyjaciele, liderzy w środowisku, nauczyciele w szkole, osoby pracujące na rzecz rodziny, np. grupy charytatywne itp.),

 4. członkowie zespołu środowiskowegooraz pracownicy socjalni,

 5. bezpośrednie badania, pomiar,

 6. dokumenty (katra informacyjna, dokumentacja pracownika socjalnego, statystyki demograficzne i epidemiologiczne),

 7. wiedza i dotychczasowe doświadczenie pielęgniarki.

B. Techniki zbierania danych:

 1. werbalne (wywiad, rozmowa, dyskusja)

 2. pozawerbalne:

a) obserwacja, lustracja terenowa,

b) analiza danych z dokumentacji, analiza danych statystycznych, analiza odpowiedzi ankietowych (np w szkole)

c) pomiar (np RR, temperatura ciała, wzrost),

d) badanie (np przedlekarskie badanie piersi, obrzęków, zmian na skórze oraz inne badania, które zostaną włączone do zadań pielęgniarki).


C. Rodzaj danych:

 1. subiektywne, o charakterze jakościowym, niewymierne, np samoocena zdrowia, samopoczucie, osamotnienie;

 2. obiektywne, o charakterze ilościowym, wymierne, wymierne porównywalne, np wyniki pomiaru.

D. Zakres gromadzonych danych

 1. Gromadzenie danych może obejmować całość sytuacji zdrowotnej wszystkich członków rodziny dla jej ogólnej oceny służącej planowaniu i organizacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w wybranej rodzinie lub grupie rodzin w wybranym rejonie, społeczności lokalnej (np w gminie), podstawowa, pełna dokumentacja (np karta środowiskowa rodziny).

 2. Gromadzenie danych może być od razu ukierunkowane na wybrany problem zdrowotny (np zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób układu krażenia lub chorób nowotworowych) albo też skoncentrowanych na innych problemach zdrowotnych (zdrowie matki i dziecka). Wówczasmoże być oparte o wąską specjal;istyczną dikumentację środowiskową: wkładki problemowe, załączniki służące pogłębianiu informacji

E. Charakter danych obejmuje zasoby ludzkie i rzeczowe człowieka, rodziny, środowiska:

 1. ograniczające możliwości pacjenta (rodziny), środowiska w zakresie zdrowia, optymalnego poziomu funkcjonowania, samodzielnego i aktywnego życia – aspekt negatywny, który wymaga poprawy, rekonstrukcji, pomocy;

 2. stanowiące potencjał, jaki może być wykorzystany na rzecz promocji , ochrony, przywracania zdrowia, optymalnego poziomu funkcjonowania oraz samodzielnego i aktywnego życia, w tym na rzecz samoopieki i samopielęgnowania – aspekt pozytywny.

2. Nanoszenie danych w dokumentacji pielęgniarki żrodowiskowej zgodnie z instrukcją (dokumentacja ogólna, wkładki szczegółowe);

3. Wniskowanie, formułowanie diagnozy;


Standardy wyniku

Wynikiem zrealizowanych zadań będą:

1. Pełne dane o pacjencie (rodzinie) środowisku, które obejują:

 • sytuację zdrowotną rodziny,

 • pogłębioną analizę stanu poszczególnych członków rodziny z uwzględnieniem konkretnych problemów pielęgnacyjnych lub konkretnych zagrożeń,

 • istniejące zagrożenia zdrowia – np nałogi w rodzinie,

 • nie leczone, niepokojące objawy w stanie zdrowia poszczególnych osób oraz skumulowane czynniki ryzyka, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane przez lekarza,

 • identyfikację głównych ograniczeń funkcjonalnych, ograniczeń samodzielności i aktywności życiowej członków rodziny,

 • poziom sprawnosci fizycznej poszczególnych osób sygnalizujący możliwość lub deficyt samoopieki, wrtaz ze wskazanie źródła deficytu

 • potencjał i ograniczenia opiekuńczo – pielęgnacyjnej wydolności rodziny w radzeniu sobie z problemami zdrowia,

 • istnienie lub brak środowisk wspierających, osamotnienie, niemożnośc uzyskania pomocy przez poszczególne osoby lub całą rodzinę

 • funkcjonujące w środowisku lokalnym źródła i formy wspierające promocję zdrowia i jego ochronę lub zabezpieczające rodzinę w chorobie,

 • samoocenę stanu zdrowia, występujących zagrożeń, aspiracji zdrowotnych, planowanych zmian w stylu życia i zachowaniach zdrowotnych rodziny i poszczególnych jej członków.

2. Prawidłowo udokumentowane dane. Możliwość korzystania z nich i uzupełniania członków zespołu środowiskowego.

3. Wnioski na podstawie zgromadzonych danych, które obejmują odpowiedź na pytania:

 1. Czy pacjent (rodzina), środowisko znajdują się w takiej sytuacji zdrowotnej,w której potrzebne,pomocne lub niezbędne mogą być działania pielęgniarki ,bądź czy są werbalizowane oczekiwania na porady w sprawie zdrowia- lub nie potrzeba zgody lub warunków do podejmowania przez działań?

 2. Jeśli działania pielęgniarki mogą być pomocne,to czy wynikają one z powodu:

a) pozytywnie rokujących,oczekujących i opartych na partnerstwie działań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej osób,grup środowisk,

b) rozpoznanych i określonych czynników zagrożeń zdrowia,

c) rozpoznanych i określonych wczesnych objawów choroby,

d) rozpoznanych i określonych stanów wymagających pielęgnowania,doradztwa i wsparcia w związku z chorobą i niepełną sprawnością( łącznie z hospitalizacją domową i opieką w stanach terminalnych),

e) rozpoznanych i określonych możliwości w zakresie samoopieki i samopielęgnowania i radzenia sobie z problemami wynikającymi z choroby,

f) rozpoznanego i określonego zakresu opiekuńczo-pielęgnacyjnej wydolności rodziny,

g) niezbędnego zakresu i rodzaju wsparcia z uwzględnieniem istniejących w środowisku źródeł wspierania?


STANDARD II. PLANOWANIE OPIEKI


Standardy zadaniowe

1.Ustalenie celów związanych z sytuacją zdrowotną rodziny i poszczególnych jej członków ,w porozumieniu, przy wspólpracy i akceptacji wszystkich członków rodziny.

Cele pielęgnowaniia wynikają z rozpoznania (diagnozy)i mogą obejmować:

a) promocję zdrowia rodziny, edukację, poprawę warunków sprzyjających zdrowiu,poprawę stanu zdrowia, jego zachowanie i wzmacnianie,

b) ograniczenie , eliminowanie czynników ryzyka występujących w rodzinie,

c) profilaktykę chorób( niespecyficzną i specyficzną) w stosunku do wszystkich lub do wybranych członków rodziny,

d) zgłoszenie się do lekarza tych osób, u których stwierdzoo niepokojące objawy w stanie zdrowia, w celu zdiagnozowania zagrożeń i wczesnych objawów choroby,

e) wspieranie działań terapeutycznych lekarza prowadzącego leczenie( wzmacnianie motywacji, edukacjiwykonywanych zleceń),

f) wskazanie konkretnego planu opieki pielęgniarskiej w sytuacji choroby, niepełnej sprawności opieki terminalnej i związanych z nim stanów (np.ból), a także w sytuacji ograniczeń zagrażających lub już zaistniałych w smodzielnym i aktywnym życiu (ćwiczenia usprawniające, działania integracyjne ze środowiskiem),

g) przygotowanie osoby wymagającej pielęgnowania oraz innych członków rodziny do samoopieki i do pielęgnowania osoby chorej, przygotowania do w miarę samodzielnego i aktywnego życia z chorobą i niepełną sprawnością oraz radzenia sobie z problemami wynikającymi z sytuacji choroby,

h)zwiększanie i,wspieranie opiekuńczo-pielęgnacyjnej wydolności rodziny,jeśli pojawiły się czynniki osłabiające lub ograniczające tę wydolność,

i) przygotowanie pacjenta do identyfikacji stresów i nauczanie radzenia sobie ze stresem

j) dostarczanie rodzinie wsparcia w radzeniu sobie z kryzysem wywołanym chorobą lub niepełnosprawnościa członka/członków rodziny,z uwzględnieniem odpowiedniego rodzaju i źródła wsparcia.


2.Dokumentowanie przyjętych celów

Standardy procesu /realizacji

1. Konkretyzacja celu/celów i ich hierarchii przy współudziale i akceptacji ze strony rodziny i wszystkich jej członków .

2. Konkretyzacja zadań służących realizacji celu/celów z uszeregowaniem ich kolejności

3. Wskazanie osób realizujących i współuczestniczących w realizacji poszczególnych zadań.

4. Konkretyzacja zasobów materialnych i osobowych rodziny, a także zasobów informacyjnych i usłóg, które mogą i powinny być dostarczone rodzinie dla zapewnienia warunków do realizacji przyjętych zadań i celów.


Standady wyniku

Wynikiem realizacji tego etapu będą zapisane w dokumentacji, według pewnej kolejności:

 1. lista celów, jakie mają być osiągnięte

 2. plan realizacji konkretnych zadań z uwzględnieniem:

a) realizatorów i osób współuczestniczących,

b) zasobów – materialnych, informacyjnych i dostępności usług,

c) czasu przeznaczonego na realizację zadań i osiągnięcie celu

d) metody i technik szczegółowych ( w tym np zakresu edukacji rodziny i poszczególnych jej członków)

 1. akceptacja przez poszczególnych członków rodziny celów zadań i planu ich realizacji.STANDARD III REALIZOWANIE PLANU OPIEKI


Standardy zadaniowe

 1. Realizacja szczegółowych zadań.

 2. Bieżąca kontrola i ocena realizacji poszczególnych zadań w kontekście osiągania wyznaczonego celu/celów.

 3. Ewentualna modyfikacja zadań uwzględniona z rodziną i poszczególnymi jej członkami.

 4. Dokumentowanie wykonania zadań, ich modyfikacji i stopnia realizacji.


Standardy procesu/realizacji

1. Pomaganie (wspieranie) w uzyskaniu przez poszczególnych członków rodziny samodzielności w zakresie:

 • zwiększania,

 • zachowania,

 • przywracania optymalnego poziomu zdrowia funkcjonowania/aktywności dobrego samopoczucie poprzez:

a) bezpośrednią pomoc świadczoną przez pielęgniarkę w formie:

 • zabiegów wynikających z terapii i zleceń lekarskich,

 • zabiegów wynikających ze szczegółowego rozpoznania pielęgniarskiego,

 • zabiegów higienicznych

 • pielęgnowanie skóry,

 • zabezpieczenia odżywienia,

 • zabezpieczenia poczucia bezpieczeństwa w czynnościach codziennego życia,

 • zabezpieczenia i nadzoru nad zażywaniem leków zleconych przez lekarza,

b) przekazanie wiedzy i umiejętności w samoopiece i samopielęgnacji, a szczególnie:

 • przekazywanie wiedzy o zdrowiu, sposobach i warunkach jego utrzymania i czynnikach jego zagrożenia

 • uczenie samokontroli zdrowia,

 • uczenie samooceny objawów,

 • uczenie konkretnych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych (rehabilitacyjnych),

 • wskazanie źródeł i ułatwienie w uzyskaniu pomocy z zewnątrz w formie, jaka jest potrzebna,

c) pomoc w efektywnym radzeniu sobie ze swoimi problemami:

 • w czynnościach codziennego życia,

 • w różnych sytuacjach kryzysowych dostarczanie wsparcia społecznego z dostępnych źródeł

d) pomoc w utrzymaniu aktywności fizycznej i społecznej

 • umotywowaniedo zwiększenia, zachowania lub przywracania aktywności fizycznej (przez racjonalny wysiłek fizyczny ),

 • umotywowanie do wzmocnienia, zachowania lub przywracania aktywności społecznej

 • ochrona przed izolacją społeczną przez pomoc w likwidowaniu barier ograniczających kontakty społeczene i rozwój indywidualny,

 • wzmacnianie lub inspirowanie integracji społecznej z grupami samopomocy, systemami wspierającymi oraz osobami znaczącymi i środowiskiem społecznym.


Standardy wyniku

 1. Pełna realizacja planu opieki.

 2. Uzyskana (e) przez rodzinę i poszczególnych jej członków:

 • bezpośrednia pomoc świadczona przez pielęgniarkę,

 • wiedza i umiejętności w realizacji samoopieki i samopielęgnowaniu lub sprawowaniu opieki nad tym członkeim rodziny, któremu jest ona potrzebna

 • wzmocnienie opiekuńczo – pielęgnacyjnych możliwości rodziny,

 • pomoc w ograniczeniu barier utrudniających aktywność fizyczną i psychiczną poszczególnych członków rodziny,

 • umiejętność rodziny i wszystkich jej członków w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

 1. Osiągnięte (y) przez rodzinę lub poszczególnych jej członków:

 • zmiany w zachowaniach zdrowotnych, postawach i zachowaniach sprzyjających i zwiększających potencjał zdrowia, zwiększenie potencjału zdrowia,

 • ograniczenie czynników zagrożenia zdrowia,

 • optymalny poziom samoopieki i samopielęgnacji

 • ograniczenie ewentualnego deficytu opieki poszczególnych osób i defizytu opiekuńczej wydolności rodziny

 • znaczącą poprawę u poszczególnych członków rodziny zakresu samodzielnego, aktywnego życia w sytuacji choroby i niepełnej sprawności

 • subiektywną poprawę sytuacji zdrowotnej lub samooceny zdrowia przez rodzinę i poszczególnych jej członków.

 1. Pełna dokumentacja realizacji planu opiekiSTANDARD IV OCENA WYNIKÓW OPIEKI

Standardy zadaniowe

 1. Ocena wyników realizacji zadań.

 2. Ocena osiągnięcia celu.

 3. Weryfikacja zastosowanej metody.

 4. Dokumentacja oceny wyników opieki.


Standardy procesu/realizacji

 1. Zgromadzenie danych porównawczych z danymi wyjściowymi.

 2. Naniesienie nowych danych do dokumentacji.

 3. Porównanie danych z fazy gromadzenia z danymi uzyskanymi w fazie oceny.

 4. Przeprowadzanie ponownej analizy subiektywnej oceny sytuacji zdrowotnej i problemów zdrowotnych pacjenta, rodziny, środowiska.


Standardy wyniku

 1. Ocena czy sytuacaja zdrowotna rodziny i poszczególnych jej członków uległa korzystnej zmianie w zakresie:

 • wzmocnienia zdrowia, jego potęgowania, zwiększenia potencjału,

 • ochrony, zabezpieczenia, profilaktyki chorób,

 • ograniczenia czynnika ryzyka,

 • zgłoszenia się do lekarza członków rodziny należących do grup ryzyka oraz członków rodziny, u których stwierdzone zostały przez pielęgniarkę wczesne objawy choroby i ewentualne podjęcie przez nich działań profilaktycznych lub leczenia,

 • poprawę zdrowia, zmniejszenie dolegliwościograniczeń funkcjonalnych członków rodziny,

 • ograniczenia nawrotów choroby lub jej powikłań u chorych członków rodziny,

 • likwidowanie następstw choroby, niepełnej sprawności w sensie fizycznym i społecznym oraz ograniczenie rodzinnych konsekwencji choroby,

 • wzmocnienie możliwości pacjenta w zakresie samoopieki i samopielęgnacji, a także w radzeniu sobie ze stresem,

 • wzmocnienie wydolności opiekuńczo – pielęgnacyjnej rodziny zwłaszcza w zakresie wiedzy i umiejętności w opiece nad zdrowiem i w pielęgnowaniu osób chorych lub niepełnosprawnych.

 1. Pozytywna ocena przez rodzinę i poszczególnych jej członków całości działań opiekuńczo – pielęgnacyjnych świadczonych przez pielęgniarkę.

 2. Wysoki poziom współdziałania rodziny i poszczególnych jej członków z pielęgniarką oraz lekarzem rodzinnym w sprwach zdrowia.
STANDARD V. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARKI RODZINNEJ


Pielęgniarka rodzinna powinna posiadać:

 • podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania dyplomu pielęgniarki,

Ponadto powinna posiadać:

 • staż pracy szpitalnej (do sprecyzowania),

 • przynajmniej jedną specjalizację (do sprecyzowania),

 • znajomość szczegółowych programów profilaktycznych z zakresu:

a) profilaktyki chorób układu krążenia (model chełski),

b) profilaktyki chorób nowotworowych,

c) profilaktyki wypadków, urazów i zatruć w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych zagrożeń w miejscu zamieszkania, w domu,

 • profilaktyki próchnicy,

 • profilaktyki uzależnień (program antynikotynowy i inne),

a także:

 • powinna znać i umieć wyjaśnić naturalne metody regulacji poczęć,

 • propagować program karmienia naturalnego,

 • oraz inne programy, jakie zostaną opracowane do realizacji przez pielęgniarkę rodzinną.

Ponadto powinna posiadać:

 • bogatą wiedzę o rodzinie:

a) fazach życia rodzinego (szczególnie w kontekście zadań opiekuńczych rodziny),

b) funkcjach rodziny,

c) związkach rodziny ze zdrowiem,

 • wiedzę o systemach społecznego wsparcia,

 • znajomosć Narodowego Programu Zdrowia.


Pielęgniarka rodzinna powinna doskonale opanować praktyczne umiejętnoście w zakresie:

 • posługiwania się i prowadzenia zatwierdzonej formalnie dokumentacji do gromadzenia danych o rodzinie,

 • prowadzenia ciągłej, opartej o proces pielęgnowania opieki nad całą rodziną i poszczególnymi jej członkami,

 • prowadzenia szczegółowych programów profilaktycznych,

 • doboru w konkretnych warunkachdomowych właściwej technikizabiegów pielęgniarskich i metod zapobiegania powikłąniom w przewlekłych stanach chorobowych,

 • udzielania pierwszej pomocymedycznej w stanach zagrożenia życia,

 • nawiązywania i utrzymywania kontaktu z ludźmi,

 • prowadzenie doradztwa zarówno w sprawach bezpośrednio związanych z pielęgnowaniem, jak też w zależności od sytuacji, w mobilizowaniu rodziny lub poszczególnych jej członkówdo kontaktu z odpowiednimi specjalistami – lekarzem, pedagogiem, logopedą, psychologiem itp.,

 • przygotowania rodziny i środowiska domowego na powrót osoby hospitalizowanej w zakresie jaki jest niezbędny,

 • prowadzenia odpowiedniego do stanu pacjenta procesu pielęgnowania, w przypadku hospitalizacji domowej, w stałym kontakcie z rodziną, lekarzem kierującym leczeniem, pielęgniarkami szpitalnymi, jeśłi włączone są w hospitalizację domową,

 • ustalenie zakresu pomocy na rzecz osoby i rodziny w oparciu o analizę poziomu wydolności opiekuńczej rodziny,

 • rozpoznania środowiska lokalnego ze względu na istniejące w nim systemy wspierające zdrowie,

 • nawiązywanie współpracy z systemami wspierającymi zdrowie w celu wspierania zdrowia poszczególnych osób, rodzin i całej społeczności lokalnej,


Ponadto pielęgniarka powinna znać i stosować sie do prakltycznych zasad:

 • współpracy z lekarzem rodzinnym lub innymi lekarzami opiekującymi się rodziną lub poszczególnymi jej członkami,

 • współpracy z innymi pielęgniarkami i przedstawicielami innych zawodów działających bezpośrednio na rzecz zdrowia rodziny i poszczeólnych jej członków,

 • praktyczne umiejętności związane z wyborem i zastosowaniem teorii pielęgnowania najbardziej odpowiedniej do aktualnej sytuacji rodziny lub poszczególnych jej członków,

 • praktyczne umiejętności zastosowania i posługiwania się techniką komputerową.

STANDARD VI. BADANIA NAUKOWE


Do zadań pilęgniarki rodzinnej, podobnie jak i pielęgniarek innych form opieki zdrowotnej należą:

 • wykorzystywanie badań naukowych, szczególnie w zakresie tych problemów, które są najbardziej charakterystyczne dla pielęgniarstwa rodzinnego,

 • gromadzenie ii analizowanie danych na temat wielu rodzin łącznie w ujęciu problemowym z zastosowaniem techniki komputerowej,

 • formułowanie problemów badawczych, które mogą ułatwiać analizę zmiennych zależnych i zmiennych niezalęznych, mających wpływ na charakter tych problemów,

 • samodzielne prowadzenie badań naukowych,


Problemy naukowe podejmowane przez pielęgniarkę środowiskową/rodzinną moga obejmować:

 • ustalenie typowych problemów pielęgnacyjnych i opiekuńczychwystęujących w pracy pielęgniarki, charakterystycznych dla różnych kategorii pacjentów (wiek, płeć, stan cywilny itp), rodzin (np rodziny pełne – niepełne, w różnych fazach życia rodzinnego, wielodzitne) i w różnych środowiskach (np wieś, miasto itp.),

 • najczęściej formułowane w pielęgniarstwie środowiskowycm/rodzinnym cele i zadania zmierzające do wzmocnienia i ochrony zdrowia, pielęgnowania w sytuacji choroby i niepełnej sprawności,

 • najczęściej występujące niepowodzenia w realizacji celów fomułowanych przez pielęgniarkę oraz analiza przyczyn tych niepowodzeń.


STANDARD VII. CECHY I PREDYSPOZYCJE PIELĘGNIARKI RODZINNEJ


Pielęgniarkę rodzinną powinny cechować:

 • szczególnie wysoki poziom etyczno – moralny,

 • szczególnie wysoki poziom odpowiedzialności,

 • wyróżniający poziom empatii i wrażliwości na sprawy innych ludzi,

 • stała gotowość niesienia pomocy innym,

 • własne doświadczenia życiowe ułatwiające rozumienie problemów rodzin, z kórymi pracuje,

 • zdolności organizacyjne,

 • ciągłe samokształcenie oraz udział w dostępnych formach kształecenia i doskonalenia zawodowego,

 • takt i umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi, a zwłaszcza szczególna umiejętność słuchania drugiego człowieka,

 • szczególna umiejętność negocjowania i współdziałania z różnymi osobami i środowiskami społecznymi.Tab.1. Zadania pielęgniarki w wybranych koncepcjach pielęgniarstwa


Autor koncepcji

Główna kategoria wprowadzona do pielęgniarstwa

Zakres zadań pielęgniarki rodzinnej obejmujących

diagnozę

cele

F. NIGHTINGALE

środowisko - higiena

Stan higieniczny środowiska, osoby

Uzyskanie korzystnych warunków higienicznych i stanu higieny

V. HENDRSON

potrzeby - deficyt

Określenie, jakie potrzeby nie są zaspokojone

Zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb

D. OREM

deficyt opieki

Określenie, jakie są braki w samoopiece i co nalęży uczynić, abypacjenta (rodzinę) przygotować do samoopieki i samopielęgnowania

Uzyskanie optymalnego poziomu samoopieki i samopielęgnacji

C. ROY

radzenie sobie”


Stwierdzenie, czy osoba lub rodzina radzą sobie w sytuacji związanej z aktualnym stanem, z problemami i koniecznością adaptacji systemu rodzinnego

Uzyskanie optymalnego poziomu “radzenia sobie” jako mechanizmu adaptacji rodziny do zmian związanych z chorobą

B. NEUMAN

stres

Czynniki stresogenne jako zagrożenie zdrowia oraz stres jako wynik choroby

Uzyskanie optymalnej umiejętności i możliwości radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi i ich skutkami


Wg Zofii Kawczyńskiej – Butrym: “ Rodzina – zdrowie – choroba, Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego”

Tab.2. Zadania pielęgniarki i relacje z rodziną w wybranych gefinicjach zdrowia


Definicja zdrowia

Zadania pielęgniarki

relacje: rodzina - pielęgniarka

Zdrowie to brak choroby

Zadania:

 • pielęgniarka nie zajmuje się zdrowiem, tylko chorobą, koncentruje się na cżłowieku chorym w celu likwidacji choroby, jest głównym pomocnikiem lekarza

Relacje:

 • rodzina jest uwzględniona niemal wyłącznie w znaczeniu etiologicznym oraz przy wypisie pacjenta ze szpitala

Zdrowie to dobre samopoczucie, dobre funkcjonowanie biopsychospołeczne

Zadania:

 • oddziaływanie na kondycję fizyczną i psychiczną oraz na dobre funkcjonowanie społeczne, w tym również rodzinne

Relacje:

 • rodzina jest uwzględniona szczególnie w jej funkcjach rehabilitacyjnych na rzecz osoby chorej, ale udział rodziny jest spontaniczny i w niewielkim zakresie uwzględniany przez pielęgniarkę przy planowaniu przez nią działań

Zdrowie to sprawność w czynnościach codziennego życia

Zadania:

 • wzmocnienie sprawności, zastąpieniealbo pomoc w czynnościach codziennego życia

Relacje:

 • rodzina zabezpiecza realizację i pomoc w czynnościach codziennego życia i głównie w tym znaczeniu jest partnerempielęgniarki rodzinnej

Zdrowie to samodzielne i twórcze życie, nie tylko bez chorób i niepełnej sprawności, ale również wraz z nimi, jeśli nie udało się ich uniknąć

Zadania:

 • wsparcie, zabezpieczenie, potęgowanie, ochrona i przywracanie optymalnego poziomu samodzielnego, aktywnego i twórczego życia

Relacje:

 • rodzina jest podmiotem świadczeń, pielęgniarka staje się jej doradcą, konsultantem i pomocnikiem


Wg Zofii Kawczyńskiej – Butrym: “ Rodzina – zdrowie – choroba, Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego”

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza iconI. Gromadzenie I przedstawianie danych statystycznych

Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza iconGromadzenie danych znalezionych w sieci www

Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza iconTemat: Gromadzenie I wyszukiwanie informacji bazy danych

Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza iconI. Gromadzenie danych oświatowych w obecnym systemie informacji oświatowej

Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza icon1. 4 co definiują standardy reprezentacji danych alfanumerycznych? Jakie znasz standardy reprezentacji alfanumerycznych? Czym różnią się one między sobą?

Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza iconBadania marketingowe- celowe, systematyczne, obiektywne gromadzenie, przetwarzanie I analiza danych istotnych dla podejmowanych decyzji z zakresu marketingu w

Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza iconK olejnym etapem twojej pracy nad rodzinnym archiwum będzie edycja zdjęć I ułożenie z nich historii. W rodzinnym albumie nie powinno zabraknąć zarówno

Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza iconIi środowisko szkolne Diagnoza formalna – analiza tzw. „twardych danych”

Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza iconStandardy I percepcja danych multimedialnych Nazwa polska przedmiotu

Standardy w pielęgniarstwie rodzinnym standard I. Gromadzenie danych I diagnoza iconDiagnostyka wykład I 03. 10. 09 Czym jest diagnoza? Diagnoza

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom