Czasowniki operacyjne – umiejętnośCI
Pobierz 8.46 Kb.
NazwaCzasowniki operacyjne – umiejętnośCI
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar8.46 Kb.
TypDokumentacja
CZASOWNIKI OPERACYJNE – UMIEJĘTNOŚCI


Cele operacyjne w zakresie umiejętności to stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i sytuacjach problemowych:

 Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych oznacza opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych wzorów.

Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych oznacza opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych dla niego zjawisk, formułowanie planu działania.

Na katechezie uczeń powinien poznać nie tylko wiadomości, ale również zdobyć pewne umiejętności. Wiadomości i umiejętności są potrzebne do tego, by uczeń mógł przyjąć pewną postawę przez nas oczekiwaną. Dlatego też cele katechezy w zakresie umiejętności, choć nie łatwe do sformułowania, są bardzo istotne dla całego procesu katechezy. Poniższe przykłady są przemyślaną propozycją sformułowań celów operacyjnych w zakresie umiejętności, a przede wszystkim czasowników, które w tym zakresie powinny być stosowane.


 1. analizuje treść “Przypowieści o synu marnotrawnym”, zwraca szczególną uwagę na przebaczającą postawę ojca wobec syna

 2. dokona analizy tekstu

 3. dowiedzie istnienia Boga na podstawie pięciu dróg św. Tomasza

 4. sporządzi listę zagadnień dotyczących piątego przykazania

 5. rozróżnia grzechy lekkie i ciężkie

 6. dokona krytyki postawy Jacquesa Fescha

 7. oceni postawę Judasza, św. Piotra

 8. na podstawie dwóch opisów stworzenia z Rdz dokona religijnej interpretacji początku świata

 9. przyporządkuje postaci biblijne do wydarzeń z nimi związanych

 10. uporządkuje chronologicznie wydarzenia z historii Izraela z okresu od patriarchów; od Abrahama do Mojżesza

 11. zredaguje artykuł na temat podróży św. Pawła

 12. połączy teksty mesjańskie ze ST z tekstami NT mówiącymi o wypełnieniu proroctw mesjańskich

 13. porówna Pismo Święte z księgami świętymi wielkich religii świata

 14. poda różnicę pomiędzy prawem moralnym a ustanowionym

 15. na podstawie Księgi Hioba i wybranych fragmentów Nowego Testamentu wyjaśni na czym opiera się postawa chrześcijanina wobec cierpienia

 16. oceni wkład chrześcijaństwa w rozwój polskiego narodu i jego kultury

 17. na podstawie wydarzeń we współczesnym świecie wykaże aktualność ośmiu błogo-sławieństw

 18. dokona analizy współczesnego ateizmu

 19. omówi konsekwencje ateizmu na płaszczyźnie światopoglądowej i moralnej

 20. odszuka w Ewangeliach fragmenty dotyczące zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

 21. na podstawie podanych parametrów odszukuje w Piśmie Świętym dany fragmentopracowały: mgr Urszula Zagan, mgr Iwona Ożarowska, mgr Agata Jankowska

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Czasowniki operacyjne – umiejętnośCI iconSłownictwo wykorzystywane/zalecane („stosowne”) w opisie efektów kształcenia (w tym tzw czasowniki operacyjne)

Czasowniki operacyjne – umiejętnośCI iconCele operacyjne lekcji (wiadomości I umiejętności ucznia)

Czasowniki operacyjne – umiejętnośCI iconCele operacyjne lekcji (wiadomości I umiejętności ucznia)

Czasowniki operacyjne – umiejętnośCI iconLekcja osiemnasta zaimki niezależne. Czasowniki bezosobowe. Czasowniki z rdzeniem na U. Różne zastosowania

Czasowniki operacyjne – umiejętnośCI iconCzasowniki modalne "may" I "might" Czasowniki may

Czasowniki operacyjne – umiejętnośCI iconUmiejętności pisania cv I listu motywacyjnego, umiejętności przygotowania się I prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Dodatkowo zostaną przekazane ogólne informacje o formach, zasadach I procedurach związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej

Czasowniki operacyjne – umiejętnośCI iconKa szkolenia: Warsztaty składają się z nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, umiejętności autoprezentacji, umiejętności społecznych. Usługa szkoleniowa obejmuje 4 dni szkoleniowych łącznie w tym Zamawiający przewiduje 30 godzin dydaktycznych dla grupy szkoleniowej

Czasowniki operacyjne – umiejętnośCI iconZAŁĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności Obszary umiejętności dla wszystkich etapów Konkursu

Czasowniki operacyjne – umiejętnośCI iconZakres wiedzy I umiejętności oraz proponowanej bibliografii I. Obszary umiejętności sprawdzane na każdym etapie Konkursu

Czasowniki operacyjne – umiejętnośCI iconUmiejętności konieczne k ocena dopuszczająca Umiejętności podstawowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom