Zarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa
Pobierz 221.29 Kb.
NazwaZarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa
strona3/5
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar221.29 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń


§ 15.

 1. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.

 2. Świadczeniodawca składa do Oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę rachunek na piśmie oraz raport statystyczny w formie elektronicznej w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dane zawarte w rachunku świadczeniodawca przekazuje również w formie elektronicznej.

 3. Raport statystyczny z realizacji świadczeń podlega weryfikacji przez Oddział Funduszu.

 4. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:

 1. rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta (ICD-10);

 2. procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9),

- w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

 1. Dane, o których mowa w ust. 4 muszą być tożsame z danymi:

 1. zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania,

 2. przekazywanymi w Karcie statystycznej szpitalnej ogólnej – MZ/Szp-11, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),

 3. określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z poźn. zm.).

 1. Spełnienie wymagań określonych w ust. 5 pkt 1 i 3 jest konieczne dla rozliczenia świadczeń.

 2. Świadczeniodawca zobowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym zakresu świadczeń, grupy z katalogu grup, stanowiącego załącznik nr 1a do zarządzenia, według zasad określonych przez charakterystykę JGP i algorytm JGP lub świadczenia
  z katalogów stanowiących załączniki nr 1b, 1c i 1d do zarządzenia.

 3. Przy wskazywaniu grupy, o której mowa w ust. 7, świadczeniodawca używa grupera JGP zgodnego z charakterystyką JGP i algorytmem JGP w wersjach ustalonych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

 4. Do wskazywania grupy świadczeniodawca może użyć własnego grupera JGP lub grupera JGP udostępnionego w postaci serwisu technicznego przez Fundusz i przeznaczonego do przetworzenia danych raportu statystycznego lub jego części.

 5. Czynności, o których mowa w ust. 7 - 9, świadczeniodawca wykonuje przed złożeniem raportu statystycznego.

 6. Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające grupom lub świadczeniom z odpowiednich katalogów, zatwierdzonych w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego, w tym przez gruper JGP w systemie informatycznym Funduszu.

 7. Szczegółowe informacje, dotyczące zastosowania do rozliczenia charakterystyki JGP, algorytmu JGP, grupera JGP oraz wskazanie wersji odpowiednich dla danego okresu sprawozdawczego, w tym wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych są publikowane przez Prezesa Funduszu w postaci odrębnego komunikatu.

§ 16.

 1. W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń w SOR lub w IP, zobowiązany jest do przekazywania wraz z rachunkiem, sprawozdania wykonanych czynności, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 5a do zarządzenia.

 2. W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń:

 1. endoprotezoplastyki narządu ruchu;

 2. związanych z opieką nad pacjentami po przeszczepie narządu unaczynionego lub szpiku;

 3. związanych z leczeniem udarów,

   • zobowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej sprawozdania, zgodnie ze wzorem i w formacie określonym przez Fundusz.

 1. W przypadku udzielania i rozliczania świadczeń związanych z leczeniem żywieniowym (żywienie dojelitowe, żywienie pozajelitowe), świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, zgodnie z wzorami określonymi w załącznikach nr 7a - 7d do zarządzenia. Dokumentację związaną z leczeniem żywieniowym należy włączyć do historii choroby.

 2. W przypadku udzielania świadczeń związanych z porodem, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej – karty obserwacji porodu (partogramu), zawierającej wszystkie elementy określone w załączniku nr 10 do zarządzenia. Kartę obserwacji porodu należy włączyć do historii choroby.

 3. W przypadku udzielania świadczenia nr 5.53.01.0001471- Leczenie chorego z ciężką sepsą aktywowanym białkiem C z katalogu świadczeń do sumowania, stanowiącego załącznik
  nr 1c
  do zarządzenia, świadczeniodawca zobowiązany jest do:

 1. stosowania kryteriów rozpoznania ciężkiej sepsy określonych w załączniku nr 11a do zarządzenia;

 2. prowadzenia dokumentacji dodatkowej - Karty leczenia preparatem rekombinowane ludzkie aktywowane białko C, stanowiącej załącznik nr 11b do zarządzenia.

 1. W przypadku udzielania świadczenia nr 5.53.01.0001469 - Leczenie świeżego zawału serca z zastosowaniem antagonisty receptora dla glikoproteiny IIb/IIIa u chorego poddanego
  angioplastyce wieńcowej z katalogu świadczeń do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia, świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawozdania kodu ICD-9, określającego zastosowany lek:

 1. 99.201 - Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa – abciximab;

 2. 99.202 - Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa – eptifibatide;

 3. 99.203 - Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa – tirofiban.

§ 17.

 1. Jednostką rozliczeniową świadczeń opieki zdrowotnej służącą do rozliczania umów o udzielanie świadczeń, o których mowa w § 1, jest punkt.

 2. Warunki rozliczania świadczeń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) oraz w umowie, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 18.

 1. Kwoty zobowiązania określone w umowie dla poszczególnych zakresów, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację następujących grup z katalogu grup określonych w załączniku nr 1a do zarządzenia we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach:

1) Neurochirurgia

A03 - Wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu;

2) Neurochirurgia

 1. Q31 - Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu,

 2. Q32 - Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy,

 3. Q33 - Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy;

3) Neurologia

A48 - Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym;

4) Otorynolaryngologia:

 1. C05 - Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych i pniowych,

 2. C06 - Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą innych wszczepialnych elektronicznych protez słuchu,

 3. C07 - Wymiana procesora mowy;

5) Chirurgia klatki piersiowej:

 1. D01 - Złożone zabiegi klatki piersiowej,

 2. D02 - Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej;

6) Kardiologia:

 1. E11 - OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni,

 2. E12 - OZW - leczenie inwazyjne złożone,

 3. E13 - OZW - leczenie inwazyjne > 3 dni,

 4. E14 - OZW - leczenie inwazyjne < 4 dni;

7) Kardiologia:

 1. E23 Angioplastyka wieńcowa z implantacją DES *,

 2. E24 Angioplastyka z implantacją nie mniej niż dwóch stentów lub wielonaczyniowa *,

 3. E25 Angioplastyka z zastosowaniem jednego stentu i inne zabiegi *,

 4. E26 Angioplastyka wieńcowa balonowa *;

8) Ortopedia i traumatologia narządu ruchu:

 1. H01 - Endoprotezoplastyka pierwotna łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo - goleniowego, częściowa kolana,

 2. H02 - Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego,

 3. H04 - Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita cementowa, bipolarna biodra,

 4. H05 - Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, bezcementowa biodra,

 5. H06 - Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra lub kolana z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego,

 6. H07 - Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa,

 7. H08 - Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita,

 8. H09 - Zabiegi operacyjne - rewizyjne z powodu aseptycznego obluzowania lub z towarzyszącym złamaniem "okołoprotezowym",

 9. H10 - Zabiegi operacyjne - rewizyjne jednoetapowe w przypadkach infekcji wokół protezy,

 10. H11 - Zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych;

9) Położnictwo i ginekologia:

 1. N01 - Poród,

 2. N02 - Poród mnogi lub przedwczesny,

 3. N03 - Patologia ciąży lub płodu z porodem > 7 dni,

 4. N09 - Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 14 dni,

 5. N10 - Noworodek zdrowy;

10) Neonatologia:

 1. N20 - Noworodek wymagający normalnej opieki,

 2. N21 - Ciężka patologia noworodka > 30 dni,

 3. N22 - Noworodek wymagający intensywnej terapii,

 4. N23 - Noworodek wymagający intensywnej opieki,

 5. N24 - Noworodek wymagający szczególnej opieki,

 6. N25 - Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru;

11) Chirurgia naczyniowa

Q01 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty;

12) Okulistyka

 1. Usunięcie zaćmy powikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki;

 2. Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*;

 3. Usunięcie zaćmy powikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki;

 4. Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*;

 1. W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń z grup w określonych poniżej zakresach:

1) Kardiologia:

 1. E11 - OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni,

 2. E12 - OZW - leczenie inwazyjne złożone,

 3. E13 - OZW - leczenie inwazyjne > 3 dni,

 4. E14 - OZW - leczenie inwazyjne < 4 dni;

2) Położnictwo i ginekologia:

 1. N01 – Poród,

 2. N02 - Poród mnogi lub przedwczesny,

 3. N03 - Patologia ciąży lub płodu z porodem > 7 dni,

 4. N09 - Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 14 dni,

 5. N10 - Noworodek zdrowy;

3) Neonatologia

 1. N20 - Noworodek wymagający normalnej opieki,

 2. N21 - Ciężka patologia noworodka > 30 dni,

 3. N22 - Noworodek wymagający intensywnej terapii,

 4. N23 - Noworodek wymagający intensywnej opieki,

 5. N24 - Noworodek wymagający szczególnej opieki,

 6. N25 - Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru

- przekroczy kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 1, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału – zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązań z tytułu realizacji świadczeń we właściwych ze względu na realizację zakresach oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy.

§ 19.

 1. Finansowanie świadczeń udzielanych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS - 28 albo TISS – 28 dla dzieci określoną w załączniku nr 4a do zarządzenia.

 2. W prowadzonej w OAiIT, dokumentacji medycznej, wymagane jest prowadzenie karty punktacji stanu pacjenta w skali TISS – 28 albo TISS – 28 dla dzieci, której wzór stanowi załącznik nr 4b do zarządzenia. Wypełnione karty w formie papierowej, dla każdej doby pobytu pacjenta w oddziale, należy archiwizować w historii choroby.

 3. Ocena stanu zdrowia pacjenta, dla potrzeb określenia punktacji w skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci, powinna być przeprowadzana codziennie.

 4. Finansowanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się niezależnie od finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w katalogach, stanowiących załączniki
  nr 1a – 1d do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 - 7.

 5. Do odrębnego rozliczenia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii kwalifikują się wyłącznie świadczenia udzielone pacjentom, którzy przynajmniej w jednym dniu pobytu w OAiIT osiągnęli co najmniej 19 punktów w skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci.

 6. W katalogu grup stanowiącym załącznik nr 1a do zarządzenia grupy o charakterze zabiegowym zostały oznaczone symbolem „*”.

 7. W przypadku pacjentów, u których bezpośrednio przed przeniesieniem do OAiIT wykonywane były świadczenia zabiegowe, o których mowa w ust. 6, finansowanie leczenia w OAiIT odbywa się od trzeciego dnia pobytu, o ile osiągnęli co najmniej 19 punktów w skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci.

 8. Dzień przyjęcia do leczenia w OAiIT oraz dzień jego zakończenia wykazywane są do rozliczenia jako jeden osobodzień z możliwością rozliczenia osobodnia, w którym pacjent osiągnął wyższą punktację w skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci z zastrzeżeniem ust. 9. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w ust. 7.

 9. W rozumieniu warunków zawierania umów dniem przyjęcia do leczenia w OAiIT oraz dniem jego zakończenia są dni, w których pacjent osiągnął co najmniej 19 punktów w skali TISS - 28 albo TISS - 28 dla dzieci.

 10. Finansowanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się poprzez punkt transformowany, obliczony poprzez transformację oceny uzyskanej w skali TISS – 28 albo TISS - 28 dla dzieci w określonym dniu wg poniższego wzoru:gdzie:

f(x) – transformacja

x+ - liczba punktów w nowej skali TISS+

x – liczba punktów w skali TISS-28

W – współczynnik uzależniony od poziomu referencyjnego OAiIT (W=1,0 dla I poziomu; W=1,12 dla II poziomu).

 1. W przypadku pacjentów leczonych w OAiIT, u których podczas hospitalizacji wykonywane były świadczenia z katalogu grup stanowiącego załącznik nr 1a albo świadczenia z katalogu świadczeń odrębnych, stanowiącego załącznik nr 1b do zarządzenia, rozliczanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się poprzez świadczenia z katalogu świadczeń do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia, zawierającego transformację poszczególnych ocen w skali TISS – 28 lub TISS – 28 dla dzieci na liczbę punktów transformowanych wraz z odpowiadającą im wartością punktową.

 2. W przypadku pacjentów leczonych wyłącznie w OAiIT, rozliczanie świadczeń
  z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się poprzez świadczenie
  nr 5.52.01.0001467 – Hospitalizacja wyłącznie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z katalogu świadczeń odrębnych, stanowiącego załącznik nr 1b do zarządzenia oraz ewentualnie łącznego rozliczenia innych świadczeń dopuszczonych do sumowania w OAiIT z katalogu świadczeń do sumowania stanowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia. Niezależnie od powyższego do rozliczenia należy wykazywać odrębnie dla każdego dnia pobytu świadczenia związane z oceną stanu pacjenta w skali TISS – 28 lub TISS – 28 dla dzieci z katalogu świadczeń do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia.


1   2   3   4   5

Powiązany:

Zarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa iconZarządzenie Nr 32/2008/dsoz prezesa

Zarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa iconZarządzenie Nr 46/2011/dsoz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa iconZarządzenie Nr 51/2012/dsoz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa iconZarządzenie Nr 85/2011/dsoz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa iconZarządzenie Nr 63/2011/dsoz rtf

Zarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa iconZarządzenie Nr 40/2011/dsoz rtf

Zarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa iconZarządzenie Nr 60/2007/dsoz rtf

Zarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa iconM. P. 00. 36. 727 Zarządzenie nr 83 prezesa rady ministróW

Zarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa iconM. P. 11. 93. 953 Zarządzenie nr 70 prezesa rady ministróW

Zarządzenie Nr 93/2008/dsoz prezesa iconM. P. 98. 21. 320 Zarządzenie prezesa narodowego banku polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom