Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
Pobierz 1.52 Mb.
NazwaRaport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
strona5/22
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar1.52 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania ewaluacji w zakresie:


1. Planowanie ewaluacji przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


Plan nadzoru w zakresie ewaluacji tworzony jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zespoły ewaluatorów, dwu lub trzyosobowe, powoływane są zgodnie procedurą przeprowadzania ewaluacji obowiązującą w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Zespoły wizytatorów powoływane są na dany rok szkolny, ewentualne zmiany następują
w przypadku przeprowadzania przez wizytatora pierwszej ewaluacji po uzyskaniu certyfikatu. Wówczas zespół tworzony jest z wizytatorów o różnym doświadczeniu. Zmiany mogą być również spowodowane przypadkami losowymi (choroba wizytatora).
W skład zespołu wchodzą ewaluatorzy pracujący w danym oddziale (np., zespoły wizytatorów pracujących w Jeleniej Górze, zespoły wizytatorów pracujących w Legnicy, zespoły wizytatorów pracujących w Wałbrzychu) lub we Wrocławiu.

Do 15 września każdego roku szkolnego sporządzany jest wykaz szkół i placówek,
w których zostanie przeprowadzona ewaluacja w danym roku szkolnym.

Przy typowaniu szkół i placówek do ewaluacji stosowane są następujące zasady:

 • czas jaki upłynął od ostatnich czynności nadzoru pedagogicznego (mierzenie jakości pracy szkoły/placówki, wizytacja),

 • wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego dotychczas nad szkołą/placówką,

 • konieczność pozyskania informacji o pracy szkoły/placówki, w celu realizacji innych zadań kuratora oświaty,

 • lokalizacja szkoły/placówki.

Przy doborze wizytatorów do przeprowadzenia poszczególnych ewaluacji bierze się pod uwagę:

 • oddalenie szkoły/placówki od miejsca pracy ewaluatorów,

 • pozostawanie wizytatora w ciągu ostatnich pięciu lat w stosunku pracy
  w szkole/placówce,

 • sprawowanie przez wizytatora bezpośredniego nadzoru nad szkołą/placówką
  w ciągu ostatnich trzech lat.


2. Przeprowadzanie ewaluacji


W Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ewaluacje w zakresie terminów i czasu realizacji przeprowadzane są zgodnie z procedurą wynikającą z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.


3. Nadzór Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nad realizacją zadań związanych organizacją i przeprowadzaniem ewaluacji.

 1. Do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wpłynęły trzy zastrzeżenia do raportów
  z ewaluacji. W każdym przypadku zastrzeżenia dyrektorów dotyczyły poziomów spełnienia wymagań.

Wszystkie zgłoszone zastrzeżenia uznane zostały w całości za niezasadne.

Rozpatrywanie zastrzeżeń przeprowadzano zgodnie z procedurą opisaną
w rozporządzeniu.

 1. Wykorzystanie wyników ewaluacji przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wobec szkół i placówek.

Wyniki ewaluacji wykorzystywane są do określenia obszarów wspomagania dolnośląskich szkół i placówek.

W przypadku ustalenia poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań
w obszarze Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje dyrektorowi szkoły/placówki polecenie opracowania w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania uwzględniającego wnioski z raportu (art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole lub placówce poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań
w pozostałych obszarach Dolnośląski Kurator Oświaty, nie później niż 6 miesięcy od daty przekazania raportu z ewaluacji zewnętrznej, zwraca się z prośbą do dyrektora szkoły/placówki o przesłanie sprawozdania z działań mających na celu poprawę spełnienia danego wymagania, podjętych na podstawie § 10 pkt 2 rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.

W obu przypadkach nie później niż rok od przekazania raportu z zewnętrznej ewaluacji szkoły/placówki, podczas której ustalono niski poziom spełnienia wymagania Dolnośląski Kurator Oświaty zarządza przeprowadzenie doraźnej ewaluacji w zakresie danego wymagania.


1 Analiza wybranych danych z wymagań - szkoły


  1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Wymaganie dotyczące analizowania wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
5 szkół spełniło na poziomie A, 7 szkół na poziomie B, i 9 szkół na poziomie C.

W wymaganiu tym, nie występują zależności związane z typem szkoły, z cechami strukturalnymi np. najwyższy poziom spełnienia A mają zarówno szkoły wiejskie jak
i miejskie, SP, G i LO o w miarę zbliżonych cechach strukturalnych jak np. : wielkość szkoły, liczba zatrudnionych nauczycieli.

Wizytatorzy ds. ewaluacji, wyróżniali szkoły najwyższym poziomem spełnienia, argumentując to bardzo różnorodnymi, wielopoziomowymi, powtarzalnymi, wyczerpującymi analizami ilościowymi i jakościowymi (uwzględniającymi konteksty środowiskowe, szkolne, indywidualne), przeprowadzanymi w szkołach, które przekładają się na wzrost efektów kształcenia w placówkach. Widoczny jest on w szczególności we wzrastających średnich wynikach punktowych za całość egzaminu, w poszczególnych obszarach, standardach czy umiejętnościach. Stosowane metody analizy danych,
w sposób ciągły i kompleksowy, dostarczają informacji na temat sukcesów, trudności uczniów i w widoczny sposób, przekładają się na planowanie pracy w kolejnych latach.

Dyrektorzy szkół podkreślają potrzebę i istotę prowadzonych analiz. Zwracają uwagę na ciągły, na przestrzeni lat, charakter zmian, odnoszący się do całego cyklu kształcenia (a nie tylko do jednego rocznika i działań podejmowanych w ostatnim roku nauki przed egzaminem) oraz potrzebę rozliczania podejmowanych działań. Ciągłość analiz jest też źródłem informacji o tym, czy podjęte środki zaradcze w procesie edukacyjnym przyniosły oczekiwane efekty u uczniów o różnych możliwościach uczenia się i o różnej motywacji do nauki, a w szczególności uczniów słabszych i daje możliwość weryfikowania planów wynikowych w stosunku do następnych roczników.

Trudnością dla szkół jest spełnienie wymogów wynikających z kryterium: wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, którego nie spełniło 8 placówek. Dyrektorzy szkół i nauczyciele nie potrafią wymienić wdrożonych wniosków, które jednocześnie wynikałyby z analiz przeprowadzonych w szkole, oraz mają problem ze wskazaniem, jak te wdrożone wnioski, przekładają się na wzrost efektów kształcenia.

Najczęściej wymieniane są działania podejmowane przez szkołę, które nie zawsze wynikają z analizy ilościowej i jakościowej.


1.Pytanie badawcze Czy prowadzone są analizy jakościowe wyników egzaminów zewnętrznych.


W szkołach są prowadzone analizy jakościowe wyników egzaminów zewnętrznych, co potwierdzają informacje uzyskane ze źródeł.


Dane /wskaźniki

 1. Jakie dane/ jakie informacje z egzaminów zewnętrznych są analizowane jakościowo?


W szkołach są prowadzone analizy jakościowe wyników egzaminów zewnętrznych. Analizę jakościową szkoły przeprowadzają: w kontekście zestawienia wyników egzaminacyjnych ze stopniem opanowania standardów wymagań, umiejętności kluczowych i realizacji podstawy programowej, przy uwzględnieniu czynników indywidualnych ucznia, czynników środowiskowych, oraz czynników szkolnych (jak analiza frekwencji, zarówno uczniów jaki i nauczycieli, programów nauczania, planu zajęć itp.).
W szkołach analizuje się jakościowo, łatwość/trudność zadań egzaminacyjnych, wyodrębniając te obszary, które w sposób widoczny sprawiają trudność/łatwość uczniom. Dodatkowo szkoły ponadgimnazjalne wskazują na jakościowe analizowanie wyborów maturalnych.

Niestety, niektóre dane/informacje wskazywane przez dyrektorów szkół jako analizowane jakościowo, są przykładem typowej analizy ilościowej np. porównywanie szkolnych wyników, do wyników innych szkół.


 1. Podać przykłady wdrożonych wniosków pochodzących z tych analiz – wywiad
  z dyrektorem


Wnioski z przeprowadzanych analiz w większości są w szkołach wdrażane. Zdarzają się przypadki, gdy dyrektorzy szkół wymieniają pewne wprowadzone działania, jednak nie jest przypisany do nich żaden konkretny wniosek, który bezpośrednio wynikałby z analizy jakościowej, bądź ilościowej szkół. Najczęściej, jako przykłady wdrożonych wniosków, wskazywane jest doskonalenie/kształtowanie tych umiejętności, które na sprawdzianie, egzaminach zewnętrznych stwarzały uczniom trudność, poprzez: dodatkowe ćwiczenia, zajęcia wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, wprowadzenie aktywizujących metod pracy, dodatkowe godziny nauki, czy zmianę podręcznika. Dane z ewaluacji wskazują, że nauczyciele jak i dyrektorzy szkół mają problem z formułowaniem wniosków, jakie następnie powinny być wdrażane, za pomocą konkretnych działań.


1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Wymaganie Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności większość szkół spełniła na bardzo wysokim i wysokim poziomie, a 7 szkół spełniło je na poziomie C.

Wizytatorzy ds. ewaluacji 5 szkół wyróżnili przyznaniem najwyższego poziomu spełnienia wymagania – A. Są to te same szkoły, które w wymaganiu analizuje się wyniki egzaminów również otrzymały stopień spełnienia wymagania A. Może to świadczyć o tym, że pogłębiona, wielopoziomowa analiza wyników egzaminacyjnych wykorzystana
w planowaniu pracy, poprzez wdrażanie, modyfikowanie, inicjowanie bądź zaniechanie pewnych działań, przekłada się w istotny sposób na nabywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów.

Jako argument, przemawiający za wysokim stopniem spełnienia wymagania, ewaluatorzy podali przede wszystkim, mierzalne efekty nabywania wiedzy i umiejętności jak: wysokie
i wciąż rosnące wyniki ze sprawdzianu i z egzaminów zewnętrznych, w ogólnych średnich punktowych lub w poszczególnych standardach wymagań; prawie 100% promocję uczniów do klas programowo wyższych; liczne udziały uczniów w konkursach, zawodach
i wysokie lokaty w nich zajmowane, wrastające średnie ocen z poszczególnych przedmiotów, średnie klas, a także poprzez wzrastającą liczbę wydawanych świadectw
z wyróżnieniem.

Szkoły, które otrzymały stopień spełnienia wymagania A poddają szczegółowej analizie możliwości rozwojowe każdego dziecka, uwzględniają przy tym orzeczenia poradni PPP

i opinie rodziców. Zajmują się określeniem mocnych i słabych stron, zdolności
i predyspozycji każdego ucznia jak i całych zespołów klasowych. Przykładem może być wypowiedź jednego z dyrektorów szkół, przytoczona w raporcie ewaluacyjnym, który uzasadnił wzrost wyników kształcenia jednej z klas. Praca z tą klasą polegała głównie na motywowaniu zespołu do nauki i jednoczesnym zdiagnozowaniu niepowodzeń uczniów oraz zasugerowaniu potrzeby wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dla uczniów mających trudności w nauce zorganizowano zajęcia w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych. Kolejnym argumentem przemawiającym za spełnieniem przez szkoły wymagania na poziomie A jest konkretna wiedza dyrektorów i nauczycieli placówek na temat wdrażanych wniosków w szkołach w różnych obszarach jej funkcjonowania
i widocznych efektów podejmowanych działań, a także, co bardzo ważne, okazywaniem wiary w możliwości rozwojowe uczniów, ich wspieranie i motywowanie. Jako dobrą praktykę można podać sparafrazowaną wypowiedź jednego z dyrektorów: Dyrektor wymienił ponadto aktywizację uczniów osiągających niższe wyniki w nauce do innych obszarów pracy w szkole (np. w Samorządzie Uczniowskim), co pozwala podnieść ich samoocenę i poziom wiary w swoje możliwości. Dodał także włączanie rodziców w proces edukacyjny w celu uświadomienia im roli w sukcesach uczniów, co pozwoliło na poprawę frekwencji.


Trudnością w tym obszarze, podobnie jak w wymaganiu pierwszym dotyczącym analizy wyników, było kryterium: wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu wyników kształcenia.

Kryteria w pierwszym i drugim wymaganiu z obszaru Efekty (..), które sprawiły trudność dyrektorom i nauczycielom, brzmią niemal identycznie i odnoszą się do wdrażanych wniosków.


 1. Pytanie badawcze Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej stosownie do swoich możliwości rozwojowych?


Większość uczniów nabywa wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej. Wynika to z opinii nauczycieli, którzy wysoko oceniają stopień opanowania wiedzy
i umiejętności przez uczniów opisany w podstawie programowej oraz deklaracji, że przy analizowaniu szkolnych osiągnięć uczniów uwzględniają ich możliwości rozwojowe. Uczniowie natomiast w 80% potwierdzają, że zajęcia lekcyjne, w których uczestniczyli były dostosowane do ich możliwości.


 1. Proszę o zaznaczenie na skali od 1 do 8, w jakim stopniu Pana(i) uczniowie opanowali w poprzednim roku szkolnym wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej? (ankieta dla nauczycieli)

Nauczyciele, stopień opanowania podstawy programowej przez uczniów, określają najczęściej pomiędzy 5 - 8 na skali.

Najwyższych wskazań, na skali 8 stopniowej, udzielili nauczyciele szkół podstawowych – 7, 8 punkt na skali.

Najwięcej wątpliwości mają nauczyciele z gimnazjum, którzy z większą ostrożnością udzielali odpowiedzi – tylko niewielka grupa nauczycieli wskazała opanowanie podstawy programowej w stopniu dużym.


 1. Czy Twoim zdaniem zajęcia lekcyjne, w których uczestniczyłeś(łaś) dzisiaj były dostosowane do Twoich możliwości? (ankieta dla uczniów gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej Mój Dzień)
Treść odpowiedzi

Częstość

Procent

nie, wcale

46

5,26%

tak, bardzo rzadko

138

15,79%

tak, dość często

496

56,75%

tak, bardzo często

194

22,2%

Razem

874

100%
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Powiązany:

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, z uwzględnieniem realizacji zadań priorytetowych za rok szkolny 2006/2007

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez iconSprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru Strona z

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez iconPaństwowa Inspekcja Sanitarna w ramach sprawowanego nadzoru nad warunkami higieny procesu nauczania I wychowania dzieci I młodzieży, zgodnie z zapisami ustawy z

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez iconSprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez iconSprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez iconPlan nadzoru pedagogicznego zespołu szkóŁ specjalnych nr 8

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez iconPlan nadzoru pedagogicznego dolnośLĄskiego kuratora oświaty

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez iconRozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom