Protokół z kontroli okresowej
Pobierz 387.57 Kb.
NazwaProtokół z kontroli okresowej
strona8/8
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar387.57 Kb.
TypProtokół
1   2   3   4   5   6   7   8


(Akta kontroli str. 282 - 283)


Zgodnie z ustnym wyjaśnieniem Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru niska realizacja programu profilaktyki gruźlicy spowodowana była brakiem odpowiednich pacjentów, którzy chcieliby uczestniczyć w programie profilaktycznym.

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne miały dokonać wstępnego rozpoznania środowisk rodzinnych potencjalnych pacjentów i dostarczyć zaproszenie do udziału w programie profilaktycznym. Z uwagi na trudne środowiska, oraz niechęć pacjentów realizacja programu nie powiodła się.

Kontrolującemu nie przedstawiono dokumentów z wyżej wymienionego zakresu.


Postępowanie z odpadami medycznymi w samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie w 2006 roku.

Szpital posiada zawarte umowy na wywóz i utylizację odpadów medycznych, niebezpiecznych, zakaźnych, komunalnych.

  1. Firma „KOM – EKO” z siedziba w Lublinie, ., umowa na wywóz odpadów komunalnych zawarta w dniu 2 marca 2004 roku, obowiązująca do 28 lutego 2006 r. Kolejna umowa z wymienioną firmą zawarta została w dniu 16 marca 2006 roku, z terminem obowiązywania do 16 marca 2008 roku. Umowy dotyczą wywozu odpadów z nieruchomości położonych w Lublinie przy ulicy: Biernackiego, Lubartowskiej, Piłsudskiego, Niecałej.

  2. Firma Usługowo – Handlowa „EKO – TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, .. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie utylizacji odpadów medycznych – niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Umowa zawarta w dniu 15 grudnia 2005 roku z terminem obowiązywania do 15 grudnia 2006 roku.

  3. Zakład Usług Niemedycznych S. P. Sz. Klinicznego Nr 4 w Lublinie, . Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie utylizacji odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych oraz innych. Umowa zawarta
    w dniu 8 grudnia 2006 na 12 miesięcy od dnia podpisania.

- Szpital posiada opracowane procedury postępowania z odpadami, metody segregacji, miejsca składowania odpadów, w zależności od kategorii odpadów. Opracowane procedury zgodne są z normami ISO do bezwzględnego stosowania przez pracowników szpitala.

- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie otrzymał pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez Prezydenta Miasta Lublin z dnia
21 stycznia 2003 roku.

- Szpital posiada pozytywna opinię na temat opracowanego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydana 12 lutego 2003 roku przez Prezydenta Miasta Lublin.

-Placówka prowadzi roczną ewidencję wytwarzanych odpadów,
dane przekazuje do Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

- Szpital posiada karty przekazania odpadów.

Postępowanie z odpadami zgodne jest z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).


Realizacja kontraktu z NFZ przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie w 2006 roku.

Zawarto następujące umowy na świadczenia zdrowotne:

1. Leczenie Szpitalne – (Kod umowy 03-00111-05-05-03)

Umowa z dnia 22 grudnia 2004 r., Aneks do umowy z dnia 30 stycznia 2006 r.

Kwota kontraktu – 30 426 750,00 zł,

realizacja – 30 692 541,00 zł, (101 %).

2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – (03-00111-06-04-02)

Umowa z dnia 16 grudnia 2005 r.

Kwota kontraktu – 3 274 530,00 zł,

realizacja – 3 112 862,09 zł, (95 %).

3. Diagnostyka współfinansowana – (03-00111-06-05-02)

Umowa z dnia 16 grudnia 2005 r.

Kwota kontraktu – 134 354,00 zł,

realizacja – 81 479,00 zł, (61 %).

4. Świadczenia odrębnie kontraktowane – (03-00111-05-03-01)

Umowa z dnia 22 grudnia 2004 r., aneks z dnia 16 grudnia 2005 r.

Kwota kontraktu – 226 000,00 zł,

realizacja – 225 600,00 zł, (99,82%).

5. Pomoc nocna i świąteczna – (03-00111-06-01-01)

Umowa z dnia 22 grudnia 2005 r.

Kwota kontraktu – 56 655, 11 zł,

realizacja – 56 655,11 zł (100 %).

6. Program terapeutyczny WZW „B i C” – (03-00111-05-04-03)

Umowa z dnia 22 grudnia 2004 r., aneks 30 stycznia 2006 r.

Kwota kontraktu – 2 432 280, 00 zł,

realizacja – 2 373 563, 65 zł, (98 %).

7. Chemioterapia O. Pulmonologiczny – (03-00111-05-05-03 A)

Umowa z dnia 22 grudnia 2004, aneks 30 stycznia 2006 r.

Kwota kontraktu – 160 000,00 zł

Realizacja – 120 457, 17, (75 %).

(Akta kontroli str. 284 – 285)

Realizacja kontraktu uzależniona jest od zapotrzebowania pacjentów na dane świadczenia


Dokumentacja medyczna

Dokumentację medyczną w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia
2006 r. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.) w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania dzieli się na:

- dokumentację indywidualną – odnoszącą się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu opieki zdrowotnej,

- dokumentację zbiorczą – odnoszącą się do ogółu pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu lub określonych grup tych pacjentów.

W ramach dokumentacji medycznej indywidualnej kontroli poddano losowo wybrane:

  • 5 historii chorób pacjentów Oddziału Wewnętrznego V,

  • 5 historii chorób pacjentów Oddziału Chirurgicznego,

  • 5 historii chorób pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii.

Kontrolujący dokonał sprawdzenia dokumentów dodatkowych wchodzących w skład historii choroby pacjenta:

- indywidualne karty zleceń lekarskich,

- karty gorączkowe,

- kart obserwacji pomiarów ciśnienia krwi,

- indywidualne karty czynności pielęgniarskich,

- karty opieki indywidualnej (bilans płynów) – w razie potrzeby.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak trybu przyjęcia do Szpitala – 3 przypadki, było to niezgodne z zapisami cytowanego rozporządzenia, § 12, punkt 5 zawiera zapis: (…) „historia choroby, zawiera dane dodatkowe: tryb przyjęcia do szpitala: planowy, nagły, ze skierowaniem, bez skierowania…”


- korektorowanie zapisów – 1 przypadek, jest to niezgodne z zapisami zawartymi w § 4.1 punkt 3 cytowanego rozporządzenia: „Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, należy go skreślić oraz opatrzyć datą skreślenia (….) i podpisem osoby dokonującej skreślenia”.

- brak daty przyjęcia do szpitala – 2 przypadki, niezgodne z zapisami zawartymi
w cytowanym rozporządzeniu: § 12 zapisano: „historia choroby, w części dotyczącej przyjęcia pacjenta do szpitala, zawiera dane (…)

punkt 12) datę przyjęcia pacjenta – ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny
i minuty w systemie 24 – godzinnym.”


- brak nazwiska i imienia na każdej stronie dokumentacji – 4 przypadki, jest to niezgodne
z zapisami zawartymi w cytowanym rozporządzeniu § 6.1, punkt 6: „Każdą stronę dokumentacji indywidualnej pacjenta oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta.”

(Akta kontroli str. 286 - 295)

W ramach kontroli dokumentacji zbiorczej kontroli poddano Książkę Raportów Pielęgniarskich prowadzoną w Oddziale Zakaźnym w roku 2006. Kontroli poddano wpisy
z listopada 2006 roku. Książka Raportów prowadzona była właściwie.

Zakupy sprzętu

W roku 2005 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie dokonał zakupów sprzętu i aparatury medycznej na łączną kwotę 306 033,00 zł.

Poniżej zestawienie zakupów dokonanych w roku 2006, z uwzględnieniem miejsca przeznaczenia wymienionego sprzętu oraz kwoty zakupu.


Lp.

Nazwa sprzętu

Wartość w zł

Jednostka

1.

Pulsoksymetr

5 885,00

OIOM

(Biernackiego)

2.

Pulsoksymetr

6 137,52

OIOM (Biernackiego)

3.

Procesor – ciemnia automatyczna

27 298,20

RTG (Biernackiego)

4.

Gastrofiberoskop

64 653,68

Prac. Endoskopowa

(Biernackiego)

5.

Kolonoskop

72 738,60

Prac. Endoskopowa

(Biernackiego)

6.

Bronchofiberoskop

65 338,07

Prac. Endoskopowa

Biernackiego

7.

Aparat EKG

5 136,00

O/IV Wewnętrzny

8.

Pompa Infuzyjna

5 018,30

O/IV Wewnętrzny

9.

Respirator

56 517,40

O/IV Wewnętrzny

10.

Aparat Holtera

73 728,25

O/IV Wewnętrzny

11.

Pulsoksymetr

5 457,00

O/IV Wewnętrzny

12.

Aparat EKG

5 136,00

O/Chirurgii

13.

Pompa infuzyjna

5 018,30

O/Chirurgii

14.

Pulsoksymetr

5 457,00

O/Chirurgii

15.

Pompa infuzyjna

5 018,30

OIOM (Biernackiego)

16.

Aparat do znieczuleń

129 924,75

OIOM (Biernackiego)

17.

Pulsoksymetr

5 457,00

OIOM (Biernackiego)

18.

Optyka do gastroskopu

12 368,13

Gabinet Endoskopowy

19.

Hysteroskop

14 396,64

Sala Operacyjna (Lubartowska)

20

Głowica do KTG

8 132,00

Trakt Porodowy

21.

Aparat KTG

38 734,00

Trakt Porodowy

22.

Aparat KTG

33 598,00

Trakt Porodowy

23.

Pulsoksymetr

2 675,00

O/Noworodkowy

24.

Respirator

96 599,60

O/Noworodkowy

25.

Respirator

75 060,50

O/Noworodkowy

26.

Respirator

32 800,85

O/Noworodkowy

27.

Inkubator

48 570,51

O/Noworodkowy

28.

Inkubator

48 570,51

O/Noworodkowy

29.

Aparat do EKG

5 136,00

Izba Przyjęć Ogólna

30.

Komora laminarna oraz wirówka

89 914,00

Laboratorium Mikrobiologiczne

Razem

1 011 154,39

(Akta kontroli str. 296 - 323)

Szpital dokonuje zakupów przeznaczając środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz własne.

Wykaz aparatury medycznej, data zakupu oraz naprawy zamieszczono w aktach kontroli strona 305 – 324.


Na tym protokół zakończono.


Niniejszy protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Dyrektor jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem niniejszego protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych w terminie 7 dni od daty jego otrzymania,

- odmowy podpisania niniejszego protokołu i złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od daty jego otrzymania,

- złożenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych w niniejszym protokole w terminie
14 dni.


Fakt przeprowadzenia kontroli zarejestrowano w książce ewidencji kontroli.


Lublin, 13. listopada 2007 r.


…………………………………………………………………………………..


Pokwitowanie odbioru protokołu


W dniu 13. listopada 2007 r. otrzymałem jeden egzemplarz niniejszego protokołu kontroli:


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

SP Szpitala Wojewódzkiego

im. Jana Bożego w Lublinie


................................................................

(pieczęć i podpis)


Lublin, dnia 13 listopada 2007 r.


Data podpisania protokołu kontroli


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

SP Szpitala Wojewódzkiego

im. Jana Bożego w Lublinie


...................................................................................................................................................

(dyrektor jednostki kontrolowanej)


1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Protokół z kontroli okresowej iconProtokóŁ z okresowej kontroli rocznej

Protokół z kontroli okresowej iconProtokół z okresowej kontroli 5 letniej

Protokół z kontroli okresowej iconProtokóŁ z okresowej kontroli pięcioletniej

Protokół z kontroli okresowej iconProtokół z okresowej kontroli straży pożarnej

Protokół z kontroli okresowej iconProtokóŁ z okresowej kontroli art. 62 ust. 1 pkt

Protokół z kontroli okresowej iconProtokół nik o kontroli budowy autostrad mocno nieaktualny (opis) Warszawa (pap) Protokół Najwyższej Izby Kontroli z kontroli budowy autostrad zawiera

Protokół z kontroli okresowej iconProtokóŁ kontroli

Protokół z kontroli okresowej iconProtokóŁ kontroli

Protokół z kontroli okresowej iconProtokóŁ kontroli

Protokół z kontroli okresowej iconProtokóŁ kontroli

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom