Wymagania edukacyjne z przyrody "tajemnice przyrody" klasa IV
Pobierz 196.33 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne z przyrody "tajemnice przyrody" klasa IV
strona2/3
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar196.33 Kb.
TypWymagania
1   2   3

Dział 4. Odkrywamy tajemnice życia

 • wyjaśnia pojęcia: organizm jednokomórkowy, organizm wielokomórkowy

 • odróżnia organizmy jednokomórkowe od wielokomórkowych

 • omawia dwie wybrane czynności życiowe organizmów

 • omawia cechy przedstawicieli dwóch dowolnych królestw organizmów

 • przyporządkowuje podane organizmy do grup troficznych (samożywne, cudzożywne)

 • podaje przykłady organizmów cudzożywnych

 • wymienia przedstawicieli mięsożerców żyjących w Polsce

 • wymienia przedstawicieli wszystkożerców

 • wymienia, na podstawie ilustracji, charakterystyczne cechy drapieżników

 • układa łańcuch pokarmowy z podanych organizmów

 • podaje charakterystyczne cechy organizmów

 • rozpoznaje na ilustracji wybrane organy/narządy

 • wymienia czynności życiowe organizmów

 • podaje nazwy królestw organizmów

 • omawia cechy roślin, zwierząt i grzybów

 • opisuje wybranych przedstawicieli roślin, zwierząt i grzybów, uwzględniając środowisko, w którym żyją

 • dzieli organizmy na samożywne cudzożywne

 • podaje przykłady organizmów roślinożernych

 • dzieli mięsożerców na drapieżniki
  i padlinożerców

 • wyjaśnia, na czym polega wszystkożerność

 • wyjaśnia, czym są zależności pokarmowe

 • podaje nazwy ogniw łańcucha pokarmowego

 • omawia hierarchiczną budowę organizmów wielokomórkowych

 • charakteryzuje czynności życiowe organizmów

 • omawia cechy rozmnażania płciowego i bezpłciowego

 • omawia cechy przedstawicieli poszczególnych królestw organizmów

 • charakteryzuje królestwo protistów

 • wyjaśnia pojęcia: organizm samożywny, organizm cudzożywny

 • wymienia cechy roślinożerców

 • podaje przykłady zwierząt odżywiających się szczątkami glebowymi

 • wymienia przedstawicieli pasożytów

 • wyjaśnia nazwy ogniw łańcucha pokarmowego

 • wyjaśnia, co to jest sieć pokarmowa

 • podaje przykłady różnych sposobów wykonywania tych samych czynności przez organizmy (np. ruch, wzrost)

 • porównuje rozmnażanie płciowe i bezpłciowe

 • porównuje sposoby odżywiania się roślin, zwierząt i grzybów

 • omawia sposób wytwarzania pokarmu przez rośliny

 • określa rolę, jaką odgrywają w przyrodzie zwierzęta odżywiające się szczątkami glebowymi

 • wyjaśnia, na czym polega pasożytnictwo

 • uzasadnia, że rośliny nie mogłyby istnieć bez obecności zwierząt

 • przygotowuje informacje na temat najmniejszych i największych organizmów żyjących na Ziemi

 • uzasadnia potrzebę klasyfikacji organizmów

 • charakteryzuje wirusy

 • wymienia nazwy jednostek systematycznych

 • omawia zasady nazewnictwa organizmów

 • przygotowuje informacje na temat długości życia wybranych organizmów (żyjących najdłużej i najkrócej)

 • przygotowuje informacje na temat pasożytnictwa w świecie roślin

 • przygotowuje informacje na temat pasożytnictwa w świecie bakterii, grzybów, protistów

 • podaje przykłady obrony przed wrogami w świecie roślin i zwierząt

 • uzasadnia, że zniszczenie jednego elementu przyrody może doprowadzić do wyginięcia innych

Dział 5. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka

 • dzieli pożywienie ze względu na pochodzenie

 • podaje przykłady produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 • omawia znaczenie wody dla organizmu

 • omawia zasady przygotowywania posiłków wskazuje na modelu położenie poszczególnych narządów przewodu pokarmowego

 • wyjaśnia, dlaczego należy dokładnie żuć pokarm

 • uzasadnia konieczność mycia rąk przed każdym posiłkiem

 • wskazuje na schemacie serce naczynia krwionośne

 • mierzy puls

 • liczy ilość uderzeń serca na minutę

 • na modelu pokazuje położenie narządów budujących układ oddechowy

 • wymienia zasady higieny układu oddechowego

 • podaje przykłady czynności, do wykonywania których niezbędna jest energia

 • wykonuje, zgodnie z instrukcją, doświadczenie wykazujące obecność dwutlenku węgla i pary wodnej
  w wydychanym powietrzu

 • podaje nazwy substancji powstających
  w procesie oddychania

 • wskazuje na modelu lub planszy elementy szkieletu

 • wyjaśnia pojęcie „stawy”

 • omawia 2 zasady higieny układu ruchu

 • wymienia narządy zmysłów

 • na planszy lub modelu wskazuje elementy oka służące jego ochronie przed zanieczyszczeniami: brwi, powieki, rzęsy

 • omawia rolę ucha

 • wymienia zadania narządów smaku i powonienia

 • wymienia rodzaje smaków

 • przyporządkowuje podane cechy budowy zewnętrznej do sylwetki kobiety lub mężczyzny

 • wskazuje na planszy położenie narządów układu rozrodczego

 • rozpoznaje komórki rozrodcze: męską
  i żeńską

 • wyjaśnia pojęcie „zapłodnienie”

 • podaje nazwy etapów życia po narodzeniu

 • charakteryzuje dowolny etap rozwojowy

 • podaje przykłady zmian w organizmie świadczących o rozpoczęciu okresu dojrzewania u własnej płci

 • wymienia składniki pokarmowe

 • podaje przykłady produktów zawierających duże ilości białek, cukrów, tłuszczów

 • wymienia zasady spożywania posiłków

 • wymienia narządy budujące przewód pokarmowy

 • omawia rolę układu pokarmowego

 • omawia zasady higieny układu pokarmowego

 • omawia rolę serca i naczyń krwionośnych

 • omawia rolę układu krwionośnego

w transporcie substancji w organizmie

 • wymienia narządy budujące drogi oddechowe

 • określa rolę układu oddechowego

 • opisuje zmiany w wyglądzie części piersiowej tułowia podczas wdech i wydechu

 • wymienia produkty oddychania komórkowego

 • poprawnie opisuje przebieg doświadczenia wykazującego obecność dwutlenku węgla
  i pary wodnej w wydychanym powietrzu

 • wymienia elementy budujące układ ruchu

 • podaje nazwy głównych elementów szkieletu

 • wymienia 3 funkcje szkieletu

 • wymienia zasady higieny układu ruchu

 • omawia rolę poszczególnych narządów zmysłów

 • podaje nazwy elementów budowy oka, służących do jego ochrony

 • wskazuje na planszy małżowinę uszną, przewód słuchowy i błonę bębenkową

 • omawia rolę skóry jako narządu zmysłu

 • wymienia zasady higieny oczu i uszu

 • wymienia narządy tworzące żeński i męski układ rozrodczy

 • określa rolę układu rozrodczego

 • omawia zasady higieny układu rozrodczego

 • na planszy wskazuje miejsce rozwoju zarodka

 • wyjaśnia pojęcie „ciąża”

 • podaje przykłady zmian zachodzących
  w organizmie w poszczególnych etapach rozwojowych

 • wymienia zmiany fizyczne zachodzące
  w okresie dojrzewania u dziewcząt
  i chłopców

 • podaje nazwy kolejnych okresów rozwojowych

 • omawia rolę składników pokarmowych w organizmie

 • wymienia produkty zawierające sole mineralne

 • wyjaśnia, na czym polega estetyczne nakrycie stołu

 • opisuje drogę pokarmu w organizmie

 • omawia, co dzieje się z pokarmem po zakończeniu trawienia

 • wymienia funkcje układu krwionośnego

 • wyjaśnia, czym jest tętno

 • proponuje zestaw prostych ćwiczeń poprawiających funkcjonowanie układu krwionośnego

 • określa cel wymiany gazowej

 • omawia budowę płuc

 • wyjaśnia, na czym polega oddychanie komórkowe

 • porównuje zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka
  w zależności od podanych czynników (np. stan zdrowia, wiek, płeć, wysiłek fizyczny)

 • rozróżnia rodzaje połączeń kości

 • podaje nazwy głównych stawów organizmu człowieka

 • wskazuje na planszy elementy budowy oka

 • wymienia zadania mózgu

 • wskazuje na planszy pozostałe elementy wnętrza ucha

 • wskazuje na planszy drogę informacji dźwiękowych

 • wskazuje różnice w budowie ciała kobiety i mężczyzny

 • omawia rolę poszczególnych narządów układu rozrodczego

 • na planszy wskazuje miejsce zapłodnienia

 • omawia główne etapy rozwoju dziecka wewnątrz organizmu matki

 • omawia zmiany zachodzące w dwóch dowolnie wybranych etapach rozwojowych człowieka

 • charakteryzuje okres wieku dorosłego i okres starości

 • omawia rolę witamin

 • omawia skutki niedoboru i nadmiernego spożycia poszczególnych składników pokarmowych

 • wymienia wybrane objawy niedoboru jednej z poznanych witamin

 • na podstawie analizy piramidy pokarmowej układa dzienny jadłospis dla ucznia 4 klasy

 • wyjaśnia rolę enzymów trawiennych

 • wskazuje narządy, w których zachodzi mechaniczne i chemiczne przekształcanie pokarmu

 • wyjaśnia, jak należy dbać o układ krwionośny

 • podaje przykłady produktów żywnościowych korzystnie wpływających na pracę układu krwionośnego

 • omawia wymianę gazową zachodzącą w płucach

 • wyjaśnia, na czym polega współdziałanie układów: pokarmowego, oddechowego i krwionośnego w procesie uzyskiwania energii przez organizm

 • formułuje wnioski z przeprowadzonych doświadczeń

 • analizuje wartości energetyczne wybranych produktów spożywczych

 • na modelu lub planszy wskazuje kości o różnych kształtach

 • omawia pracę mięśni szkieletowych

 • wymienia narządy budujące układ nerwowy

 • wyjaśnia, w jaki sposób układ nerwowy odbiera informacje z otoczenia

 • uzasadnia, że układ nerwowy koordynuje pracę wszystkich narządów zmysłów

 • wyjaśnia przyczyny różnic
  w budowie układu rozrodczego żeńskiego i męskiego

 • omawia rozwój zygoty od momentu zapłodnienia do chwili zagnieżdżenia się
  w macicy

 • wyjaśnia, jaką rolę pełni łożysko

 • omawia zmiany zachodzące
  w poszczególnych etapach rozwojowych

 • porównuje funkcjonowanie

organizmu w poszczególnych

okresach życia

 • przedstawia krótkie informacje na temat sztucznych barwników, aromatów identycznych z naturalnymi, konserwantów znajdujących się w żywności

 • przedstawia krótkie informacje na temat wpływu napojów energetyzujących na organizm człowieka

 • omawia objawy i skutki anoreksji

 • omawia rolę narządów wspomagających trawienie

 • wymienia czynniki, które mogą szkodliwie wpłynąć na funkcjonowanie wątroby lub trzustki

 • przygotowuje informacje na temat grup krwi lub chorób krwi

 • charakteryzuje rolę poszczególnych składników krwi

 • porównuje wielkość płuca lewego
  i prawego – wyjaśnia przyczynę różnicy

 • uzasadnia konieczność regularnego odżywiania się dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

 • przygotowuje informacje na temat dziennego zapotrzebowania energetycznego człowieka w zależności od płci, wieku, rodzaju wykonywanej pracy

 • wyjaśnia, dlaczego w okresie szkolnym należy szczególnie dbać o prawidłową postawę

 • omawia działanie mięśni narządów wewnętrznych

 • podaje przykłady skutków uszkodzenia układu nerwowego

 • przygotowuje informacje na temat wad wzroku lub słuchu

 • przygotowuje przykładowe informacje na temat roli kobiet
  i mężczyzn w rodzinie
  i społeczeństwie na przestrzeni kilku pokoleń (np. zajęcia prababci, babci, mamy, starszej siostry, itp.)

 • podaje przykłady czynników, które mogą zakłócić rozwój płodu

 • wykonuje oś czasu przedstawiającą okresy życia człowieka
Dział 6. Odkrywamy tajemnice zdrowia

 • wymienia drogi wnikania do organizmu człowieka drobnoustrojów chorobotwórczych

 • odczytuje informacje umieszczane na opakowaniach żywności (skład, data przydatności do spożycia, sposób przechowywania

 • wymienia miejsca występowania kleszczy

 • wskazuje sposoby zabezpieczania się przed kleszczami

 • wymienia pasożyty wewnętrzne człowieka

 • omawia sposoby zapobiegania zarażeniu się wybranym pasożytem wewnętrznym

 • wymienia pasożyty zewnętrzne

 • omawia lub demonstruje sposób mycia rąk

 • wyjaśnia, dlaczego ważna jest czystość rąk

 • omawia sposób mycia zębów

 • wymienia przyczyny upadków

 • wyjaśnia, dlaczego nawet drobne zranienia powinny zostać zdezynfekowane

 • wymienia numery telefonów alarmowych

 • omawia zasady bezpiecznego korzystania
  z domowych urządzeń elektrycznych

 • wymienia przyczyny wypadków drogowych

 • omawia zasady poruszania się po drogach

 • objaśnia znaczenie kilku znaków dotyczących bezpieczeństwa na drogach

 • podaje przynajmniej dwa przykłady negatywnego wpływu dymu tytoniowego
  i alkoholu na organizm człowieka

 • prezentuje właściwe zachowanie asertywne w wybranej sytuacji
 • wymienia przyczyny chorób zakaźnych

 • wyjaśnia, co to jest gorączka

 • omawia przyczyny zatruć

 • określa zachowania zwierzęcia, które mogą świadczyć o tym, że jest ono chore na wściekliznę

 • rozpoznaje wszy i kleszcze

 • omawia sposoby zapobiegania zarażeniu się pasożytami wewnętrznymi

 • omawia sytuacje sprzyjające zarażeniom pasożytami zewnętrznymi

 • wyjaśnia, dlaczego należy dbać o higienę skóry

 • omawia sposób mycia włosów

 • opisuje sposób pielęgnacji paznokci

 • wyjaśnia, na czym polega właściwy dobór odzieży

 • omawia skutki upadków

 • omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku skaleczeń

 • omawia zasady udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach

 • omawia zasady pielęgnacji ozdobnych roślin trujących i silnie drażniących

 • omawia zagrożenia związane
  z przebywaniem nad wodą

 • podaje przykłady wypadków, które mogą się zdarzyć na wsi

 • wyjaśnia, na czym polega bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych

 • omawia sposób postępowania w przypadku pożaru

 • wyjaśnia, jak należy postępować z zardzewiałymi przedmiotami niewiadomego pochodzenia

 • podaje przykłady substancji, które mogą uzależniać

 • podaje przykłady sytuacji, w których należy zachować się asertywnie

 • wymienia objawy towarzyszące gorączce

 • wymienia sposoby zapobiegania zatruciom pokarmowym

 • omawia zasady przechowywania żywności

 • wyjaśnia pojęcie „pasożyty wewnętrzne”

 • podaje przykłady pasożytów zewnętrznych

 • wyjaśnia pojęcie „pasożyty zewnętrzne”

 • omawia zasady zapobiegania chorobom przenoszonym przez zwierzęta domowe

 • opisuje sposób pielęgnacji skóry ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania

 • wyjaśnia, na czym polega higiena jamy ustnej

 • charakteryzuje objawy stłuczeń i złamań

 • omawia objawy oparzeń

 • odczytuje symbole umieszczane na opakowaniach substancji niebezpiecznych

 • wyjaśnia, czym są niewypały
  i niewybuchy

 • omawia zagrożenia ze strony owadów
  i roślin

 • wyjaśnia, na czym polega palenie bierne

 • wymienia skutki przyjmowania narkotyków

 • wyjaśnia, czym jest asertywność
 • opisuje objawy wybranych chorób zakaźnych

 • omawia sposób postępowania w przypadku chorób zakaźnych

 • wymienia drobnoustroje mogące wnikać do organizmu przez uszkodzoną skórę

 • dzieli pasożyty na zewnętrzne i wewnętrzne, podając przykłady

 • charakteryzuje objawy mogące świadczyć o obecności pasożyta wewnętrznego

 • omawia zmiany, jakie mogą pojawić się na skórze w okresie dojrzewania

 • wyjaśnia, na czym polega higiena osobista

 • demonstruje sposób zakładania opatrunków

 • demonstruje sposób unieruchamiania kończyn

 • omawia zasady postępowania
  w przypadku zatruć środkami chemicznymi

 • charakteryzuje rodzaje

zagrożeń występujących poza domem

 • rozpoznaje 2–3 dziko rosnące rośliny trujące

 • wyjaśnia, czym jest uzależnienie

 • charakteryzuje substancje znajdujące się w dymie papierosowym

 • uzasadnia konieczność zachowań asertywnych
 • wyjaśnia istotę działania szczepionek

 • przygotowuje informacje na temat objawów boreliozy i sposobów postępowania w przypadku zachorowania

 • przygotowuje informacje na temat pasożytów wewnętrznych, innych niż omówione na lekcji

 • przygotowuje informacje
  o znaczeniu filtrów UV, rozsądnym korzystaniu z kąpieli słonecznych i solariów

 • wykonuje plakat lub gazetkę ze wskazówkami, jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w domu

 • przygotowuje dane statystyczne dotyczące np. liczby pożarów, liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych, dzieci itp.

 • przygotowuje informacje na temat pomocy osobom uzależnionym

 • przygotowuje informacje na temat możliwych przyczyn, postaci
  i profilaktyki chorób nowotworowych
1   2   3

Powiązany:

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne – Przyroda klasa V – „Tajemnice przyrody” – Wydawnictwo Nowa Era

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową. Program: "Tajemnice przyrody"

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconJolanta Golanko „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne z przyrody

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne z przyrody dla kl. V

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne z przyrody dla kl. VI

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania z przyrody klasa 4

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne z przyrody dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z przyrody \"tajemnice przyrody\" klasa IV iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przyrody

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom